Click here to load reader

Janis Rozentāls

 • View
  10.473

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Janis Rozentāls

 • Mkslinieka dairade un personbas portretsvstuls un laikabiedru atmis

 • Via raksturs bija gais un sirsngs, tas izstaroja labsirdbu un gaiumu via apkrtnei. Vi visvairk mlja savu mju un visu, kas ar to ir saistts. Vi mlja savu atelj, kas bija via drgk darba vieta. Te vi prdomja, un sev iztloja ts liels domas, kuras vlk, k gatavi mkslas darbi gja pasaul. Te vi izjuta darba prieku un svtbu, radanas lielo spku!

  Ellija Forsele-Rozentle

  *

 • Tolaik es zinju tikai to, un tas bija mans patstvgais novrtjums, ka Rozentls ir neparasti jauks cilvks, bet es neatjautu, kas sti bija via jaukums. Tagad es zinu, ka taj izpauds via ldzsvarot paapzia, kas viam atva bt neatkargam no auu spriedumiem un viendi labvlgi izturties pret augstiem un zemiem, pret tautieiem un cittautieiem. Ap viu dvesmoja kaut kds gara brvums. Modern valod teiktu, ka vi bija cilvks bez kompleksiem.

  Ieva Celmia

 • Vi ir vidja auguma, mazliet garks par mani, slaiks, nedaudz vagu stju, viam ir lielas, brnganas acis, jutekliska mute, melni, bet denios iesirmi mati. Via btb ir jauams latvisks temperaments, vi ir diezgan dedzgs, strauj, trs, neapvaldts k cilvks, kas nav radis sevi audzint, bet seko ikvienai iegribai. Un nkamaj mirkl vi var bt maigs un pieglaudgs k brns.

  Aino Kallasa

 • Daudzus motvus tam, ko es darju un runju, Js, par spti manai atkltbai, t ar nekad neuzzinsiet, un par daudzm manas btbas izpausmm Js nekad nespsiet spriest pareizi; citdi Jums vajadztu bt gjuai tos paus ceus, kdus esmu gjis es, un Jums btu jpazst apstki, kas ietekmjui manu attstbu. Js varat spriest par cilvkiem no Jsu aprindm, bet ne par tdiem, kas pieder pie manas pasugas.

  Janis Rozentls Kerijai fon Grotusai

 • Zinms, draugs, mums ir ciets nolmums kuvis msu jaunbu prlaist cni ar trkumu un nabadzbu, bet mums turpretim ir tas, kas ir viengi jaunbas paums, - vias vieglais prts, vias dedzg juana, kas pieslienas visam jaukam un stam.

  Janis Rozentls

 • Labkais un skaistkais, ko varu teikt no savas puses: esmu iemljis Elliju no pirm acu uzmetiena t, ka nebtu ticjis, ka t kds cer mlt. Visa vias btba, vias dvsele un rjais veidols man lielas tik pazstami un labi zinmi, it k ms btu pazstami jau tksto gadu. Mans visslptkais un visidelkais priekstats par sievietes tlu, kdu esmu skatjis un vienmr gaidjis no agras jaunbas, nu dzvs stv manu acu priek, un es uzreiz jutu un jtu arvien vairk un vairk, ka no seniem laikiem esmu mljis tikai viu un mlu alla, k nekad neviens nesptu mlt.

  Janis Rozentls Teodoram Forselam

 • Var jau bt, ka ir vjba t nodoties sievai un brniem, bet es nu reiz esmu cilvks ar radou fantziju, un Tu nu reiz esi mana idela mdijs, esmu pieradis caur Tevi redzt un caur Tevi dzvot, un tlab Tev vajadztu bt uzmangkai un ai fantzijai tik biei nedot belzienus, kas to ar laiku var izncint. T ir oti trausla, to vajag piesardzgk uzmant un dzik izjust.

  Janis Rozentls Ellijai Forselei-Rozentlei

 • Kad Rozentliem piedzimst meita Laila, mkslinieks pievras mtes un brna tmai. Vi Elliju glezno ar brnu uz rokm pavasara koum, rudens saules staros, lampas intmaj apgaismojum. Madonnas tma kst par vienu no vadoajm J.Rozentla dairad, un ts atklsm vi latvieu mksl paliek neprspts meistars.

  Inta Pujte

 • Viens no Rozentla mkajiem tematiem bija Mtes un brna problma. ajos abas altra gleznas vi sevii izce mtes mlestbu, Mte, kura ar lielko prieku un dievbijbu pieved Pesttjam savus brnus. o tmu Rozentls ir gleznojis daudzs varicijs, bet vienmr cit apkrtn.

  Ellija Forsele-Rozentle

 • ... mksla nav nekda no debesm nolaidusies btne, kas kautkuram sapu pintiim uzskpsta nija oreolu, viai ir sta apaa zemes meita, kas smejas par msu platoniskiem mlestbas apliecinjumiem: via prasa konkrtus uzmanbas pierdjumus. Mksla ir intensvu pu un dzias smadzeu darbbas rezultts.

  Janis Rozentls

 • Paportrets. Ap 1900.g.

 • Pc dievkalpojuma (No bazncas). 1894.g.

 • Vasar pie upes. 1913.g.

 • Veas mazgtjas. 1904.g.

 • No pavas (No darba). 1903.g.

 • Gleznotjas Ingrdas Runas portrets (Sieviete sarkan). 1915.g.

 • Ganu meitas dziesma. 1898.g.

 • Parka ainava ar fauniem. Ap 1900.g.

 • Princese un prtiis. 1913.g.

 • Tirgus. 1896.g.

 • Ganu meita. 1896.g.

 • Ellijas Rozentles portrets. 1906.g.

 • Ellija vljs, lai vias brni ktu par tdiem paiem Latvijas patriotiem, kds bija viu tvs. eit, Latvij, Ellija bija atradusi savu otro dzimteni.

 • Doroteja Luze Karolnabaronese fon Grotusa Kerija. 1894.g.

 • Jnis Valters ar vijoli studiju laik Pterburg.19.gs. 90.gadu vidus.

 • Jnis Valters un Vilhelms Purvtis.Ap 1895. 1896.g.

 • Ubadze pie Saldus bazncas vrtiem. Studija diplomdarbam Pterburgas mkslas akadmij. 1894.g.

 • Fotostudija gleznai Gaviljoie brni (1901)

 • Fotostudija gleznai Kristus un samariete. Ap 1900.g.

 • Ellija ar meitm Lailu un Irju. 1906.g.

 • Forselu imenes vasaras mj Nummel. 20.gs.s.

 • Somu meitene. ignietes. 20.gs.s.

 • Nezinmu vietu skati. 20.gs.s.

 • Nezinms modelis. 20.gs.s.

 • Pianistes Rsleres portreta studija. 1910.g.

 • M.Krastkalnes portreta studija. 1913.g.

 • LiteratraDzves palete. Jaa Rozentla sarakste. Sast. I.Pujte, A.Putnia-Niedra. R., Pils, 1997.Janis Rozentls. Sast. Inta Pujte. R., Liesma, 1990.Latvijas mkslas vsture. R., Ptergailis, 2004.Latvijas mkslas vsture IV. Neoromantisk modernisma periods 1890 1915. Sast. Eduards Kavi. R., LMA MVI, 2014.Pujte, Inta. Janis Rozentls. R., Neputns, 2014.

  *

Search related