of 58 /58
Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ IDZ DO IDZ DO ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNI K CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE SPIS TRECI SPIS TRECI DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Photoshop CS/CS PL. Biblia Autor: Deke McClelland T³umaczenie: Micha³ Dadan ISBN: 83-7361-646-2 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS Bible Format: B5, stron: 1032 + 24 strony kolorowej wk³adki • Poznaj tajniki najnowszej wersji Photoshopa • Wykorzystaj nowe narzêdzia do retuszu zdjêæ cyfrowych Naucz siê stosowaæ nowe palety, tryby mieszania i funkcje programu Photoshop CS Photoshop od dawna cieszy siê zas³u¿on¹ s³aw¹ i uznaniem w wiecie grafików i projektantów, a ostatnio równie¿ fotografów. Bogate mo¿liwoci tego potê¿nego narzêdzia doceni¹ wszyscy, którzy wykorzystuj¹ komputer do tworzenia i obróbki cyfrowych obrazów, jest ono obecne na rynku od wielu lat. Producent — firma Adobe — praktycznie co rok wypuszcza now¹ wersjê. W najnowszej wersji Photoshopa nosz¹cej oznaczenie CS dodano wiele nowych narzêdzi i palet i poprawiono dzia³anie tych, które s¹ w nim obecne od dawna. „Photoshop CS. Biblia” to wyczerpuj¹ce omówienie najnowszej wersji Photoshopa. Opisuje wszystko, co mo¿e przydaæ siê u¿ytkownikowi Photoshopa w codziennej pracy. Autor opisuje nie tylko narzêdzia, funkcje programu i elementy, ale tak¿e sposoby ich wykorzystania w codziennej pracy — podczas obróbki zdjêæ i tworzenia w³asnych projektów. Wiêkszoci wskazówek znajduj¹cych siê w ksi¹¿ce nie znajdziesz w dokumentacji — s¹ wynikiem wieloletniego dowiadczenia autora w pracy z kolejnymi wersjami Photoshopa. • Podstawy — interfejs u¿ytkownika, widoki i preferencje • Zarz¹dzanie obrazami — przegl¹darka plików, praca z plikami i formaty graficzne • Kolory — modele barw, paleta Color (Kolor) • Malowanie za pomoc¹ narzêdzia Brush (Pêdzel) i definiowanie w³asnych pêdzli • Wype³nianie obiektów i obrysowywanie ich konturów • Edycja obrazu — retusz i korekcja • Zaznaczanie, maski i edycja fragmentów obrazu • Filtry i efekty • Korzystanie z warstw i trybów mieszania • Narzêdzia tekstowe • Kalibracja kolorów i korekcja barwna obrazów • Druk Poznaj wszystkie mo¿liwoci Photoshopa CS. Stañ siê ekspertem, tak jak 10 000 polskich u¿ytkowników Phosotshopa, którzy poznali jego tajniki z poprzednich wydañ tej ksi¹¿ki.

Photoshop CS/CS PL. Biblia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

* Poznaj tajniki najnowszej wersji Photoshopa* Wykorzystaj nowe narzędzia do retuszu zdjęć cyfrowych * Naucz się stosować nowe palety, tryby mieszania i funkcje programu Photoshop CS Photoshop od dawna cieszy się zasłużoną sławą i uznaniem w świecie grafików i projektantów, a ostatnio również fotografów. Bogate możliwości tego potężnego narzędzia docenią wszyscy, którzy wykorzystują komputer do tworzenia i obróbki cyfrowych obrazów, jest ono obecne na rynku od wielu lat. Producent -- firma Adobe -- praktycznie co rok wypuszcza nową wersję. W najnowszej wersji Photoshopa noszącej oznaczenie CS dodano wiele nowych narzędzi i palet i poprawiono działanie tych, które są w nim obecne od dawna. "Photoshop CS. Biblia" to wyczerpujące omówienie najnowszej wersji Photoshopa. Opisuje wszystko, co może przydać się użytkownikowi Photoshopa w codziennej pracy. Autor opisuje nie tylko narzędzia, funkcje programu i elementy, ale także sposoby ich wykorzystania w codziennej pracy -- podczas obróbki zdjęć i tworzenia własnych projektów. Większości wskazówek znajdujących się w książce nie znajdziesz w dokumentacji -- są wynikiem wieloletniego doświadczenia autora w pracy z kolejnymi wersjami Photoshopa. * Podstawy -- interfejs użytkownika, widoki i preferencje* Zarządzanie obrazami -- przeglądarka plików, praca z plikami i formaty graficzne* Kolory -- modele barw, paleta Color (Kolor)* Malowanie za pomocą narzędzia Brush (Pędzel) i definiowanie własnych pędzli* Wypełnianie obiektów i obrysowywanie ich konturów* Edycja obrazu -- retusz i korekcja* Zaznaczanie, maski i edycja fragmentów obrazu* Filtry i efekty* Korzystanie z warstw i trybów mieszania* Narzędzia tekstowe* Kalibracja kolorów i korekcja barwna obrazów* Druk Poznaj wszystkie możliwości Photoshopa CS. Stań się ekspertem, tak jak 10 000 polskich użytkowników Photoshopa, którzy poznali jego tajniki z poprzednich wydań tej książki. O autorze: Deke McClelland jest popularnym ekspertem i wykładowcą zagadnień związanych z programem Adobe Photoshop i szerszymi aspektami grafiki komputerowej oraz projektowania graficznego. [więcej...]

Text of Photoshop CS/CS PL. Biblia

 • IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Photoshop CS/CS PL. Biblia KATALOG KSIEK Autor: Deke McClelland KATALOG ONLINE Tumaczenie: Micha Dadan ISBN: 83-7361-646-2 ZAMW DRUKOWANY KATALOG Tytu oryginau: Photoshop CS Bible Format: B5, stron: 1032 + 24 strony kolorowej wkadki TWJ KOSZYK Poznaj tajniki najnowszej wersji Photoshopa DODAJ DO KOSZYKA Wykorzystaj nowe narzdzia do retuszu zdj cyfrowych Naucz si stosowa nowe palety, tryby mieszania i funkcje programu Photoshop CS Photoshop od dawna cieszy si zasuon saw i uznaniem w wiecie grafikw CENNIK I INFORMACJE i projektantw, a ostatnio rwnie fotografw. Bogate moliwo ci tego potnego narzdzia doceni wszyscy, ktrzy wykorzystuj komputer do tworzenia i obrbki ZAMW INFORMACJE cyfrowych obrazw, jest ono obecne na rynku od wielu lat. Producent firma Adobe O NOWO CIACH praktycznie co rok wypuszcza now wersj. W najnowszej wersji Photoshopa noszcej oznaczenie CS dodano wiele nowych narzdzi i palet i poprawiono dziaanie tych, ZAMW CENNIK ktre s w nim obecne od dawna. Photoshop CS. Biblia to wyczerpujce omwienie najnowszej wersji Photoshopa. Opisuje wszystko, co moe przyda si uytkownikowi Photoshopa w codziennej pracy. CZYTELNIA Autor opisuje nie tylko narzdzia, funkcje programu i elementy, ale take sposoby ich wykorzystania w codziennej pracy podczas obrbki zdj i tworzenia wasnych FRAGMENTY KSIEK ONLINE projektw. Wikszo ci wskazwek znajdujcych si w ksice nie znajdziesz w dokumentacji s wynikiem wieloletniego do wiadczenia autora w pracy z kolejnymi wersjami Photoshopa. Podstawy interfejs uytkownika, widoki i preferencje Zarzdzanie obrazami przegldarka plikw, praca z plikami i formaty graficzne Kolory modele barw, paleta Color (Kolor) Malowanie za pomoc narzdzia Brush (Pdzel) i definiowanie wasnych pdzli Wypenianie obiektw i obrysowywanie ich konturw Edycja obrazu retusz i korekcja Zaznaczanie, maski i edycja fragmentw obrazu Filtry i efekty Wydawnictwo Helion Korzystanie z warstw i trybw mieszania ul. Chopina 6 Narzdzia tekstowe 44-100 Gliwice Kalibracja kolorw i korekcja barwna obrazw tel. (32)230-98-63 Druk e-mail: [email protected] Poznaj wszystkie moliwo ci Photoshopa CS. Sta si ekspertem, tak jak 10 000 polskich uytkownikw Phosotshopa, ktrzy poznali jego tajniki z poprzednich wyda tej ksiki.
 • 4WV QMC PC MUK M O Autorze ............................................................................................................................................ 17 Przedmowa ......................................................................................................................................... 19 Wstp.................................................................................................................................................. 21 % + 9KVCO[ Y 2JQVQUJQRKG Rozdzia 1. Wprowadzenie do Photoshopa CS.................................................................................... 29 Rozdzia 2. Witaj w wiecie Photoshopa!............................................................................................ 41 Rozdzia 3. Zarzdzanie obrazami..................................................................................................... 101 % ++ /CNQYCPKG K TGVWU Rozdzia 4. Definiowanie kolorw .................................................................................................... 181 Rozdzia 5. Malowanie i dostpne pdzle.......................................................................................... 229 Rozdzia 6. Wypenienia i kontury .................................................................................................... 283 Rozdzia 7. Zaawansowane metody edycji obrazu ............................................................................ 319 % +++
 • 5RKU VTG EK 1 #WVQTG 2TGFOQYC 9UVR % + 9KVCO[ Y 2JQVQUJQRKG 4QFKC 9RTQYCFGPKG FQ 2JQVQUJQRC %5 Co to jest Photoshop? .......................................................................................................................... 29 Troch teorii ........................................................................................................................................ 30 Mapy bitowe a obiekty wektorowe................................................................................................ 31 Zalety i wady malowania .............................................................................................................. 31 Zalety i wady rysowania................................................................................................................ 32 Zastosowania Photoshopa ............................................................................................................. 33 Zastosowania programw wektorowych ....................................................................................... 34 Krtkie wprowadzenie do Photoshopa CS .......................................................................................... 35 4QFKC 9KVCL Y YKGEKG 2JQVQUJQRC Pierwsze spojrzenie na Photoshopa CS ............................................................................................... 41 Winieta programu.......................................................................................................................... 42 Ekran powitalny ............................................................................................................................ 43 Ekran roboczy Photoshopa .................................................................................................................. 43 Pole informacyjne ......................................................................................................................... 46 Narzdzia....................................................................................................................................... 50 Elementy kontrolne przybornika ................................................................................................... 58 Pasek opcji .................................................................................................................................... 61 Predefiniowane ustawienia narzdzi ............................................................................................. 61 Preset Manager (Zarzdzanie ustawieniami)................................................................................. 63 Pywajce palety............................................................................................................................ 64 Rozmieszczanie i dokowanie palet................................................................................................ 66 Nawigacja w Photoshopie ................................................................................................................... 69 Skalowanie widoku ....................................................................................................................... 69 Narzdzie Zoom (Lupka) .............................................................................................................. 70 Polecenia powikszania i pomniejszania....................................................................................... 71 Pole wspczynnika powikszenia ................................................................................................ 72 Tworzenie okna odniesienia .......................................................................................................... 73 Przewijanie wewntrz okna........................................................................................................... 74 Powikszanie i przesuwanie z dopasowaniem............................................................................... 75 Paleta Navigator (Nawigator)........................................................................................................ 76
 • 2JQVQUJQR %5%5 2. $KDNKC Dostosowanie interfejsu do potrzeb u ytkownika ............................................................................... 77 Preferencje..................................................................................................................................... 78 General (Oglne)........................................................................................................................... 79 File Handling (Obsuga plikw) .................................................................................................... 84 Display & Cursors (Wywietlanie i kursory) ................................................................................ 88 Transparency & Gamut (Przezroczysto i przestrze kolorw)................................................... 89 Units & Rulers (Jednostki i miarki)............................................................................................... 91 Guides, Grid & Slices (Linie, siatki i odcicia)............................................................................. 93 Plug-Ins & Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujce).......................................................... 94 Memory & Image Cache (Pami i bufor obrazkw).................................................................... 96 File Browser (Przegldarka plikw).............................................................................................. 98 4QFKC
 • 5RKU VTG EK CIE Lab ....................................................................................................................................... 194 Anatomia modelu Lab ................................................................................................................. 194 Kolory indeksowany.................................................................................................................... 195 Skala szaroci .............................................................................................................................. 198 16 bitw na kana ........................................................................................................................ 199 Bitmapa (obraz czarno-biay) ...................................................................................................... 199 Inne metody wybierania kolorw w Photoshopie.............................................................................. 204 Predefiniowane kolory ................................................................................................................ 204 Paleta Color (Kolor) .................................................................................................................... 206 Paleta Swatches (Prbki)............................................................................................................. 208 Predefiniowane ustawienia prbek kolorw................................................................................ 209 Narzdzie Eyedropper (Kroplomierz) ......................................................................................... 210 Narzdzie Color Sampler (Prbkowanie kolorw)...................................................................... 211 Kanay kolorw ................................................................................................................................. 213 Dlaczego miaoby Ci to obchodzi? .......................................................................................... 213 Jak dziaaj kanay?..................................................................................................................... 214 Jak uaktywnia i przeglda kanay?........................................................................................... 215 Sztuczki z kanaami ........................................................................................................................... 216 Kanay RGB ................................................................................................................................ 216 Kanay CMYK ............................................................................................................................ 218 Kanay Lab .................................................................................................................................. 218 Inne funkcje kanaw......................................................................................................................... 220 Edycja kanaw kolorw ................................................................................................................... 224 Poprawianie wygldu kolorowych skanw ................................................................................. 224 Tryb wielokanaowy.................................................................................................................... 226 Zastpowanie i zamienianie kanaw kolorw ............................................................................ 228 4QFKC /CNQYCPKG K FQUVRPG RFNG Photoshop maluje jak profesjonalista ................................................................................................ 229 Poznaj swoje narzdzia...................................................................................................................... 230 Narzdzia do malowania ............................................................................................................. 232 Narzdzia edycyjne ..................................................................................................................... 233 Podstawowe techniki ......................................................................................................................... 236 Malowanie linii prostych............................................................................................................. 236 Malowanie linii pionowych i poziomych .................................................................................... 238 Malowanie za pomoc narzdzia Smudge (Smu enie)................................................................ 241 Praca z narzdziem Sponge (Gbka) ........................................................................................... 243 Korzystanie z narzdzia Color Replacement (Zastpowanie koloru) .......................................... 246 Cofanie popenionych bdw..................................................................................................... 248 Ksztat i rozmiar pdzla ..................................................................................................................... 249 Wybr ksztatu pdzla ................................................................................................................. 249 Tworzenie wasnych kocwek pdzli........................................................................................ 251 Tworzenie wasnych pdzli ......................................................................................................... 255 Zapisywanie i wczytywanie zestaww pdzli ............................................................................. 256 Dynamika pdzla ............................................................................................................................... 258 Podstawy ..................................................................................................................................... 259 Dynamika ksztatu....................................................................................................................... 260 Dodatkowe opcje......................................................................................................................... 266 Noise (Szum), Wet Edges (Mokre krawdzie) i caa reszta......................................................... 268 Anulowanie linii o zmiennej czuoci ...................................................................................... 269
 • 2JQVQUJQR %5%5 2. $KDNKC Krycie, nacisk i ekspozycja ............................................................................................................... 270 Tryby pdzla...................................................................................................................................... 272 25 trybw pdzla ......................................................................................................................... 273 Trzy tryby pdzla dostpne dla narzdzi Dodge (Rozjanianie) i Burn (ciemnianie)................ 280 4QFKC 9[RG PKGPKC K MQPVWT[ Wypenianie czci obrazu ................................................................................................................ 283 Wypenianie zaznacze kolorem lub wzorem.................................................................................... 284 Narzdzie Paint Bucket (Wiadro z farb) .................................................................................... 285 Polecenie Fill (Wypenij) ............................................................................................................ 289 Klawisze Backspace i Delete....................................................................................................... 291 U ycie narzdzia wypenienia wewntrz zaznaczenia................................................................. 292 Nakadanie wypenie gradientowych............................................................................................... 294 Praca z narzdziem Gradient ....................................................................................................... 294 Opcje narzdzia Gradient ............................................................................................................ 294 Style gradientw.......................................................................................................................... 297 Tworzenie wasnych gradientw ................................................................................................. 299 Edycja gradientw kryjcych ...................................................................................................... 300 Tworzenie losowych gradientw................................................................................................. 305 Zapisywanie gradientw i zarzdzanie nimi................................................................................ 306 Gradacje a tryby mieszania ......................................................................................................... 308 Kontury i strzaki ............................................................................................................................... 311 Tworzenie konturu wok zaznaczenia ....................................................................................... 311 Dodawanie grotw strzaek do linii............................................................................................. 313 Dodawanie strzaek do linii zakrzywionych................................................................................ 314 4QFKC
 • 5RKU VTG EK Zastosowanie klawiszy Shift+Alt lub Shift+Option jako modyfikatorw................................... 384 Dodawanie i odejmowanie za pomoc r nych polece ............................................................. 385 Wygadzanie konturw zaznaczenia............................................................................................ 389 Przenoszenie i kopiowanie zaznacze ............................................................................................... 394 Rola narzdzia Move (Przesunicie) ........................................................................................... 395 Wykonywanie precyzyjnych ruchw .......................................................................................... 395 Klonowanie zaznaczenia ............................................................................................................. 396 Przesuwanie konturu zaznaczenia niezale nie od jego zawartoci.............................................. 399 Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia .............................................................................. 400 Rysowanie i edytowanie cie ek ....................................................................................................... 402 Oglny opis cie ek..................................................................................................................... 402 Rysowanie cie ek narzdziem Pen (Piro) ................................................................................ 406 Edycja cie ek ............................................................................................................................. 412 Wypenianie cie ek.................................................................................................................... 419 Malowanie wzdu cie ki .......................................................................................................... 419 Przeksztacanie i zapisywanie cie ek......................................................................................... 424 Importowanie i eksportowanie cie ek .............................................................................................. 427 Wymiana cie ek z programem Illustrator .................................................................................. 427 Eksportowanie do Illustratora...................................................................................................... 428 Zachowywanie przezroczystych obszarw na obrazku ............................................................... 429 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Zaznaczanie za pomoc masek .......................................................................................................... 433 Malowanie i edycja wewntrz zaznacze .......................................................................................... 436 Praca w trybie szybkiej maski ........................................................................................................... 439 Dziaanie trybu szybkiej maski.................................................................................................... 440 Edycja czerwonej nakadki.......................................................................................................... 444 Gradienty w funkcji masek.......................................................................................................... 445 Tworzenie strzaek gradientowych.............................................................................................. 449 Automatyczne generowanie masek.................................................................................................... 451 Narzdzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ............................................................................... 452 Jeszcze bardziej magiczna gumka ta .......................................................................................... 454 Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel) ............................................................. 456 Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru)................................................................ 461 Polecenie Color Range (Zakres koloru) kilka praktycznych wskazwek ............................... 465 Tworzenie niezale nego kanau maski .............................................................................................. 466 Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanau maski .................................................................... 467 Przeksztacanie maski w zaznaczenie.......................................................................................... 469 Ogldanie maski i obrazka .......................................................................................................... 470 Tworzenie maski z obrazka ............................................................................................................... 471 4QFKC -QTGMELC Y[MQT[UVCPKGO HKNVTY Podstawowe wiadomoci o filtrach ................................................................................................... 479 Pierwszy rzut oka na filtry........................................................................................................... 480 Dziaanie filtrw.......................................................................................................................... 483 Wygaszanie filtru ........................................................................................................................ 486 Zwikszanie ostroci i kontrastu........................................................................................................ 489 Stosowanie filtru Unsharp Mask (Maska wyostrzajca).............................................................. 489 Stosowanie predefiniowanych filtrw wyostrzajcych................................................................ 495 Wyostrzanie ziarnistych fotografii .............................................................................................. 496 Stosowanie filtru High Pass (Grnoprzepustowy)....................................................................... 500 Przeksztacanie obrazka w kontrastow grafik .......................................................................... 502
 • 2JQVQUJQR %5%5 2. $KDNKC Rozmywanie obrazka ........................................................................................................................ 503 Zastosowanie filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)...................................................... 503 Predefiniowane filtry rozmywajce............................................................................................. 506 Wygadzanie obrazka .................................................................................................................. 506 Rozmycie kierunkowe................................................................................................................. 508 Posugiwanie si filtrem Lens Blur (Rozmycie soczewkowe)..................................................... 517 Zmikczanie konturu zaznaczenia............................................................................................... 521 Szum.................................................................................................................................................. 525 Dodawanie szumu ....................................................................................................................... 526 Usuwanie szumu filtrem Despeckle (Usu kurz i rysy) .............................................................. 529 Urednianie pikseli za pomoc filtru Median (Mediana)............................................................. 530 Wyostrzanie skompresowanego obrazka..................................................................................... 532 Czyszczenie zeskanowanych fotografii....................................................................................... 534 Posugiwanie si filtrem Average (Urednij)............................................................................... 538 4QFKC 5CNG UVYQ HKNVTY Filtry destrukcyjne............................................................................................................................. 541 Milion gupich efektw ............................................................................................................... 542 A co z innymi? ............................................................................................................................ 548 Ostatnia uwaga o pamici operacyjnej RAM .............................................................................. 548 Galeria filtrw ................................................................................................................................... 549 Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie)................................................................................................. 551 Efekt krystalizacji........................................................................................................................ 551 Mezzotinta................................................................................................................................... 553 Filtry akcentujce krawdzie ............................................................................................................. 555 Wytaczanie obrazka ................................................................................................................... 555 ledzenie krawdzi...................................................................................................................... 557 Tworzenie metalicznej powoki................................................................................................... 560 Filtry znieksztacajce ....................................................................................................................... 561 Obrazek odbity w y ce ............................................................................................................... 563 Wirujce spirale........................................................................................................................... 565 Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie ................................................................... 571 Tworzenie rwnolegych zmarszczek i fal .................................................................................. 572 Znieksztacanie obrazka wzdu krzywej .................................................................................... 579 Wsprzdne biegunowe ............................................................................................................. 582 Znieksztacanie za pomoc polecenia Liquify (Deformacja)....................................................... 585 Dodawanie chmur i reflektorw ........................................................................................................ 597 Tworzenie chmur......................................................................................................................... 598 Korzystanie z filtru Fibers (Wkna)........................................................................................... 599 Owietlanie obrazka .................................................................................................................... 600 % +8 9CTUVY[ QDKGMV[ K VGMUV 4QFKC 2TCEC YCTUVYCOK Warstwy s wszdzie......................................................................................................................... 607 Przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na now warstw.................................................... 609 Inne sposoby tworzenia warstw................................................................................................... 611 Powielanie warstw....................................................................................................................... 613 Praca z warstwami ............................................................................................................................. 614 Uaktywnianie warstwy ................................................................................................................ 614 Poruszanie si midzy warstwami za pomoc klawiatury ........................................................... 615
 • 5RKU VTG EK Przezroczysto warstw............................................................................................................... 616 Modyfikowanie warstwy ta ........................................................................................................ 618 Zmiana kolejnoci warstw........................................................................................................... 620 Automatyczne usuwanie pozostaoci ta .................................................................................... 621 Nakadanie warstw ...................................................................................................................... 623 Stapianie warstw ze sob............................................................................................................. 625 Usuwanie warstw ........................................................................................................................ 626 Zapisywanie spaszczonej wersji obrazka................................................................................ 627 Zaznaczanie zawartoci warstwy....................................................................................................... 627 Tworzenie cienia ......................................................................................................................... 629 Tworzenie powiaty .................................................................................................................... 631 Przemieszczanie, sprzganie i wyrwnywanie warstw...................................................................... 634 czenie (sprzganie) warstw ..................................................................................................... 634 Tworzenie zestaww warstw (Layer sets) ................................................................................... 636 Blokowanie warstw ..................................................................................................................... 638 Linie pomocnicze (Guides) ......................................................................................................... 640 Automatyczne wyrwnywanie i rozmieszczanie warstw ............................................................ 642 Ustawienia siatki ......................................................................................................................... 643 Wykorzystanie narzdzia Measure (Miarka) ............................................................................... 644 Przeksztacanie obrazu ...................................................................................................................... 645 Przeksztacanie caego obrazu..................................................................................................... 645 Przeksztacanie warstwy lub zaznaczonego obszaru ................................................................... 646 Przeksztacenia numeryczne........................................................................................................ 649 Maski i warstwy................................................................................................................................. 650 Zachowywanie przezroczystoci warstwy................................................................................... 651 Tworzenie dodatkowych masek w warstwach............................................................................. 653 Wklejanie w obrbie zaznaczenia................................................................................................ 656 Maskowanie grup warstw............................................................................................................ 657 Praca z kompozycjami warstw .......................................................................................................... 659 4QFKC 6T[D[ OKGUCPKC Nakadanie obrazkw ........................................................................................................................ 663 Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypenij).................................................................................... 666 Tryby mieszania warstw .................................................................................................................... 669 Szalestwo trybw mieszania...................................................................................................... 686 Zaawansowane opcje mieszania warstw............................................................................................ 692 Mieszanie wewntrznych efektw warstwy ................................................................................ 693 Mieszanie grup odcinania............................................................................................................ 695 Maskowanie efektw................................................................................................................... 697 Wyrzucanie caych kanaw koloru ............................................................................................ 700 Przebijanie warstw ...................................................................................................................... 700 Wykluczanie i przebijanie pikseli...................................................................................................... 704 Suwaki wykluczajce piksele ...................................................................................................... 705 Rozmywanie................................................................................................................................ 708 Obliczenia wykonywane na caym obrazie........................................................................................ 711 Polecenie Apply Image (Zastosuj obrazek) ................................................................................. 712 Dodawanie i odejmowanie obrazkw.......................................................................................... 716 Polecenie Calculations (Obliczenia)............................................................................................ 719 czenie masek ........................................................................................................................... 720
 • 2JQVQUJQR %5%5 2. $KDNKC 4QFKC -UVC V[ K UV[NG Kilka da, ktrych nie zamawialimy................................................................................................ 725 Rysowanie ksztatw ......................................................................................................................... 726 Zalety i wady ksztatw............................................................................................................... 726 Narzdzia do tworzenia ksztatw ............................................................................................... 728 Proces rysowania ksztatu ........................................................................................................... 730 czenie i edycja ksztatw......................................................................................................... 733 Edycja wypenienia ksztatu ........................................................................................................ 735 Bogactwo stylw warstw................................................................................................................... 739 Zalety stylw warstw................................................................................................................... 746 Wewntrz okna Layer Style (Styl warstwy) ................................................................................ 746 Modyfikowanie i zapisywanie efektw ............................................................................................. 758 Wyczanie efektw .................................................................................................................... 758 Kopiowanie efektw.................................................................................................................... 758 Przeksztacanie efektw w nowe warstwy................................................................................... 759 Efekty a opcje mieszania ............................................................................................................. 760 Zapisywanie efektw w stylach................................................................................................... 761 4QFKC 9 RG PK GF[VQYCNP[ VGMUV Mo liwoci edycji tekstu w Photoshopie CS..................................................................................... 763 Pi rodzajw tekstu.................................................................................................................... 765 Sztuka tworzenia napisw ........................................................................................................... 766 Praca z narzdziem Type (Tekst)....................................................................................................... 767 Tworzenie pionowych napisw ................................................................................................... 770 Pisanie i edycja tekstu w ramce................................................................................................... 771 Zaznaczanie i edycja tekstu ......................................................................................................... 772 Formatowanie znakw ................................................................................................................ 773 Formatowanie akapitw .............................................................................................................. 783 Sprawdzanie pisowni................................................................................................................... 788 Wyszukiwanie i zastpowanie tekstu .......................................................................................... 789 Umieszczanie tekstu na cie ce................................................................................................... 790 Wyginanie i odksztacanie tekstu ...................................................................................................... 794 Edycja tekstu przekonwertowanego do ksztatw ............................................................................. 796 % 8 -QNQT[ 4QFKC
 • 5RKU VTG EK 4QFKC -QTGMELC MQNQTY Na czym polega korekcja kolorw?................................................................................................... 825 Efekty zwizane z korekcj kolorw........................................................................................... 826 Dobry, zy i zakrcony ................................................................................................................ 827 Szybkie efekty zmiany kolorw ........................................................................................................ 828 Polecenie Invert (Odwrotno).................................................................................................... 828 Polecenie Equalize (Wyrwnaj) .................................................................................................. 829 Polecenie Threshold (Prg) ......................................................................................................... 831 Polecenie Posterize (Posteryzacja) .............................................................................................. 833 Szybka korekcja kolorw .................................................................................................................. 834 Usunicie nasycenia kolorw ...................................................................................................... 835 Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) ...................................................................................... 836 Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) .................................................................................... 837 Polecenie Auto Color (Auto-kolor) ............................................................................................. 838 Korekcja barwy i nasycenia............................................................................................................... 839 Korzystanie z narzdzia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ...................................................... 839 Korekcja barwy i nasycenia narzdziem Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ............................. 844 Kolorowanie obrazkw opcja Colorize (Koloruj) .................................................................. 849 Polecenie Replace Color (Zastp kolor) ...................................................................................... 849 Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ............................................................................ 850 Filtrowanie kolorw .................................................................................................................... 852 Polecenie Variations (Wariacje).................................................................................................. 853 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) ...................................................................................... 855 Poprawa kolorw w skompresowanych obrazkach ..................................................................... 858 Korekcja poziomw jasnoci obrazka ............................................................................................... 859 Paleta Histogram (Histogram) ..................................................................................................... 860 Korekcja poziomw .................................................................................................................... 862 Korekcja krzywych koloru .......................................................................................................... 870 Polecenie Gradient Maps (Mapa gradientu) ................................................................................ 875 Praktyczne zastosowania: krzywe o gadkim ksztacie................................................................ 875 Praktyczne zastosowania: krzywe o dowolnym ksztacie............................................................ 877 Polecenie Shadow/Highlight (Cie/wiato) ............................................................................... 879 Warstwy dopasowania....................................................................................................................... 882 Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw .................................................................................. 884 Korekcja paskich obrazkw z wykorzystaniem warstw dopasowania........................................ 886 Korygowanie zdj w formacie RAW ............................................................................................... 887 Korekcja kolorw........................................................................................................................ 889 Wyostrzanie i wygadzanie.......................................................................................................... 890 4QFKC 2T[IQVQYCPKG FQ FTWMW Witaj w wiecie druku ....................................................................................................................... 893 Terminologia zwizana z drukiem..................................................................................................... 894 Drukowanie obrazkw kompozytowych ........................................................................................... 898 Wybr drukarki w systemie Windows ........................................................................................ 899 Wybr drukarki w systemie Mac OS........................................................................................... 900 Ustawienia wydruku.................................................................................................................... 901 Okrelanie funkcji transferu ........................................................................................................ 913 Uruchamianie wydruku ............................................................................................................... 914 Separacja kolorw ............................................................................................................................. 916 Drukowanie obrazka z separacj CMYK .................................................................................... 917 Tworzenie zalewek...................................................................................................................... 919
 • 2JQVQUJQR %5%5 2. $KDNKC Bichromia, trichromia i kwadrochromia............................................................................................ 920 Tworzenie bichromii ................................................................................................................... 920 Drukowanie bichromii................................................................................................................. 922 Edycja poszczeglnych kanaw bichromii................................................................................. 923 Separacja kolorw dodatkowych ....................................................................................................... 923 Przygotowywanie obrazw do rozpowszechniania ........................................................................... 925 Drukowanie stykwek................................................................................................................. 925 Tworzenie pakietu obrazkw ...................................................................................................... 927 Tworzenie internetowej galerii zdj........................................................................................... 929 Tworzenie pokazu slajdw w formacie PDF............................................................................... 931 Scalanie obrazw w panoramy .................................................................................................... 932 &QFCVMK &QFCVGM # 5MTV[ K OQF[HKMCVQT[ Niewidoczne skrty i modyfikatory................................................................................................... 939 Kombinacje z klawiszem Alt....................................................................................................... 940 Menu kontekstowe ...................................................................................................................... 940 Skrty odnoszce si do przybornika .......................................................................................... 941 Skrty odnoszce si do palet...................................................................................................... 942 Definiowanie wasnych skrtw klawiszowych ................................................................................ 945 Prababcia wszystkich tabel skrtw .................................................................................................. 946 Kilka rzeczy, o ktrych powiniene wiedzie ............................................................................. 946 Jedziemy z tym koksem............................................................................................................... 947 5MQTQYKF
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 9 V[O TQFKCNG Wprowadzenie do maskowania Malowanie wewntrz konturu zaznaczenia Zastosowanie trybu szybkiej maski do modyfikacji konturw zaznaczenia Rysowanie zaznacze gradientowych w trybie szybkiej maski Zastosowanie magicznej gumki, gumki ta oraz polecenia Extract (Wydziel) do wyodrbnienia obiektu z ta Zaznaczanie obrazkw za pomoc polecenia Color Range (Zakres koloru) Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanau maski Przeksztacanie kanaw w zaznaczenia Tworzenie precyzyjnej maski w oparciu o obrazek Zaznaczanie wosw i innych delikatnych szczegw
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 4[UWPGM Zmikczony kontur zaznaczenia (u gry) i odpowiadajca mu maska (u dou) 4[UWPGM Maska z rysunku 9.1. widoczna razem z obrazkiem niezaznaczone, natomiast brak czerwonej nakadki oznacza, e dany fragment obrazka jest niezamaskowany, czyli zaznaczony. Po powrocie do standardowego trybu maszeruj- cych mrwek wszystkie zmiany nanoszone na obrazek oddziauj wycznie na niezama- skowane obszary.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 4[UWPGM Po lewej pokazany jest obrazek wyjciowy. Narysowaem kontur zaznaczenia wok rzeby, a nastpnie odwrciem zaznaczenie i usunem to (po prawej) 5. Wybraem narzdzie Brush (Pdzel) i zajem si malowaniem. Z palety kocwek pdzli znajdujcej si na pasku opcji wybraem pdzel o szerokoci 150 pikseli. Nastpnie wybraem czarny kolor jako kolor narzdzia i przecignem mysz wok obwodu gowy, aby oddzieli j wyran lini od szarego ta (patrz rysunek 9.4). Pomalowaem te wntrza oczodow. Cho kocwka pdzla bya od nich szersza, czaszka pozostaa nietknita. 6. Wybraem narzdzie Smudge (Smu enie). Ustaliem warto parametru Strength (Wytrzymao) tego narzdzia na 80%, wciskajc klawisz 8. Nastpnie jakie dwadziecia razy przecignem mysz kursor od rodka gowy na zewntrz, aby utworzy seri zawijasw. Jak wida na rysunku 9.5, narzdzie Smudge (Smu enie) rozmazuje kolory pobrane z wntrza chronionego obszaru, lecz nie nanosi ich, dopki kursor nie zostanie umieszczony wewntrz zaznaczenia. Jest to znakomita ilustracja pewnej istotnej cechy programu chocia chroniony obszar sam jest zabezpieczony przed wszelakimi zmianami, kolory chronionych pikseli mog oddziaywa na ssiadujce z nimi obszary zaznaczone.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 7. Dodaem kilka ozdobnikw. No dobrze, troch przesadziem (patrz rysunek 9.6). Maska selekcji przydaa si, gdy wybraem narzdzie Burn (ciemnianie), aby ciemni to wok gowy. Po ponownym odwrceniu maski mogem przyciemni wybrane obszary twarzy. Jednak gdy malowaem niezwyke wosy, wyszedem nieco poza zakres naszych rozwa a. Utworzyem bowiem osobn warstw i wymieszaem rozszalae to z warstw gowy, posugujc si narzdziem Smudge (Smu enie) z uaktywnion opcj All Layers (Wszystkie warstwy). 4[UWPGM Cakiem niezy efekt? Przypomina mi to okadk albumu Original Cast grupy Godspell 2TCEC Y VT[DKG U[DMKGL OCUMK Przy omawianiu masek selekcji dowiedziae si, o co w ogle chodzi w maskowaniu, lecz to dopiero pocztek. Reszta tego rozdziau powicona zostaa opisowi u ycia ma- sek do definiowania bardziej zo onych zaznacze. Najprostszym rodowiskiem do tworzenia maski jest tryb szybkiej maski (Quick Mask). W trybie tym maska wywietlana jest (domylnie) w postaci czerwonej folii rubylith. Wszystkie niezaznaczone obszary przedstawiane s w kolorze czerwonym, a zaznaczo- ne bez czerwonego krycia, co wida na grnych obrazkach z ilustracji 9.1 w kolorowej wkadce. Mo esz dowolnie edytowa tak pokazan mask do czasu, a opucisz tryb szybkiego maskowania i powrcisz do standardowego konturu zaznaczenia. Tryb szyb- kiego maskowania jest, na co wskazuje jego nazwa, szybki, wygodny i pozbawiony uci liwoci charakterystycznych dla bardziej konwencjonalnych masek. Jest to ro- dzaj restauracji fast food idzie si do niej wtedy, gdy nie zale y Ci zbytnio na jakoci jedzenia; chcesz tylko wej, zje co i jak najszybciej wyj.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Jeli po klikniciu ikony trybu szybkiego maskowania na ekranie nic si nie zmienia, nie oznacza to, e zepsu si komputer, lecz po prostu przed przejciem do tego trybu nie zaznaczye na obrazku adnego elementu. Gdy nic nie jest zaznaczone, program przygotowuje do edycji cay obrazek. Innymi sowy zaznaczenie obejmuje wszystkie piksele (jedynie niektre z polece w menu Edit (Edycja), Layer (Warstwa) i Select (Zaznacz) wymagaj zaznaczenia jakiego elementu na obrazku, aby mogy zadziaa). Jeli wszystko zostao zaznaczone, maska jest biaa, a jej nakadka przezroczysta. Dlatego nie wida adnej rnicy na ekranie. Jest to kolejny powd, ktry powinien przekona Ci do zaznaczenia jakiego elementu przed przejciem do trybu szybkiego maskowania przynajmniej bdziesz od razu widzie efekt swoich stara. Photoshop umo liwia naniesienie czerwonej nakadki maski na zaznaczony lub niezazna- czony obszar. Wicej informacji o sposobie zmiany tego ustawienia znajdziesz w dalszej czci tego rozdziau, w podrozdziale Edycja czerwonej nakadki. W trybie szybkiego maskowania mo esz edytowa mask przy zastosowaniu nastpuj- cych metod. Odejmowanie od zaznaczenia. Pomaluj fragment obrazka czarnym kolorem, aby doda w tym miejscu czerwon nakadk i w ten sposb usun z zaznaczenia pewne obszary obrazka. Przez wybircze zamalowanie pewnych czci obrazu chronisz jego fragmenty. Dodawanie do zaznaczenia. Pomaluj fragment obrazka biaym kolorem, aby usun czerwon nakadk z tego miejsca i w efekcie doda obszar do konturu zaznaczenia (patrz lewy obrazek na rysunku 9.8). Aby zredukowa zamaskowany obszar, mo esz zastosowa narzdzie Eraser (Gumka) (zakadajc, e kolor ta jest biay). Mo esz tak e zamieni kolory narzdzia i ta, aby pomalowa wybrany fragment biaym kolorem za pomoc jednego z narzdzi do malowania. Dodawanie zmikczonych zaznacze. Jeli pomalujesz obrazek odcieniami szaroci, uzyskasz rozmyte, niepene zaznaczenie. Kontur mo na tak e zmikczy, malujc go czarnym lub biaym kolorem za pomoc mikkiego pdzla (patrz lewy obrazek na rysunku 9.8). Ja zdecydowaem si na u ycie koloru biaego, ktry naniosem pdzlem o mikkiej kocwce, dodajc adnie wtopion krawd w grnej czci selekcji. Nastpnie wszedem ponownie w wiat wdrujcych mrwek i powiciem jeszcze troch czasu na malowanie i rozmazywanie. Efekty moich stara wida na rysunku 9.8. Klonowanie konturw zaznaczenia. Jeli chcesz powieli na obrazku w kilku miejscach dany kontur zaznaczenia, powiniene si zaprzyjani z szybkim maskowaniem. Zaznacz przezroczysty obszar jednym ze standardowych narzdzi do zaznaczania i z wcinitymi klawiszami Ctrl+Alt ( +Option w Mac OS) przemie go, przecigajc mysz, w nowe miejsce na obrazku (patrz rysunek 9.9). Chocia ja na rysunku zastosowaem narzdzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostoktne), rwnie dobrze do tego celu nadaje si Magic Wand (R d ka). Aby skopiowa wygadzony kontur zaznaczenia narzdziem Magic Wand (R d ka), przypisz parametrowi Tolerance (Tolerancja) warto okoo 10 i nie zapomnij o zaznaczeniu opcji Anti-aliased (Wygadzony). Potem kliknij, aby zaznaczy przezroczysty obszar maski i skopiuj go. Jakie to proste!
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Przeksztacanie konturw zaznaczenia. Zaznaczenie przedstawione w postaci szybkiej maski mo na skalowa lub obraca niezale nie od obrazka, podobnie jak po wybraniu polecenia Transform Selection (Przekszta zaznaczenie) (omwionego w rozdziale 8.). Przejd w tryb szybkiego maskowania, zaznacz mask za pomoc jednego ze standardowych narzdzi zaznaczania i zastosuj polecenie Edit|Free Transform (Edycja|Swobodnie przekszta) lub wcinij klawisze Ctrl+T ( +T w Mac OS) (wicej informacji o poleceniu Free Transform (Swobodnie przekszta) i innych mu pokrewnych znajdziesz w rozdziale 12.). To tylko niektre z niezwykych efektw, jakie mo na uzyska przez edycj zaznaczenia w trybie szybkiego maskowania. Inne wymagaj u ycia narzdzi i funkcji, ktre jeszcze nie zostay omwione, takich jak filtry i korekta kolorw. Po ukoczeniu edycji maski kliknij ikon maszerujcych mrwek (na lewo od ikony trybu szybkiego maskowania) lub wcinij klawisz Q, aby powrci do trybu maszerujcych mrwek. Teraz utworzone zaznaczenie zostaje otoczone mrwkami, a wszystkie narz- dzia i polecenia powracaj do ich standardowych funkcji edycji obrazka. Rysunek 9.10 przedstawia rezultat przejcia w tryb maszerujcych mrwek i nacinicia Ctrl+J ( +J w Mac OS), dziki czemu zaznaczenie zostao umieszczone na nowej pywajcej war- stwie. Na zakoczenie wypeniem to biel i dorzuciem cie. 4[UWPGM Efekt utworzenia nowej warstwy z obszarw, ktre na ilustracjach 9.8 (pierwszy przykad) i 9.9 (drugi przykad) zostay zaznaczone na rysunkach po prawej
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Color Picker (Prbnik kolorw) mo esz za pomoc kroplomierza przenie wybrany kolor z obrazka, lecz najlepiej zastosowa kolor, ktry nie wystpuje na obrazku, aby maska bya bardziej widoczna. Opacity (Krycie). By zmieni stopie krycia koloru nakadki, wprowad odpowiedni warto w to pole. Przy wartoci 100% nakadka staje si zupenie nieprzezroczysta. Staraj si tak dopasowa kolorow nakadk, aby mg swobodnie widzie i edytowa zaznaczenie, a jednoczenie widzie obrazek. Przed wykonaniem zrzutw ekranu widocz- nych na rysunkach od 9.7 do 9.9 zmieniem kolor nakadki na jasnoniebieski, a warto parametru Opacity (Krycie) na 65%, poniewa na zrzutach ekranu w skali szaroci czerwo- na nakadka bya sabo widoczna. )TCFKGPV[ Y HWPMELK OCUGM Jeli uwa asz, e polecenie Feather (Wtapianie) jest wietnym narzdziem do tworzenia wygadzonych konturw zaznacze, poczekaj, a wyprbujesz gradienty stosowane w trybie szybkiego maskowania. Nie ma lepszego sposobu na utworzenie efektu zanikania od zaznaczenia obrazka jednym z narzdzi do tworzenia gradientw.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Aby zastosowa gradient jako zaznaczenie, powrciem do trybu maszerujcych mrwek, ponownie wciskajc klawisz Q. Nastpnie przecignem mysz z wcinitym kla- wiszem Ctrl ( w Mac OS) zaznaczon cz maski i upuciem j na obrazek pola, aby uzyska efekt przedstawiony na lewym obrazku z rysunku 9.14. Niezadowolony z tak skromnego efektu, u yem te par razy polecenia Free Transform (Swobodnie prze- kszta) (patrz rozdzia 12.), przypiekem mask narzdziem pociemniania (patrz roz- dzia 5.) i wprowadziem dramatyczne owietlenie. Rezultaty wida na prawym obrazku na rysunku 9.14. Na ilustracji 9.2 w kolorowej wkadce umieszczona zostaa barwna wersja tej rewelacyjnej kompozycji. Zobaczysz tam rwnie efekty zastosowania jeszcze bardziej dramatycznego owietlenia. 4[UWPGM Efekt pokazany na lewym obrazku powsta przez zaznaczenie grnej czci maski mask gradientow, przemieszczenie jej (przecignicie mysz z wcinitym klawiszem Ctrl lub ) i upuszczenie zaznaczenia na obrazku pola. Gdy jeszcze troch pobawisz si tym obrazem, otrzymasz sw wasn wersj posgu z Wyspy Wielkanocnej (po prawej) 5VQRPKQYCPKG GHGMVY URGELCNP[EJ Gradienty namalowane w trybie szybkiego maskowania mog by stosowane rwnie do wygaszania wynikw dziaania filtrw i innych zautomatyzowanych efektw spe- cjalnych. Postanowiem na przykad zastosowa filtr wok krawdzi doni i pyty z ry- sunku 9.15. Rozpoczem prac od usunicia zaznaczenia caego obrazka (Ctrl+D w Win- dows, +D w Mac OS) i przejcia do trybu szybkiego maskowania. Nastpnie wybraem narzdzie Gradient, na pasku opcji kliknem ikon gradientu linowego Linear Gradient (Gradient liniowy) i z palety gradientw wybraem gradient typu Foreground to Trans- parent (Kolor narzdzia do przezroczystoci). Na pasku opcji zaznaczyem rwnie opcj Transparency (Przezroczysto).
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 4[UWPGM W trybie szybkiego maskowania przecignem mysz po wybraniu narzdzia liniowego gradientu, poczwszy od kadej z czterech krawdzi obrazka ku rodkowi (zgodnie z kierunkiem strzaek) 4[UWPGM Po powrocie do trybu maszerujcych mrwek zastosowaem polecenie Filter|Render|Clouds (Filtr|Rendering|Chmury), aby utworzy efekt mgy widoczny na rysunku 6YQTGPKG UVTC GM ITCFKGPVQY[EJ Poni sze wiczenie pokazuje, jak doda atrakcyjne, zanikajce strzaki (patrz rysunek 9.13) do dowolnego rysunku. Photoshop nie tylko pozwala na wykorzystanie gradientw do tworzenia efektw zanikania, ale tak e umo liwia atwe tworzenie cieni rzucanych przez poszczeglne elementy obrazu, co wida na rysunkach 9.18 i 9.19. Aby uzyska taki efekt, trzeba posu y si gradientow mask warstwy, poleceniem Free Transform (Swobod- nie przekszta) oraz narzdziem Line (Linia) i zmieni stopie przezroczystoci warstwy.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW YKEGPKG VYQTGPKG CPKMCLE[EJ UVTC GM K EKGPK 1. Narysuj strzak za pomoc narzdzia Line (Linia), tworzc warstw ksztatu. Wybierz narzdzie Line (Linia) i upewnij si, e na pasku opcji wcinity jest klawisz Shape Layers (Warstwy ksztatu). Kliknij Geometry Options (Opcje geometrii) i dobierz grot dla strzaki. Bez wtpienia, aby doj do waciwych ustawie, bdziesz musia troch poeksperymentowa (aby utworzy strzak widoczn na grnym obrazku z rysunku 9.18, nadaem nastpujce wartoci poszczeglnym parametrom: Weight (Grubo): 25, Width (Szeroko) i Length (Dugo): 400%, Concavity (Wklso): 25%). Ustaw kolor narzdzia na biay i przecignij mysz, aby narysowa strzak w danym kierunku. Wicej informacji na temat posugiwania si narzdziami do tworzenia ksztatw znajdziesz w rozdziale 14. 2. Za pomoc obrotu nadaj strzace efekt perspektywy. Przeczyem si na narzdzie zaznaczania bezporedniego i zaznaczyem trzy punkty po lewej stronie strzaki. Nastpnie wybraem polecenie Edit|Free Transform Points (Swobodnie przekszta punkty), przesunem rodek obrotu ze rodka strzaki do jej prawego grnego rogu (zmieniajc na pasku opcji poo enie punktu odniesienia) i obrciem zaznaczone punkty. 3. Dodaj cie. Kliknem ikon stylu warstwy znajdujc si w dolnej czci palety Layers (Warstwy) i wybraem opcj Drop Shadow (Cie). Zaakceptowaem ustawienia domylne, ale oczywicie mo esz je zmieni. Efekty tej operacji widoczne s na dolnym obrazku na rysunku 9.18. 4. Utwrz mask warstwy. Wybierz polecenie Layer|Add Layer Mask|Reveal All (Warstwa|Dodaj mask warstwy|Odkryj wszystko). 5. Narysuj gradientow mask. Wybierz narzdzie Gradient i upewnij si, e na pasku opcji wybrany jest gradient Black to White (Czarny, biay). Nastpnie na gradient na strzak, zaczynajc od jej koca i dochodzc mniej wicej do poowy (patrz grny obrazek na rysunku 9.19). 6. Zwiksz stopie przezroczystoci strzaki. Teraz ju strzaka adnie zanika do przezroczystoci, ale mam wra enie, e jej grna cz zajmuje zbyt du y obszar obrazu. aden problem po prostu zwiksz w palecie Layers (Warstwy) przezroczysto warstwy, na ktrej znajduje si strzaka, nadajc parametrowi Opacity (Krycie) warto 70%. Efekt wida na dolnej ilustracji na rysunku 9.19. Czy to nie jest mie, e mo na tak czy ostre brzegi generowane przez wektorowe narzdzia do tworzenia ksztatw z mikkimi krawdziami maski warstwy? #WVQOCV[EPG IGPGTQYCPKG OCUGM Oprcz trybu szybkiej maski i maskowania zaznaczenia, w programie znajdziesz kilka narzdzi, ktre automatyzuj proces maskowania, a waciwie pewne jego etapy, gdy nadal musisz kontrolowa ten proces i wskaza dokadnie, jaki element ma zosta zama- skowany. S to narzdzia Background Eraser (Gumka ta) i Magic Eraser (Magiczna gumka),
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 4[UWPGM Aby usun to skadajce si z podobnych do siebie kolorw, takie jak niebo na obrazku, kliknij je narzdziem Magic Eraser (Magiczna gumka) (dolny obrazek) 4[UWPGM Opcje narzdzia Magic Eraser (Magiczna gumka) s prawie takie same jak opcje rdki Anti-aliased (Wygadzony). Jeli chcesz utworzy mikk otoczk na krawdzi przezroczystego obszaru, pozostaw t opcj wczon. Je eli natomiast wolisz ostre krawdzie, takie jak przy bardzo niskiej wartoci parametru Tolerance (Tolerancja), wycz j. Contiguous (Cigy). Po wczeniu tej opcji narzdzie Magic Eraser (Magiczna gumka) bdzie usuwa jedynie cige obszary koloru. Je eli chcesz usuwa wszystkie piksele o okrelonym kolorze, takie jak piksele ta oddzielone na rysunku 9.20 od reszty nieba przez lwa, wycz opcj Contiguous (Cigy). Use All Layers (Wszystkie warstwy). Wczenie tej opcji informuje Photoshopa, e chcesz usuwa piksele ze wszystkich widocznych warstw. Narzdzie Magic Eraser (Magiczna gumka) w dalszym cigu bdzie wymazywa jedynie piksele bie cej warstwy, ale bdzie przy tym bra pod uwag kolory ze wszystkich warstw. Opacity (Krycie). Gdy zmniejszysz t warto, wymazywane piksele bd raczej przewitujce ni cakiem przezroczyste. Przy ni szych wartociach uzyskasz bardziej subtelne efekty.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 4[UWPGM Utrzymuj krzyyk, bdcy czci kursora gumki ta, nad tem, ktre chcesz wymaza (grny obrazek). Jeli przez przypadek przesuniesz krzyyk nad obiekt pierwszoplanowy, zostanie on wymazany (dolny obrazek) 4[UWPGM Cho opcje narzdzia Background Eraser (Gumka ta) mog oniemiela, tak naprawd s do intuicyjne Tolerance (Tolerancja). Zwiksz warto parametru Tolerance (Tolerancja), aby wymazywa wicej kolorw naraz. Niskie wartoci przydaj si przy wymazywaniu kolorw w okolicach delikatnych i poo onych blisko siebie detali, takich jak wosy. Protect Foreground Color (Zachowaj kolor narzdzia). Wcz t opcj, aby zabezpieczy przed wymazaniem wszystkie piksele majce ten sam kolor co aktualny kolor narzdzia. Domylnie jest to kolor czarny. Wiem, e to gupia opcja, ale jest i ju . Sampling (Prbka). Na tej licie okrelasz, na jakiej podstawie gumka ta decyduje, co mo e wymaza, a czego nie. Domylne ustawienie, Continuous (Cige), ka e gumce, w miar jak przecigasz mysz, cay czas na nowo sprawdza, ktry kolor ma by wymazany. Je eli to jest do jednorodne, by mo e bardziej bdzie Ci odpowiadaa opcja Once (Raz), po wybraniu ktrej prbka koloru zostanie zbadana tylko raz w chwili pierwszego kliknicia i tylko ten kolor bdzie wymazywany w czasie przecigania mysz. Wybierz opcj Background Swatch (Prbka ta), aby wymazywa tylko aktualnie wybrany kolor ta (domylnie jest to biay).
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 4[UWPGM Po obrysowaniu czci obrazu, ktr chcesz zachowa, kliknij wewntrz obrysu narzdziem wypenienia Aby uzyska wspomaganie podczas rysowania konturu, zaznacz opcj Smart Highlight (Podwietl inteligentnie) w sekcji Tool Options (Opcje narzdzia) okna dialogowego Extract (Wydziel). Opcja ta powoduje automatyczne wyszukanie funkcji podwietlenia krawdzi obrazka. Po wczeniu podwietlania kursor przeksztacony zostaje w may celownik: kko z czterema skierowanymi do rodka liniami. Podczas przecigania umie rodek kka nad krawdzi midzy wybranym elementem obrazka a tem. Ta funkcja daje najlepsze efekty oczywicie w przypadku obiektw o wyranych krawdziach. Zauwa, e po uaktywnieniu inteligentnego podwietlania nie mona ju rysowa prostych segmentw linii z wcinitym klawiszem Shift. Aby tymczasowo wyczy inteligentne podwietlanie bez wyczania tej opcji, przecignij kursor z wcinitym klawiszem Ctrl (Win) lub (Mac OS) lub najpierw wycz opcj, a nastpnie przecignij kursor z wcinitym klawiszem Ctrl ( ), aby tymczasowo skorzysta z opcji Smart Highlight (Podwietl inteligentnie). 4. Podczas podwietlania krawdzi zastosuj klawisze nawiasw kwadratowych, [lub], aby powikszy lub pomniejszy pdzel. Jeli malujesz pdzlem o rednicy od 1 do 9, ka dorazowe wcinicie klawisza lewego lub prawego nawiasu kwadratowego zmienia rozmiar pdzla o 1 piksel. Przyrost zmian ronie wraz ze zwikszeniem rozmiaru pdzla. Stosujc pdzle o maych rozmiarach, uzyskujemy ostrzejsze krawdzie. Wiksze pdzle lepiej nadaj si do malowania delikatnych, zawiych detali, takich jak wosy, licie, spltane wkna, cienki makaron itp. 5. W razie pomyki wcinij klawisze Ctrl+Z ( +Z w Mac OS). Dostpny jest zaledwie jeden poziom cofania. Oznacza to, e mo esz cofn i ponownie zastosowa tylko jedno, ostatnio wykonane pocignicie narzdziem podwietlania.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW 4[UWPGM Wcinij przycisk Preview (Podgld), aby oceni wygld ukoczonego obrazka 4[UWPGM Przypuszczam, e ten lew jest wypchany, lecz nawet zwierzak z muzeum ma chyba czasem ochot na zmian otoczenia W punkcie 10. wspomniaem o sposobach modyfikowania maski w oknie dialogowym Extract (Wydziel). Do dopracowania maski w oknie Extract (Wydziel) przed wciniciem przycisku OK su nastpujce techniki. Przecignij mysz kursor narzdzia Cleanup (Czyszczenie) (C), aby zmieni krycie maski. Za pomoc klawiszy numerycznych wyreguluj nacisk narzdzia, zmieniajc w ten sposb stopie przezroczystoci wprowadzany przez narzdzie. Aby wymaza obiekty w celu uzyskania penej przezroczystoci, wcinij 0, podobnie jak podczas stosowania tego narzdzia na warstwie. Dla uzyskania 90%
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Force Foreground (Kolor narzdzia). Jeli dany element obrazka skada si zwykle z jednego koloru, zastosuj polecenie Force Foreground (Kolor narzdzia) i kroplomierzem pobierz z obrazka prbk koloru, ktry chcesz zachowa (mo esz rwnie zdefiniowa kolor, pobierajc go z palety Swatches (Prbki), lecz jest to bardziej pracochonne). Nastpnie zastosuj narzdzie do podwietlania, aby zamalowa wszystkie miejsca, w ktrych wystpuje pierwszoplanowy kolor. (Zauwa , e wczenie tej opcji to alternatywa u ycia narzdzia wypeniania. Po zaznaczeniu opcji Force Foreground (Kolor narzdzia) narzdzie wypenienia jest niedostpne). Display (Wywietlanie). Nie trzeba koniecznie oglda obrazka w podgldzie na przezroczystym tle. Mo na wybra rwnie biay (White Matte (Biaa otoczka)) lub jaki inny kolor, czy obejrze obrazek jako mask (Mask (Maska)), na ktrej biay kolor reprezentuje nieprzezroczysty obszar, a czarny przezroczysty (nie mo na jednak eksportowa takiej maski ciekawe dlaczego?). Wcinij klawisz F, aby wybra tryb wywietlania w menu. Wcinicie klawiszy Shift+F spowoduje przywrcenie w menu poprzedniego trybu. Show Highlight (Podwietlenie), Show Fill (Wypenienie). Za pomoc tych opcji mo esz kontrolowa ukrywanie oraz wywietlanie kolorw podwietlenia i wypenienia. I ostatnia wskazwka. Przed zastosowaniem polecenia Extract (Wydziel) bd te magicznej gumki lub gumki wymazujcej to warto skopiowa obrazek na oddzieln warstw albo wykona zdjcie obrazka w palecie History (Historia). Wwczas bdziesz mia kopi zapasow, na wypadek gdyby rzeczy nie potoczyy si zgodnie z Twoim planem.
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Regulacja wartoci parametru Fuzziness (Tolerancja). Opcja ta podobna jest do parametru Tolerance (Tolerancja) stosowanego w narzdziu Magic Wand (R d ka), poniewa okrela zakres kolorw przeznaczonych do zaznaczenia na podstawie wskazanych kolorw bazowych. Aby zwikszy zaznaczony obszar, zastosuj wiksz warto tego parametru, bowiem mniejsza powoduje zmniejszenie si zaznaczonej powierzchni. Po wprowadzeniu wartoci 0 zaznaczony zostanie wycznie kolor bazowy, ktry wskazae za pomoc kliknicia. Inaczej jednak ni w przypadku parametru Tolerance (Tolerancja), zmiana wartoci parametru Fuzziness (Tolerancja) natychmiast wpywa na wygld zaznaczenia. Dlatego te po zmianie wartoci tolerancji nie nale y powtrnie klika, podczas gdy w trakcie pracy z r d k jest to konieczne. Parametry Fuzziness (Tolerancja) i Tolerance (Tolerancja) r ni si od siebie rwnie rodzajem konturw zaznacze, jakie generuj. Parametr Tolerance (Tolerancja) powoduje zaznaczenie wszystkich kolorw wewntrz okrelonego zakresu i dodaje wygadzone krawdzie. Jeli dane zaznaczenie zostanie wywietlone jako maska, bdzie si skada w wikszoci z biaych pikseli z cienk lini szarych pikseli wok obwodu. Parametr Fuzziness (Tolerancja) powoduje natomiast pene zaznaczenie wycznie tych kolorw, ktre klikne z wcinitym klawiszem Shift lub bez niego i czciowo zaznacza inne kolory w zakresie. W ten sposb wikszo maski wyra ona jest w odcieniach szaroci. Jasnoszare piksele reprezentuj najbardziej zbli one do siebie kolory, a ciemnoszare najmniej zbli one, ktre jednak nadal znajduj si w zakresie okrelonym przez parametr Fuzziness (Tolerancja). W rezultacie otrzymujemy zaznaczenie gradientowe, ktre czciej daje naturalne efekty. Odwracanie zaznaczenia. Aby odwrci zaznaczenie, wybierz opcj Invert (Odwrotno). W ten sposb obszary pokryte biaym kolorem stan si czarne, a czarnym biae. Tak jak podczas stosowania narzdzia Magic Wand (R d ka) czsto atwiej odizolowa obszar, ktrego nie chcesz zaznacza, ni obszar przeznaczony do zaznaczenia. Jeli staniesz przed takim problemem, zaznacz wtedy opcj Invert (Odwrotno). Przechodzenie midzy wywietlaniem obrazka a podgldu. Posu si dwiema opcjami umieszczonymi poni ej okna podgldu, aby kontrolowa jego zawarto. Jeli wybierzesz pierwsz opcj Selection (Zaznaczenie) bdzie tu wywietlana ta maska, ktra zostanie wygenerowana po wciniciu klawisza Enter (Win) lub Return (Mac OS). Jeli wybierzesz opcj Image (Obraz), podgld przedstawi zmniejszon wersj obrazka. Wcinij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Win) lub (Mac OS), aby przechodzi midzy tymi dwoma rodzajami podgldu. Moja rada: pozostaw wybran opcj Selection (Zaznaczenie), a wciskajc klawisz Ctrl lub , przechod do drugiego trybu wywietlania, gdy bdziesz chcia obejrze obrazek. Kontrolowanie zawartoci okna dokumentu. Menu Selection Preview (Podgld zaznaczenia) umieszczone u dou omawianego okna dialogowego umo liwia wybr tego, co widzisz w oknie dokumentu. Domylnym ustawieniem jest opcja None (Brak), ktra normalnie wywietla obrazek w oknie obrazka. Opcja Grayscale (Skala szaroci) wywietla sam mask. Aby zobaczy razem obrazek i mask, wybierz opcj Quick Mask (Szybka maska). Jeli chcesz obejrze zaznaczenie na czarnym lub biaym tle, wybierz odpowiednio opcj Black Matte (Czarna otoczka) lub White Matte (Biaa otoczka).
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Najbardziej u yteczn opcj w tym menu jest Out of Gamut (Poza przestrzeni kolorw), ktra zaznacza wszystkie kolory na obrazku zapisanym w trybie RGB lub Lab, ktre nie wchodz w zakres modelu kolorw CMYK. Mo esz zastosowa t opcj do zaznaczenia i zmodyfikowania kolorw nie mieszczcych si w przestrzeni kolorw CMYK, zanim przekonwertujesz obraz do tego trybu. adowanie i zapisywanie ustawie. Wcinij przycisk Save (Zapisz), aby zapisa bie ce ustawienia na dysku. By otworzy zapisany plik z ustawieniami, wcinij klawisz Load (Wczytaj). Aby mo na byo u ywa pliku z ustawieniami na komputerze PC, musi on mie rozszerzenie .axt. Po zdefiniowaniu maski wedle uznania wcinij przycisk OK lub wcinij klawisz Enter bd Return, aby wygenerowa kontur zaznaczenia. Chocia polecenie Color Range (Zakres koloru) jest bardziej elastyczne ni narzdzie Magic Wand (R d ka), uzyskane zaznaczenia nie bd wygenerowane lepiej ni w przypadku u ycia innego zautomaty- zowanego narzdzia. Dlatego te po narysowaniu konturu zaznaczenia przez program prawdopodobnie przeczysz si do trybu szybkiego maskowania i za pomoc narzdzi do edycji i malowania poprawisz odpowiednio mask. Jeli ju masz dosy czytania o oknie dialogowym Color Range (Zakres koloru), sprbuj przyswoi sobie chocia dziaanie parametru Fuzziness (Tolerancja) i obsug narzdzia Eyedropper (Kroplomierz). Oglnie rzecz biorc, mo esz zastosowa te narzdzia na dwa sposoby. Jeli zamierzasz utworzy zmikczone zaznaczenie z gradientowymi kraw- dziami, przypisz opcji Fuzziness (Tolerancja) wysok warto, co najmniej 60, i kliknij, a nastpnie kliknij po wybraniu kroplomierza dwa lub trzy razy z wcinitym klawiszem Shift. Aby utworzy bardziej precyzyjne zaznaczenie, zastosuj parametr Fuzziness (Tole- rancja) z wartoci 40 lub mniejsz, a nastpnie przecignij mysz kursor kroplomierza z wcinitym klawiszem Shift lub z wcinitym klawiszem Alt (Option w Mac OS), a uzyskasz zadowalajc mask. Rysunek 9.31 przedstawia kilka przykadowych efektw. Aby wykona obrazki umiesz- czone po lewej stronie, kliknem raz kursorem kroplomierza punkt na pycie CD i ustawi- em warto parametru Fuzziness (Tolerancja) na 40. Do utworzenia obrazkw znajdujcych si po prawej stronie zwikszyem warto parametru Fuzziness (Tolerancja) do 180. Na- stpnie kliknem z wcinitym klawiszem Shift, a pniej u yem kroplomierza, klika- jc z wcinitym klawiszem Shift i jeszcze raz z wcinitym klawiszem Alt, aby wybrane przeze mnie kolory zostay dokadnie zaznaczone. Grne obrazki ilustruj efekt wype- nienia zaznaczonego obszaru biel. Na dolnych skopiowaem zaznaczenia i wkleiem je na identyczne to przedstawiajce chmury. Na wszystkich czterech przykadach wy sze warto- ci parametru Fuzziness (Tolerancja) day bardziej oglny, mikki efekt, a ni sze wartoci wykreoway zaznaczenie bardziej precyzyjne, lecz o ostrzejszych krawdziach. 2QNGEGPKG %QNQT 4CPIG
 • % +++
 • 4QFKC /CUMQYCPKG K Y[QFTDPKCPKG GNGOGPVY QDTCW Zazwyczaj mo na jako to prze y. Przecie zaznaczenie z reguy stosuje si tylko raz, wic nie ma powodu do obaw. Lecz jeli utworzenie danego zaznaczenia byo niezwykle czasochonnym przedsiwziciem? I co wtedy, gdy po kwadransie klikania z wcinitym klawiszem Shift tutaj i przecigania mysz z wcinitym klawiszem Alt tam, dodawania kilku konturw w trybie szybkiego maskowania i doprowadzania zaznaczenia do porzdku Twj szef nagle zwouje spotkanie lub rozbrzmiewa dzwonek na obiad? Nie mo esz po