Strategijski i operativni menadžment - Novi koncepti i pristupi

 • View
  2.364

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. NOVI KONCEPTI I PRISTUPI U MENADMENTU www.singidunum.ac.yu
 • 2. Moramo dramatino poboljavati rezultate sada, i to uradimo pridobijajui srca i duh naih ljudi. Ono to stvari ini jo teim je da sada nema tradicije, nema presedana, ni isprobane formule . James Champy (1995) Najlogi nija pretpostavka je da ni jedna trenutno uspena "poslovna teorija" nee vaiti za 10 godina. Peter Drucker (1993)
  • NITA VIE NIJE JEDNOSTAVNO. Nita nije stabilno. Poslovno okruenje se menja pred naim oima: rapidno, brzo, dramatino, zaprepaujue.
  • SADA, TA GOD DA RADIMO NIJE DOVOLJNO. Doba inkrementalizma je prolost. Sada ne samo da se moramo prilagoditi i snai, ve moramo kreirati promene velike promene, i to veoma brzo.
  • SVE JE POD ZNAKOM PITANJA. Stari nain rukovoenja, organizacione strukture, tradicionalno planiranje i kontrola, jednostavno ne funkcioniu.
  • SVE SE MORA MENJATI. Ne samo ono to rade menaderi, ve se i oni sami moraju menjati.
  www.singidunum.ac.yu
 • 3.
  • Kao glavni menadment izazovi na raskru XX i XXI veka obino se u literaturi navode:
  • Ubrzanje stope promena
  • Poveanje globalizacije poslovanja
  • Poveanje nivoa konkurencije
  • Promenljivost tehnologija (posebno informacionih)
  • Sve raznovrsnija radna snaga
  • Tranzicija od industrijskog ka drutvu znanja
  • Nestabilnost trita i ekonomskih uslova
  • Kvalitet i inovacija kao menaderski imperativ
  • Poveanje zahteva od strane stejkholdera (stakeholders), i kao posledica napred navedenog,
  • Sve kompleksnija menaderska sredina.
  www.singidunum.ac.yu
 • 4.
  • ta su to novi koncepti ili pridstupi, nove menad ment paradigme (nove opte teorije i obrasci ponaanja) koje se javljaju na kraju 20. i poetkom 21. veka?
  • Organizaciji koja u i,
  • Jezgru kompetentnosti,
  • Menad mentu znanja,
  • Menad mentu odnosa sa kupcima,
  • Total Quality Management (TQM)
  • Rein enjeringu,
  • Balance Scorecard (BSC),
  • Strategiji kao revoluciji i
  • E commerce, E business itd.
  www.singidunum.ac.yu
 • 5. 1. ORGANIZACIJA KOJA UI Izvrsne (excellent) organizacije su organizacije koje ue Tom Peters Organizacije svoju konkurentsku prednost sve vie zasnivaju na neopipljivoj imovini (intangible assets). Neopipljivu aktivu organizacije ini: iskustvo, informacije i sposobnost njihove obrade, know-how, sposobnost menadmenta, marka, image, reputacija, organizaciona kultura, lojalnost potroaa, poverenje, preferencije potroaa, i sl. Piter Senge, autor za ije ime se najee vezuje koncept " organizacije koja ui " (Learning Organization), kae "organizacija koja ui podstie kontinuirano uenje i generisanje znanja na svim nivoima. www.singidunum.ac.yu
 • 6.
  • Danas vie nije dovoljno da u organizaciji postoji jedan veliki znalac ili strateg, osoba koja ui za celu organizaciju i u ime svih zaposlenih, na ije odluke se eka da bi se one kasnije izvrile bez pogovora.
  • U budunosti mogu da prosperiraju one organizacije koje uspeju da pokrenu sve svoje zaposlene, na svim nivoima organizacije, da ue i da maksimalno iskoriste sve svoje potencijale.
  • Ono to je kljuno pitanje nije ta i koliko pojedinci u organizaciji ue, ve da li se to njihovo znanje efikasno prenosi na organizaciju kao celinu i da li na osnovu tog znanja i drugi zaposleni u organizaciji mogu da steknu znanje koje im je neophodno za efektivno i efikasno postizanje ciljeva organizacije.
  • Dakle, organizacija koja ui bi bila organizacija u kojoj ljudi stalno razvijaju svoje sposobnosti kreiranja rezultata koje zaista ele, u kojoj se neguju novi obrasci ponaanja, u kojoj se kolektivne aspiracije slobodno postavljaju i u kojoj ljudi kontinuirano ue kako uiti zajedno.
  • Dimenzije koje razdvajaju "organizaciju koja ui" od tradicionalne organizacije su pet disciplina: sistemsko razmiljanje; lino usavravanje; mentalni modeli; zajednika vizija i timsko uenje.
  www.singidunum.ac.yu
 • 7. PET DISCIPLINA UENJA
  • Lino usavravanje (personal mastery)
  • Mentalni modeli ( mental models )
  • Zajednika vizija (shared vision)
  • Timsko uenje (team learning)
  • Sistemsko razmiljanje (systems thinking)
  1. ORGANIZACIJA KOJA UI www.singidunum.ac.yu
 • 8.
  • Jezgro kompetentnosti predstavlja kolektivno uenje u organizaciji, posebno o tome kako koordinisati razliite proizvodne sposobnosti i vetine, i integrisati tehnoloke multi tokove
  • Kompetentnost ne postoji samo u odreenoj, pojedinanoj sposobnosti ili vetini, ve u nizu sposobnosti i tehnologija
  • Integracija sposobnosti, vetina, tehnologija i znanja ine jezgro kompetentnosti
  • Jezgro kompetentnosti se odnosi na ono to jedna organizacija radi posebno dobro
  • SUTINA JEZGRA KOMPETENTNOSTI
  • ORGANIZACIJE
  www.singidunum.ac.yu
 • 9.
  • Jezgra kompetentnosti nekih uspenih firmi, vodeih svetskih korporacija:
  • 3 M - lepljiva traka
  • Black & Decker - mali elektrini motori
  • Canon - optika, precizna mehanika, mikroprocesorska kontrola
  • Casio - mikroprocesori, nauni materijal, sistemi za prikazivanje
  • Citicorp- online/interaktivni upravljaki informacioni sistemi (za interne operacije)
  • General Electric (GE) - generalni menadment
  • Honda - motori, prenosni mehanizmi
  • Intel - mikroprocesorska tehnologija
  • JVC - video trake
  • Microsoft - kompjuterski softveri
  • NEC - elektronske komponente, centralni procesor, komunikacije
  • Philips - optiki mediji
  • Sony - minijaturizacija, video trake
  • Vickers - snaga fluida, elektronska snaga, elektronska kontrola.
  • SUTINA JEZGRA KOMPETENTNOSTI
  • ORGANIZACIJE
  www.singidunum.ac.yu
 • 10.
  • Jezgra kompetentnosti potrebno je poboljavati, kao i razvijati nova jezgra kompetentnosti u skladu sa novom vizijom, misijom, ciljevima i strategijama
  • Prahalad i Hamel diversifikovane korporacije kao stablo sa stablom i glavnim granama (proizvodno jezgro), manjim granama (poslovne jedinice), liem i plodovima (konani proizvodi) i korenom koji obezbeuje ishranu, odravanje i stabilnost (jezgro kompetentnosti). Pogrena procena konkurencije ako gledamo samo njihove konane proizvode.
  • Neraskidiva veza izmeu jezgra kompetentnosti i konanih proizvoda jezgra proizvoda
  • SUTINA JEZGRA KOMPETENTNOSTI
  • ORGANIZACIJE
  www.singidunum.ac.yu
 • 11.
  • Da bi odreene sposobnosti imale status jezgra kompetentnosti, moraju ispunjavati tri preduslova:
  • da predstavljaju vrednost za kupce,
  • da se mogu diferencirati u odnosu na konkurenciju i
  • da otvaraju vrata prema novim tritima.
  • 4 osnovne karakteristike koncepta jezgra kompetentnosti:
  • Kljune kompetentnosti su kompetentnosti koje se prostiru preko vie poslova i proizvoda firme.
  • Postoji vremenska dominacija kompetentnosti nad proizvodima u pogledu trajanja njihovog ivotnog ciklusa
  • Kompetentnosti nastaju kolektivnim uenjem u firmi
  • Konkurencija na tritima proizvoda samo je spoljnji izraz konkurencije, kompetentnosti koja lei u pozadini, u sri, u sutini konkurentske borbe.
  • SUTINA JEZGRA KOMPETENTNOSTI
  • ORGANIZACIJE
  www.singidunum.ac.yu
 • 12.
  • Primeri jezgra kompetentnosti:
  • Sposobnost upravljanja fabrikom (Toyotina lean proizvodnja)
  • Sposobnost upravljanja distributivnim kanalom (logistika Wall-Marta)
  • Sposobnost upravljanja markom (reklama Coca Cole)
  • Sposobnost upravljanja intelektualnom