Privacy en Recht

 • View
  100

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Privacy en Recht voor Hogeschool Rotterdam

Text of Privacy en Recht

 • 1. Privacy en Recht 14 maart 2012 Presentatie Presentatie titel mr. R. Grandia Rotterdam, 00 januari 2007
 • 2. Agenda Wat is privacy? Wet Bescherming Persoongegevens (Wbp) en andere wettelijke regels Privacy op de werkvloer Vuisregels e-mail en internetgedrag tijdens werktijd Bespreking van de werkopdracht (tentaminering/hertentaminering)
 • 3. Vraag: wat is privacy?
 • 4. Wat is privacy? Het recht om met rust gelaten te worden (Warren & Brandeis, : The Right to Privacy, Harvard Law Review, 15 december 1890) Recht op ruimtelijke privacy (bijvoorbeeld onschendbaarheid woning art. 12 Grond-wet) Recht op relationele privacy (brief- en telefoongeheim, art. 13 Grondwet) Recht op lichamelijke integriteit (art. 11 Grondwet) Recht op informationele privacy (algemene privacyrecht, art. 10 Grondwet)
 • 5. De Glazen samenleving in zicht? (Kohnstamm) Data verzamelingen (toegang, bewaren, koppelen) Burgerservicenummer (sofi-nummer nieuwe stijl) Cameratoezicht (sprekende cameras) OV-chipkaart SUWI-keten (UWV, CWI, rentegratie-bureaus, sociale diensten) EKD Zoekmachine (Google, Yahoo etc.) Briometrische controle (bijv. bij voetbalstadions) RFID, GPS
 • 6. Gevaren in de glazen samenleving Big Brother-toestanden Function creep (cameras voor veiligheid of ook voor bestrijding zwerfafval?) Misbruik persoonlijke informatie (medische gegevens, personeelsdossier)
 • 7. Kunnen we n dag anoniem door het leven gaan? Bellen/smsen met mobiele telefoon Reizen met ov (cameras op stations, bruggen, vliegen) Autorijden, tanken Betalen (winkel met pin of geld uit automaat) Internetten/mailen Hyves, linkdin, facebook .. en willen we dat ook? (de Privacy Paradox!!!)
 • 8. Wet bescherming persoonsgegevens Europese Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Richtlijn nr. 95/46 EG) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingevoerd in 2001 technologie-neutrale wetgeving
 • 9. Principes die gelden bij verwerking persoonsgegevens Gerechtvaardigde grondslag (goede reden) Doelbinding (niet voor ander doel) Proportionaliteit en subsidiariteit (evenredigheid resp. minst vergaande middel) Transparantie (beoordeling betrokkene) Geheimhouding (geen verdere verspreiding dan nodig) Fair play (verwerking op behoorlijke en zorgvuldige wijze) Rechten van betrokkene (gelegenheid uitoefenen rechten)
 • 10. Sleutelbegrippen in de Wbp (artikel 1): Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (sub a) Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft (sub f) Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt (sub l) Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens .. t/m uitwissen of vernietigen van gegevens (sub b) Verantwoordelijke: (zie sub d) Bewerker: (zie sub e)
 • 11. Kernbepalingen Wbp Gegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt (art. 6 Wbp) Gegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinde verzameld (art. 7 Wbp) Verwerkingsgrondslag (art. 8 Wbp) Nevengebruik: in beginsel niet toegestaan, tenzij Bewaren gegevens (art. 10 Wbp) Niet bovenmatig(minimum=maximum art. 11 Wbp) Bijzondere gegevens (zoals ras, etniciteit, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijke gegevens art. 16 Wbp)
 • 12. Verplichtingen verantwoordelijke Gegevens beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegd gebruik of andere vormen van onrechtmatige verwerking (art. 13 Wbp) Informatie-verstrekken aan betrokkene over identiteit en doeleinden verwerking (art. 33 en 34 Wbp) Voldoen aan meldingsplicht (art. 27 Wbp; zie ook Vrijstellingsbesluit)
 • 13. Rechten betrokkene Inzagerecht (art. 35 Wbp) Correctierecht (recht op verbetering, aanvulling en verwijdering, afscherming art. 36 Wbp) Recht van verzet (art. 40 en 41 Wbp)
 • 14. Toezicht en sancties College Bescherming Persoonsgegevens: Onderzoek instellen (art. 60 Wbp) Toepassen bestuursdwang (art. 65 Wbp) (bijvoorbeeld beslag leggen op computers) Bestuurlijke boete (art. 66 Wbp) Strafrechtelijke sancties (art. 75 Wbp) Rechtsbescherming: Betrokkene kan mogelijk optreden tegen verantwoordelijke bijvoorbeeld bij bestuursrechter of bij civiele rechter (schadevergoeding)
 • 15. Wettelijke regels naast de Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 8 EVRM en 17 IVBPR Artikel 27 lid 1 onder k en IWOR Artikel 138a, 139b, 237d etc. Wetboek van Strafrecht Artikel 7:611, 7:660 Burgerlijk Wetboek Artikel 5.3 onder c Arbeidsomstandigheden-regeling Wet op de medische keuringen
 • 16. Privacy op de werkplek E-mail en internetgedrag: Wat mag de werknemer? Wat mag de werkgever? a reasonable expectation of privacy (EHRM 25 juni 1997, NJ 1998, 506 Halford) College Bescherming Persoonsgegevens: De zorg van een goed werkgever brengt met zich dat de vertrouwelijkheid van berichten met een persoonlijke, niet zakelijke inhoud, wordt gerespecteerd. Bij een inbreuk op deze privacy van de werknemer is een duidelijke rechtvaardiging noodzakelijk (proportionaliteit en subsidiariteit)
 • 17. Vuistregels controle op de werkplek Online Off line Heldere regels (personeelsvolgsysteem,art. 27 WOR) Publiceer de regels voor werknemers Bepaal de mate waarin priv-gebruik is toegestaan Softwarematig verboden gebruik tegengaan (content filteren) Anonimiseer rapportages en gebruiksstatistieken Houd rekening met back-ups van het systeem Garandeer integriteit systeembeheer Bespreek geconstateerd gedrag z.s.m. met betrokkene Geef inzage in de gegevens Evalueer periodiek de regels