Click here to load reader

Case closed Robein

  • View
    983

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Case closed Robein

  • 1. Meer ontdekkenbegint metanders kijken.Op dezelfde manier naar iets kijken zorgtweliswaar steeds weer voor herkenning, maarzelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies dereden waarom de professionals van Kadenzavanuit meerdere gezichtspunten naar ogen-schijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zichdie inspanning getroost weet dat geen tweesituaties identiek zijn. En dat elke situatie en elkprobleem om een geheel eigen aanpak vraagt.Onze specialisten hebben jarenlangeervaring op het gebied van business intelligenceen datawarehousing vraagstukken. Deze erva-ring weten zij naadloos te koppelen aan hunvermogen nieuwe oplossingen aan te dragen.Zo creren wij samen met onze klanten en metde inzet van geautomatiseerde hulpmiddeleneen stevig fundament onder de bedrijfsvoering.Waar structuren en onderlinge verbandenhelder en logisch zijn.Benieuwd welke oplossingenwij voor uw organisatie kunnen aan-dragen? Kijk op www.kadenza.nlEemnesserweg 551251 NB LarenTelefoon (035) 539 44 [email protected] HAVING A CLUE

2. Foto: Roy Beusker 3. Robein Leven maakt samen met Robein Bank en Robein Hypotheken deel uit van deRobein Groep. Al sinds de oprichting in 1981 is Robein Leven een solide en succesvollelevensverzekeringsmaatschappij met een geheel eigen karakter. De dienstverlening enproducten van Robein Leven zijn van hoge kwaliteit en herkenbaar. Transparant, duidelijk,flexibel n persoonlijk. Kenmerkend is ook dat Robein zeer kostenbewust en als directwriter (zonder bemiddeling van assurantietussenpersonen) werkt. De verzekeraar isspecialist in lijfrenteverzekeringen.De BI-oplossing van Kadenza heeftde toekomst eengrote stap dichterbijgebracht en kan ons degewenste concurrentie-voorsprong geven.Ruud Hageman,directeur Robein LevenSinds haar start heeft Robein Leven elk jaar met een marketing specialist bij Robein Leven. De marketing-gezonde operationele winst afgesloten, iets dat in deacties zijn erop gericht direct respons te verkrijgenverzekeringsbranche vrij uniek is. Ruud Hageman, vanuit de doelgroep. Meetbaarheid van deze responsdirecteur van Robein Leven, vertelt met gepaste trots: is van onschatbare waarde voor ons. Onze afdelingDeloitte heeft ons uitgeroepen tot n van de vijftig Marketing moet over de mogelijkheid beschikken ombest managed companies in 2007. Deze bedrijven de effectiviteit in specifieke media te meten en waarblinken uit in financieel management, talentmanage-nodig bij te sturen. Ruud Hageman voegt hieraanment en de inzet van technologie. Wij scoorden toe: Voor de directie is het daarnaast belangrijk ombovendien hoog op de onderdelen strategische plan-door middel van lead- en klantmanagement meerning en strategische marketingbeslissingen.rendement te behalen uit elke marketingeuro die wij investeren. In dit licht hebben wij de strategischeAanleiding beslissing genomen om een Marketing IntelligenceAlle marketing- en communicatieactiviteiten van systeem te ontwikkelen dat ons kan helpen met hetRobein worden ontwikkeld en uitgevoerd door de meten van marketingrendement en het genererenafdeling Marketing, aldus Ren Geerards, database van management informatie. 4. Ren Geerards vervolgt: Naast het meten van devoor gekozen om dit project gefaseerd te ontwikke-effectiviteit is het vastleggen van de contactmomen- len, te beginnen met het expiratieproces van interneten naar aanleiding van de campagnes van belangen externe polissen. Vervolgens onderzocht eenvoor de opvolging. Die contactmomenten wordenEnterprise Intelligence architect van Kadenza devastgelegd in verschillende bronsystemen. Echter, de diverse bronsystemen bij Robein en werd een functio-gespreide en veelal transactiegeorinteerde vastleg- neel & technisch ontwerp opgeleverd. Daarna kon deging maakt het lastig om gerichte marketingvragen te bouw van het data warehouse beginnen. De ontwik-kunnen beantwoorden zoals: Hoe kunnen meer en lijke oplossing speelde data integratie een belang-keling hiervan is bij Kadenza in-huis gedaan. Voordeelbetere leads worden gegenereerd tegen lagere kos- rijke rol. Er was behoefte om de vastgelegde gege- was dat Kadenza snel kon schakelen en onze eigenten? Hoe kan een zo hoog mogelijke conversie wor- vens uit de diverse bronsystemen binnen Robein ICT-mensen werden ontlast.den behaald? Hoe groot is de kans dat clinten metvanuit n unieke bron, een centraal data ware-een vrijkomende polis bij ons blijven en hoe kan deze house, te ontsluiten. De betrokken partijen moestenResultaten businesskans worden benut? Het ontbrak onze Marketing kennis kunnen inbrengen en overdragen over het De gegevens van de vrijkomende polissen worden inafdeling aan de instrumenten om de genoemde vra-opzetten en onderhouden van een data warehouse.twee bronsystemen vastgelegd, vertelt Ad Boumans.gen juist n snel beantwoord te krijgen. We hebben verschillende partijen uitgenodigd en henDoordat al die gegevens nu in n databron wordenbeoordeeld op kennis, kunde en ervaring.opgeslagen beschikken wij over uniforme gegevensProbleemstellingRen Geerards gaat door: Het voorstel en de aan-die eenvoudig te vergelijken en te analyseren zijn.Vanuit de Marketing afdeling kwam het initiatief om pak van Kadenza sprak het meest aan. Kadenza is in Daarnaast ontbreekt in onze bestaande systemente komen tot een Marketing Intelligence systeem dat staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor deeen directe koppeling tussen de vrijkomende bedra-Robein kon helpen bij het vinden van antwoorden opWe hadden inderdaad te maken met een businessvolledige realisatie van het project en had goedegen en de uitgebrachte offertes. Door de nieuwe BI-bovengenoemde vragen. Daarnaast was de afdeling issue en een technisch gegeven, aldus Ad Bou-referenties opgebouwd binnen de finance markt en oplossing is de afdeling Marketing in staat dezeICT op zoek naar een ander analyse- en rapportage-mans, manager ICT bij Robein Leven. In onze dienst-op het gebied van Marketing Intelligence. gegevens goed te meten en te analyseren, waardoortool. De bestaande toepassing wordt in de toekomstverlening staat de clint centraal en dat willen wijniet meer door de leverancier ondersteund.overal terug laten komen. Het nieuwe Marketing Intel- Aanpak Kadenzaligence systeem voldoet aan deze wens en zal onslead-, klantwaarde- en retentiemanagement onder-Om het Marketing Intelligence project goed in kaartte brengen heeft Kadenza allereerst een scope-ses- Dankzij de door Kadenza Kadenza adviseerdesteunen. Daardoor kunnen we opeenvolgend het aan-tal relaties, de waarde per relatie en de duur van desie belegd. Hiermee werden de grenzen van het pro-ject, en de onderliggende beslissingen ten aanzienontwikkelde BI-ons te starten met derelaties verder uitbouwen en het volledige potentieel van informatiebehoeften, architectuur en organisato-architectuur kunnen wevan ons relatiebestand benutten. rische aspecten, goed naar voren gebracht. Dit resul- commercile pijplijn.teerde in een plan van aanpak met de wensen ennu voor de directie eenWaarom Kadenza? eisen van Robein, een eerste schets van het busi- Dit onderdeel kende eenRen Geerards. In het kader van dit project heeft de ness model en de data warehouse architectuur en dashboard ontwikkelenMarketing afdeling samen met de ICT afdeling eeneen globale inschatting van de te leveren inspanning laag afbreukrisico englobale inventarisatie gemaakt van geschikte leveran- voor beide partijen. Uit de sessie bleek tevens dat waarmee de resultatenbovendien een hogeciers van analysesoftware. Uit deze inventarisatie zijntwee softwareleveranciers naar voren gekomen diede zowel commercile pijplijn als de klantwaardeinzichtelijk moest worden gemaakt. van de diverse marketing- toegevoegde waardede voorkeur genoten, IBM Cognos en BusinessObjects. Kadenza had van beide softwareoplossingenRen Geerards: Kadenza adviseerde ons te startenmet de commercile pijplijn. Dit onderdeel kende eenen bedrijfsactiviteiten invoor de onderneming.aantoonbare ervaring en kundigheid in huis.Ad Boumans vult aan: We hebben onszelf de vraaglaag afbreukrisico en bovendien een hoge toege-voegde waarde voor de onderneming. Omdat de com-n oogopslag grafischgesteld wat we graag wilden hebben. In een moge-mercile pijplijn uit vier deelprocessen bestaat is ergepresenteerd worden. Ren Geerards, database marketing specialistRobein LevenAd Bolfmans, manager ICT Robein Leven 5. Kadenza helpt ons een langgekoesterde wenswaar te maken: inzicht in de totale klantwaarde.Ren Geerards,database marketing specialist Robein Levende juiste marketingacties kunnen worden ingezet. inzicht van onze medewerkers in onze clintgege-Ren Geerards geeft aan: De nieuwe BI-architectuur,vens, vertelt Ad Boumans. Zo ontwikkelen we voordie Kadenza voor ons heeft ontwikkeld en gemple- het operationeel management standaard analyses diementeerd, verschaft ons een basis waarmee op effi-met n druk op de knop beschikbaar komen en heb-cinte wijze commercile stuurinformatie gegenereerdben marketingmedewerkers de mogelijkheid omen verder uitgebouwd wordt. Hiermee kan gestructu-diverse parameters in te stellen om zo maatwerkrap-reerd worden gewerkt aan het opbouwen van meerportages te genereren. We kunnen nu voor de directieklantkennis en kan de totale klantwaarde worden een dashboard ontwikkelen waarmee de resultatenbepaald (de waarde van een clint berekend over allevan de diverse marketing- en bedrijfsactiviteiten inafdelingen van Robein). Met deze klantkennis kunnen n oogopslag grafisch gepresenteerd worden.de commercile en marketingprocessen worden ver-Het is voor een middelgrote onderneming als Robeinfijnd. Kadenza helpt ons een langgekoesterde wens cruciaal om slagvaardig te opereren, voegt Ruudwaar te maken: inzicht in de totale klantwaarde. Hageman toe. De markt wordt steeds dynamischeren tegelijkertijd wordt de concurrentie steeds inten-Resultaten technischser. Om die strijd te winnen moeten wij beschikkenVoor de realisatie van het data warehouse is Oracle over actuele, betrouwbare en efficint verkregensoftware ingezet. Het data warehouse is voor Robein stuurinformatie. Het dashboard gaat ons die informa-n unieke informatiebron voor alle benodigde mar-tie geven.keting- en bedrijfsgegevens. Met Cognos8 is voor alleafdelingen van Robein een rapportage- en analyse-laag op dit data warehouse ontwikkeld.We werken continu aan de verbetering van het De ontwikkeling van het data warehouse is bijKadenza in-huis gedaan. Met als voordeel dat Kadenzasnel kon schakelen en dat onze eigen ICT-mensen