5S Handbook - Ahead

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Công cụ 5S để quản lý môi trường làm việc trong mọi tổ chức.

Text of 5S Handbook - Ahead

  • 1. Xy dng v thc hin 5S Nguyn L Quc Vit Chuyn gia t vn

2. 5S l g? Sng lc (Sort) Sp xp (Set-In-Oder) Sch s (Shine) Sn sc (Standardize) Sn sng (Sustain) Mt nh my khng thc hin 5S th thng y bi bn, du my. Cc linh kin, ngh nm la lit quanh nhng khu vc khng c thit k r rng; thit b mc tin khng c bo tr. Khi s c, li xy ra th rt kh pht hin. Tinh thn cng tc lm vic yu v nh my lun ngp trong nhng rc ri.www.v-ventures.vn2 3. ngha ch 5S S1: Sng lc Phn loi nhng g cn thit v khng cn thit, ch gi li nhng g cn thit ni lm vic v loi b nhng g khng cn thit.S2: Sp xp Mi vt u c dnh du v sp xp ngn np mi ngi u d dng tm thy. Lun lun tr li vt dng v ng ch qui nh.S3: Sch s V sinh. Lun lun duy tr vic qut dn, lau chi ni lm vic. Xc nh nguyn nhn gy bn khc phc. www.v-ventures.vn3 4. ngha ch 5S S4: Sn sc Duy tr sng lc, sp xp, sch s mi ni. a ra qui nh, th tc khuyn khch mi ngi tham gia thc hin lin tc v bin n thnh vn ha t nhin ni lm vic.S5: Sn sng Duy tr thc hin 4S u lin tc. N lc hnh thnh thc t gic lun t mi vt ng ch v v sinh sch swww.v-ventures.vn4 5. Ti sao 5S li cn thit? 5S c li g cho ti? Ci thin iu kin lm vic an ton. Ci thin thu nhp. Loi b nhng kh khn v mt mi. Ci thin thng tin, giao tip trnh sai st khi lm vic.www.v-ventures.vn5 6. Ti sao 5S li cn thit? 5S em li li ch g cho Nh my? Gim thi gian chun b sn xut = tng nng sut. Gim sn phm li = tng cht lng Gim lng ph = gim chi ph Gim tr hon = tng thi gian giao hng Gim tai nn = tng mc an ton Gim s c = cng vic tri chy Gim than phin = tng tinh thn.Cng ty pht trin!!!www.v-ventures.vn6 7. Cc bc trin khai 5S Lp i 5SChn khu vc Phn cng trch nhim Kho st, chp nh hin trng Chn a im cha vt loi b Gn th Quyt nh gi hoc loi b Thc hin lin tc 5S www.v-ventures.vn 7nh gi 8. Cng c duy tr chng trnh 5Swww.v-ventures.vn8 9. V d: 5S ti phn xngwww.v-ventures.vn9 10. V d: 5S ti kho biwww.v-ventures.vn10 11. V d: 5S ti vn phngwww.v-ventures.vn11 12. Phng php Sng lc Bc 1 a ra tiu chun cho vic quyt nh vt g l cn thit. Nhng vt s dng hng ngy t ti ni s dng Nhng vt s dng hng tun t gn dy chuyn sn xut Nhng vt s dng 2 thng 1 ln t gn phn xng Nhng vt khng bit lc no s s dng Lu vo kho tm (nu khng s dng trong 1 nm th loi b) Nhng vt khng s dng Loi b iBc 2 Chn mt khu vc d thc hin thnh cng; ln lch cho vic gn th v thc hin vic phn loi nh tiu chun. Quyt nh ti ch v thc hin ti chwww.v-ventures.vn12 13. Phng php Sng lc Bc 3 Ban 5S thng xuyn kim tra s tun th Kim tra thng xuyn v khng bo trc. Chm im khu vc; a ra phn hi v nhng g nn gi v nn loi b.Bc 4 m bo khng nhng vt khng cn thit b mang vo Nh my. Khng to ra ni lu tr nhng vt khng cn thit. Nu mt vt khng c ch lu tr th ta bit rng n khng cn thit.www.v-ventures.vn13 14. Phng php Sng lcwww.v-ventures.vn14 15. Phng php Sng lcwww.v-ventures.vn15 16. Phng php Sp xp Bc 1 Sp xp ngn np nghim tc ng bao gi sp xp vt g khng cn thit, ch cn b chng i. Trong khu vc lm vic, ch lu gi ti thiu nhng vt cn thit nht. Xc nh vt no l dng ring c nhn v dng chung. Bc 2 Chn ni hp l t vt dng Xc nh mt ni thun tin ti khu vc lm vic lu tr vt dng Vt c dng cng nhiu th t cng gn ni lm vic. www.v-ventures.vn16 17. Phng php Sp xp Bc 3 Chn cch lu gi vt dng C rt nhiu cch lu tr vt dng: nh k, hp ng, t cha, treo. Ni lu tr phi c dnh du r rng d dng nhn bit v ly c. Chng ta hoan nghnh mi tng thc hin ca cc b phn. Sp xp theo chc nng: ni lu tr nhng vt dng c cng chc nng Sp xp theo sn phm: tp hp mt b cc vt dng cn thit cho vic sn xut mt loi sn phm v t n vo mt thng cha hoc t chung cng mt ni.Bc 4 S dng bng hiu Lp t cc bin bo trong khu vc lu tr nh du cch thc lu tr vt dng r rng Dn nhn nhn din cho mi vt dng Ghi s theo di vt dngwww.v-ventures.vn17 18. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn18 19. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn19 20. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn20 21. Phng php Sp xpwww.v-ventures.vn21 22. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn22 23. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn23 24. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn24 25. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn25 26. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn26 27. Gii php Sp xpwww.v-ventures.vn27 28. Phng php Sch s Bc 1 Qut sch tt c bi bn V sinh t trn cho n sn nh Dng chi, gi lau v sinh tht k m bo mi nhn vin v lnh o cng tham gia v sinhBc 2 Sa cha nhng vn c pht hin sau khi v sinh Sn nh khng bng phng s nh hng vic vn chuyn, lm try xt sn phm v khng an ton. Kim tra xem c vn g i vi my mc hay khng?www.v-ventures.vn28 29. Phng php Sch s Bc 3 Xc nh nguyn nhn gy bn v loi b ngun gy bn Bn lau chi hng ngy, nhng mi th vn khng sch s? Hy pht hin nguyn nhn gy bn v x l bi bn khng xy ra na Hp ban 5S tm nguyn nhn v cch gii quyt ngn nga bi bn.Bc 4 Lp tiu chun v sinh, lch v sinh hng ngy cho tng khu vc cng vi ngi chu trch nhim, khng c b qua.www.v-ventures.vn29 30. Phng php Sch swww.v-ventures.vn30 31. Phng php Sn sc Nu chng ta kin tr thc hin 3S u tin Sng lc, Sp xp, Sch s v ci tin lin tc th chng ta s d dng tiu chun ha cng vic ca mnh hng ti vic p ng cc tiu chun ca ISO.www.v-ventures.vn31 32. Phng php Sn sc Thc hin kim sot bng trc quan (hnh nh, biu , lu ...) Xy dng chnh sch, th tc, khen thng, k lut Bng hng dn, quy nh s dng cc vt dng Thit lp s v tr www.v-ventures.vn32 33. Phng php Sn sng Bc 1 Duy tr nhn thc v 5S Chng ta cn phi lin tc n lc ci tin Nh my v c ng chng trnh 5S Ph bin bn tin, p phch, gii thng, khu hiu 5S thng xuyn tht sinh ng v sng to. Lun kch hot cc hot ng ci tinBc 2 To ra c hi ci tin 5S Cc cng c thng dng: Tham quan thc t 5S Lin tc hi tho ci tin S dng cng c trc quan Quy trnh, hng dn d tm thy Cc tiu ch nh gi www.v-ventures.vn33 34. Phng php Sn sng Bc 3 To ng lc duy tr 5S nh gi 5S, khen thng nh k nh k quay phim, chp hnh nhng khu vc lm vic so snh s tin bwww.v-ventures.vn34 35. Phng php Sn sngwww.v-ventures.vn35 36. Phng php Sn sngwww.v-ventures.vn36 37. Cc im cn nh ca S1 Mc tiu chnh ca S1 l g? Vt cn thit v s lngCc thch thc ca S1 l g? Quyt tm loi bPhng php ph bin thc hin S1 l g? Gn thwww.v-ventures.vn37 38. Cc im cn nh ca S2 Mc tiu chnh ca S2 l g? Mi vt dng cn c quy nh v tr c thThch thc ca S2 l g? Duy tr mi th phi nm ng ti v tr ca nPhng php ph bin thc hin S2 l g? Phng php sp xp: 3 ng, FIFO, 5W-H, Ergonomic Phng php nhn bit: tem nhn, mu sc, nh duwww.v-ventures.vn38 39. Cc im cn nh ca S3 V sinh l g? Loi tr ngun bn, tm kim bt thng, duy tr nguyn bnMc tiu chnh ca S3 l g? Mi th tnh trng khng cn lm schThch thc ca S3 l g? V sinh l mt phn cng vic ca mi ngiim quan trng khi thc hin S3? Lp k hoch v sinh 5W-H www.v-ventures.vn39 40. Cc im cn nh ca S4 Mc tiu chnh ca S4 l g? Mi th u cn c tiu chunThch thc ca S4 l g? Tun th ng cc nguyn tc v hng dnNguyn tc quan trng khi thc hin S4? 3 ging Trc quanwww.v-ventures.vn40 41. Cc im cn nh ca S5 Mc tiu chnh ca S5 l g? Duy tr to thi quenThch thc ca S5 l g? T chc nh gi thng kwww.v-ventures.vn41 42. By gi chng ta s bt u tri nghim cc phng php 5S Chc Nh my thnh cng v pht trin!!!www.v-ventures.vn42