VDK analýza aplikace

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of VDK analýza aplikace

  • 1. 1 Nrodn knihovna R Analza poadavk na funkn vlastnosti aplikace pro budovn a sprvu konzervanch knihoven Vstup projektu DF12P01OVV007 Vytvoen kooperativnho systmu pro budovn a sprvu novodobch konzervanch kninch sbrek v esk republice a vvoj potebnch nstroj Praha, srpen 2012
  • 2. 2 Obsah: vod Popis agend vetn nrt procesnch modul Provozn schma Schma poad nroku na dokumenty jednotlivch soust Depozitn knihovny
  • 3. 3 vod: Aplikace bude sestvat z nkolika agend: Agendy kontroly potu exempl Nabdkov agendy Poptvkov agendy Agendy doplovn konzervanch sbrek z VDK/RF Agendy likvidace nevyuitelnch exempl, evidovanch v RF/VDK Pklad vyuit Agendy virtulnho knihkupectv VDK a internetov aukce Agendy astnk VDK Kad agenda pedstavuje soubor funkc podporujcch rzn knihovnick innosti, kter byly dosud vykonvny nekoordinovan a s nzkou mrou automatizace. Clem vytvoen aplikace je poskytnout SW nstroj konzervanm knihovnm pro operace s velkm mnostvm dat, jako je zjiovn potu dochovanch exempl v systmu vybranch knihoven, automatizovan zpracovn nabdkovch seznam knih vyazovanch veejnmi knihovnami, doplovn konzervanch sbrek pomoc automatizovanho vyhledvn titul v bzi Virtuln depozitn knihovny atd. Vznamnou roli by mla sehrt i Virtuln depozitn knihovna budovan z rezervnch fond zastnnch knihoven. Agenda virtulnho knihkupectv a virtulnch aukc je plnovan mimo rmec projektu a nemus bt realizovan v ppad, e nebudou dostaovat finann prostedky nebo lidsk zdroje. Vvoj aplikace navazuje na pedchzejc vvojov aktivity, zejmna vvoj nstroje PROKOP, kter bude zajiovat harvesty velkch objem katalogizanch zznam. Hromadn operace s daty umonilo tak zaveden sla esk nrodn bibliografie, kter je jedinenm identifiktorem fyzickho dokumentu. Aplikace bude vyuvat HW prostedky Registru digitalizace. Tm se eliminuj pp. investin nroky na technick prostedky a jejich sprvu, co vraznm zpsobem et finann prostedky.
  • 4. 4 Pklad vyuit Agendy kontroly potu exempl Agenda kontroly potu exempl zajiuje shromaovn zznam zastnnch knihoven. Vsledkem provozu agendy je souborn bze obsahujc zznamy bohemiklnch dokument NK R, MZK, VKOL a VDK. Bze poskytne rozhran, kter umon prohlet zznamy uspodan podle potu dochovanch exempl (sestupn nebo vzestupn) a to bu v jedn knihovn, nebo najednou ve vech zastnnch podle sbrek. Pedem bude mon navolit poet zobrazench zznam (ve, prvnch 100, prvnch 500, prvnch 1000, zadat poet run). Uvnit pslun skupiny budou zznamy azeny abecedn. Nap.: NKF Celkem Zznam 1 0 1 Zznam 2 0 1 Zznam 3 1 3 Zznam 4 2 5 Nebo 1. Agenda kontroly potu exempl Harvest dat definovanho zdroje Aktualizace dat ve VDK Porovnn potu exempl Vpis uniktnch exempl Nastaven filtr (poet exempl, jednotliv knihovny) Souslednost agend Poadavek na aplikaci Kdo provd Popis innosti Zobrazen vsledku - Uloen, staen nebo tisk vsledku Zpracovn poadavku Pihlen do systmu -Zadn identifikanch daj dokumentu nebo naimportovan dvky - Zadn bze, ve kter se m kontrola provst (ve, NKF, UKF, MZK, VKOL) - Zobrazen potu vpjek Zobrazen potu vpjek
  • 5. 5 NKF UKF MZK VKOL VDK Celkem Zznam 1 0 0 0 1 0 1 Zznam 2 0 1 0 0 0 1 Zznam 3 1 0 1 0 1 3 Zznam 4 1 0 1 1 2 5 Zznamy bude mon vybrat a oznaovat. Z oznaench zznam bude mon vytvoit seznam a uloit v aplikaci, exportovat na lokln stanici, nebo vytisknout. Agenda umon tak zjiovat poet exempl automatizovan s podporou aplikace. Pracovnk konzervan knihovny se pihls do systmu, vypln identifikan daje dokumentu nebo importuje pipravenou dvku, zad porovnn, pp. zatrhne zobrazen potu vpjek (?). Po zobrazen vsledku a letm kontrole bude mon vsledek uloit v rmci aplikace, sthnout na lokln stanici nebo vytisknout. 1. Prohlen zznam podle potu exempl a. Pihlen do systmu Uivatel b. Volba sbrky (sbrek) Uivatel c. Volba nastaven (od nejmn exempl x od nejvce exempl) Uivatel d. Volba potu zobrazench zznam Uivatel e. Oznaovn zznam Uivatel f. Vytvoen seznamu Systm g. Uloen, export nebo tisk seznamu Uivatel 2. Zjitn potu konkrtnch exempl v systmu (strukturovan NKF, UKF, MZK, VKOL, RF/VDK) a. Pihlen do systmu Uivatel b. Zadn reernho dotazu Uivatel c. Zadn bze (celkem, NKF, UKF, MZK, VKOL) Uivatel d. Zpracovn poadavku Systm e. Zobrazen vsledku Systm f. Uloen, staen nebo tisk vsledku Uivatel Mon problmy: Dokumenty, kter dosud neproly retrokonverz. Vyeit nahrazovn chybjcch dokument xerokopiemi praxe VKOL (samostatn svazek v Alephu)
  • 6. 6 Pklady uit Nabdkov agendy 2. Nabdkov agenda Nabdka vyazench knih Vyhodnocen nabdkovho seznamu Distribuce dlch nabdek konzervanm knihovnm Odpovdi konzervanch knihoven Souslednost agend Poadavek na aplikaci Kdo provd Popis innosti Upload pomoc xls formule, xml, automatick import Zjitn dezidert Vyhodnocen odpovd Veejn nabdka ostatnm knihovnm Odpovdi veejnch knihoven Distribuce knih Oznmen o vypren lhty a likvidaci knih Sledovn lht na vyhodnocen Odpovdi veejnch knihoven Konen lhta, uzamen, uloen i zneviditelnn seznamu Pihlen se do systmu - Oteven modulu - Vyplnn daj o knihch x Import pipraven dvky Kontrola plnosti seznamu - Uloen seznamu Pihlen se do systmu - Zobrazen souboru Volba celkovho nastaven (ve pijmoutxodmtnout) - Oven jednotlivch poloek (KATIF, lstkov katalog) - Potvrzen nebo odmtnut poloek seznamu v. piazen atributu fondu - Uloen zpracovanho seznamu Monost uloen souboru (staen + tisk); Monost oznait vechny poloky souboru; Monost oznait poloku po poloce (vetn oznaen typu fondu NKF, UKF, RF/VDK, DD) Oteven webov aplikace - Oteven nabdky - Oznaen poadovanch knih - Vyplnn identifikanch a kontaktnch daj knihovny - Uloen seznamu Pihlen se do systmu - Oteven zpracovan nabdky - Rozdlen knih jednotlivch knihovnm - Vyhotoven pedvacch protokol (v. doplnn asovho rozpt a msta, kde budou knihy k dispozici) - Uloen daj (seznamu) - Automatick rozesln vzev k pevzet knih Automatick urgence v ppad, e knihovna nereaguje - Uzaven a deaktivace seznamu (manuln x automaticky po vypren peddefinovan lhty) Informace dalm zjemcm, e knihovna nereagovala a e jsou knihy k dispozici (individuln kontakt) - Fyzick pedn knih a likvidace nevyzvednutch Generovn pedvacch protokol, automatick rozesln vzev a urgenc, automatick deaktivace seznamu
  • 7. 7 Nabdkov agenda by mla slouit pro snadn vytven seznam vyazovan literatury knihovnami, kter maj povinnost tyto knihy nabzet. Souasn by mla umonit automatizovan provovn nabzench knih, z hlediska jejich zastoupen v konzervanch sbrkch hlavnch knihoven. Po pihlen a oteven pslunho modulu bude mon, aby pracovnk knihovny vyazujc knihy mohl vytvet seznamy zznam na vyazovan dokumenty po jednotlivch polokch nebo dvkou. V seznamu je teba oznait serilov tituly, kter se budou ovovat manuln. Pak nsleduje automatick zpracovn nabdkovho seznamu (dvky) aplikac, bhem kterho se zjist, kter dokumenty chyb v jednotlivch sbrkch. Aplikace ozna vsledky porovnn v seznamu a poskytne ho pslunm knihovnm. Dal postup sestv ze dvou krok. V prvnm pracovnk konzervan knihovny po pihlen do systmu obdr zpracovan seznam a postupn me ovit chybjc dokumenty v lstkovm katalogu nebo prostednictvm KATIFu. Bhem oven je teba potvrdit nebo odmtnout nabzen knihy. Proto bude mon vyut inverze defaultnho nastaven (vechno pijmout x vechno odmtnout) a oznait pouze ty dokumenty, kterch je men mnostv. Seznam bude tak mon uspodat podle instituc, aby nabzen deziderata dan instituce byla pohromad. Pokud dokument chyb ve vce sbrkch, bude se doplovat v nsledujcm poad: NKF, UKF, MZK, VKOL, VDK, DD (nutno dohodnout). Aplikace mus umonit rzn pohledy na soubory dat a monosti filtrovn. Ve druhm kroku se zveejn zbvajc nabzen dokumenty vem ostatnm knihovnm prostednictvm webovho rozhran aplikace. Zjemci o dokumenty budou moci oznaovat ty, kter chtj zskat pro svou sbrku. Po t vypln identifikan a kontaktn daje sv instituce a seznam ulo. Oznait nabzenou knihu bude mon pouze jednou (prvnm zjemcem). Konen zpracovn seznamu bude provdt s podporou aplikace knihovna, kter seznam vytvoila. Nejprve je teba vyplnit daje o mst a lht pevzet knih. Po t aplikace vygeneruje pedvac protokoly, odele vzvy k pevzet knih a seznam ulo. Po skonen uvedench operac se seznam deaktivuje manuln nebo automaticky (po vypren lhty). Pokud vyazujc knihovna neprovede finln zpracovn, obdr upozornn a pokud ani pak nereaguje, seznam se deaktivuje a knihovny obdr upozornn, e maj knihovnu individuln kontaktovat. 1. Nabdka vyazovanch knih manuln (vyazujc knihovnou) a. Pihlen do systmu Uivatel b. Oteven nabdkovho modulu Uivatel c. Vyplovn daj o knihch vetn typ dokument (serily) Uivatel d. Kontrola seznamu Uivatel e.. Uloen seznamu Uivatel 2. Nabdka vyazovanch knih manuln (vyazujc knihovnou) a. Pihlen do systmu Uivatel b. Oteven nabdkovho modulu Uivatel c. Import pipraven dvky Uivatel d. Kontrola seznamu Uivatel e.. Uloen seznamu Uivatel
  • 8. 8 3. Kontrola vyazovanch knih nabdnutch systmem jako deziderata (konzervan knihovnou) a. Pihlen do systmu Uivatel b. Zobrazen souboru Uivatel c. Volba celkovho nastaven Uivatel d. Ovovn jednotlivch poloek v KATIFu (nebo lstkovm katalogu) Mimo systm e. Potvrzen