15
បងកើត ID Apple for download iphone ipad ipod ងោយមិនច់ងបើ គណងនយVISA Card or Master card ងៀបចំងោយ Khmer iOS USER Group https://www.facebook.com/#!/grou ps/ioskhmertalk/

បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

  • Upload
    len-sim

  • View
    1.889

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Citation preview

Page 1: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

បង ក្ើត ID Apple for download iphone ipad ipod ងោយមិនបាច់ង្បើ គណងនយយ

VISA Card or Master card

ង ៀបចំងោយ Khmer iOS USER Group

https://www.facebook.com/#!/groups/ioskhmertalk/

Page 2: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

ចូល App Store ក្នុង IOS

ចុចTop 25 បន្ទា ប់មក ចុចTop Free

ង ើសយក កមមវិធីមួយFree

Page 3: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Click to Install App

Page 4: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Create New Apple ID

Page 5: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Singapore

Page 6: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Agree

Page 7: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Agree

Page 8: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

បំងេញ email Password

password មានអកស ធំ ១លាយងេខ

១ខា្ ់ ex:

Khmeriosuser1

Page 9: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

បំងេញ សំនួចំងេើយ ថ្ងៃខខឆ្ន ំ

កំងនើត

Page 10: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

បំពេញ សំនួចំពលើយ ថ្ងៃខែឆ្ន ំកំ្ពនើត

Page 11: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

none

Page 12: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

បំងេញ Postcode

569086 ជា បស់ singapor store

Page 13: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Done

Page 14: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

Log in Your Email inbox

Page 15: បង្កើតApple ID Free ដោយមិនចាំបាច់មាន វិសាខាត

បំងេញID Apple and Password