«© «â€ - 1!«â€  «“«â€ «‘ 18. «‘ & 1982. 2 «â€Œ «â€Œ«â€«â€Œ«â€  %«â€$ , 26. "«â€Œ

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of «© «â€ - 1!«â€ ...

 • Д-р Ристо Ивановски

  ЕВРОПЕЈЦИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ ОД И ПРЕКУ БАЛКАНОТ

  Битола, Р.Македонија 2011 година

  1

 • Д-р Ристо Ивановски,ЕВРОПЕЈЦИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ ОД И ПРЕКУ БАЛКАНОТ

  Адреса на авторот: Ул. Михајло Андоновски бр. 6/21 Битола, телефон: 047/258-133

  CIP-Катологизација во публикација Матична и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски"- Битола

  27-788.435

  27-31

  061.236.6

  ИВАНОВСКИ, Ристо Европејците и традициите од и преку Балканот/ Ристо Ивановски. - Битола : Ивановски Р., 2011. - 117 стр; 29 см.

  ISBN 978-608-65187-6-9

  а) Христијански митови б) Свети грал в) Темплари г) Сионски приор

  COBISS . MK – ID

  2

 • ВОВЕД

  „Книгата,Света крв, Свети грал1 била објавена во Англија 18.јануари 1982.2

  Пет недели подоцна, 26. февруари, излегла во Соединетите Американски држави. По објавување на книгата во двете земји најдовме усред нешто што повремено ли- чело на некој вид циркус. Сме напишале книга за која знаевме дека ќе биде кон- троверзна во некој поглед. Очекувавме дека ќе биде критикувана на вообичаен на- чин- во книжевен поглед, од страна на теолозите и историчарите кои неизбежно моравме да ги предизвикаме- ама не очекувавме внимание поголема од оние кои мнозинство изданија обично добиваат.На својата збунетост и пометување, меѓутоа, одеднаш постанаваме толку чуени (поточно,познати) како лично да сме извеле coup d’etat во Ватикан. Не само пишаните приказни, туку книгата добила статус осведо- чена шокатно-стравична приказна- вистинска новинска приказна која стварно се појавила на насловните страници на разните листови. Тоа било, додуше, време на затишје: било доста мирно во Полска, ниедна јавна личност не била устрелана веќе некое време, а Аргентина уште не извршила инвазија на Фолкандите. Во недоста- ток на нешто покатастрофално, ние постанаваме миленици на медиумите. Одгово- рите и реакциите попримиле олујини размери, плуштејќи по нивините, на нашите издавачи и агенти, како и нам самите. Спектарот на одговорите бил толку широк да се чини дека е збор за потполно различни книги. Една крајност чинела реакциите со кои нашата книга се величела како ‘најголемо дело на столетието’- суд кои, на жалост, ние не се усудуваме да го делиме. На спротивната страна се најдувале изј- авите со кои нам, иако така не јадровито, се ставало на знаење дека лесно би може- ло да се случи она најгоре. Ретко во скората издавачка историја толку многу Дон Кихот со толку жар уришал на една мала ветрењачка.

  Бес со големото дело бил предизвикан на Бибисевиот (BBC) Омнибус, во кој Бари Норман (Barry Norman) го интервирал покрај нас и Хру Монтифјори (Hugh Montefiore), бискуп бирмигенски (Birmingham) и историчарката Марина Ворнер (Marina Warner). Помалку наивно, со покроност на овци кои ги водат на колење, сме го прифатиле повикот да се појавиме во таа емисија. Продуцентот нас искрено не уверувал дека ќе учествуваме во една дискусија која ќе ни овозможи озбилно преиспитување на заклучоците на нашата книга. Во тоа време никако не можевме да знаеме дека дефиниција дискусија на нашиот продуцент била помалку збркана. Спрема нашата сопствена дефиниција, се чинило дека сме влетале не во дискусија, туку во замка на некаква најнова ad hoc инквизиција.Бидејќи Бари Норман го изнел краткиот преглед што само оддалеку личело на нашата книга, г-ѓицата Ворнер и бискупот почнале овласно, збрда-здолови, да наведуваат еден напред смислен спи- сок оптужби доволно долг да го оправда тренутниот аутодафе3 на нашата книга ка- ко и нас самите. Да употребиме друга метафора, на нас се одненадеж се срушил блиц-криг. Широките воопштувања и цепидлачките ситници налетале на нас како вистинско Луфтвафе (Luftwaffe) составено од зун-зара. Можевме да ја обориме ис- тотака секоја, а ги оборивме, всушност, мошне многу. Потребно е, меѓутоа, само

  1 THE HOLY BLOOD AND THE HOLY GRAIL By Michael Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln

  1982 by Baigent, Leigh and Lincoln- Random House LTD. New York; 2005, Metaphysuca, Beograd. 2 Книгата на авторите се пренесува. Насловите остануваат исти. Ќе се види сé било македонско. 3 Аутодафе (auto-da-fe/port./;actus fidei/lat./)=свечено спалување на еретикот, безбожник, вештица, Евреи и нивните книги во средниот век. Самиот израз звучи „чин вера“ (прим.прев.)

  3

 • еден трен со глас надуен призвук на авторитет покаже една книга- да ја жигоса ка- ко неодговорна, неуверлива, бедно документирана или, просто, лоша. Е потребно многу подолго време за побивање на такви оптужби. Тоа мора да се чини точка по точка, уз наведување примери. Мора да се вплетнува во безначајни поединости и академски околности кои тешко можат да водат со добар телевизиски програм, оти гледачите уживаат пред драматичното крвопролевање но во современата размена на податоци. На секој шест оптужби што против нас ги подигнувала г-ѓица Ворнер и бискуп ни било нам во студиото допуштено да одговориме само на по една,а кога емисијата била прикажана, 17. јануари, дури, и многу од допуштените одговори би- ле исечени. Секој од нас бил ограничен на една или две неизбежни примедби, и тоа било све. Тоа имало за последица ‘дискусијата’ која ја виделе гледачите на Бибиси јако да разликуваат од онаа ‘дискусија’ која стварно се одвивала во студиото. Мно- гу луѓе подоцна приметиле дека нам не ни е пружено многу можност за приказната. Всушност, имавме малку повеќе прилика но што изгледало, ама поголемиот дел што сме рекле во светот на телевизија-свет кој нам ни бил доволно познат нас да не не изненади.Штета е што некои чудни смешно тренутци биле неповратно изгубени. На пример, во некоја доба Бари Норман го прашал бискупот дали книгата к

Related documents