Quan tri-doanh-nghiep 2

 • View
  47

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • DAp AN HQC pHAN QuAN TRJ DOANH NGHI-ePMli d~: 120515101

  I.Phin tde nghi~m (7 di~m)1.Cdng ty c6 phftn TH-true milk dli xay dung cac trang trai nufii bo sua

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14D B B A A C B C C A B C B C

  II. Phftn tl}'lu~n (3d)- Dew tao trong ciing vifC:(O,5il)Day la phuong phap dao tao true ti~p tai noi lam viec, trong do ngiroi duoc dao tao se hoc ducc nhtrng

  kiSn thirc, ky nang dn thiet cho cong viec thong qua thirc t~ thuc hien cong viec va thuong la diroi SI,l'hu6ngdfin cua nhfrng nguoi da va dang lam nhung cong viec do c6 trinh d9 nganh nghe cao han,

  - Cac phuong phap dao tao: neu dii 4 plnrong phap (ld); trinh bay nQi dung(ld)+Dao tao theo kidu huang dan cong viecDay la phuong phap t6t nh~t va dUQ'Csir dung rong rai nh~t d dao t~o cac ky nang thl,l'chi~n cong vi~c

  cha nhfrng nMn vien mai, nhfrng nM quan Iy tre va dUQ'Cngueri kinh nghi~m huang dftn. Qua trinh dao t~ob~t dftu b~ng SlJ giai thi~u va giai thich cua nguo'i hu6ng dftn v~ m\lc tieu cua cong vi~c, chi dftn ti mi tUngbuac cong vi~c, hQc hoi va lam thu cho tai khi tMnh th~a duai SlJgiam sat va chi dftn cua ngueri d~y,

  + Dao tt;lathea kdu hpc ngMChuong trinh dao t~a bit dAub~ng cong vi~c hQc Iy thuy~t 0' tren 16p, sau d6 cac hQc vien duQ'cdua d~n nO'i

  lam vi~c du6i s\!' huang dftn cua cong nMn lanh ngh~ trong m9t khoang thO'igian nh~t dinh, trong khaang thO'igian hQc ngh~, nguo'i hQc phai hQc thu9c ngh~ d.n hQc cho t6"ikhi thanh th~a cac ky nang cua ngh~, Phuangphap nay thuong dUQ'csU'd\mg d d~y m9t ngh~ hoan chinh cho cong nhan.

  +Dao tt;lathea kdu kem c(jp va chi baaPhuong phap nay thuongduQ'c dung d daa t~a cac nM quan Iy tre, cac nMn vien giam sat c6 th hQc

  du'Q'ccac nhU'ng ki~n thuc, cac ky nang dn thi~t cha cong vi~c truac mit va trang tuung lai thong qua s\!'kern c~p chi dftn cua nhU'ng nguo'i quan Iy gioi hun, c6 nhi~u kinh nghi~m, S\!' kern c~p huCi"ngdftn thuongchxQ'cth\l'c hi~n qua nhu'ng hinh thuc sau: Kern c~p bO'i nguo'i lanh d~a tr\l'C ti~p;-Kem c~p b6'i m9t c6v~n;Kem c~p bO'jnguo'i quan Iy co kinh nghi~m han

  + Luan chuyin va thuyen chuyin cong vicChuyn nhan vien ho~c nha quan tri tll' cong tic nay sang cong tac khac nh~m m\lc dich d hQ co dUQ'c

  nhil'ng ki~n thlrC va kinh nghi~m lam vi~c 6" nhi~u lTnhv\!'c khac nhau trang t6 chlrc,Ki~n thll'c thu dUQ'ctrang qua trinh luan chuyn cong vi~c nay r~t dn thi~t cho hQ c6 kha nang dam

  nhi~m cac cong vi~c khac 0' vi trf cao hon sau nay, Ben cc;mhd6, phuong phap nay con t~o ra s\!' hUng thucho can b9, nhan vien nher thay d6i cong vi~c nen tianh duQ'c s\!' nham chan trang cong vi~c, ngaai ra no condam baa cho can b9, nMn vien tro' tMnh nhfrng nguo'i da nang, da d\mg d d6i ph6 v6i mQi tinh hu6ng thayd6i sau nay, S\!, luan chuyn cong vi~c thuong dUQ'cthlJc th\!'c hi~n nhu sau: Chuyn d6i tUQng daa t~o d~nnh~n cong vi~c a b9 ph?n khac trang t6 chu'c nhung vftn v6"i chlrc nang va quy~n h~n nhu cu;Chuyn d6itUQng duQ'c dao t~o d~n nMn vi tri cong tac m6i ngoai chuyen mon cua hQ;D6i tuQ'llg oUQ'cluan chuyncong vi~c trang ph~m vi n9i b9 cua m9t ngh~ chuyen mon,

  Lien h~ thl}'c t~ cho vi dy (O.5d)

  QTDN QTDN DHCQ A-B TRANG 3/2 MD:120515101

 • DAp AN HOC PHAN QTDN DHCQ A-B

  Mil d~: 120515102

  I. Phn tr~c nghiem (7 dim)

  Cong ty sua Vinamilk san xuAt rAt nhi~u loai san phAm

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14A B A D D D D D A B A C A C

  II. TV lu~n (3d)Phuong phap dito tao ngoai cong vi~c lit gi?Anh (Chi) hay trinh bay cac phuoug phap dito tao ngoaicfmg vi~c. Cho vi du minh hoa mQt trong nhfrng plnrong phap doDay Ia phuong phap dao tao trong do nguoi hoc duoc tach khoi cac cong viec thuc tS (O.5d)Cac phU'O'Dgphap dao tao ngoai cong vi~c: Neu du 7 PP (Id); trinh bay nQi dung (Id) ,

  To chuc cac lop canh doanh nghi?p:Qua trinh dao tao thea phuong phap nay tlnrong diroc to chircthanh nhfrng lap dao tao voi cac thiet bi va phuong tien danh rieng cho hoc t~p. Dang thai chuangtrinh dao tao duoc chia thanh thanh hai phan: Ly thuyet va thl,lc hanh. Phn ly thuySt thuang duQ'cgiang d~y t~p trung do cac th~y giao, ky su c6 chuyen mon ky thu~t ph\} trach. Ph~n thl,lc hanh t~ixu6ng thl,lc t~p do cac ky su hay cong nhan ky thu~t lanh ngh~ huang d~n.

  Cit ai ailDtgo 6" cac truirng chinh quyCac t6 chuc c6 thS cu nhan vien dSn hQc t~p a cac truang d~y ngh~ ho~c cac truang dao t~o can

  bQ qufm lY. Trong truang hQ'Pnay, nguai hQc duQ'c trang bi d~y du cac kiSn thuc v~ ly thuySt va k:Ynang thl,lc hanh cong vi~c. Tuy nhien, phuang phap nay doi hoi dn nhi~u thai gian va chi phi daot~o cling nhi~u han.

  T6 chuc cac bu6i giang bid, h(5inghi hay h(5ithaoCac bu6i gifmg bai hay hQi nghi, hQi thao c6 thS duQ'c t6 chuc t~i doanh nghi~p hay amQt hQi nght

  ben ngoai, c6 thS duQ'c t6 chuc rieng ho~c kSt hQ'Pvai cac chuang trinh dao t~o khac. Trong cac bu6ihQc, hQc vien se thao lu~n thea tUng chu d~ duai Sl,lhuang d~n cua nguai lanh d~o nh6m, qua d6nguai hQc c6 duQ'c nhfrng kiSn thuc va kinh nghi~m dn thiSt.

  Dao tgo theo kdu chuang trinh h6a, vOiSl! tr(J"giup cua may tinhCac hQc vien se duQ'c hQc ngay tren may vi tinh va duQ'c tra lai ngay nhfrng th~c m~c cua minh

  nha nhfrng chuang trinh may tinh da dUQ'cchu.n bi tu truac. Phuang phap nay dang thai con chophep kiSrn tra kiSn thuc cua cac hQc vien, cho cac hQc vien biSt hQ con thiSu cac kiSn thuc va kynang nao, hQ dn phai tham khao tai li~u gi. T6n thai gian va chi phi

  Dao tgo theo phuang thuc tirxaDay la phuang thuc dao t~o rna gifra nguai thy va hQc vien khong trl,lc tiSp g~p nhau, vi~c hQc

  thong qua phuang ti~n trung gian. Nhfrng phuang ti~n nay c6 thS la sach, tai li~u hQc t~p, cacphuang ti~n nghe nhin, ...

  Dao tgo theo kiduphong thi nghi?mPhuang phap nay bao gam cac cUQchQi thao hQc t~p trong d6 su d\lllg cac ky thu~t nhu: bai t~p tinh

  hu6ng, mo phong tren may tinh, tro chai quan ly, ... Day la cach dao t~o nh~m giup cho nguai hQctham gia giai quySt cac tinh hu6ng gi6ng nhu tren thl,lc tS.

  Dao tgo kY nang xit If' cong van, gidy taDay la mQt kiSu bai t~p, trong d6 nguai hQc nh~n duQ'c rnQt lo~t cac thong tin tU cac tai li~u, van

  ban, bao cao, lich hyn ... rna mQt nhan vien hay nha quan ly dn phai giai quySt trong thl,lc tS. NgumhQc phai tiSn hanh xu ly nhanh ch6ng va dua ra nhung quySt dinh dung d~n. Phuang phap nay nh~mdao t~o nhfrng nha quan ly tre hQc t~p cach giai quyt nhanh ch6ng cac cong vi~c hang ngay.

  Lien h~ th1!c t~ cho vi d\l (O.5d)

  QTDN DHCQ A-B TRANG 3/2 MD:120515102