"Ustawa o prawach konsumenta", Rafał Stępniewski, Rzetelny Regulamin

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dzień z Profesjonalistą w eHandlu, 11.10.2014 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Text of "Ustawa o prawach konsumenta", Rafał Stępniewski, Rzetelny Regulamin

 • 1. RzetelnyRegulamin.pl 11 padziernik 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta
 • 2. Aktualny stan prawny - podstawy Kodeks cywilny Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny Ustawa o wiadczeniu usug drog elektroniczn Ustawa o ochronie danych osobowych
 • 3. Nowy stan prawny od 25 grudnia 2014 r. Kodeks cywilny ze zmianami Ustawa o prawach konsumenta Ustawa o wiadczeniu usug drog elektroniczn Ustawa o ochronie danych osobowych
 • 4. Nowe definicje Trway nonik - materia lub narzdzie umoliwiajce konsumentowi lub przedsibiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobicie do niego, w sposb umoliwiajcy dostp do informacji w przyszoci przez czas odpowiedni do celw, jakim te informacje su i ktre pozwalaj na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. tre cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
 • 5. Obowizki informacyjne Rozdzia III ustawy o prawach konsumenta
 • 6. Nowe obowizki informacyjne Art. 12. Najpniej w chwili wyraenia przez konsumenta woli zwizania si umow na odlego . przedsibiorca ma obowizek poinformowa konsumenta w sposb jasny i zrozumiay o: 21 obowizkw do spenienia
 • 7. Obowizek nr. 1 gwnych cechach wiadczenia z uwzgldnieniem przedmiotu wiadczenia oraz Podsumowanie zamwienia sposobu porozumiewania si z konsumentem Podsumowanie zamwienia Regulamin
 • 8. Obowizek nr. 2 swoich danych identyfikujcych, w szczeglnoci o firmie, organie, ktry zarejestrowa dziaalno gospodarcz, a take numerze, pod ktrym zosta zarejestrowany; O nas / Kontakt Regulamin
 • 9. Obowizek nr. 3 adresie przedsibiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerw telefonu lub faksu jeli s dostpne, pod ktrymi konsument moe szybko i efektywnie kontaktowa si z przedsibiorc O nas / Kontakt Regulamin
 • 10. Obowizek nr. 4 adresie pocztowym, pod ktrym konsument moe skada reklamacje, jeeli jest inny ni adres, o ktrym mowa w pkt 3 Reklamacje Regulamin
 • 11. Obowizek nr. 5 cznej cenie lub wynagrodzeniu za wiadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu wiadczenia nie pozwala, rozsdnie oceniajc, na wczeniejsze obliczenie ich wysokoci sposobie, w jaki bd one obliczane, a take opatach za transport, dostarczenie, usugi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie mona ustali wysokoci tych opat o obowizku ich uiszczenia; ; Podsumowanie zamwienia
 • 12. Obowizek nr. 6 kosztach korzystania ze rodka porozumiewania si na odlego w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy s wysze ni stosowane zwykle za korzystanie z tego rodka porozumiewania si Kontakt Regulamin
 • 13. Obowizek nr. 7 sposobie i terminie zapaty Regulamin Koszyk
 • 14. Obowizek nr. 8 sposobie i terminie spenienia wiadczenia przez przedsibiorc oraz Karta produktu Koszyk stosowanej przez przedsibiorc procedurze rozpatrywania reklamacji Reklamacje Regulamin
 • 15. Obowizek nr. 9 trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstpienia od umowy na podstawie art. 27, a take wzorze formularza odstpienia od umowy, zawartym w zaczniku nr 2 do ustawy Zwroty Regulamin
 • 16. Obowizek nr. 10 kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstpienia od umowy, ktre ponosi konsument; w odniesieniu do umw zawieranych na odlego kosztach zwrotu rzeczy, jeeli ze wzgldu na swj charakter rzeczy te nie mog zosta w zwykym trybie odesane poczt Zwroty Regulamin
 • 17. Obowizek nr. 11 Dotyczy umw na usugi odpatne obowizku zapaty przez konsumenta poniesionych przez przedsibiorc uzasadnionych kosztw zgodnie z art. 34, jeeli konsument odstpi od umowy po zgoszeniu dania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Art. 21 ust 2.: (check box) Jeeli na wyrane danie konsumenta wykonywanie usugi ma si rozpocz przed upywem terminu do odstpienia od umowy, przedsibiorca wymaga od konsumenta zoenia wyranego owiadczenia zawierajcego takie danie. Regulamin
 • 18. Obowizek nr. 12 braku prawa odstpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznociach, w ktrych konsument traci prawo do odstpienia od umowy Zwroty Regulamin
 • 19. Obowizek nr. 13 obowizku przedsibiorcy dostarczenia rzeczy bez wad Regulamin
 • 20. Obowizek nr. 14 istnieniu i treci gwarancji i usug posprzedanych oraz sposobie ich realizacji Karta produktu Reklamacje i gwarancje Regulamin (sposb realizacji)
 • 21. Obowizek nr. 15 kodeksie dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania si z nim Kodeks
 • 22. Obowizek nr. 16 czasie trwania umowy lub o sposobie i przesankach wypowiedzenia umowy jeeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeeli ma ulega automatycznemu przedueniu; Regulamin
 • 23. Obowizek nr. 17 minimalnym czasie trwania zobowiza konsumenta wynikajcych z umowy; Regulamin
 • 24. Obowizek nr. 18 wysokoci i sposobie zoenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, ktre konsument jest zobowizany speni na danie przedsibiorcy Regulamin Karta produktu Podsumowanie zamwienia
 • 25. Obowizek nr. 19 funkcjonalnoci treci cyfrowych oraz technicznych rodkach ich ochrony Karta produktu
 • 26. Obowizek nr. 20 majcych znaczenie interoperacyjnociach treci cyfrowych ze sprztem komputerowym i oprogramowaniem, o ktrych przedsibiorca wie lub powinien wiedzie Karta produktu
 • 27. Obowizek nr. 21 moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasadach dostpu do tych procedur Reklamacje Regulamin
 • 28. Proces i struktura informacji Koszyk Ostatni krok tu przed wysaniem zamwienia Wiadomo e-mail z potwierdzeniem zoenia zamwienia i potwierdzenie obowizkw informacyjnych Przycisk o nazwie Zamawiam i pac Zamwienie z obowizkiem zapaty
 • 29.