праздники привычные и необычные

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of праздники привычные и необычные

  • 1. t00zosJcqreJVId-rd,{gdere11-nHeOrilfoxm 4oHqrBhH I^IBJOJeYoIISrIIorrcII flI|I,IdgHOtIJerqHhlqgooHn orqHhrqflr,rdurrxrrH[eud11__Bf,OXCAgJl_ rV ty Ba ednn @ sc _ __

2. rEEK 74.200.58 ?. - *d-tvnK 373.3v75 :r*4::.??1 Vcxora C. E.y75flpas4nrarur flprrBbrrrnbre neo6rr.rHrre: CqeHapnx: B [oMorr(h raneAaroraM naqaarnofr rrrKoJrbr. CI6., , 2001. --160c., l.rlr.ISBN s-89814-081-6Uerr nsAauuq- o6rerqr{Tb rroAroroBrry npa3IHr{rrHbrMK Meponp[q- TnflM B Ha.{anrHorZ IIrKoJIe. B rHrary BouJrr,r opr{rr{HaJrbHbre crreHapr{r4 npa3,tIHLIKOB KOHKypCOB,I4 AaHbI gCKtl3bI KOCTIOMOB. Vsgauue aApecoBaHo yqr.rrenlM Ha.{anrHorl rrKoJlbr }I fleAaroraM-op- raHr,r3aropaM xly6a. EFK 74.200.58@ C. B. Vcrosa. 2000@ O$opuneHne.I{s.{areJrbcrBoISBN 5-89814-081:6, 2000 3. rB)K0eIqaogwdxogvoeu ntt?ro)m uluqdor,oxen c srrsc EBsI{x-dawou oHHnoJcolrer,rHru,rHs eoHirrerure)KodgotremeHogocen retuffio xoneged gnlbrex rqgorh xer {roged orfirqrerernuiosqrBsrqsoer4Herdoccumah,,{woWsBraor{.rHe. I,{OJOJBIOII AI4X,ITOS WIII IJITIHHEIurJ -eouodg srexlsvro rcsuavi(dr rcqlun{ oHJ,cewgoc llrtolorex o- ocs B xocg ogo Bcrl4rogeer,{osr4Jxorrox ltrsHr4ve4rs[xex atrJ Vqrrirg r rexr{HHeJlIIICOS v{tsyeJ,eu4ucos :oxnedexeru .f, .y rurevuuresoverc Owu) g oHqroJuarc4elip . oAHaro Harrrr4Meponpr4flT[qcoBeplxeHHo He noxoAr4JltlHa re $opualrHrte, Koropbre, KaKIrpaBrIJIO, yCTpaI4BarOTCqB .UeTCKllX CaAaX H [rKOJraX.PoAurelu WeHr{KoB,Mor4corpyAHr4Kr4 Apy3bs, no6rrnanuue trHa Harrrr4x [pa3AHI4Kax, pa3 BnonHe cepbe3HofoBopl4nr4MHeHeo roM, rITo fl AonxHa [oAeJII,ITbcg cBoI{MorIbIToMpaborrr c KoJr-JreraMr4, Harrr4carbKHr4ry. 14 n perur4rra ilolpo6onaru. Vnaxaeurte KoJIJrerr.I, KHI,IranoresHol? I,IJIuHer -rIoJIyqI4JIacbcyAr{TbsaM. B nerl ony6Jrr4KoBaHbr cueHapr4r4rrpa3AHraKoB KoH- 14KypcoB, Koropble yxe [poBoAr4Jrr,rcbHaMr4B nrKoJrax rury6e. Brr uMoxere I{crroJlb3oBarbBecb rrpeAno)KeHnrrfiMarepr4iulrIeJrr4KoM,I{3MeHurbI4JIpI y6parr ro, qro BaM He no Ayrxe. flanuoe, ntrrxeHe oyAere IIpI,t no.UroroBKe npa3AHr,rKa urrurKoHKypcarro Harr[rMcueHapurrrnr 6ecroseqHoperreTnpoBarr,sy6puft c pe6aTaMr,r TeKcTr,rMy{I,ITenbHo Awarbo roM, rITo BApyf KTo-Tor,I3HI4xga6oleer...Blr nnaecrec rrHr{unarnnnoft rpynnor? po4nrelerZ n Aereir cMo-xere JrerKo cAeJrarbBce caMr4.9ro He sarlN{erMHoro BpeMeHr4,a B pe3ynbrare nce pe6rra - n , r4 3pr,rrelrv- craHyrHA BAIIUX NPA3AHI4KAX AKTIIBHbIMI4 )^{ACTHIIKAMI4. HaAerccl, uro pa6ora no [peAno)KeHHbrMcueHaprlrrMAocra-BI,IT BaM TaKyIO Xe pa,{OCTb, KaK U MHe. 5. OfrKceI^[woUHereveduO g rcXI,ImgI,IVod $erOtr qIUS0FIS OrrXOr,ttt:rt( OIiIHIOhOHs - rurddfl e eIqHecdr(xnox s rtalcshf Ytfii-Ieh s gcxums[VOdrrged ell II4OIcoc eHVo Src,(U sfseltoX egV S r{YttgWOX qU4HUVOS,9O oIDKOI {XE L o9IIII-OJOXB) XOCS VneWO) eSJCOhI,ITO)OrOrrXr$r IO UIcOniUCOmIqS IOSnX Olx-I,IaBo g Xe>{cel(Vl ra) wesJ,edJllodols lttosdeu eH vWI XIIotr -xedl -x,{s[ { resIDK or;1xeL qrgs(["r, u) xlill5KBrexedrsren-rqsrqs d[neltoX Orrftrqratrro s oHXoI{ ecdr{xgox S rpllceh,,{ rrffr VIIurf XI4nIJe)K[II9lflirloau Xl,rH eu l^lollrex en elafir{snx qrcfu olOIOBHoIqs I4rcAXr4)qlfoxoeH c e;fged rcren{ eccerx g olhfVrd(trL Vi d[nulalox ,&r[o rolrrsrcocv>tutrehd :rHetldes emeNoHtro s UWurdeII0 Occerx s eI4I[frUcros l4lrtrd efsel,rtox Hroufio s rclrBtg)o l1 WeI c IoI - rtoVrdrfec I lox c or) ttweuur{dr rqrdlc occerxoJOBHe s etqsercced oeH-edee ,xuuveedu eu revr4du 4erev o)qlfoxcrls nrcg 1ls[neltox qrusrlaocllserdo neHhBH,>tetyHdtrem 4[qHccBIDtrclleoexo ltoYrd el(d[ uru uxXr(dfiouOJOI 6-tLI fcslendOrO rrnet,rleds reV,r{ggOI ILI9OIII oJcol Ig OJ;,oroceg oHUeYrXOegen rrged ,t eXgnVeedu er,OdogO[Og S UIHeI^toW [Bc efisevtox 4ouVo ar,eV4oiuodu Ocg 4I,IHVerco[ HtIqI s XBI eog StI4OdtCr{ eneltu Stt4Ul(IChlex C OIX .LO{HS{L{reV OIh-ou oHxohr v .gr,rHexedsos xI,DIB)I,IH Sre[L{rc eH I{ I^logocoutWTSHeeXUdU oI srerOVc - ecodUog ellHemod eonn{Xc eowgc I4 rstrHunox BH wged srHreVsed qrcoltnfioXeorcodu OoIIBJ-goOH IOuxI4Htog Olcgh ecdr{xsoX r4uv1 e>rl16feedu nweda og o11 Ifrrgo tog I{luIfIIBI^rox 6. flo xouasaau 6es o6na. YgHaftre y Aererl, KTo nro6r4TJroxlrrbcr c[arb paHo, a KTo -[o3AHo. Tax c$oprr,napyrorcxABe KoMaHAbr u . Kaxoro IIBera y pe6ar norocrr? Bor nau eue ABeKoMaHAbr-DH< n wo YL aser IIlqanrc-r(dr sJce o)eexc {to)x s V iusqr scl4lreJr{ucuIqw xex xgBSOrC(>< Utl"etlKOgOdUOC aHdOlOX eJ4EJog^,ruHexnsv OJ erInOI lrlodrcng s rcJ,OlrdoJ,aoll) :SOtrO.rer,r{se SOrC OrCOIIlrUUEercOU rorerdOtS :SsOIrc rerr{se SOrc Orcorr rgfuu uugedorgoUllleEol,{Verc- udil (ulteroH qrulloJolr oux,(g):?sorc rOilVerc iuU ercog sorc oV gIrheHC rcr.erdoraol efutr4.B[14H3;111,rgtru osorc 1oudo.r,sou utefii uuuexustr elqHgefu merov nwexd4 xe dr,3 il4Itrlruog ure[ - lodeeo oreiodooo- orerl,Il{oxustr u Bsorc.Lorsdolsou ule[Isnodorc s uxdd .tltfloseed ouHersu1,{ r,eexed9oe14gg;ole or,n 20. Cqenapnn [pa3AHr{KoB - Qpasrr-nepeBeprbrrrlr.A mo BcrroMHr4T - 9ro3HaMeHlrryro nsSpasy-uepeBeprbrrrr rro6r4l,roft sceil{[ cxasKu? Kax oua na-srrsaetcq? firerw. L{otfle oH)ffoV fry ,{geg fmenoH ocs roluHe et6: BgBg u eodo141 Yafi! wYYIrurIs ,nX$v*"ff#33:fi -emdercvwA nraruvodntotevautruxudgoeuu soxodowo)JJoJBVo[ JOrHroucI4 I,IJK rl93g qlrode[e[- axsadas DH xn swnzasEDd.wountaw Msudosw f= -oxnwl oc nxnowdox swDUapJ odawou filFswngowozSolf nxhnuJnxmtuottxnHzo an)nqm?Hag xnhquutotloxaodawcowouQ ewcamDHotnilDg Dunnundut swnsoao?pou < odawou utl|nsHwo9nJrcnx)ownxmtwadaoun)noLttloxtswuawtdwcHnanHsuD)lls-tw atsuhamtdennxnoHncoxsdoswt u,(aaoxtx nxtwdnQ nruwaQapHowox lottpo s nawaQ tutnn ou ailonw D -tto)t Bmaruxut 6up nxHnworo) ndut alna swngowozpoLl< - paewadwoH - poztdp oa < :sutocnuoH nlthowlott7o DH-dox ndw swnsowo?Qou >odawoa fi numxSD?o3xogttn xownv ill suoaowJn)tho)nuD o?aH I sowrdul g ndzn wp mhoruDtru anHnam lwnoowozqoll HJtr rsgug rrorut arsnrrudl,ea; 26. r Cqenapuu [pa3AHrrKoBPy6axa - o6reuuan. fitruHa pyKaBoB HrDKeroleHeri. Ha-ypoBHe np9AnneqbqB pyKaBrx cAenaHbrnpope3r4,B KoTopbrenoneo6xoAraMocrr4rrpoAeBarorcqpyra4.Py6axy clr,rrb AoBoJrbHonpocro. Hyxcro KycoKTKaHr4(rvrepa-ABe Anr4Hrrpy6axu) cnoxnru [o[oJraM nonepeK [oJrorHr4rrla.Hacru6e Bbrpe3arborBepcrr4eAJrs roJroBu. [nx pyKaBoBBbrKpoprrbr43TKaHHABa rrprMoyronbHr4Ka HyxHoft Mr{Hbr 14rur4pr4Hbr. Cle-narb rpope3r4 4rt-s pyK. Bopor pylaxu u rpopffir4 Ha pyKaBaxo6ruurr rocoft 6efirofi r,r3TKaHr,rKpacHoro rlBera. Kpoft pyKaBoBnpnrlrr4TbK noJrorHzrqy py6axn, a 3areM cocrporrurr 6orosrrerrrBbr.fIoA urruxoft Haruurb KpacHbrerpeyronbHuKn, r,rMprrr4pyro-rur4enacroBr{uy (rvroxuo gro cAeJrarb roro, KaK 6ylyr cocrpo- AorrlrBarbcf,6oronrre runrr). Hus pyxaBoBr4 noAon py6axu o6lrurrrxr4poKrlMraey6uarrrMr4rroJrocaMr4 rpacHoft TKaHr,r.r43Zg raxorZ )r(e rKaHlr, npo4y6lrlpoBaHHoft rlreesoft npornag-rcori, cAenarb 6olrnori cleurrrrft BoporHr,rK sy6varrrM KpaeM cr4 cepArle.Py6axa noA[oscbrBaercr KyrrraKoM KHcrsMr4. cfloprrt- yKopoqeHHbre. XelarelrHo r{x crrrnTb r,r3TKaHr4 Bpa3HorIBeTHyIOnOnOCKy.O6ynr - 6orunrur r4nI,IKoporKI,IeBaIIeHrur.Ha Hr4xHaKrrer4TbEpyxoqKr4r43 KpacHoro cyKHa. K nepxHefi rpouxe o6ynu c3aAr4npurrrnTb nerenbr(y r43 IIBerHofi recturr.forosHoft y6op BbrcoKas[ranKa B Br4AeKoJrnaKac 3a-KpyrneHHbIMBepxoM Lr orBoporoM. BnepeAu yronKlr orBoporaororHyrbr. Illrercs r43 rrerbrpexoAr4HaKoBbrxAera/reri (4ne Bepx-Hr,re,ABe nuxnue). IIIanry xeJrareJrbHo cAenarb r43 cyKHa. 9ro-6rr ona Aep)KanaSopuy, MoxHo rKaHb upogy6nupoBarbrcneenorlupoxna,qroft. Ha ruaflKy Harrrr4TbKoJroKoJrbqr,rKr4, 6ycuuwt.K rparc IuarrKI,I[pI4III]ITb HI,IToK.I,I3 trIr Ha raprorrKax Aolrxcrrr 6urr Haflr,rcaHbrcrytxv, xopouope6.arau 3HaKoMbre. Hanpulrep, TaKr,re: Maleurxofi eJror{Ke Xo.noAso euuori, Hs recy enoqKy Bsqnu ulr Aouori.-26- 27. gxodolroxc ?t{oltcox s}Drte- 1 28. t Cqenapun trpa3AHrrKoB Eycsl noneculn, Bcranu B xopoBoA. Becero, BeceJro Bcrpernu HosHrU roA.(3. futerccaudpoea)Ecru 6ruu 6u y erovxra HoxKr,r,flo6exa.na 6u ona rro AopoxKe,3aruts,cala 6n ona BMecre c HaMr,r.3acrvqa.na6rr onaKa6liyrxauu.(K. Vyrcoecrcuil) Tpycr,ruxa safixa cepeurrufi IIoA ero.{roli cxara;r. flopolo BoJrK,cepAl,IrrrIl sorx Pucuoro npo6erar. (P. Kypdaweea) CqeuapnfinpasAHI{KarBa6a f,ra. IIepnuft cKoMopox. .4eftcrnyroqne JIIrua Bropori cKoMopox.rAer Mopos. neru. [erra cvryr B 3iureraK, qro o6pasyor rpI,I rpytrtrbl. noqBrqercs. Ba6aflra. E a 6 a fl,r a. 34pancrnyftre-BApaBcrnyfire! flocuorpure-Ka HaHLrx. Cuygr, KpacaBql4Kr,r,JleHT.aftHuqarcr! fl Ha crapocrl,I JIernoroft rrorepqJla, a oHI4 ctrryT KaK HIl B qeM He 6rrsano. A yMeHs Meqra nosBl4Jracb.na 3Haere lrw KaKafl? He sHaere? A nrtAofaAafiTecb, Aora,qafirecr, o qeM g Me.IraIo?[eru. O uo4apxax!- O Honoftcryne!- O naopoxeuou! groCrvrorplo fl, y BacB ropoAaxFa6a fl,ra. He yrala-rIra!TaKMHororearpoB.[a vro raM B ropo.[ax,Aaxe y Hac,B cKa3Ke,-28- 29. #_-*d.+1--62-indoraoll (eoxnneuohtn o?ottpooH waoenmxtg) :rndosor uroeJcs xr4Herr uu[6 rDrlrH{rogeedrcroffittsrolI eJv Bgegiorr-o{rr-A hoa e[ rqJEerQurexorror.rr(etBJ r 4 xe ge g H1lt(g lrtrig iwr(gux I,Ih!IIr hi B Bg Bluuegedug vrur4gat rV nra[g i)rlxg ixrfxg ilLDr(fl rcr&sndxbnteiceseHeo r n gB g pV iefl ie!r e[eJY BgBg;dr,eer,s srefur4olr rls I,Ir orllrox 0H VQwpauQiorr-o{rr-Aou aden wuotrcodpou) vrxnoaefitoroae[ oru-oltf-A (awpauQldelron ms orvoH aden waocrcodpoll lryr,gertp ulre)ollrollr,(Bg tY g B gi w d g in d g p t,( gu xI 4 h r I I r WBrVlnuegedegwxurge1 _gug rn iBV iBtrp[ r e[ eJV egvgldruer s sledrnorr Iqs ulr e.LruoxeH V u>rvrhqlrBl lwrig lwrig ltru,(g Juxunsretr41 idenou mes ore ilnlfgnuegedeg wrIlzrge1 ery, iwfgvgeg1n,(g ldrcexdo - eHonc eH Fr4Kg(poxtd anHnrcnaealtc auout wuouap) ure[Fr,DI(g ixaxg FLDKg ixI,DKgixIDKfl (oeodue-oeauepoxtd waoenxowto4)iceseHuoorrcreestqdxrg 4ntruleued osJ,co)KoHI[ - dreeleJV 9eg eY efii uJ,efii iev tl,eVIqg Je)Kolt y ruufiedg r orn .Ltrdosorlotfox oH qreJog-ed orxuu rHeI^[ ,{ oxsrol dreer srrsdxro ,{rox exol 6 ;exr(xr roh B y d.leer ouuredr{g ,( dreor ucugede;1,{ - HdrBOr qrcouJtr rsgsg nerst enurrudr,ual 30. Cuenapnu ttpasAHrrKoB M.anbquK. A xro y Hac 6y4er arauaHou? 6a6a fl,ra. A ne xorr4Te Bbr [ourparb n rearp? Jrr4 [,eru. Aa! Aa! Aa! Ba6