Каталог GBE

  • View
    2.168

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Каталог трансформатор GBE

Text of Каталог GBE

  • 1. Energia niezbdna i wszechobecna - Transformatory suche ywiczne

2. DYNAMICZNY ZESP PROFESIONALISTW GBE , 16.000 , 12-24-36. , , , , , , , , , "/ ", , . GBE S.r.l. , 25- . .Firma GBE produkuje transformatory suche ywiczne i tradycyjne dla rynku dystrybucyjnego od kilku od 16.000 kVA we wszystkich klasach napi, a w szczeglnoci w 12kV-24kV i 36kV. Wieloletnie dowiadczenie pozwolio nam na znalezienie szeregu technicznie bardzo zaawnasowanych rozwiaza w zakresie specjalnych wykona, takich jak: transfor- matory piecowe, transformatory przysto- sowane do pracy z konwerterem, auto- transformatory, transformatory uziemiaja- ce,transformatorytrjuzwojeniowe, transformatory SN/SN, Trzy-jednofazowe, Transformatory typu Scott. Od ponad 25 lat jestemy obecni na krajowym i wiatowym rynku jako fachowcy brany. Nasza fabryka to nowoczesna struktura wyposaona w najnowsze urzdzenia, aparatur i zautomatyzowany proces pro- dukcyjny. 1 3. TECHNICZNIE ZAAWANSOWANE ROZWIZANIA GBE . GBE , , . , , , , , , . , GBE , , , , , . Transformatory suche ywiczne GBE osi-gny bardzo wysoki poziom niezawodnoci itrwaoci, dziki aplikacji nowoczesej techno-logii z ostatnich lat. Transformatory GBEmog by stosowane w trudnych warunkacho wysokiej wilgoci i duym zanieczyszczeniu,eliminujc jednoczenie problemy zwizanez ryzykiem poaru lub emisj szkodliwychsubstancji toksycznych. Wszystkie urzdze-nia GBE konstruowane s z wysokiej jakocimateriaw izolacyjnych trudnopalnych isamogasncych, co pozwala na ich insta-lacj w bardzo rnych miejscach i bez ogra-nicze przeciwpoarowych, w przeciwie-stwie do wielu innych urzdze. Transforma-tory GBE stosowane s w szpitalach,bankach, budynkach publicznego i prywat-nego uytku, na statkach, w tunelach, wmetrze i na platformach wiertniczych. 2 4. SYSTEM JAKOCI GBE : - IEC 60076 - EN 60289 - EN 61378 - ISO 9001:2000 ISO 9001:2000. , .Caa gama produktw GBE zostaa zaprojektowana i wykonana zgodnie z nastpujcymi normami: - IEC 60076 - EN 60289 - EN 61378 - ISO 9001:2000Firma dysponuje doskonale funkcjonujcym systemem kontroli i nadzoru jakoci pro- duktu zgodnie z ISO 9001:2000. Zwracamy szczegln uwag na kontrol przyjmowa- nego materiau, przebieg procesu pro- dukcyjnego i wyjciowe testy prbne. 3 5. GBE NIEZAWODNO PRODUKTW GBE , GBE E2, C2, F1. , . CESI 14-4, 14-8 9 x 0 7311 SECU UE 73 191.KLASA RODOWISKOWO-KLIMATYCZNA I OGNIOODPORNOCaa produkcja GBE jet realizowana zgodnie z klasami rodowiskowo-klimatycznymi E2, C2 i ognioodpornoci F1. Obejmuj one najtrudniejsze warunki pracy i eksploatacji transformatora. Testy przeprowadzane s przez labortorium CESI wedug norm 14-4, 14-8, CENELEC HD 464 i specyfikacji technicznych 9 x 0 7311 SECU UE 73 191.CESI Type Conformity Certificate A2/033998 SYMBOL KLASADEFINICJA . . Brak skroplin na transformatorze. Bardzo nieznaczne zanieczyszczenieTypowe warunki wystpujce przy eksploatacji wewntrz budyku w czystym i suchymrodowisku . . Okazyjnie pojawiajce si skropliny na transformatorzeRODOWISKOWArodowisko o rednim stopniu zanieczyszczenia , .Obecno duej iloci skroplin wysoki poziom zanieczyszczenia rodowiska lub kombinacja obydwu zjawisk . 5C, 25C. Instalacja wewntrz budynku. Transformator przytosowany do pracy w temperaturze do -5 C. Transport i magazynowanie dopuszczalne w temp. do -25 C. . , KLIMATYCZNA 25C. Instalacja zewntrz budynku.Transformator przytosowany do pracy w temperaturze do -25 C.Transport i magazynowanie dopuszczalne w temp. do -25 C. . , . Nie istnieje zagroenie poaremBrak jakichkolwiek wskazwek dotyczcych palnoci urzdzenia . . , - , . . , OGNOODPORNO .Transformatory zagroone ryzykiem poaru. Wymagana jest niskopalno urzdzenia. Wcile okrelonym czasie, ustalonym wsplnie przez klienta i producenta poar na transformatorze musi ugasi si samoistnie.Ograniczona do minimum emisja substancji toksycznych i gazw trujcych. Wszystkie wykorzystane materialy musz by niskopalne ograniczajc w ten sposb zasig poaru.4 6. GBE KONSTRUKCJA TRANSFORMATORA GBE A GBE , (Carlyte), . 45 Step Lap , , . . , ,, , .RDZE TRANSFORMATORARdze wykonany jest z blachy transformato- rowej niskostratnej o ziarnie zorientowanym, izolowanej ciek warstw lakieru z mate- riau nieorganicznego (Carlyte). Cicie i kompozycja rdzenia wykonane s metod Step Lap przy 45, dziki czemu zre- dukowano poziom strat jaowych, prdu jaowego i haasu. Ilo stopni zmienia si w zalenoci od mocy znamionowej tran- sformatora. Solidna podstawa urzdzenia wykonana jest ze stali cynkowanej i gwaran- tuje dobr stabilno transformatora podczas transportu, przemieszczenia, zaa- dunku i rozadunku oraz instalacji w trudno dostpnych miejscach. 5 7. GBEKONSTRUKCJA TRANSFORMATORA GBE UZWOJENIA DOLNEGO NAPICIA , Uzwojenia dolnego napicia nawinite wsposiowe w , stosunku do kolumny rdzenia wykonane s z tamy alu- , miniowej lub miedzianej, izolowanej materiaami izo- F, lacyjnymi w klasie F, a nastpnie impregnowanymi w prni w izolacji lakierowej (klasa H), ktra gwarantuje , doskona izolacj i wytrzymao mechaniczn. Impregnacja moe by zastpiona na yczenie klienta . zalewem prniowym z ywicy epoksydowej. Pocze- . - nia midzy tam aluminiow lub miedzian i zaciska- mi s lutowane za pomoc automatu. Zaciski uzwoje przymocowane mechanicznie do podstawy transforma- tora s bardzo atwo dostpne. . , , , . 6 8. UZWOJENIA GRNEGO NAPICIA , . , F, , . . . 1 , . , , , , , . GBE , . , , 10 , , , , - , , . . . Regulacja Uzwojenia grnegonapicia tworzy szereg I II uporzdkowanych cewek poczonych wedug wymaganego I napicieII napicie przez klienta schematu. Automatyczny system nawijania, oddzielajcy poszczeglne warstwy folii aluminiowej lub miedzianej od tamy izolacyjnej w klasie F, pozwala uzyska perfekcyjne wyporodkowanie, odpowiednie napicie midzy dwoma elementami i dokadn ilo zwoi. ywica stosowana do prniowego zalewania cewek grnego napicia to sub- stancja epoksydowa z odpowiedni iloci krzemu i innnymi skadnikami przygotowywanymi w opowiedniej komputerowo kontrolowanej temperaturze w systemie prniowym. Zalewanie odbywa si przy wartociach prni poniej 1 mbar, elimnujc obecno i moliwo ingerencji jakie- gokolwiek gazu. Komputerowo kontrolowany i rejestrowany proces polimeryzacji pzebiega w dwch rnych temperatu- rach gwarantujc poprawne twardnienie i polimeryzacj cewki. Uzwojnie grnego napicia GBE gwarantuje bardzo dobr wytrzymao na nage obcienie i zmiany tempera- tury otoczenia, substancje rce i ogie. W przeciwienstwie do tradycyjnych cewek nawijanych z drutu uzwojenia z folii maj zdecydowanie nisze wyadowania niezupene (poniej 10 pC) i s znacznie wytrzymalsze na naprenie osiowe w przypadku zwar, gwarantujc odpowiedni izolacj miedzy zwojami. Regulacja napicia pierwotnego ma miejsce bez- porednio na cewce, przy uyciu cynkowanej pyty mosidzowej wedug zaczonego schematu. Poczenia midzy cewkami zrealizowane s przy uyciu izolowanych miedzianych rurek lub kabli redniego napicia. 7 9. OPIS KONSTRUKCJI9810711 6 12 5 13 4 314 2151 , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wyposaenie standardowe Wyposaenie opcjonalne1 Zaciski uziemiajce Poczenie w trjkt impregnowany 2 Zaciski SN Przystosowanie do poczenia konektorowego 3 Przecznik zaczepw SN Poczenie wtykowe 4 Uzwojenie SN Obudowa ochronna 5 Uzwojenie nn Chodzenie wymuszone 6 Zatyczki zaciskowe Podkadki antywibracyjne 7 Szyny przyczeniowe nn Termometr z wymian kontaktw 8 Rdze magnetyczny 9 Uchwyty transportowe 10Przekanik termiczny 11Tabliczka znamionowa 12Czujniki termiczne 13Belki zaciskowe 14Uchwyty transportowe 15Demontowalne dwukierunkowe kka jezdne8 10. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE GBE . . , . , , .Firma GBE proponuje trzy rodzaje zabezpiecze termicznych aktywnych podczas eksploatacji transformatora. Termistory umieszczone zostay na cewce dolnego napicia. W nietypowych wykonaniach SN/SN aplikowane s specjalne sondy termiczne. Zabezpieczenia termiczne pozwa- laj na monitorowanie temperatury aktywacje alarmu i wyzwolenia transformatora oraz nadzr chodzenia wymuszonego. . ( ). 140 C; 150 C. : 2,5A 250 TERMOMETR Z ZESTYKAMIPomiar temperatury nastpuje przy uyciu termistorw. Termometr wskazuje tem- peratur i pozwala na wsteczny nadzr przy pomocy dwch zestykw NA i NC. Alarm przy temperaturze 140 C. Wyzwolenie transformatora z sieci przy 150 C. Obcialno zestykw 2.5 A 250 V. (3+3) 140C 150C. , . : 2,5A 250 . ZABEZPIECZENIE TERMICZNE Z CZUJNIKIEM PTC Termistory (3+3) znajduj si na wszystkich trzech fazach. Alarm przy tem- peraturze 140 C. Wyzwolenie transformatora z sieci przy 150 C. Na , yczenia klienta zabezpieczenie termiczne z czujnikiem PTC moe by . dodatkowo wyposaone w 3 termistory do kontroli wentylacji wymuszonej. PT100 (100 0C). Maksymalna obcialno zestykw 2.5 A 250 V. Zasilanie uniwersalne. , . , . (/). , , c 140 C; 150 C. : 5 A 250 V. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE Z CZUJNIKIEM PT 100Pozwala na pomiar temperatury wszystkich trzech faz i na yczenia klienta rw- nie rdzenia. Elektroniczny nadzr tempertury dokonywany jest przy uyciu czuj- nika PT 100. (100 Ohm przy 0C). Urzadzenie wywietla maksymaln tempera- tur, obecn na trzech fazach. Operator moe sprawdzi temperatur na kadej pojedyczej fazie. Funkcja alarmu i wyzw