Raport zarządzanie ryzykiem biznesowym - IV edycja Aon

 • View
  107

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport zarządzanie ryzykiem biznesowym - IV edycja Aon

 • Zarzdzanie ryzykiemi ubezpieczeniamiw firmach w Polsce Raport Aon Polska IV edycja

  Risk. Reinsurance. Human Resources.

  Aon Risk Solutions

  Risk. Reinsurance. Human Resources.

 • 2 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

  Spis treci

  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Kluczowe wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Ranking ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Ryzyko na wiecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Przestpczo elektroniczna, czyli ryzyko bez granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Profil respondentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Kluczowe rodzaje ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Tendencje w postrzeganiu ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Zarzdzanie ryzykiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Organizacja zarzdzania ryzykiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Zarzdzanie ubezpieczeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Grupowe i midzynarodowe programy ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

  Podstawy midzynarodowych programw ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Specjalizacje / praktyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Kontakt do Aon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  Informacje o Aon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  Autor raportu:

  Radosaw Ziomko Regional Risk Officer CEE&CIS Aon Risk Solutions

 • 3 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

  Wprowadzenie

  Szanowni Pastwo,

  Z wielk przyjemnoci oddajemy w Pastwa rce raport

  dotyczcy ju czwartej edycji badania Zarzdzanie

  ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Niniejsze

  opracowanie bazuje na przeprowadzanym co dwa lata

  globalnym badaniu Aon Global Risk Management Survey.

  Bieca edycja raportu kadzie wikszy nacisk na

  zagadnienia zwizane z midzynarodowym charakterem

  dziaalnoci polskich przedsibiorstw. Jest to zwizane

  z coraz bardziej zauwaaln ekspansj polskich firm na

  rynki zagraniczne. Najblisze lata bd prawdopodobnie

  rekordowe w kontekcie wartoci polskiego eksportu,

  a polscy przedsibiorcy coraz czciej decyduj si na

  uruchomienie dziaalnoci poza granicami naszego

  kraju. Niebagatelne znaczenie ma rwnie wykorzystanie

  Internetu oraz elektronicznych kanaw sprzeday,

  ktre umoliwi podbj globalnych rynkw.

  Szanse i moliwoci zwizane z postpujc globalizacj

  obrotu gospodarczego naley jednak skonfrontowa

  z wyzwaniami, jakie nios zarzdzanie ryzykiem

  i ubezpieczeniami w midzynarodowych organizacjach.

  Dodatkowo nowe rodzaje zagroe, jak przestpczo

  elektroniczna, czy wyszy poziom ryzyka zwizanego

  z zapewnieniem zgodnoci z przepisami prawa

  w wielu jurysdykcjach, cigoci acucha dostaw,

  czy wreszcie zarzdzanie personelem w odmiennym

  krgu kulturowym winny znale swoje odzwierciedlenie

  w priorytetach programw zarzdzania ryzykiem.

  Firma Aon, zatrudniajc 72000 specjalistw w ponad

  120 krajach codziennie pomaga zrozumie zagadnienia

  zwizane z zarzdzaniem ryzykiem i kapitaem ludzkim

  dla midzynarodowych koncernw i korporacji na

  caym wiecie. Pocztki naszej dziaalnoci w Polsce

  byy wanie zwizane z otwarciem naszego rynku

  dla firm zagranicznych i koniecznoci zapewnienia

  wsparcia naszym klientom i ich lokalnym operacjom.

  Jest nam niezmiernie mio, i Aon Polska dziki

  rozwinitej sieci cile wsppracujcych ze sob

  placwek coraz czciej wspiera nasze rodzime

  firmy w ich ekspansji na rynki midzynarodowe.

  Rwnie przekazywany w Pastwa rce raport wpisuje si

  w kontekst midzynarodowej dziaalnoci, pozwalajc na

  porwnanie tendencji w zarzdzaniu ryzykiem

  i ubezpieczeniami wystpujcych w Polsce z najlepszymi

  praktykami w tym zakresie na wiecie.

  Bazujcy na rezultatach badania raport Aon Polska jest rdem

  profesjonalnej wiedzy na temat kompleksowego zarzdzania

  ryzykiem. Badanie pozwala uchwyci najistotniejsze trendy

  oraz tendencje, ktre charakteryzuj polski rynek zarzdzania

  ryzykiem i ubezpiecze. Wyzwania kapitaowe i dynamicznie

  pojawiajce si ryzyka otwieraj przed brokerem i naszymi

  Partnerami nowe obszary i poziomy wsppracy.

  Jarosaw A. Gniadek - Chief Broking Officer

  Jestem przekonana, e zawarte w raporcie dane oraz wnioski

  przybli Pastwu ide zarzdzania ryzykiem i pozwol lepiej

  zrozumie korzyci wynikajce z praktycznego zastosowania

  tego typu rozwiza. Pragn gorco podzikowa uczestnikom

  naszego badania za powicony czas oraz podzielenie si

  z nami swoj wiedz i wartociowymi informacjami.

  Barbara Timofiejuk - Chief Commercial Officer

  Serdecznie zapraszamy do lektury,

  Barbara Timofiejuk Chief Commercial Officer

  Jarosaw A. Gniadek Chief Broking Officer

 • 4 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

  Wzrost konkurencji, osabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany regulacji prawnych stanowi gwne zagroenia dla dziaalnoci polskich przedsibiorstw

  We wszystkich gwnych kategoriach nasi respondenci wskazali na zdecydowanie mniejsz ilo strat finansowych, ktre wynikayby z materializacji ryzyka

  Analizy ilociowe realizowane na szczeblu zarzdu, intuicja i dowiadczenie kadry zarzdzajcej oraz ustrukturyzowany przegld ryzyka w caej organizacji s najczciej wykorzystywanymi technikami oceny ryzyka

  Ryzyko utraty reputacji po raz pierwszy zostao sklasyfikowane w pierwszej dziesitce kluczowych zagroe w polskiej edycji badania oraz uzyskao pierwsz pozycj w edycji badania globalnego

  Wobec rezultatw badania globalnego najbardziej niedocenianymi zagroeniami w percepcji polskich przedsibiorstw s: niepowodzenie w zatrzymaniu lub przycigniciu utalentowanych pracownikw, braki innowacyjnoci oraz przestpczo komputerowa

  Niestabilno ekonomiczna stanowi gwn przesank wzmocnienia zarzdzania ryzykiem

  Najwyszym stopniem formalnego przygotowania charakteryzuj si ryzyka techniczne, jak uszkodzenie mienia, przerwa w prowadzonej dziaalnoci, czy awaria systemw informatycznych

  Dyskusja i analiza na szczeblu zarzdu, intuicja i dowiadczenie kadry zarzdzajcej oraz formalne rejestry ryzyka i zagroe stanowi podstawowe metody identyfikacji ryzyka

  Jedynie 31% przedsibiorstw posiada opracowan polityk zarzdzania ryzykiem, a blisko 40% nie weryfikuje w aden sposb efektywnoci programu zarzdzania ryzykiem

  Kluczowe wnioski

 • 5 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

  Ponad 44% przedsibiorstw posiada w swoich strukturach Departament/Zesp Zarzdzania Ryzykiem i Ubezpieczeniami, jednake w ponad 90% przypadkw jest w nim zatrudnionych nie wicej ni pi osb

  Dugotrwae relacje, moliwo uzyskania wysokich limitw ubezpieczenia oraz dostarczenia usug w pobliu lokalizacji stanowi najwaniejsze kryteria w trakcie wyboru ubezpieczyciela

  Niespena 23% grup kapitaowych w peni kontroluje zakup ubezpiecze przez jednostki zalene

  Ponad poowa przedsibiorstw przypisuje odpowiedzialno za proces zarzdzania ryzykiem do funkcji Prezesa Zarzdu (CEO) lub Czonka Zarzdu ds. Zarzdzania Finansami (CFO).

  Szersza ochrona ubezpieczeniowa, wiksza elastyczno oraz premiowanie dziaa zarzdzania ryzykiem poprzez nisz skadk stanowi najbardziej podane zmiany na rynku ubezpieczeniowym wrd polskich przedsibiorstw

  Wrd rodzajw ubezpieczenia objtych grupowymi programami ubezpieczenia dominuj ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej czonkw wadz spki oraz ubezpieczenie mienia.

  Blisko 60% firm polega na brokerze lub niezalenym doradcy w kwestii wyznaczania limitw odpowiedzialnoci dla produktw ubezpieczeniowych

  Jedynie 1% badanych firm planuje utworzenie zalenego zakadu ubezpiecze (Captive) w cigu najbliszych 3 lat

 • 6 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

  Ranking ryzyka

 • 7 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

  Ranking ryzyka

  14

  Wzrost konkurencji 22

  Spowolnienie gospodarcze 3

  3

  Zmiany regulacji prawnych 4

  1

  Utrata reputacji

  511

  Ceny towarw 67

  Przerwa w prowadzeniu dziaalnoci 7

  27

  Nalenoci handlowe / Patnoci kontrahentw 8

  17

  Zmienno kursw walutowych

  910

  Zniszczenie / uszkodzenie mienia 10

  13

  Awaria systemw informatycznych 11

  12

  Przepywy pienine / Ryzyko pynnoci 12

  8

  Odpowiedzialno cywilna

  1314

  Zakcenia w procesie dystrybucji lub acuch