Click here to load reader

Transavia case closed (kadenza)

  • View
    1.033

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

transavia.com opereert in een dynamische omgeving: veel concurrentie, veel transparantie en voor retail herkenbare processen. Het werken met verschillende reserverings- en voorraadsystemen per markt maakt het businessmodel complex en vraagt om goede ondersteuning met actuele informatie. Om daartoe te komen, startte transavia.com een intensief en veelomvattend BI-traject dat resulteerde in een toekomstvaste BI-organisatie met een BICC en BI-roadmap. ‘BI is met deze zichtbare en concrete resultaten echt een thema geworden binnen transavia.com.’

Text of Transavia case closed (kadenza)

  • 1. case closed

2. Eerder verschenen cases:Case opvragen? www.kadenza.nl/caseswww.kadenza.nlEemnesserweg 551251 NB Laren+31 (0)35 539 44 90 3. transavia.com is opgericht in 1966 en uitgegroeid tot deNederlandse marktleider op de vakantievliegmarkt. De low costluchtvaartmaatschappij verzorgt charters en lijndiensten envervoert jaarlijks circa 6 miljoen passagiers naar zomer- enwinterbestemmingen binnen Europa en landen rond deMiddellandse Zee. Klanten van transavia.com zijn touroperatorsen consumenten die, naast een ruime vluchtkeuze, ookreisgerelateerde producten en diensten krijgen aangeboden.transavia.com is 100% dochter van Air France-KLM Group.transavia.com 4. transavia.com opereert in een dynamische omgeving: veelconcurrentie, veel transparantie en voor retail herkenbareprocessen. transavia.com kent een hybride business-model en bedient de B2B n B2C markt met charter- enlijndienstvluchten. Het werken met verschillendereserverings- en voorraadsystemen per markt maakt hetbusinessmodel complex en vraagt om goedeondersteuning met actuele informatie. Om daartoe tekomen, startte transavia.com een intensief en veel-omvattend BI-traject dat resulteerde in een toekomst-vaste BI-organisatie met een BICC en BI-roadmap.4 5. Tjebbe Loonstra,hoofd Informatiemanagement - & ICT ontwikkelingBehoefte aan integraal inzicht transavia. vormen tot een infrastructuur met een modern data-com startte in 2008 met de uitrol van Business Intelligence warehouse en een integraal informatiemodel. Kadenza(BI). Tot dat moment voorzagen gebruikers grotendeels inbegeleidde transavia.com bij deze transformatie enhun informatiebehoefte door middel van MS Excel spread- onderscheidde zich daarbij door proactiviteit en nauwesheets en soms ook via MS Access databases. Jean-Paul debetrokkenheid.Beer, VP Revenue Management: Dit leverde statische rap-porten als eindproduct, wat betekende dat de informatievoor iedereen op dezelfde manier werd gepresenteerd. DatEen nieuwe weg inslaanHet inventariserenzorgde echter voor vertraging in het besluitvormings- van relevante informatie om de juiste beslissingen te kun-proces, want er was geen gestandaardiseerde ennen nemen en snel in te kunnen spelen op veranderingengestructureerde informatie op meerdere niveaus vanin de markt, was vroeger een arbeidsintensief proces, legtbesluitvorming beschikbaar. Daarom was er altijd eenTjebbe Loonstra, Hoofd Informatie Management & ICTnieuwe analyse of rapportage nodig om het antwoord te Ontwikkeling uit. Extra nadeel was de kwetsbaarheid vanverkrijgen. De dynamische markt waarin transavia.com de kennis over dat proces, die lag slechts bij een of tweeactief is, vraagt om actuele en accurate informatie ompersonen en zat verstopt in niet-flexibele Excel-spread-goed en snel te kunnen sturen. Er was behoefte aan meersheets. Op een gegeven moment was het maximumintegraal inzicht over de afdelingen (Financin, Commer-bereikt in onze mogelijkheden qua dataverzameling. Wecie, Operatie) heen en ook op verschillende niveaus moesten een andere weg inslaan om te blijven voldoen aan(strategisch, tactisch, operationeel). de informatiebehoeften binnen het bedrijf.transavia.com nam daarom het besluit om de op Excelspreadsheets gebaseerde informatievoorziening om te 5TRANSAVIA.COM KADENZA.NL 6. Leon Zegers,BICC ManagerEnterprise IntelligenceOm de transformatieer ook een BI Competence Center (BICC) opgezet en komtmogelijk te maken werden het bestaande datawarehouseer tweewekelijks een BI-board bijeen.en de aanwezige infrastructuur door Kadenza onder deloep genomen en aangepast aan de nieuwe maatstaven. BI-roadmap als rode draad Leon Zegers: DeHet datawarehouse werd daarbij voorzien van extra BI-roadmap is voor ons de rode draad waarmee we onzelagen, om de juiste informatie daadwerkelijk integraal te informatievoorziening verder vormgeven en structureren.kunnen ontsluiten. Naast een gedegen technische basis,De roadmap geeft de prioriteiten weer voor het ontwikke-was er ook behoefte aan draagvlak voor BI binnen alle len van nieuwe rapportages en dashboards en komt voortmanagementlagen van de organisatie, dat zorgt eruit de wensen en behoeften van de afdelingen Financin,immers voor dat een BI-traject daadwerkelijk succesvolCommercie en Operatie. Het BICC realiseert de roadmapzal zijn. en de BI-board toetst de roadmap en prioriteiten continuaan de actualiteit en stelt deze zo nodig bij. Op dezeGoede BI begint met commitment vanuit alle hoekenmanier kunnen we de regie voeren over BI.van de organisatie. Zo zet je de stap van business intelli-gence naar enterprise intelligence, vertelt Leon Zegers,BICC Manager. Je kunt de technische basis nog zo goedop orde hebben, dan nog is het belangrijk dat directie,management en de werkvloer hetzelfde doel voor ogenhebben met BI. Kadenza heeft hierbij een belangrijke ad-viesrol gespeeld. Om BI binnen transavia.com te veranke-ren en een stap te zetten richting enterprise intelligence isniet alleen een toekomstvast BI-model opgesteld, maar is6 7. De consultants van Kadenza toonden een grote betrokkenheid,slagkracht en veel kennis van zaken Tjebbe Loonstra7 TRANSAVIA.COM KADENZA.NL 8. Jean- Paul de Beer,VP Revenue ManagementBI is voor transavia.com Denkkracht Kadenza leverde niet alleen de man-kracht in dit traject, maar zeker ook de denkkracht, legtTjebbe Loonstra uit. De complexiteit van dit omvangrijkegeen case closed, maarBI-traject vraagt namelijk niet alleen om handjes die hetwerk kunnen verzetten. Gedurende het traject moestenook fundamentele keuzes worden gemaakt. Daarbij lieteneen ongoing proces de consultants van Kadenza een grote betrokkenheid,slagkracht en veel kennis van zaken zien.J ean- Paul de Beer De Kadenza-signatuur in dit traject is duidelijk zichtbaarin het BI-model dat is ontwikkeld, vult Leon Zegers aan.Dit model biedt ons te allen tijde een basis om op terug tevallen en onze ontwikkelingen aan te toetsen. Het neerzet-ten van deze krachtige basis is kenmerkend voor de werk-wijze van Kadenza.8 9. De BI-roadmap is voor ons de rode draad waarmeewe onze informatievoorziening verder vormgeven enstructureren.Leon ZegersDicht op de business Het BICC, bestaande uit zes noses bij te stellen. Hierdoor is de focus van de afdelingBI-specialisten, zit dicht op de business en ontwikkelt op verschoven van verantwoording naar besluitvorming en stu-basis van de behoeften van de gebruikers de juiste rappor- ring. Nieuwe station reports geven de afdeling Operatietages en dashboards. De leden van het compentence center inzicht in vertragingen en planningen van de cabin crew,beschikken daarom niet alleen over kennis van BI-techno- waardoor de operationele planningen dagelijks kunnenlogie, datawarehouses en IBM Cognos, er is ook inhoudelijkeworden aangescherpt. Een nieuw thema, zoals betaaldekennis aanwezig over de bedrijfsprocessen van transavia. ruimbagage wordt ook ondersteund, zodat meteen inzichte-com. Het BICC hanteert een agile manier van werken, waar-lijk is wat de bijdrage is van een dergelijke verandering.door tussentijds bijsturen op de output mogelijk is.Jean-Paul de Beer, VP Revenue Management: De activitei- BI is een themaBI was lange tijd niet zichtbaarten van het BICC hebben verschillende dashboards en ana- voor de rest van de organisatie. Met het BICC dat dicht op delysetools opgeleverd, waarmee de afdelingen Financin, business zit en de sturing vanuit de BI-board is dat verledenCommercie en Operatie duidelijk inzicht krijgen en wetijd, concludeert Tjebbe Loonstra. BI is met deze zichtbareonderbouwde beslissingen kunnen nemen. Zo geeft heten concrete resultaten echt een thema geworden binnennieuwe onderhandelingsmodel accountmanagers en control-transavia.com, vult Jean-Paul de Beer aan. Daarmee is BIlers direct inzicht in bijvoorbeeld de kostprijs van een stoel wat ons betreft geen case closed, maar een ongoing proces.op een bepaalde route, of de onderhandelingsruimte in eencontract. Dit inzicht verhoogt de professionaliteit van onzeaccountmanagers en verbetert ons verkoopresultaat. Demonthly forecast geeft de afdelingen Revenue Managementen Financin de mogelijkheid om iedere maand de jaarprog-9 TRANSAVIA.COM KADENZA.NL 10. Tot slot BI is met deze zichtbare en concrete resultaten echt een thema geworden binnen transavia.com. Tjebbe Loonstra, hoofd Informatiemanagement - & ICT ontwikkeling10 11. Resultaten transavia.com- integraal inzicht in informatie- commitment voor BI binnen alle lagen van de organisatie- relevante data beschikbaar voor iedere gebruiker, op elk niveau- roadmap voor management informatie- duidelijke forecasts geven meer grip op de toekomst enversnellen time-to-market- een meer efficinte werkwijze en inzet van personeelwww.kadenza.nlEemnesserweg 551251 NB Laren+31 (0)35 539 44 90 TRANSAVIA.COM KADENZA.NL 12. case closedwww.kadenza.nl