Dl cstrategie120212

Embed Size (px)

Text of Dl cstrategie120212

  • 1. PDG Rob Klerkx27-3-20121

2. Visie Het district 1570 is qua doorsnee-clubsvrijwel verzadigd. Rotary clubs concurreren met alternatievevrijetijdsvormen. Ledenbehoud en nieuwe samenkomstvormenworden belangrijke themas.27-3-2012 2 3. Doel van DLC: Een netto groei van tenminste 1 lid perjaar over alle 72 clubs in district 1570te helpen realiseren over de komendevijf jaar door alternatieven voorledenwerving en ledenbehoud aan tereiken.27-3-20123 4. Huidige situatie inD1570 De gemiddelde leeftijd van 58+ is hoog voor een eigentijdse relevante serviceclub Met een dichtheid van 1: 700 inwoners is het district vrijwel verzadigd. De kennis over Rotary is zwak, met name bij jonge clubs.27-3-2012 4 5. Huidige situatie(vervolg): Rotary heeft gn tot licht negatief imago. Rotary concurreert in tijdsbesteding met andere uitdagingen Rotary heeft slechts gedeeltelijk een relevant netwerk (% pensionados) De Vinex groei in de laatste decennia van de vorige eeuw is eruit, de witte vlekken drogen op. Potentile leden hebben een hoge (arbeids) mobiliteit27-3-20125 6. Kernprobleem: Rotary bevindt zich in een scherpconcurrentieveld. Sommige clubs zijn zich niet bewust van dezenieuwe situatie. Andere clubs vinden het gezapige clublevenwel prima zo.27-3-20126 7. Strategien: Nieuwe bijeenkomstvormen opzetten: Virtueel contact, een e-Rotaryclub of Skype Spelen met frekwentie van officile bijeenkomsten Sunrise club - late evening club Vitaliseren op clubniveau, een drieluik: Rotary kennis verdiepen en dynamiseren op kernwaarden Ontgrijzen -> Probus of Past Rotary Vergroenen-> Ledenwerven Districtniveau: Andere en meer agressieve ledenwerfacties op districtsniveaudoor DLC opzetten. Toelichting geven op de verbindingsmogelijkheden van de vijfdeAvenue New Generations27-3-20127 8. Afweging strategiesVoordelenNadelenAndersoortige Opperste Soms in strijd metbijeenkomsten klantgerichtheid RI Vitaliseren Opbloei vanVeranderen doetclubleven, altijd pijnhernieuwde passieDistrictwerving Centraal aan te Top-down heeftsturen, kan efficint nooit gewerkt bijwerkenRotary27-3-2012 8 9. Aanbeveling De strategie van vitaliseren grijpt directhet kernprobleem op clubniveau aan. Een actief en boeiend clublevenmotiveert huidig leden en zet hen aan tothet werven van nieuwe leden, omdat jegraag een boeiend clubleven metanderen wilt delen.27-3-20129 10. Het drieluik: Een dynamisch clubleven met zingeving vanuit Rotary is eenlonkend perspectief voor jongere leden. Sommige oudere leden spreekt dit clubleven niet meer aan:een past-Rotary club of Probus betekent een veilige haven.Niet uit push maar uit pull. Een Rotary club die maatschappelijk relevant in de publiciteitkomt, trekt energieke leden aan.27-3-201210 11. Vier voorstellen:1. Website inrichten met aanbod workshops: Ledenbehoud (gerealiseerd) en Ledenwerving2. Workshop: Creatieve ledenwerving CLCs3. Onderzoek naar mogelijkheden van e-Rotary4. Ondersteuning DG in uitrol New Generations27-3-2012 11 12. Eerste plan Een workshop organiseren voor commissievoorzitters van nieuwe leden commissies of classificaties commissies Thema: Creatieve ledenwerving Voorjaar 2013 Utrecht: Werkspoorterrein Trekker: Wouter Pijzel27-3-201212 13. Tweede plan: Website opzetten met instructiemateriaal voor workshop ledenwerving. Discussieplatform opzetten Trekker: Margreet van Dokkum / Pieter Schut27-3-201213 14. Derde plan: Bestudeer bestaande e-RotaryClubs Bestudeer voorstellen RI Bestudeer combis van fysieke en virtuele clubbijeenkomsten binnen bestaande Rotary clubs Trekker: Wouter Pijzel27-3-201214 15. Afspraken Workshop in het voorjaar 2013 Website is opzetten Haalbaarheid van e-Rotary in D1570 bestuderen27-3-201215 16. Leeftijdsopbouw in D 1570Leeftijdsverdeling 500 400Aantal 300Mannen 200Vrouw en 100 031 - 35 41 - 45 51 - 55 61 - 65 71 - 75 Leeftijd 81 >27-3-201216