Round Table Compliance bijeenkomst

 • View
  98

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Round Table Compliance bijeenkomst

 1. 1. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 1 Round Table COMPLIANCE bijspecifiekeverzekeraars
 2. 2. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Programma 2 13:00 - 13:30 uur Introductie 13:30 - 14:15 uur Organisatie van de compliance functie 14:15 - 15:00 uur Compliance en de toetsing van sleutelfuncties 15:00 - 15:30 uur Sanctie wetgeving 15:30 - 16:00 uur Actualiteiten, afsluiting en evaluatie
 3. 3. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Introductie Wie is Wie ? 3
 4. 4. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Voorstelronde Iets over jezelf Welke verzekeraar ? Welke functie ? Grootste uitdaging als compliance ofcer ? 4
 5. 5. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Over onszelf 5
 6. 6. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Compliance & IAF 6 First Line of Defence Eigenaarschap en uitvoering Lijn- management Uitvoerende afdelingen Second Line of Defence Monitoring, beleid en rapportage Risk Management Functie Actuarile Functie Compliance Functie Third Line of Defence Onafhankelijke beoordeling Interne Audit Functie De interne auditor stelt vast dat de compliance functie effectief is De interne auditor is onafhankelijk
 7. 7. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 InAudit & Compliance 7
 8. 8. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Organisatie van de compliance functie 8
 9. 9. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Organisatie Compliance Wettelijk kader: artikel 21 - Wft-Bpr artikel 46 - Solvency II Hoofdstuk 7 - Governance principes etc Interne governance: Klokkenluidersregeling Fraude-onderzoek Screening Juridische zaken 9
 10. 10. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Organisatie Compliance (2) Besluit Prudentile regels 1. Een [] verzekeraar [] beschikt over een organisatie- onderdeel dat op onafhankelijke en effectieve wijze een compliancefunctie uitoefent. Het organisatieonderdeel heeft als taak het controleren van de naleving van wettelijke regels en van interne regels die de nancile onderneming of bijkantoor zelf heeft opgesteld. 2. Voor banken 3. Voor banken 10
 11. 11. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Organisatie Compliance (3) Solvency II, artikel 46 1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen beschik ken over een doeltreffend systeem van interne controle. Dit systeem omvat in elk geval de administratieve en nancile verslagleggingsprocedures, een interne-controlekader, passende rapportageregelingen op alle niveaus en een compliancefunctie. 2. In de compliancefunctie wordt aan het bestuurlijk, beleids- bepalend of toezichthoudend orgaan advies uitgebracht over de naleving van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die in het kader van deze richtlijn worden vastgesteld. Ook worden daarin de mogelijke gevolgen van wijzigingen in het rechtskader voor de verrichtingen van de betrokken onderneming beoordeeld en compliancerisicos vastgesteld en beoordeeld. 11
 12. 12. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Organisatie Compliance (4) Solvency II, Delegated Acts, art. 270 1. The compliance function of insurance and reinsurance undertakings shall establish a compliance policy and a compliance plan. The compliance policy shall dene the responsibilities, competencies and reporting duties of the compliance function. The compliance plan shall set out the planned activities of the compliance function which take into account all relevant areas of the activities of insurance and reinsurance undertakings and their exposure to compliance risk. 2. The duties of the compliance function shall include assessing the adequacy of the measures adopted by the insurance or reinsurance undertaking to prevent non- compliance. 12
 13. 13. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Resum wettelijk kader Compliance Beleid Compliance Charter Taken Bevoegdheid Verantwoordelijkheid Rapportagelijnen Compliance Plan Naleving wet-en regelgeving Beheersing compliance risicos . 13
 14. 14. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Taken / Interne Governance Bijhouden wet- en regelgeving Wft, Bpr, BGfo, SW, Wwft, BW, Privacy-wetgeving HR-wetgeving en Solvency II Integriteitsaspecten van de bedrijfsvoering Screening, Eed Gedragsaspecten Relatiegeschenken, Klokkenluidersregeling Overig: Controle op bestuur PARP 14
 15. 15. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Gedragsaspecten Cultuur / Tone at the Top Kun je dit objectiveren ? Wat is integriteit ? Hoe ga je om met dilemmas ? Wie moet de wet naleven ? Relatie met de werkvloer Relatie met het management 15
 16. 16. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Discussievraag 1 (tot 14:15 uur) Welke taken behoren naar uw mening tot het takenpakket van de compliance ofcer ? 16
 17. 17. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Discussievraag 2 (tot 14:15 uur) Wie is binnen uw organisatie verantwoordelijk voor compliance met wet- en regelgeving ? 17
 18. 18. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Discussievraag 3 (tot 14:15 uur) Ik heb een goed overzicht over de relevante wet- en regelgeving en kan dit goed bijhouden 18
 19. 19. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Discussievraag 4 (tot 14:15 uur) Over welke kerncompetentie moet de compliance ofcer beschikken ? (juridisch, organisatie, gedrag ..) 19
 20. 20. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Discussievraag 5 (tot 14:15 uur) Ik heb een open relatie met het audit committee / raad van commissarissen en kan eventuele issues vrij bespreken 20
 21. 21. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Toetsing van de sleutelfuncties 21
 22. 22. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Toetsing Sleutelfuncties Wettelijk kader: Wijzigingswet nancile markten 2015 Uitbreiding geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing Memorie van toelichting: Deze geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing wordt in dit wetsvoorstel uitgebreid naar personen die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar en daar grote invloed uit kunnen oefenen op het risicoproel van de nancile onderneming. . 22
 23. 23. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Toetsing Sleutelfuncties (2) Memorie van toelichting: . In kleine ondernemingen zullen dit doorgaans dezelfde personen zijn als de beleidsbepalers, maar bij grotere ondernemingen kunnen deze leidinggevenden ook (vlak) onder de beleidsbepalers opereren. Te denken valt aan leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor grote nancile transacties, juridische zaken, compliance en/of riskmanagement. Gegeven hun bijzondere positie wordt voorgesteld dat ook voor deze personen gaat gelden dat zij geschikt en betrouwbaar moeten zijn. 23
 24. 24. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Toetsing Sleutelfuncties (3) Aeggen van de eed: Voorts wordt in dit wetsvoorstel de kring van personen die een eed of belofte dienen af te leggen, uitgebreid. Naast de beleidsbepalers en de interne toezichthouders van een nancile onderneming zullen voortaan ook personen die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar en daar verantwoordelijk zijn voor degenen die het risicoproel van de nancile onderneming wezenlijk (kunnen) benvloeden een eed of belofte moeten aeggen. Ook medewerkers van een nancile onderneming die (zelfstandig) het risicoproel van de onderneming wezenlijk benvloeden of kunnen benvloeden, alsmede medewerkers van een nancile onderneming die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van nancile diensten, zullen voortaan een eed of belofte moeten aeggen. 24
 25. 25. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Toetsing Sleutelfuncties (4) Toelichting DNB (Factsheet 01706) Vraag - Vallen medewerkers die geen leidinggevende functie vervullen onder de nieuwe doelgroep? Antwoord - Nee. Onder de nieuwe doelgroep vallen alleen personen die aan onderstaande drie punten voldoen: Ze zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bank of verzekeraar met zetel in Nederland. Ze vervullen een leidinggevende functie direct onder het echelon van de beleidsbepalers. Ze zijn verantwoordelijk voor natuurlijke personen van wie de werkzaamheden het risicoproel van de onderneming wezenlijk kunnen benvloeden. 25
 26. 26. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Toetsing Sleutelfuncties (5) Toelichting DNB (Factsheet 01706) Vraag - Vallen tijdelijke leidinggevenden uit het tweede echelon onder de nieuwe doelgroep? Antwoord - Ja. Als externen worden aangetrokken die tijdelijk behoren tot de leidinggevenden uit het tweede echelon, moeten zij voor aanvang van hun werkzaamheden door DNB getoetst worden op betrouwbaarheid. U dient deze interim leidinggevenden zelf te toetsen op geschiktheid. 26
 27. 27. Round Table Bijeenkomst kleinere verzekeraars - Oud Zuilen - 24 maart 2015 Toetsing Sleutelfuncties (6) Toelichting DNB (Factsheet 01706) Vraag - Bij (zeer) kleine verzekeraars kan sprake zijn van weinig personeel dan wel personen die meerdere (sleutel)functies vervullen. Wie wordt dan getoetst voor sleutelfuncties? Antwoord - Bij kleinere ondernemingen is het denkbaar dat