of 22 /22
ة ي ن سا ن وم الإ ل ع ل وا داب الإ ة ي ل ك ة ي ود ع س ل ا ة ي! ن ر لع ا ة ك ل م م ل ا وماب ل ع م ل م ا عل م س ق ز ي ر لع دا ب ع8 ك ل م ل ا عة م ا ج ة رف مع دارة ا@ زA ي ركا م ي ل ع ت ل ا ارة ور ها ع وا نA ا- ها صA ئ صا خ ها – م و ه ف م: ة ف ر مع ل ااد عد ا رحةT ش و نA مد ا ح م د ماج

مفهوم المعرفة وانواعها

Embed Size (px)

Text of مفهوم المعرفة وانواعها

1

: -

2

3 : { }( : 31) : { } ( : 3-4) . .

4

( 2007) . Knowledge Structure . .

5

() () . ( ) . .

6

. . . .

(1992) () . Webster : . 8 : - ( 2006 26) " "- ( 2002182) " " - ( 2012 57) : " " .

9

: . . . .

10

: . . . 11 : .

.

( 2007). 12

. . . (Knowledge Economy) . . . ( 2012)

13

: : . : . : . : . : . : . : .( 2008) 14

: : . : ( ...) ( 2012).

15

: (M.Zack) : : . : . : .

16

(T.Backman) : : ( ) : ( ). : . : .

17

- (Know How): . (Know What) : . (Know Why) : . . (Care Why) : . ((Know Who . ( 2012)

18

: Tacit Knowledge

Explicit Knowledge

19

.

20

(2012) : : (2007) .- : . - . (2006) .- : . (1992) .- : . (2002) .- : (2008) : .-2.- : . (2008) .- : . (2012) .- : .

21

22