Telematica Diensteninnovatie In De Creatieve En Financiele Sector 1.0[1]

  • View
    2.535

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Telematica Diensteninnovatie In De Creatieve En Financiele Sector 1.0[1]

  • 1.Diensteninnovatie in de creatieve en financile sectorPeople driven, ICT empowered

2. Colofon 19 november 2008Datum :1.0 Versie :https://doc.telin.nl/dsweb/Get/Document-93579URL :Consortium Toegangsrechten :Definitief Status : 3. Overzicht partnersBusinesspartnersABN AMRO Games Factory Online PhilipsAdidas HFCPhilips DesignAgrioportalIBMRabobankAlfa & Ariss IDTV Royal HaskoningAlmendeIMNederlandSerious ToysAnachron ING Bank Service2MediaANPInnopaySNS BankBeeld & Geluid iOpenerSTBYBiZZdesign Logica SURFnetCertipostLost BoysTam TamCycloMedia Media Republic The PatchingzoneDe VolkskrantMediamatic V2_DNBNECVodafoneDNV/CibitNienhuis Waag SocietyEndemolNoldus W!GamesEquens NoterikWizard Web SolutionsEricsson NVBWMCFabchannel NYOYNKennispartnersCWIHogeschool Rotterdam TNOCeTIMHogeschool Utrecht TU DelftCTIT IRT-MnchenTU EindhovenDeltares NIRICT Universiteit LeidenErasmus Universiteit Universiteit TwenteUniversiteit vanSaxion Hogescholen Telematica Instituut AmsterdamHKUTILT Vrije UniversiteitOverige partnersECP.nl ICTregie SIAExSeriMMovatorTelematica InstituutDutch Game GardenNWOTNOICT~Office Platform Elfa I 4. SamenvattingDe Nederlandse dienstensector vormt 70% van het bruto binnenlands product en hetovergrote deel van de groei van de werkgelegenheid in de afgelopen tien jaar komt voorrekening van de dienstensector. De dienstensector is aan grote veranderingen onderhevig,vooral vanwege de liberalisering van markten en de invloed van nieuwe technologie.Bedrijven en instellingen worden geconfronteerd met enorme gedragsveranderingen aande zijde van de consument in het digitale tijdperk. Burgers en consumenten hebbenbeschikking over technologie die hen als individu in staat stelt actief waarde te creren inde maatschappij. Bovendien speelt ICT een drijvende en disruptieve rol bij devernieuwing van producten, diensten en verdienmodellen. Bedrijven en instellingen uit de sleutelgebieden creatieve industrie en de financilesector bundelen met dit innovatieprogramma hun plannen op het gebied vandiensteninnovatie & ICT. De creatieve industrie concentreert zich daarbij op het groeidomein van creativiteit &ICT. De collectieve ambitie is om van Nederland de European Hub for Smart Content,Experiences and Connectedness te maken, een omzetgroei van 7.900 miljoen terealiseren, het aantal startups en mid-size bedrijven op het gebied van cross-medialecontent in acht jaar te verdubbelen, het aantal product- en dienstenintroducties op hetgebied van Lifestyle met 6% per jaar en de portefeuille van creatieve toegevoegdewaardediensten bij ICT dienstverleners met 10% per jaar te laten groeien. De sector streeft naar onzichtbare en intutieve technologie in producten en diensten.Informatie, communicatie en media vormen het hart van deze producten en diensten. Denieuwe consument verandert bovendien snel: interactie en op maat gemaaktegepersonaliseerde dienstverlening is cruciaal om aan de consumentenverlangens tevoldoen. Tenslotte wil de sector een knellend probleem aanpakken: het verbinden vandrie nu nog teveel gescheiden werelden, het creatieve MKB, de creatieve maakindustrieen excellente kennisinstellingen. Juist in deze verbinding ontstaan immers de kansenvoor economische groei en innovatie. De ambitie is uitgewerkt in drie sterke, onderling samenhangende, groeidomeinen:Content, Experience en Connectedness. Op het gebied van Content ambieert de sectoreen internationaal leidende positie in het contentvolume dat wordt opgeslagen, verrijkt,ontsloten en gedistribueerd. Op het gebied van Experience streeft de sector naar eeninternationaal centre of excellence van lifestyle en workstyle producten en diensten. Ophet gebied van Connectedness wil de sector voorop lopen in de internationale transitievan infrastructuurgerelateerde dienstverlening naar creatieve toegevoegdewaardediensten. De financile sector heeft financial logistics als speerpunt gekozen in de innovatieagendavan het Holland Financial Centre. De ambitie is om Nederland het internationale centreof excellence op het gebied van financial logistics te maken, om internationaal de meestefficinte verwerking van waardeberichten en een internationaal leidende positie opfinancieel logistieke toegevoegde waarde diensten te realiseren. Een ambitie die moetleiden tot een groei van meer dan 950 miljoen per jaar en een jaarlijkse administratievelastenverlichting van 600 miljoen per jaar voor het Nederlandse bedrijfsleven.II 5. Financial logistics is een sterk groeiende markt, die vraagt om preconcurrentile samenwerking tussen partijen. De komst van de Single Euro Payments Area (SEPA) laat nationale betaalmarkten opgaan in een Europese markt voor betalingen: 315 miljoen consumenten en 17 miljoen bedrijven gaan gebruik maken van elektronische betaalmiddelen en nieuwe concepten zoals iDEAL en e-invoicing. SEPA heeft een grote impact op de verhoudingen op de Europese betaalmarkt. De markt voor pinbetalingen is volumegestuurd en de nationale betaalmerken ontbreekt het aan voldoende schaalgrootte om de concurrentie met bijvoorbeeld VISA en Mastercard aan te aan. Een knelpunt is echter dat een volwaardig en krachtig pan-Europees alternatief voor de Amerikaanse maatschappijen op dit moment ontbreekt, terwijl het domein juist voor de Nederlandse financile sector relatief belangrijk is. De kansen en uitdagingen liggen niet alleen op de betaalmarkt. Financial logistics diensten worden tradeable goods en dit creert grote kansen voor innovatieve hoge toegevoegde waarde diensten gericht op de gehele financile keten van bedrijven. Dat vereist een sterke samenwerking, gemeenschappelijk optreden binnen Europa, standaardisatie en het kunnen benutten van de vernieuwingskracht van challengers in de sector.De ambities voor beide gebieden sluiten goed aan bij de door het Innovatieplatform gekozen positionering van Nederland als Portal to Europe en bij de ambitie van het Innovatieplatform om Nederland tot de meest creatieve economie van Europa en behorend tot de top drie van de wereld te ontwikkelen.Als vervolg op het advies van de Strategische Adviescommissie Innovatieprogrammas van het ministerie van Economische Zaken over het diensteninnovatie en ICT initiatief (in juni 2008 behandeld) is intensief gewerkt aan het realiseren van focus en massa binnen deze sectorale toespitsing. Daarmee bundelt dit programma drie parallelle initiatieven:1. De plannen om te komen tot een innovatieprogramma voor de dienstensectoronder de naam Service Innovation people driven, ICT empowered.2. De ontwikkeling van de innovatieagenda van het Holland Financial Centre terversterking van de positie van Nederland als financieel centrum.3. De strategische onderzoeksagenda van het IIP Create als platform voor innovatiein dat gedeelte van de creatieve industrie waar technologie een drijfveer voorinnovatie is.De realisatie van de ambities van het innovatieprogramma kan grote betekenis hebben voor andere domeinen. Bovendien zullen naar verwachting verschillende technologieconcepten en dienstverleningsconcepten snel hun weg vinden naar andere sectoren, zowel in de industrie als de dienstverlening.In totaal scharen ruim 50 bedrijven zich nu achter dit initiatief. Dit betekent dat zij niet alleen zelfstandig investeren, maar tevens het belang onderkennen van gezamenlijk optreden, vanwege de meerwaarde die dit voor hen kan hebben. Die meerwaarde moet komen uit gezamenlijke onderzoeksinspanningen, maar ook uit gezamenlijke promotie, standaardisatie, infrastructuurontwikkeling, opleiding en arbeidsmarktbewerking.Juist in deze sectoren, waar geen grote traditie van R&D en innovatief optreden bestaat, is het essentieel dat een innovatieprogramma van meet af aan stuurt op de effecten over de gehele keten van kennisontwikkeling tot toepassing. De investeringen van de bedrijven gaan in ongeveer gelijke mate naar industrieel onderzoek en waardeversnelling (valorisatie). Tevens wordt in beperkter mate door de bedrijven genvesteerd in wetenschappelijke kennisontwikkeling en onderwijs. Van de overheid vragen wij een bijdrage in alle drie programmaonderdelen, relatief aflopend van kennis naar toepassing.III 6. Het programma loopt 8 jaar, onderscheiden in twee fasen van 4 jaar. In totaal gaat het om een investering van 61 miljoen jaarlijks gedurende de eerste vier jaar, met een gewenste bijdrage van de overheid van bijna 25 miljoen per jaar. IV 7. Inhoudsopgave1 D ie nst en inn o va t ie in d e f in an c i le en cr ea tie ve se ct or 11.1 Economisch en maatschappelijk belang van diensteninnovatie is groot 11.2 Focus op twee sleutelgebieden: creatieve en financile sector 12 Vis ie en str ate g is che a ge nda vo or de crea tie ve se ct or 32.1 Programmafocus: Creativiteit en ICT 32.2 Analyse: gezonde basis, grote kansen, veel dynamiek, snelheid van handelen noodzakelijk 72.3 Ambitie: een internationale koppositie in de creatieve industrie 122.4 Het pad naar de ambitie: focus op drie business hotspots 133 Vis ie en str ate g is che a ge nda vo or de f ina nc ile d ie nst ve r lenin g 193.1 Programmafocus: financial logistics, drijfveer voor innovatie193.2 Analyse: excellente infrastructuur en startpositie kan leiden tot koppositie in innovatieve financial logistics diensten243.3 Ambitie: Nederland is de Europese Hub voor financial logistics 293.4 Het pad naar de ambitie: focus op vier business hotspots 304 He t inn o va t ie pr og ramma 354.1 Opzet van het programma354.2 Uitwerking programma-aanpak Creatieve sector 354.3 Uitwerking programma-aanpak Financial logistics464.4 Meerwaarde van het programma door generieke uitdagingen en knelpunten en spill-over naar andere sectoren545 G o ve rn an ce en f ina nc iee l k ad er575.1 Governance 575.2 Financiering 57 V 8. 1 Diensteninnovatie in de financile en creatieve sector1 .1 Ec on omisc h e n maat sch ap pe lijk be la ng va n d ien ste n in no va t ie is g ro otDe Nederlandse dienstensector is groot: dienstensectoren dragen voor circa 70% bij aan het bruto binnenlands pro