33

З Д 0 /4 - OrigamiArt.Us · 2. KUSUDAMA A színes oldalon kezdjük a hajtó £ gatást. Az 1-5. lépés megegyezik V az 1. kusudamáéval. Megfordítjuk. Kihajtjuk a sarkokat. Minden

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

З Д 0 / 4

у

p a p

Щ K ö n y v k ia d ó

TARTALOMVirágok

Tulipán.............................................................4Törperózsa.......................................................6Futóvirág........................................................ 10Flamingóvirág................................................. 12

Asztaldíszítésí l j Kacsosváza..................................................... 15

Sótartó........................................................... 16Fényképtartó...................................................18Flalacskás doboz ........................................... 20Méhecske v irágon ..........................................22

Fali- és függődíszekKusudama..................................................... 26Kulcstartó.......................................................28Halas falikép................................................... 30

Ö iU i /Jé tanács

A modelleket tervezte: Sebők Zsolt Nyomdai előkészítés: Nagy Emese

Borítóterv: Barta Károly Fotók Illyés Csaba

© Szalay Könyvkiadó Kiadja:

Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás, Pf. 108 Tel./fax> 59/322-555

ISSN 1589-9721

papírszél, vágott vagy hajtott

a keletkezett hajtásvonal

völgyhajtás, ráhajtás

hegyhajtás, aláhajtás

röntgenvonal láthatatlan hajtás

ráhajtás nyila

aláhajtás nyila

behorpasztás nyila

kihúzás nyila

megfordítás nyila

a nagyított rajz nyila

oda-vissza hajtás nyilai

lépcsóhajtás nyila

felcsavarás nyila

bevágás jele

elforditás a megadott fokkal

Fontosabb alaphajtások

Tulipán /TULIPÁN 15x15 cm-es négyzet szük-

j séges a hajtogatáshoz.

Sátorhajtás.

Horpasztjuk az oldalakat a nagyított

ábrák szerint.

A másik oldalon is

elvégezzük a 2-4.

\ lépést.

N agy ított áb ra

A felső réteget felhajtjuk és lelapitjuk

az oldalakat.

Horpasztjuk

a csúcso­

kat.

-T V' . Lehajtjuk a

4. \ k felső három-

__________________ szöget.

.. ■ — Чтттттшш mm

10. И.

< ? М с О

A belső kis

füleket

kihúzzuk.

уKész a tulipán

W

feje.

LEVÉL 21x21 cm-es négyzet szük­

séges a hajtogatáshoz. /\/ \

1 .

4. Félbe-

\ hajtjuk.

5.

! Tölcsér

hajtás.

ÖSSZEÁLLÍTÁSA tulipán szirmait sugarasan elosztjuk,

ezután a közepébe drótot tűzünk.

3.

A drótot

egy vékony, ;

zöld papír­

csíkkal

körbe-

tekerjük.

A szárat a

levél nyelébe

ragasztjuk.

Tölcsér- ; /Középre Ì =>>hajtás. I /\ hajtjuk

az oldalt.

7.

Ferdén

lehajt­

juk.

6 .

Hátrahajtással

keskenyítjük a

szárat.

Q é tanácsHa a levél nyelét még egyszer félbehajtjuk, a tulipán szára vékonyabb lesz.

ЮЙВЖШШШИ

RÓZSA 10,5x10,5 cm-es négyzetből

hajtogatjuk a rózsafejet.

A négyzetet

vízszintesen

nyolc részre

osztjuk.

Függőlegesen

is nyolc részre

osztjuk.

A négyzet

alsó részén

batyuhajtást

készítünk.

Lépcsőhajtást

készítünk.

A kis füleket

lehajtjuk, az

alsó négyzet

oldalait

behor-

pasztjuk.

Megfor

dítjuk.

A középső

kis három­

szöget lehajtjuk.

k t ; .I::'-,.'' 4 sV-чч"

------ ЯЩ1ЩШШЯ

Az oldalakat

hátrahajtjuk, a

középső kis

háromszöget

aláhajtjuk.

X Megfordítjuk.

Lépcsőhajtás

a négyzet

felén.

Hátra félbehajt

juk.

A szirmokat

tölcsérré

formáljuk.A szirmokat

kihúzzuk, így

térbelivé válik

a modell.

A háromszöget

mindkét oldalon

hátrahajtjuk és

összeragasztjuk.

A rózsa csúcsátA kis szirmokat

kihúzzuk.összenyomva

kerekítjük.

A./}c tanács

• / •

A rózsát igyekezzünk minél térbelibbé hajtani.

LEVÉL 10,5x10,5 cm-es négy- 2 ífJA zetből hajtogatjuk. Jfv Felezőhajtásokkal lépcső

hajtást készítünk.

Megfogjuk a hosszabb és a rövidebb

csúcsot és széthúzzuk az A és В ábra

szerint.

Kinyitjuk a felső réteget.

Kihúzzuk.

ш т фГ í l • • uú*t$!

m m

Horpasztunk a hajtások

mentén.

Az átlónál megfelezzük.

Lépcsóhajtás.

Lépcsőhajtás

hátra. A jelölőhajtások mentén horpasz

tünk.

Lehajtjuk a füleket

mindkét oldalon. ^

Hátrahajtással

keskenyítjük a szárat.

A kis háromszöget

kifordítva hor­

pasztjuk. .. i :.

Lehajtjuk

a kis leve­

leket.

A rózsa

bimbó

csúcsát a 7-8 rózsa- \ l |

szálat

ragasztunk

egymáshoz,

majd egy papírkoronghoz rögzítjük, így

dugjuk a cserépbe.

szárba

csúsztat­

juk és

megra­

gasztjuk.

% A rózsa szárait középen egy drót tartja össze, így sta-v a bilabb a modell.Y)ó tanács

6x12 cm-es zöld-sárga színű papírból

hajtogatunk egy elemet.

Félbehajtjuk.

2 .

A felső

réteget fél­

behajtjuk.

Ismét

félbe­

hajtjuk.

Д--. г.йЖ ' '"■■■■;■■> fi- Ш

Futóvirág

A felső és a hátsó

réteget középen le­

hajtjuk.

5- A csúcsot horpasztjuk.

A kis háromszöget felhajtjuk.

7.i -

8.A belső réteget

kihúzzuk.

A kis háromszög csúcsát

megfogjuk és lefelé húzzuk,

majd lelapítjuk a lapot.

11.10.

9 .

Felhajtjuk

középen a

háromszöget.

,v & / \

/ '

Щ

fNyuszifúlhajtással térbelivé

tesszük a négyzetet. \ ' \ / v

f f

ьNyolc darab elemet ragasztunk

egymásra, majd tovább építjük a

szárakat.

Minél több a száron az

elágazás, annál dúsabb

lesz a növény.

Vastag, kerek kar­

tonlapra ra­

gasztjuk a nö­

vényt és színes

papírral bevont

cserépbe dugjuk.

/ }é tanácsA virágot körkörösen építjük, az, egyik oldalt hosszabbra készítsük, hogy lelóghasson a virág- tartóval. " У

11

VIRÁG 15x15 cm-es négyzetből

hajtogatjuk a virágot.

Az átlónál fél

behajtjuk a

négyzetet.

Behorpaszt-

juk az oldalt.

Ismét behor

pasztjuk az

oldalt.

Ferdén lehajt­

juk a felső

réteget.Behorpasztjuk a belső

háromszöget.A hajtások mentén

felhajtjuk a csúcsot

és lelapítjuk.

Lehajtjuk a háromszöget

az átló mentén.

Ferdén lépcső

hajtást készí­

tünk.

Szétnyitjuk a modellt hogy

térbeli legyen.Behajtjuk a

háromszög

csúcsát és

behajtjuk az

oldalakat.

Behajtással

keskenyítjük

az oldalakat.Kész a fiamin

govirag.

LEVÉL15x15 cm-es négyzetből haj

togatjuk.

Az átlónál félbehajt

juk a négyzetet.

A felénél lehajtjuk a

lapokat mindkét ol­

dalon.

A hajtás men

tén kifor­

dítjuk a

szárat.Lépcsőhajtás.

/ }6 tanács

Két darab levelet «

fogatunk egy

újabb papírcsíkkal

A belső réteget kihúzzuk.

Kinyitjuk a modellt.

A hajtások mentén

lelapítjuk a felső

réteget mindkét

oldalon.

ÖSSZEÁLLÍTÁSA virág bibéjét rára­

gasztjuk egy drót-¿

szálra.

Vékony, zöld papír­

csíkkal körbeteker-

A levél szárát

vékony, zöld

papírcsíkkal

rögzítjük a j

dróthoz

Kész a levél.

a virág szárához.

Az oldalakat horpasztjuk.

A kis füleket

behajtjuk.

A füleket spirálisan

megcsavarjuk.

A kis füleket

kihajtjuk.

Az oldalakat

behajtjuk.

Ha a papír hátoldalára 2-3 réteg alufóliát ragasztunk, megtartja a vizety és a tartása is szebb lesz.

25x25 cm-es négyzetből hajtogatjuk

' Sátorhajtás.

if,; ’ ; i___w - m m »

: Я Я Р »I ■ : 's$ - Л

SÓTARTÓ 17,5x17,5 cm-es■■■ *• * -• 'it, •■ •"

I A* négyzetből készül.

1 К4Í 5 ч\ /ш к Sátorhajtás.

A modell felénél

horpasztjuk a

csücsot

Jelölőhajtás, ™ \

Lehajtjuk az oldalakat.

A fülekbe nyülva térbe- g

livé tesszük a modellt.

<7Szétnyitjuk a kis füleket, jrnmm

5 - ¿

Ж | г| f'í ‘ 'v;.. v

Behajtjuk a

csücsot.

яHorpasztunk.

:-----

—vV'í'r̂ -s '¡í̂&a ‘ ’щшшшящдяшшщшашяшяшшшк

FOGVÁJÓTARTÓ17,5x17,5 cm-es 2.négyzetből készül.

Átlapozunk.

A modell

negyedénél

behorpasztjuk

a csücsot.Sátorhajtás.

Horpaszt­

juk az

oldalakat.

Lehajtjuk a füleket.Horpasztjuk

a csücsot.Behajtjuk az

oldalakat.

Behajtjuk

a csücsot.

ÖSSZEÁLLÍTÁS A sótartó végét a zsebbe

* “■- ragasztjuk.

Szétnyitjuk a

modellt.

Térbelivé

formázzuk.

Behajtjuk

f akis I! füleket.A kis füleket

aláhajtjuk.

tanács A sótartótkemény у erős papírból készítsük£т.-.ь il лТ'- V; ' .

35x17,5cm-es papírból készül.

Nyolc részre osztjuk a téglalapot.

Felül V16-od részt behajtunk

2.

Lehajtjuk a

peremet.

3.

Behajtjuk az

N agy íto ttábra

Kihüzzuk a

belső három-

N agy íto ttábra

Felhajtjuk a három­

szögeket.

Horpaszt­

juk a

csücsokat.

Az alsó részen az oldalakat

duplán behajtjuk.

A peremet fel­

hajtjuk.

A peremrészt a

behajtott

oldalak alá búj­

tatjuk.

A peremet fel­

hajtjuk.

A csúcsot

aláhajt­

juk, ez

lesz a

fénykép­

tartó tá­

masztéka.

A képtartó

belső pere­

meit alá­

hajtjuk.

j é \ A fényképtartóba 9x13 cm-es fénykép fér beley nagyobb

0S, I----------

Kész a

doboz.

DOBOZ 25x25cm-es négyzetből készül.

Az átlónál felezőhajtás. 2. í .\

I 0,5cm-t

levágunk,

hogy kényel-

4 mesen ráférjen a

teteje.

Nyolcadolóhaj-

tás után a felső

és alsó peremet

behajtjuk.4 .

Ajelölőhaj-

tások men­

tén térbe­

livé hajtjuk

a dobozt.

Megismételjük a hajtá­

sokat a másik oldalon is.

A füleket

behajtjuk.

- — I ---------------- i ; ------

DOBOZTETÓ25x25 cm-es

négyzetből készül.

Minden sarkot horpasztunk.y^

A felső réteget

behorpasztjuk.

A hátsó réteget

lehajtjuk.

ч -ч ■

№.“íi:

, -7-,

3. -*--4

A felső és a mögötte lévő sarkot meg-

Nyolc részre osztás fogjuk és a hajtásvonal irányába széthúzzuk, majd lelapítjuk a trapézformát

után legyezőhajtás, mindkét oldalon. Lásd: A ábra.

Kihajtjuk a végét.

6.

Kihajtjuk a füleket

mindkét oldalon. Ez

lesz a hal uszonya.

Az összes

réteget egyszerre

behajtjuk, ж

: Szétnyitjuk

a modellt.

m*

X Kész a halacskás

1 1 doboztető.

//-■Felhajtjuk a

farokrészt.

Ш.*

A csúcsot lehajtjuk, az

oldalakat kihúzzuk, hogy tér­

beli legyen.

A hajtásoknál tér­

belivé tesszük a

testet, a

farokrészt

összenyomjuk.

~ , , /èà\ Ennél a modellnél különösen ügyeljünk a pontos

V - - - - - • v

VIR ÁG 21x21 cm-es négyzetből készül.

Behajtjuk a

sarkokat

középre.

Elfordítjuk

90 fokkal.

Batyuhajtás.

A batyu felül zárt /

A felső rész

negyedénél

horpasztjuk

Kifordítjuk a

füleket. fehér három­

szöget behor­

pasztjuk. ~ lehajtjuk a rétegeket.

SZÁR 21x21 cm-es négyzetből

készül.Kinyitjuk a szirmokat.

Kész a virág.

Nyolcadolóhajtások vízszínte

sen és függőlegesen.

Lépcsőhajtás.

Lehajtjuk a felső részt mind­

két oldalon és a belső három

szöget lelapítjuk.

T alakba

hajtjuk a

modellt,

majd szét­

nyitjuk ̂

hasáb alak/ A jelölőhajtások mentén har­

monikaszerű szárat alaki-

tünk ki. A 7. lépést három-

szór kell megismételni.

Q é tanácsf - / •

A virág szárát minél erősebb papírból hajtogatjuk, annál stabilabban fogja tartani a virágot. 23

1.

A szárat ragasszuk a virág aljára. 2 .

hajtogatjuk.

A négyzetet

_ ̂ függőlegesen és

vízszintesen nyolc

• \ részre osztjuk,

majd lépcsőhaj­

tást készítünk az

^7 ábra szerint.

Megfordítjuk.

О

A csücsokat hor- y j

pasztjuk. У \

4.

4

Megfordítjuk.

5. X A sarkokat

középre hajtjuk.

к4

8.

Horpasztással

besüllyesztjük

sarkokat.

/ 4/ \

/ \

V

A

Megfor­

dítjuk.

7.

У.У/

Lépcsőhajtás.

24у A / V " f'/L

У Ур У''Уу'У'у7'У:;У •

• V/.

SMjp:

■у 'У с' Уж" >■ А У я- ЧЩ

м м ш т - Р -Megfordítjuk. -, Nyuszifülhajtással meghajtjuk а

méhecske lábait.

A háromszögek felénél horpasztjuk

a sarkokat ez lesz a méhecske

szeme.

TALP 10,5x10,5 cm-es négyzetből

hajtogatjuk.A szemek csúcsát

kihajtjuk.

f A peremeket a

j felezőhöz

j hajtjuk.A lábakat behajtás

sal rövidítjük.

A sarkokat

behajtjuk.

A méhecskét ráhelyez

zük a talpra és a talp

csúcsait a méhecske

teste alá csúsztatjuk.

Ha kész, a virágba

ragasztjuk.

szerint tovább alakíthatjuk, hogyA méhecskét

1. KUSUDAMA 7,5x7,5 cm-es négyzetből

készül egy elem.

/\ Batyuhajtás.

A belső három

szöget

I kihúzzuk.

Behajtjuk a

sarkokat.

Kinyitjuk,

hogy térbeli

legyen. W

Felhajtjuk a

sarkot.

A lila és a sárga elem

szemben lévő sarkait

a fehér felén összera­

gasztjuk.

Felhajtjuk a

sarkokat.

■ • v -У ;

■ - í : iM .. ' : ж .

A kis csúcsot

behajtjuk.

Az összeragasztott

háromszög oldalát lehajt­

juk. Még három elemet ragasz

tünk így egymáshoz.2. KUSUDAMA A színes oldalon kezdjük a hajtó

£ gatást. Az 1-5. lépés megegyezik

V az 1. kusudamáéval.

Megfordítjuk.

Kihajtjuk a

sarkokat.

Minden csúcshoz újabb öt elemet

ragasztunk, így megkaptuk a kusu-

damagömb felét. Elkészítjük a másik

felét is, majd összeragasztjuk őket.

A lila és a kék elem szemben lévő sarkait

összeragasztjuk.

Nyuszifúlhajtással

összecsípjük a

^háromszöget.

Még három

elemet ra;Minden sarokhoz további három darab

elemet ragasztunk, majd egy öt elembőltünk így egymáshoz. álló részből zárjuk a gömböt.

/\, Ügyeljünk arra, hogy az elemek színben is har-/Jé, t a n a c s m o n i k u s a k legyenek. 27

-;-v? •. ;; - /;7, • . „ .. . .. .... . A

AKASZTÓ 7,5x7,5 cm-es négyzetből

hajtogatjuk.

Az oldalakat középre

hajtjuk.

M 2

Félbehajtjuk.

A sarkokat

középre hajtjuk.

Az oldalakat

behajtjuk.

Kész az

akasztó.

. i

Hátrahajtjuk -

a téglalapot.

Kifordítjuk a

csúcsot.

Kinyitjuk a

Kifordítjuk a

csúcsot.

: — ---------------

AKASZTÓTALP2.

...........

ÖSSZEÁLLÍTÁS

15x7,5 cm-es papírból

készül.

< \ / >

=£>

A középvonalhoz hátra­

hajtjuk az oldalakat.

SÍN 30x15 cm-es téglalapból készül.

A középvonalhoz

hajtjuk az

oldalakat.

1 .

A középvonalhoz

hajtjuk az oldalakat.

2.

I A középvonalhoz

I hajtjuk az oldalakat.

ÖSSZEÁLLÍTÁS1 .

•M

A sín rétegei

közé csúsz­

tatjuk az

akasztókat.3.

! A széleket

4.

1 .MZ

Az akasztót a talp

rétegei közé

csúsztatjuk.

2 .

3. ZA

Lépcsőhaj­

tással

rögzítjük

az akasz­

tót a ------

talphoz.

4.

" ~ l i

*

hátrahajtjuk.

Kész a kulcstartó.

/' vse.-:-:

/Jó tanács A kulcstartót kemény, erős papírból hajtogassuk, avégén illesszük rá egy falapra. 29

Átlóhajtás.

A felső csúcsot

kevéssel a

felezővonal alá

hajtjuk

kifordítva.

Hátrahajtjuk

a farokrészt.

Horpasztjuk a

csúcsot.

Horpaszt­

juk a csú­

csot.

Kifordítjuk

az alsó csú­

csot úgy,

hogy érjen rá

a felső réteg­

re.

NAGYHAL 70x70 cm-es négyzetből

készül.

Jelölőhajtások a

felső és az alsó

részen.

Felhajtjuk a felső

uszonyt.

Kész a

nagy hal.

A szájat lépcső­

hajtással tesszük

térbelivé. A fejrészt és az állkapocs­

részt horpasztjuk. Ezek

lesznek a hal úszói.

Az alsó

uszonyt fel­

hajtással

keskenyítjúk.

Jelölőhajtások a felső és

az alsó részen.

tanács A nagy hál hátuljára érdemes kartont ragasztani, hogy stabil legyen.

Horpasztjuk az

orrot és a

farokrészt.

\ " 1 \\ Hátrahaj-

\ tassai kes-

• / kenyítjük

! az olda-

■ lakat./

Ajelölőhajtá-

sok mentén

keskenyítjúk a

testet.

KIS HAL 15x15 cm-es

négyzetből készül.

Lépcső­

hajtás a

középvo­

nalhoz.

A kis halat a

nagy halra

ragasztjuk.

Lépcsőhajtással kialakítjuk az

uszonyokat.Az oldalsó csúcson lépcsőhajtás.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

Hátrahajtjuk a

sarkokat.

A farokrészt

hátrahajtjuk.