Organizacija odgovori

  • View
    7.892

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Organizacija odgovori

  • 1. POGLAVLJE 1 Pojam i definiranje organizacije1. Opiite i obrazloite porijeklo rijei organizacija.Rije organizacija je grkog podrijetla, izvedena je iz starogrke rijei organon koja jeznaila orue, alat, naprave, sprave, glazbeni instrument, ali i pravljenje, stvaranjeorganizacije. U Aristotelovoj logici organon oznaava unutarnju povezanost. 2. Obrazloite Vae miljenje o terminu organizacija.3. to se sve naziva organizacijom?Organizacija ima viestruko znaenje pod organizacijom se podrazumijeva skup osoba ilidrutva od manjih udruenja pa sve do UN-a. Organizacijom se oznaava djelatnost(organiziranje) ili stanje koje je postignuto organiziranjem (poredak, sustav, ustroj). Uekonomici se organizacijom oznaava sustavno i plansko sreivanje odnosa ljudi i predmeta(stvari) sa svrhom da se ostvari ekonomski cilj. 4. Navedite poblii sadraj pojma organizacije.Ui sadraj pojma organizacije je odreen: a) u irem smislu organizacija se protee na itav realan (iskustveni) svijet i obuhvaa podruje prirodnih pojava koje nije stvorio ovjek i kulturni svijet kao rezultat ovjekove aktivnosti b) u uem smislu organizacija obuhvaa samo onaj dio realnog podruja koji se odnosi na ovjeka i njegovu kulturu u ovom su krugu dvije temeljne znaajke: poredak (red) i svjesno usmjeravanje cilju c) jo ue podruje organizacije vezano je za dio ovjekove kulturne aktivnosti za gospodarski ivot ova organizacija nosi oznake: poredak (red), svjesno usmjeravanje cilju i tenja prema optimalnom rjeenju, prema ekonominosti5. Navedite bar jednu definiciju organizacije.Organizacija je sustav svjesno koordiniranih osobnih aktivnosti.Organizacija je struktura odnosa, utjecaja, ciljeva, uloga, aktivnosti, komunikacija i drugihimbenika koji postoje kada ljudi rade skupa.Organizacija u opem smislu je svjesno udruivanje ljudi kojima je cilj da odgovarajuimsredstvima ispune odreene zadatke s najmanjim moguim naporom na bilo kojem podujurada i ivota. 6. Koja su 2 temeljna tumaenja pojma organizacije?7. Tumaenje pojma organizacije mogue je, prema F. Hoffmanu, svesti na 4 osnovnepojmovne kategorije. Koje su to kategorije?etiri osnovne pojmovne kategorije prema Hoffmanu su: 1. univerzalni pojam organizacije 2. institucionalni pojam organizacije 3. strukturalni pojam organizacije 4. funkcionalni pojam organizacije1

2. 8. Obrazloite univerzalni, institucionalni, strukturalni i funkcionalni pojam organizacije.Organizacija kao univerzalan pojam vee se uz ruskog pisca, filozofa, znanstvenika ipolitiara Bogdanova, odn. uz njegovo djelo Tektologija: opa organizacijska znanost unjoj Bogdanov proiruje pojam organizacije na podruje cjelokupne realnosti u elji da namaterijalistikim temeljima razvije Opu organizacijsku znanost. U tom se smislu iorganizacija shva kao jedinstvo sreenih meusobno povezanih dijelova.Preteama shvaanja organizacije kao institucionalnog pojma smatraju se Briefs i Plenge,odn. Barnard prema njihovom miljenju organizacija je jedinstveno obuhvaena veza voljeljudi za osvarivanje odreene vodee svrhe; svjesna ivotna jedinica svjesnih dijelova; sustavsvjesno koordiniranih djelatnosti... dviju ili vie osoba. Pojam organizacije se ovdje koristikao oznaka institucije odreene vrste, openito se moe rei poduzee je organizacija.U suvremenoj literaturi se javljaju miljenja prema kojima se pojam organizacijepoistovjeuje sa strukturom socijalnog sustava. Budui da svaka takva struktura u sebi sadrii deklarirana pravila ponaanja, velik broj autora s podruja ekonomsko-organizacijskeliterature shvaa organizaciju i kao sustav formalnih pravila za upravljanje aktivnostimapoduzea. Takav pristup dovodi do toga da se pojmom organizacije oznaavaju svojstvapoduzea pa se moe rei da poduzee ima organizaciju. Na taj nain tretirana organizacija jefunkcijski podsustav poduzea koji slui za postizanje ciljeva.Iz instrumentalnog naina promatranja proizlazi funkcijski (funkcionalni) pojamorganizacije. Neki autori zastupaju miljenje da je organizacijska djelatnost postupakstrukturiranja u kojem se najprije ralanjuje poduzee u podsustave, a zatim se ti podsustaviintegriraju u cjelinu usmjerenu prema ciljevima cjeline. 9. S kojim zakljukom zavrava analiza koju je proveo F. Hoffman?Hoffmanova analiza zavrava zakljukom da, iako poduzee i drugi sociotehniki sustavipokazuju organizacijska svojstva, nije mogue jednostavno odrediti jesu li oni zatoorganizacije ili imaju organizaciju, odn. moe li se pojmom organizacije oznaiti djelatnostkojom se ele postii odreeni ciljevi ili i jedno i drugo. ini se posve ispravnim onaj dioautorova zakljuka koji govori o tome da je uporaba pojma organizacije pitanje konvencije ikako ona ovisi i o motritu pojedinih autora.10. Koja se 3 situacijska imbenika najee razmatraju pri odreivanju pojmaorganizacije?Pri odreivanju pojma organizacije najee se razmatraju: okolina, veliina i tehnologija. 11. Navedite definiciju organizacije rada.Organizacija rada je uskaivanje djelovanja osobnih imbenika radnog procesa (radnesnage) s materijalnim (sredstvima za proizvodnju), energetskim i informacijskim s ciljem daproces bude zavren s optimalnim rezultatom.Organizacija rada je svjesna djelatnost ovjeka kojom se usklauju svi inioci proizvodnje predmeti rada, sredstva za rad i sam ljudski rad, radi postizanja optimalnih rezulata rada, odn.poslovanja.12. Po emu se poznaje dobra organizacija?Dobra organizacija rada se poznaje po dobrim uincima koji se njome postiu. 2 3. 13. Jesu li organizacija rada i organizacija poduzea istovjetni pojmovi?Organizacija rada i organizacija poduzea ne smiju se i ne mogu izjednaavati i prema tomeoni nisu istovjetni. 14. Je li organizacija rada ui ili iri pojam od organizacije poduzea?Organizacija rada je ui pojam od organizacije poduzea organizacija rada se odnosi nausklaivanje inilaca proizvodnje (predmet rada, sredstva za rad, ljudski rad) u samomprocesu rada, a organizacija poduzea se odnosi na cjelokupno poslovanje poduzea.injenica je da je organizacija rada osnovni dio organizacije poduzea. 15. to je poduzee?Poduzee je jedan poseban oblik organizacije kao institucije, to je povijesna kategorija koja sene moe razumijeti bez njegovog mjesta i funkcije u drutvenoj reprodukciji i bez njegovemeuovisnosti i meudjelovanja s privrednim sustavom te privrednim i tehnikim razvojem.Ono je ekonomski subjekt, socio-tehniki i ekonomski sustav i bitan element i podsustavgospodarskog sustava, ono je i ljudska organizacija.16. Jesu li oblici organizacije poduzea uvijek isti? Mijenjaju li se oni? Navedite uzrokekoji izazivaju promjene.Oblici organizacije poduzea nisu uvijek isti, u pojedinim vremenskim razdobljima oni sukvalitativno i kvantitativno razliiti. Poduzee je podvrgnuto neprestanim promjenama, uzorcikoji izazivaju promjene su napredak u industriji, tehnologija i tehnika. Automatizacijom irobotizacijom se poveava udio sredstava za rad, a udio radnika se relativno smanjuje. 17. U emu se ogledaju promjene u organizaciji poduzea?Promjene u organizaciji poduzea ogledaju se u promjeni odnosa izmeu pojedinihelemenata, ali i u promjeni kvalitete svakog pojedinog elementa.POGLAVLJE 2 Organizacija kao znanost 1. Objasnite pojam istraivanja i znanstvenog istraivanja.Istraivanje je sistematsko traganje za injenicama iz kojih se mogu izvui izvjesnaznanstvena naela i zakonitosti. Znanstveno istraivanje je djelatnost otkrivanja idokazivanja znanstvenih istina pomou odreenih metoda. Razlika izmeu istraivanja iznanstvenog istraivanja je to istraivanje obuhvaa openito sve naine rjeavanja teorijskihi praktinih problema, a znanstveno istraivanje vrsta istraivanja koja se temelji na zakonimalogike i njeni rezultati se u veini sluajeva mogu mjeriti. Inovacija je kriterij izmeuistraivanja i znanstvenog istraivanja to se daje novo; sve dok se slijedi rutinski model,nema znanstvenog istraivanja. 2. Navedite barem jednu definiciju znanosti.Znanost je zajedniko, koherentno, organizirano i sistematizirano znanje ljudskog roda.Znanost je sreeno, sistematizirano i provjereno saznanje o neemu, postignuto metodinim,paljivim i savjesnim istraivanjem i razmatranjem. 3. to je zapravo znanost? Koje su njezine temeljne odrednice? 3 4. 4. U kakvoj su vezi situacija i istraivanje?Svako istraivanje odgovara odreenoj situaciji, a budui da se mijenja situacija, mora semijenjati i istraivanje. Situacija i istraivanje djeluju jedno na drugo; istraivanje daje uputeza preobrazbu situacije.5. Pomou kojih elemenata moemo opisati istraivanje kao sustav?Istraivanje kao sustav moe se opisati pomou elemenata:1. radni zadatak2. ulaz prikupljeni materijali o organizaciji3. ovjek, grupa, tim (ljudi)4. sredstva rada5. tijek istraivanja faze istraivanja6. utjecaj okoline smetnje, neke odreene veliine7. izlaz rjeenje prolema 6., 7. O kojim ulogama govori Gili u drutvenim istraivanjima?Gili govori o subjektu, objektu i naruitelju.Subjekt istraivanja je osoba koja ili grupa koja posjeduje odreena znanja i tehnike, odn.preuzima zadatak da obavi odreeno istraivanje pomou tih znanja i tehnika. Subjektposjeduje strunu mo, nedostaje mu materijalna mo mo odluivanja i stvaranja.Objekt istraivanja je najee ovjek. Objekt je protagonist bez moi, ali tonije shvaa cijeliistraivaki mehanizam. Objekt mora biti upoznat sa svrhom i ciljevima istraivanja.Naruitelj je onaj pojedinac, skupina ili organizacija kojemu su potrebne informacije oobjektu kako bi o njemu donio odreene zakljuke i odluke. Naruitelj se koristiistraivanjem. 8. Prikaite odnos subjekta, objekta i korisnika crteom u procesu istraivanja.Protumaite crte.9., 10. to je cilj idejnog projekta?Cilj idejnog projekta donoenje je odluke o prihvaanju koncepcije istraivanja i odluke ofinancijskim ulaganjima i trokovima potrebnim za izvedbeni projekt i njegovu primjenu upraksi. Svrha je idejnog projekta da menadmentu, nadlenim organima upravljanja uorganizaciji i drugim naruiteljima prui sve vane informacije za donoenje ovih odluka. 4 5. 11. Opiite cilj izvedbenog projekta.Cilj izvedbenog projekta je omoguiti realizaciju istraivanja bez pot