996 cv-2015

  • View
    1.119

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of 996 cv-2015

  1. 1. Y BAN NHN DN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM HUYN BA VI c lp - T' do - Hnh phc S: 996fP113-UBND Ba V, ngy 04 thng 08 nm 2015V vic hng dn cng tc tuyn dng vin chc ngnh gio dc huyn Ba V nm 2015Knh gi: - UBND cc X,` th trn; - Cc trng Mm non, TH, THCS;Thc hin Quyt nh s 3446/Q-UBND ngy 23/7/2015 ca UBND thrlh ph H Ni v vic ph duyt ch tiu v ban htlh K hoch t chc tuyn dng Vn chc lm vic ti cc c S gio dc mm non, tiu hc, trung hc c s cng lp trc thuc UBND qun, huyn, th X ca thrlh ph H Ni nln 2015; Quyt nh s 1035/Q-UBND ngy 28/7/2015 ca UBND huyn Ba V v vic ph duyt ch tiu v ban hrl K hoch t chc tuyn dng vin chc lm vic ti cc c s gio dc mm non, tiu hc, trung hc c S cng lp trc thuc UBNDhuyn Ba V nm 2015;`UBND huyn Ba V hng dn thng bo tuyn dng, thi gian t chc thu h s tuyn dng vin chc gio dc cc trng trung hc c s, tiu hc, mm non cng lp nm 2015 nh Sau:- Thng bo cng kha ch tu, k hoch tuyndng, tu chun, iu kin, S lng ch tu tuyn UBNDT ngy dng, thi gian a im tp nhn h s ca ngi O4/8/2015 n ngy07/9/2015huyn; PITD;ng k d tuyn ti tr S UBND huyn v ti cc trng c ch tiu tuyn dng.- ThI1I1 lp I-1]TD; Ban Gim St- UBND huyn gi bo co lch chi tit v UBND Thtlh ph (qua S Ni v). Ban Gim St T ngy 10/8/2015 n 17 gi ngy 07/9/2015IPITD t chc thu nhn, ldm tra h S d tuyn trong gi hllh chnh cc ngy lm vic (phi c bn danh mc h s bn nhn cho th snh);L ph d tuyn 260.000 ng.
  2. 2. T ngy 08/9/2015 n ngy10/9/2015- Tng hp danh Sch th Snh d Xt tuyn c cch, dallh sch th sinh d xt tuyn theo tng chtiu, tng trng;- Duyt darih sch th snh iu kin d tuyn; - Thng bo datlh sch th sinh iu kin d xtHTD,T ngy cc ban11/9/2015tuyn V th Snh xt tuyn c cch theo tng chgip VcPITD;, tiu ca tmg trng; n ngy15/9/2015 `- Bo co s lng, chi tit th sinh iu kin d, ` , . , . , ` B G r Xet tuyen Va thl sinh Xet tuyen c cach theo tng an lam q -^ q ` ` a A' St chi tieu cua tng trng Ve S Nl V.Trn y l hng dn thi gian t chc tp nhn h s tuyn dng vin chc gio vin cc trng trung hc c s, tiu hc, mln non cng lp nln 2015. Cc bc tp theo ca k tuyn dng, UBND huyn s thng bo khi c hng dn ca S N v. Ch tt truy cp ti Webside ca S N v H N a ch: s0novll.hano.gov.vn hoc Cng gao tp in t huyn Ba V, a ch:bav.han0.gv. vn bt thm thng tn./. /N` nhn: KT. CHU TCH - Cc PCT UBND huyn; PH CH TICH - Phng Go dc- o to; - i truyn thanh huyn;- Nh gi;- Lu: VT.