Huong dan thuc tap

  • View
    389

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Huong dan thuc tap

1. 1/20 2012 TRNG I HC M TP. HCM CHNG TRNH O TO C BIT TI LIU HNG DN THC TP TT NGHIP 2. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 2/20 MC CH, YU CU CA VIC THC TP TT NGHIP 1. Mc ch ca vic thc tp tt nghip Sinh vin vn dng kin thc v k nng hc nghin cu, phn tch mt vn c th trong lnh vc ngnh / chuyn ngnh c o to. Sinh vin tm hiu yu cu v mi trng lm vic trong lnh vc thc tp ch ng thch nghi sau khi tt nghip. Sn phm ca qu trnh thc tp l nhng kinh nghim, k nng thc t sinh vin hc hi c, cch nhn nhn v phn tch vn , cch ng dng l thuyt vo thc t. Bo co thc tp phi th hin c nhng iu ny. 2. Yu cu ca qu trnh thc tp tt nghip Sinh vin tham gia tm hiu tnh hnh thc t ti doanh nghip, cn p ng cc yu cu ca doanh nghip v thi gian thc tp, v cc yu cu, i hi khc ca doanh nghip. Sinh vin cn bit cch ng dng l thuyt vo thc t, bit cch nhn din v phn tch vn Sinh vin cn nm bt c cc k nng ngh nghip, hc hi t kinh nghim ca cc nhn vin Sinh vin lin h thng xuyn vi ging vin hng dn m bo nh hng tm hiu thc t v vic lm Bo co thc tp khng b sai lch khi mc tiu v yu cu ban u. 3. Bo co thc tp Hnh thc: trnh by theo ng hng dn phn ph lc. Ni dung: ni dung chnh ca Bo co thc tp th hin vic vn dng cc l thuyt hc gii quyt mt vn c th ti n v thc tp. Ni dung c bn ca Bo co thc tp bao gm: o Ch tm hiu o M t v tr v cng vic thc tp o Phn tch hin trng o Phn tch nguyn nhn, nh hng gii quyt (nu c) Xc nhn v nhn xt ca n v thc tp o Sinh vin thc tp ti cc t chc, doanh nghip, sau khi hon thnh Bo co thc tp phi ly nhn xt ca n v thc tp v s liu s dng trong bo co, cng nh thi trong thi gian thc tp n v. Vn o vn 3. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 3/20 o Nghim cm sinh vin chp bi ca ngi khc. Trong trng hp pht hin sinh vin o vn, bo co thc tp hoc kha lun tt nghip ca sinh vin ng nhin b im khng (0). o Trong khi vit bi, sinh vin c th tham kho t nhiu ngun ti liu khc nhau nhng phi trch dn y v tn tc gi, tn ti liu tham kho theo qui nh v mt hc thut. 4. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 4/20 QUY TRNH THC TP TT NGHIP Bc 1: Chun b Sinh vin lin h tm ni thc tp Sinh vin ng k v nhn giy gii thiu thc tp ti P.603 Sinh vin tm hiu thng tin s b v cng ty (thng qua website gii thiu) Sinh vin tm hiu v tham kho mt s ti liu suy ngh v ch d nh lm Bc 2: Kho st s b ti a im thc tp Sinh vin tin hnh tip xc, thm d, kho st tm hiu tng quan v cng ty ni thc tp. Trong nhng ln tip xc u tin, sinh vin cn nhn bit, hoc kho st c ch thch hp chn lm bo co. Cn c gng nm bt vn ca doanh nghip, c th phng vn hoc nh s t vn ca cc nhn vin, nh qun tr ti cng ty nm bt c vn no nn c nghin cu tm hiu ti cng ty. Bc 3: Chn ch cho Bo co thc tp Chu n b Lp cng Bo co Kho st s b Chn ch Bo co Sinh vin tm t liu nh hnh lnh vc thc tp Sinh vin tm ni thc tp Thc t cng ty Tham kho t liu Thc t cng ty Tham kho t liu Trao i vi GV Phc tho cng Tham kho t liu Trao i vi GV Thc tp Vit Bo co Hon chnh Bo co Thc tp ti cng ty, tm hiu tnh hnh thc tin Trao i vi GV Nhn xt ca cng ty kin ca ging vin 5. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 5/20 Da trn tnh hnh thc tin ti cng ty, da vo s trng, nh hng ca c nhn m sinh vin chn ch tin hnh thc tp. Khi chn ch nghin cu, sinh vin cn trao i vi ging vin hng dn tm ra ti ph hp vi kh nng, s thch ca mnh cng nh ph hp vi iu kin thc t ca n v, ni sinh vin thc tp. Trong qu trnh chn ch , sinh vin cn tham kho t nhiu ngun nh: kha lun trn th vin, cc vn ca doanh nghip Bc 4: Lp cng Bo co thc tp Sau khi xc nh ti nghin cu, sinh vin s phc tho cng, trao i vi ging vin hng dn. Trong qu trnh lp cng, sinh vin cn tin hnh tham kho nhiu ti liu, ngun d liu hin c lin quan n ti. Cn trao i vi nhn vin ti cng ty v nh hng, mc tiu, ni dung d nh tm hiu, thu thp s liu v nghin cu. Ch : cng gip cho sinh vin v ging vin hng dn hnh dung c ton b ni dung ca Bo co thc tp nh gi ni dung c hp l khng v c lin quan n ti nghin cu khng. V vy, nu sinh vin vit cng cng chi tit th cng tt, khi vit bn tho cng d, nhanh v t b chch hng. cng nht thit phi c s chp nhn ca ging vin hng dn th sinh vin mi c th thc hin cc bc tip theo; nu ging vin vn cha chp nhn th sinh vin phi sa hay vit li cng theo yu cu ca ging vin hng dn. Bc 5: Qu trnh thc tp v vit bn tho Bo co thc tp Sinh vin cn tham gia y cc bui hng dn ca cc nhn vin trong cng ty v thng xuyn c mt ti cng ty tm kim s liu y cho bo co, hc hi cc kinh nghim thc t ca cc nhn vin trong lnh vc ng k tham gia vit bo co. Trn c s cc s liu, kinh nghim thu nhn c, sinh vin tin hnh vit bn tho. Sinh vin cn thng xuyn lin h vi ging vin hng dn trao i thng tin, ng thi c c s h tr ca ging vin trong khi vit bn tho bo co thc tp Bc 6: Hon chnh, np bo co Sau khi hon thnh bn tho, sinh vin trnh cho ging vin hng dn c v nhn xt. Sau , sinh vin in ra, ly xc nhn ca n v thc tp v np ng theo thi gian quy nh ca Chng trnh. Nu sinh vin khng iu kin lm kha lun tt nghip theo quy nh th s thi tt nghip vi mn c s v mn chuyn ngnh. Ch : 6. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 6/20 Trong qu trnh lm bo co thc tp, sinh vin phi lin h thng xuyn vi ging vin hng dn theo ng thi gian biu do ging vin hng dn a ra m bo vic nghin cu ng thi hn v khng b lch hng so vi ti chn. Nu sinh vin khng lin h ging vin hng dn trong sut qu trnh thc hin, ging vin c quyn t chi khng nhn l ging vin hng dn. Khi Bo co thc tp tt nghip ca sinh vin ng nhin b im khng (0). 7. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 7/20 K HOCH THC TP Sinh vin thc tp v lm bo co trong 8 tun, theo lch trnh nh sau: Lch trnh Trch nhim ca SV Trch nhim ca GV Chun b o Kho st ti doanh nghip o Lin lc vi ging vin hng dn, bn tho xc nh ti kho lun v vit cng o Trao i v hng dn cch thc thc hin. Tun th 1 o Thc tp ti doanh nghip o Np cng cho ging vin o Chun b ti liu vit phn m u, chng 1 o Trao i vi sinh vin o Sa cng Tun th 2 o Thc tp ti doanh nghip o Nghin cu ti liu, trao i vi gio vin, np phn m u, chng 1 o Tr cng o Trao i v phn m u, chng 1 Tun th 3 o Thc tp ti doanh nghip o Sa li chng 1, vit phc tho chng 2 o Tr phn m u, chng 1 Tun th 4 o Thc tp ti doanh nghip o Np chng 2, vit phc tho chng 3 o Tr kt qu chnh sa phn m u, chng 1, chng 2 o Trao i v chng 2 Tun th 5 o Thc tp ti doanh nghip o Sa chng 2, np chng 3 o Tr chng 2 Tun th 6 o Thc tp ti doanh nghip o Sa chng 3, np phn kt lun o Tr chng 3, kt lun Tun th 7 o Ly kin doanh nghip v bo co, tng hp gp ca doanh nghip v sa li bo co o Trao i vi GV v ton b bo co o Trao i v chng 3 Tun th 8 o Np bo co thc tp 8. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 8/20 LA CHN CH LM BO CO THC TP Ty theo nng lc, s thch ca c nhn v iu kin ca ni thc tp, mi sinh vin c th la chn mt trong nhng lnh vc thuc chuyn mn ngnh hc lm ti kha lun. Nhng lnh vc c th nghin cu bao gm: Chuyn ngnh Marketing: - iu tra v phn tch hnh vi khch hng - Trin khai nghin cu Marketing doanh nghip - Lp k hoch Marketing - Chnh sch Marketing - Chin lc Marketing - Xy dng chnh sch gi, sn phm, phn phi, xc tin hn hp - Xy dng v pht trin thng hiu sn phm/dch v/hng - T chc s kin, xy dng cc chng trnh khuyn mi sn phm - Chin lc: Cng tc lp k hoch v chin lc; Chin lc kinh doanh ca doanh nghip - Phn tch d n marketing, Lp v thm nh d n marketing - iu hnh v gim st qu trnh trin khai thc hin d n marketing Chuyn ngnh Ti chnh: - Phn tch tnh hnh ti chnh ca mt doanh nghip - To lp v huy ng vn - nh gi hiu qu s dng vn trong doanh nghip - Qun tr vn c nh, vn lu ng - Lp k hoch ngn sch vn trong doanh nghip - Phn tch v thm nh d n u t - Vn u t ngn hn v di hn trong doanh nghip Chuyn ngnh Ngn hng: - Huy ng vn trong tnh hnh hin nay - Phn tch v thm nh h s vay ngn hn - Phn tch v thm nh h s vay trung v di hn - M rng v pht trin cc cng c ti tr xut nhp khu (bao thanh ton, chit khu, thu ngn hng) - Phn tch tnh hnh thc hin cc phng thc thanh ton quc t 9. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 9/20 - Phn tch tnh hnh thc hin cc giao dch kinh doanh ngoi t, kinh doanh chng khon, kinh doanh vng v bt ng sn - Phn tch tnh hnh hot ng ca cc qu u t v cng ty qun l qu Chuyn ngnh k ton: - K ton qun tr; K ton thanh ton vn; K ton mua bn hng; K ton nguyn vt liu - cng c; K ton doanh thu - chi ph v xc nh kt qu kinh doanh; K ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh; - K ton cc hnh thc thanh ton khng dng tin mt; K ton huy ng vn ti ngn hng; K ton vn bng tin v cc khon phi thu; K ton lu chuyn hng ho - Phn tch kt qu hot ng kinh doanh - Hin trng kim sot chi ph v phn tch bin ng chi ph - Hon thin v nng cao hiu qu ca nghip v k ton cho vay ca ngn hng - Phn tch tnh hnh ti chnh cng ty Chuyn ngnh Kim ton - Kim sot ni b; kim sot cht lng kim ton; ni b n qu hn;cht lng hp ng kim ton; - Quy trnh: nh gi ri ro kim ton, xc lp v vn dng mc trng yu, kim ton doanh nghip c vn u t nc ngoi, thc hin hp ng sot xt BCTC, lp k hoch v thit k chng trnh kim ton, tm hiu h thng kim sot ni b v nh gi ri ro kim sot, chn mu kim ton, kim sot cht lng cho dch v kim ton BCTC - Kim ton: hng tn kho v gi vn hng bn; thu TNDN hon li; n phi thu; doanh thu; bo co quyt ton u t; hon thin h s kim ton... - Th tc: phn tch; kim ton cc khon c tnh; - Phn tch HTKSNB i vi chu trnh doanh thu ca 1 cng ty - Thc trng v gii php nhm: nng cao cht lng dch v cung cp dch v kim ton BCTC v xc nh gi tr DN - Xc lp m hnh kim ton i vi n v s nghip c thu - Trng yu v ri ro - Th tc thu thp bng chng doanh thu v n phi thu Ngoi cc ch nu trn, cc ch khc nh: Nhn lc, Chin lc, H thng thng tin qun l trong doanh nghip; Kinh doanh xut nhp khu; nh gi hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip cng c th c xem xt 10. Hng dn thc tp tt nghip, 9/2012 10/20 Ch :