Click here to load reader

Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2015

 • View
  2.066

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2015

 • Kluczowe informacje o kwartalnych wynikach

  Grupy Kapitaowej LUG S.A.:

  Zysk z dziaalnoci operacyjnej osign poziom 669,41 tys. z, co w porwnaniu do wyniku 299,90 tys.

  z w III kwartale 2014 roku jest poziomem o 123,21% wyszym.

  EBITDA wzroso w III kwartale z poziomu 1 174,74 tys. z do 1 715,25 tys. z r/r (+46,01%). Od pocztku

  roku do koca trzeciego kwartau EBITDA osign poziom 5 123,01 tys. z. W porwnaniu do wyniku

  po trzech kwartaach 2014 roku pokazuje to 9,08% wzrostu.

  Zysk netto w III kwartale osign poziom 632,02 tys. z, co w porwnaniu do 436,26 tys. z r/r daje

  44,87% wzrostu r/r. Po trzech kwartaach zysk netto wynosi 2077,97 tys. z, co jest poziomem o 7,81%

  wyszym ni w roku 2014.

  W strukturze przychodw widoczna jest przewaga sprzeday eksportowej, z ktrej pochodzi 51,04%

  wpyww. Sprzeda krajowa wygenerowaa w tym samym okresie 48,96%. Po trzech kwartaach

  przewaga przychodw z eksportu zaznaczya si jeszcze wyraniej. Sprzeda zagraniczna osigna

  udzia 54,46%, w stosunku do 45,54% przychodw ze sprzeday krajowej.

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

 • Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Grupa Kapitaowa LUG S. A.

  Sytuacja makroekonomiczna i otoczenie branowe

  Wyniki finansowe 3Q2015

  Rozwj technologii owietleniowej

  Nagrody i wyrnienia Grupy Kapitaowej LUG S. A.

 • Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  GRUPA KAPITAOWA LUG S. A.

  LUG S.A. to jeden z najwikszych producentw opraw owietleniowych w Polsce.

  Model biznesowy Grupy Kapitaowej LUG SA opiera si na projektowaniu, produkcji i sprzeday opraw owietleniowych oraz dostarczaniu energooszczdnych projektw owietleniowych.

 • Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  STRATEGIA LUG S. A.

  Przyszo LUG oparta jest na piciu filarach, ktre pozwalaj firmie kroczy drog rozwoju technologicznego przy wyranie zdefiniowanych celach

  na wyselekcjonowanych rynkach.

  Wszystkim celom firmy przywieca idea rozwoju w oparciu o zasady efektywnoci energetycznej i ograniczania emisji CO2.

  Dziki marce FLASH&DQ LUG wkroczy take w segment najwyszej jakoci designu, oferujc Projektantom i Architektom rozwizania pozwalajce

  zrealizowa najbardziej kreatywne wizje.

 • DZIAAMY GLOBALNIE:

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  LUG obsuguje klientw na 67 rynkach wiata. Oddziay LUG mieszcz si w Polsce, w Niemczech, na Ukrainie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Brazylii.

 • Ryszard WtorkowskiPrezes Zarzdu

  ZARZD LUG S.A.

  RADA NADZORCZA LUG S.A.

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Mariusz EjsmontWice-Prezes Zarzdu

  Magorzata KonysCzonek Zarzdu

  Iwona WtorkowskaPrzewodniczca RN

  Renata Baczaska Czonek RN

  Zygmunt wik Czonek RN

  Radosaw Rejman Czonek RN

  Eryk Wtorkowski Czonek RN

  Szymon Zioo Czonek RN

 • ZESP DOWIADCZONYCH PRACOWNIKW:

  rdo: Emitent

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Poziom zatrudnienia w latach 2011-2015

  Na dzie 30.09.2015 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. zatrudniaa 484 osoby w porwnaniu z 440 osobami w analogicznym momencie poprzedniego roku.

 • NASZ SI JEST STABILNY AKCJONARIAT:

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Struktura akcjonariatu LUG S.A.

  Spka wyemitowaa 7 198 570 akcji.

  Ilo gosw na WZA rwna si iloci akcji.

  Blisko 30% akcji skada si na free float.

  Ponad 17% akcji znajduje si w posiadaniu inwestorainstytucjonalnego

 • Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Grupa Kapitaowa LUG S. A.

  Sytuacja makroekonomiczna i otoczenie branowe

  Wyniki finansowe 3Q2015

  Rozwj technologii owietleniowej

  Nagrody i wyrnienia Grupy Kapitaowej LUG S. A.

 • OTOCZENIE BRANOWE:

  Rynek owietleniowy oraz rynek systemwsterowania owietleniem jest napdzany gwnieprzez nowe instalacje, ktres bezporednio poczone z aktywnociinwestycyjn. Ta za jest wprost skorelowana zprzyrostem PKB.

  mld euro

  Segment owietlenia oglnego (generallighting) jest najwikszym segmentem branyowietleniowej. Jego warto w 2011 rokuszacowana bya na 55 mld euro. Do 2020 rokusegment ten wzronie do poziomu 83 mldeuro.Prognoza: McKinsey& Co. Lightingthe way second edition

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Korelacja pomidzy globalnym PKB a globalnym rynkiem owietleniowym

  Wykres: Globalny rynek owietleniowym w podziale na segmenty prognoza rozwoju wg. McKinsey & Co.

 • Tempo wzrostu produktu krajowegobrutto w 2015 roku wyniesie w Polsce3,5%, co oznacza, e bdzie ononieznacznie tylko wysze ni w rokuubiegym. Wedug prognozy IBnGR, naprzestrzeni 2015 roku wzrost gospodarczybdzie przyspiesza, ale rnice midzykwartaami bd niewielkie w trzecimkwartale oczekuje si wzrostu PKB o 3,7%.W roku 2016 prognozowane jest dalszeprzyspieszenie wzrostu gospodarczego,ktry wynie moe 3,8%.

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: PKB wg. prognoz IBnGR

 • Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Oglny klimat koniunktury w budownictwie, rdo: GUS

  Wykres: Produkcja budowlano montaowa w Polsce w III kwartale 2015 roku, rdo: GUS

  We wrzeniu oglny klimat koniunktury w budownictwie ksztatuje si na poziomie minus 5 (przedmiesicem minus 1). Popraw koniunktury sygnalizuje 13% przedsibiorstw, a jej po-gorszenie 18%(przed miesicem odpowiednio 15% i 16%). Pozostae przedsibiorstwa uznaj, e ich sytuacjanie ulega zmianie. Diagnozy portfela zamwie, produkcji budowlano-montaowej oraz sytuacjifinansowej s bardziej niekorzystne od zgaszanych w sierpniu.

 • Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Grupa Kapitaowa LUG S. A.

  Sytuacja makroekonomiczna i otoczenie branowe

  Wyniki finansowe 3Q2015

  Rozwj technologii owietleniowej

  Nagrody i wyrnienia Grupy Kapitaowej LUG S. A.

 • Trzeci kwarta 2015 roku zakoczy si przychodamize sprzeday na poziomie 26 911,83 tys. z,co w porwnaniu z 29 545,55 tys. z na zakoczenieIII kwartau 2014 roku daje o 8,91% niszy poziom.Skonsolidowane przychody ze sprzeday odpocztku 2015 roku wyniosy 78 176,13 tys. z, cojest wynikiem niszym o 6,31% od przychodw wanalogicznym okresie 2014 roku, kiedy wynosiy83 440,17 tys. z.

  * Wyniki niezaudytowane przez biegego rewidenta

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Przychody ze sprzeday

  WYNIKI FINANSOWE 3Q2015

  W III kwartale 2015 roku 51,04% wartoci przychodw zostao wypracowanych na rynkach zagranicznych, costanowi 13 734,69 tys. z. W analizowanym okresie udzia przychodw generowanych na rynku polskimwynis ponad 48,96%, czyli 13 177,15 tys. z. Po trzech kwartaach struktura przychodw prezentuje jeszczewikszy udzia eksportu w caoci sprzeday. Narastajco od pocztku roku przychody z eksportu osignypoziom 42 576,38 tys. z i stanowi 54,46%, natomiast przychody z rynku krajowego na poziomie 35 599,75tys. z stanowi 45,54% przychodw ogem.

 • Obnienie poziomu przychodw r/r w gwnej mierze spowodowane zostao przez niestabiln sytuacj polityczn na rynkach wschodnich. Kryzys na Ukrainie i zwizane z nim dziaania militarne znacznie osabiy poziom aktywnoci gospodarczej w tym kraju. Wg WTO PKB Ukrainy obniyo si w 2014 roku o 7% w stosunku do poziomu z 2013 roku. Import towarw i usug zmniejszy si o 22%.

  Krytykowane w Europie zaangaowanie Rosji wywoao zmniejszenie wymiany handlowej UE z Rosj. Obecna sytuacja ma take wpyw na poziom przychodw Grupy Kapitaowej LUG S.A. W III kwartale po raz pierwszy od pocztku kryzysu Ukraiskiego tak wyranie wpyn on na poziom przychodw ze sprzeday Grupy Kapitaowej LUG S.A.. World Trade Organization Trade Profiles 2015. Trade flows and trade policy measures 2015.

  * Wyniki niezaudytowane przez biegego rewidenta

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Dynamika EBIT, EBITDA i zysku netto w III kwartale porwnanie lat 2015 i 2014

  WYNIKI FINANSOWE 3Q2015

  Zmniejszenie przychodw z tego rejonu zostao czciowo zastpione wzrostami na pozostaych rynkach, jednak w porwnaniu r/r spadek sprzeday na wschodzie jest zauwaalny.

 • Wynik finansowy wypracowany w III kwartale wynosi 632,02 tys. z co w porwnaniu r/r, kiedy wynik finansowy osign 436,26 tys. z jest rezultatem o 44,87% wyszym.

  Zysk z dziaalnoci operacyjnej na koniec III kwartau osign poziom 669,41 tys. z, co jest wynikiem lepszym o 123,21% ni w III kwartale 2014.

  EBITDA w III kwartale 2015 roku osign poziom 1 715,25 tys. z i jest o 46,01% wyszy, ni w III kwartale 2014, kiedy osign 1 174,74 tys. z.

  * Wyniki niezaudytowane przez biegego rewidenta

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Dynamika EBIT, EBITDA i zysku netto w III kwartale porwnanie lat 2015 i 2014

  WYNIKI FINANSOWE 3Q2015

 • * Wyniki niezaudytowane przez biegego rewidenta

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Wykres: Dynamika EBIT, EBITDA i zysku netto w I-III kwartale porwnanie lat 2015 i 2014

  WYNIKI FINANSOWE 1-3Q2015

  Analizujc narastajcy wynik finansowy za trzy kwartay 2015 roku wida wzrost na poziomie 7,81%. Wynik finansowy od pocztku roku osign poziom 2 077,97 tys. z.

  Po trzech kwartaach zysk z dziaalnoci operacyjnej wynis 2 217,66 tys. z, co wskazuje na nieznaczny wzrost r/r

  Skumulowany od pocztku roku EBITDA jest r/r o 9,08% wyszy ni w 2014 roku i osign poziom 5 123,01 tys. z

 • STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAY*:

  * Wyniki niezaudytowane przez biegego rewidenta

  Grupa Kapitaowa LUG S.A. wyniki za 3Q2015

  Tabela: Dynamika przychodw w ujciu geograficznym porwnanie kwartaw

  Wykres: Geograficzna struktura sprzeday w

Search related