Bao cao + bia

  • View
    151

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

huong dan wordpress

Text of Bao cao + bia

  • 1. 1 TRUNG TM ATHENA O TO QUN TR V AN NINH MNG BO CO THC TP TT NGHIP TN NGHIN CU V XY DNG WEBSITE BNG WORDPRESS n hng dn:V Thng Sinh vin thc hin: Nguyn Vn Khoa TRNG I HC CNG NGH THNG TIN GIA NH Thnh ph H Ch Minh,04 thng 04 nm 2014

2. 2 LI CM N Trn thc t khng c s thnh cng no m khng gn lin vi nhng s h tr, gip d t hay nhiu, d trc tip hay gin tip ca ngi khc. Trong sut thi gian t khi bt u thc tp ti trung tm ATHENA n nay, em nhn c rt nhiu s quan tm, gip ca qu Thy C, gia nh v bn b. Vi lng bit n su sc nht, em xin gi n qu Thy C ATHENA cng vi tri thc v tm huyt ca mnh truyn t vn kin thc qu bu cho chng em trong sut thi gian thc tp ti trng. V c bit Em xin chn thnh cm n thy V Thng tn tm hng dn chng em qua tng bui hc trn lp cng nh nhng bui ni chuyn, tho lun v ti thc, v kho st hng nghip. Nu khng c nhng li hng dn, dy bo ca thy th em ngh bi bo co ny ca em rt kh c th hon thin c. Mt ln na, em xin chn thnh cm n thy. Bi bo co c thc hin trong khong thi gian gn 6 tun. Ln u tin bc vo mt ti nghin cu khoa hc. Do vy, khng trnh khi nhng thiu st l iu chc chn, em rt mong nhn c nhng kin ng gp qu bu ca qu Thy C v cc bn hc cng lp kin thc ca em trong lnh vc ny c hon thin hn. 3. 3 NH GI CA GING VIN HNG DN 1. Thi tc phong trong thi gian thc tp: .................................................................................................................... .................................................................................................................... . .................................................................................................................... 2. Kin thc chuyn mn: .................................................................................................................... .................................................................................................................... . .................................................................................................................... 3. Nhn thc thc t: .................................................................................................................... .................................................................................................................... . .................................................................................................................... 4. nh gi khc: .................................................................................................................... .................................................................................................................... . .................................................................................................................... nh gi chung kt qu hc tp .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... , ngy thng nm Ging vin hng dn (K tn, ghi r h tn) 4. 4 NH GI CA N V THC TP 5. Thi tc phong trong thi gian thc tp: ................................................................................................................... ................................................................................................................... .. ................................................................................................................... 6. Kin thc chuyn mn: ................................................................................................................... ................................................................................................................... .. ................................................................................................................... 7. Nhn thc thc t: ................................................................................................................... ................................................................................................................... .. ................................................................................................................... 8. nh gi khc: ................................................................................................................... ................................................................................................................... .. ................................................................................................................... nh gi chung kt qu thc tp: ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... , ngy thng nm TM. n v thc tp (K tn, ng du) 5. 5 Ph Lc I.Gii Thiu Trung Tm ATHENA..................................................................7 1.1.Lnh vc hot ng chnh........................................................................7 1.2.i ng ging vin ..................................................................................7 1.3.C s vt cht..........................................................................................8 1.4.Dch v h tr..........................................................................................8 II. Tm hiu Wordpress.....................................................................................8 2.1. WordPress l g ?....................................................................................8 2.2. Cc tnh nng c bn ca Wordpress.....................................................9 2.3. Hng dn ci t ................................................................................11 CHNG 3: NI DUNG NGHIN CU ...................................................16 3.1 Xy dng website tin tc Athena..........................................................16 3.1.1 Ci t themes.................................................................................16 3.1.2 To menu cho website ....................................................................18 3.1.3 To bi vit cho website .................................................................22 3.1.4 To danh mc bi vit ni bt.........................................................24 3.1.5 Hin th danh mc bi vit..............................................................27 3.2 Tch hp cc tnh nng online...............................................................29 3.2.1 Tch hp mng x hi .....................................................................29 3.2.2 Tch hp qung co trt................................................................32 3.2.3. To h tr trc tuyn .....................................................................34 6. 6 3.2.4. To Thng k trang web ................................................................37 3.2.5. Nhn tin tc mi nht ...................................................................40 3.3. SEO (Search Engine Optimization) .....................................................44 3.3.1. Ti u ha heading (h1,h2,h3).......................................................44 2.3.2. Ti u Hnh nh.............................................................................45 3.3.3. Mt t kha...............................................................................46 3.3.4 Ci t v Kim tra Google Analytics............................................46 Chng 4:Kt qu v nhng hn ch .............................................................48 4.1. Kt qu..................................................................................................48 4.2. Nhng hn ch cha t c ca website..........................................48 4.3. Kt qu t c...............................................................................48 KT LUN.....................................................................................................50 Ti liu tham kho ..........................................................................................51 7. 7 I.Gii Thiu Trung Tm ATHENA Trung Tm o To Qun Tr Mng & An Ninh Mng Quc T ATHENA c thnh lp t nm 2004, l mt t chc qui t nhiu tr thc tr Vit Nam y nng ng, nhit huyt v kinh nghim trong lnh vc CNTT, vi tm huyt gp phn vo cng cuc thc y tin trnh a cng ngh thng tin l ngnh kinh t mi nhn, gp phn pht trin nc nh . 1.1.Lnh vc hot ng chnh +Trung tm ATHENA v ang tp trung ch yu vo o to chuyn su qun tr mng, an ninh mng, thng mi in t theo cc tiu chun quc t ca cc hng ni ting nh Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH,... Song song , trung tm ATHENA cn c nhng chng trnh o to cao cp dnh ring theo n t hng ca cc n v nh B Quc Phng, B Cng An , ngn hng, doanh nghip, cc c quan chnh ph, t chc ti chnh.. + Sau gn 10 nm hot ng,nhiu hc vin tt nghip trung tm ATHENA l chuyn gia m nhn cng tc qun l h thng mng, an ninh mng cho nhiu b ngnh nh Cc Cng Ngh Thng Tin - B Quc Phng , B Cng An, S Thng Tin Truyn Thng cc tnh, bu in cc tnh,.,.... + Ngoi chng trnh o to, Trung tm ATHENA cn c nhiu chng trnh hp tc v trao i cng ngh vi nhiu i hc ln nh i hc Bch Khoa Thnh Ph H CHnh Minh, Hc Vin An Ninh Nhn Dn( Th c), Hc Vin Bu Chnh Vin Thng, Hip hi an ton thng tin (VNISA), Vin K Thut Qun S ,..... 1.2.i ng ging vin +Tt c cc ging vin trung tm ATHENA c u tt nghip t cc trng i hc hng u trong nc .... Tt c ging vin ATHENA u phi c cc 8. 8 chng ch quc t nh MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,c bng s phm Quc t (Microsoft Certified Trainer).y l cc chng ch chuyn mn bt buc iu kin tham gia ging dy ti trung tm ATHENA +Bn cnh ,Cc ging vin ATHENA thng i tu nghip v cp nht kin thc cng ngh mi t cc nc tin tin nh M , Php, H Lan, Singapore,... v truyn t cc cng ngh mi ny trong cc chng trnh o to ti trung tm ATHENA 1.3.C s vt cht +Thi