Click here to load reader

14 Prof. dr. Mihai Coman Ştiinţe ale Comunicării 15 Prof. dr. Poliana Ştefănescu Sociologie 16 Prof. dr. Nicolae Achimescu Teologie Ortodoxă După numirea prof. dr. Daniel

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 14 Prof. dr. Mihai Coman Ştiinţe ale Comunicării 15 Prof. dr. Poliana Ştefănescu Sociologie 16...

 • 1

  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5,

  Cod poştal 050107, Bucureşti, România

  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

  RAPORT DE AUTO-EVALUARE A ACTIVITĂȚII

  UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI CA IOSUD (2011-2016)

  București 2016

 • 2

  CUPRINS

  1. Introducere

  2. Activitatea Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat

  3. Informații sintetice cu privire la studiile de doctorat de la Universitatea din București

  4. Internaționalizarea studiilor universitare de doctorat

  5. Anexe

  5.1 SD Biologie – Raport de auto-evaluare

  5.2 SD Chimie – Raport de auto-evaluare

  5.3 SD Drept – Raport de auto-evaluare

  5.4 SD Ecologie – Raport de auto-evaluare

  5.5 SD Filosofie – Raport de auto-evaluare

  5.6 SD Fizică – Raport de auto-evaluare

  5.7 SD Geografie – Raport de auto-evaluare

  5.8 SD Geologie – Raport de auto-evaluare

  5.9 SD Informatică – Raport de auto-evaluare

  5.10 SD Istorie – Raport de auto-evaluare

  5.11 SD Limbi și Identități culturale – Raport de auto-evaluare

  5.12 SD Litere – Raport de auto-evaluare

  5.13 SD Matematică – Raport de auto-evaluare

  5.14 SD Psihologie și Științe ale Educației – Raport de auto-evaluare

  5.15 SD Sociologie – Raport de auto-evaluare

  5.16 SD Spațiu, imagine, text, teritoriu – Raport de auto-evaluare

  5.17 SD Studii literare și culturale – Raport de auto-evaluare

  5.18 SD Științe ale comunicării – Raport de auto-evaluare

  5.19 SD Știință Politică – Raport de auto-evaluare

  5.20 SD Teologie Ortodoxă – Raport de auto-evaluare

  5.21 SD Teologie Romano-Catolică și Baptistă – Raport de auto-evaluare

 • 3

  Raport de auto-evaluare a activității Universității din București ca IOSUD

  (2011-2016)

  Introducere

  Acest raport de auto-evaluare reprezintă o obligație asumată de Universitatea din București

  prin contractul de finanțare instituțională pe anul 2016, care prevede că instituţia de învăţământ

  superior „efectuează auto-evaluarea activității ca IOSUD, o prezintă în ședinţa de Senat și publică

  raportul de auto-evaluare pe site-ul universității până la data de 29.07.2016”. De asemenea, el

  reprezintă un bilanț de etapă, la 5 ani de la adoptarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a HG nr.

  681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, precum și la încheierea

  mandatului de 4 ani al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, care în cadrul

  Universității din București a început să funcționeze în anul 2012. În fine, dar nu în cele din urmă,

  această auto-evaluare reprezintă o etapă pregătitoare pentru evaluarea externă, cu participare

  internațională, a școlilor doctorale din România, anunțată de ministrul educației naționale și

  cercetării științifice pentru anul universitar 2016/2017.

  *

  Studiile doctorale reprezintă o componentă cu tradiție a activității educaționale și de

  cercetare în cadrul Universității din București. La nivel instituțional, acordarea titlului de doctor a

  fost reglementată în anii 1897-1899, iar primul titlu de doctor acordat de o universitate din România

  a fost obținut de Ion Petrovici cu teza „Paralelismul psiho‐fizic” susținută în iunie 1905 la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București. Numărul beneficiarilor acestei forme de pregătire

  și de recunoaștere științifică a fost modest în perioada de dinainte de primul război mondial și a

  crescut apoi în mai multe valuri de-a lungul secolului XX. Formele de organizare a studiilor

  doctorale și cadrul legal al acestora au cunoscut mai multe modificări care au reflectat variații ale

  rolului doctoratului și ale aranjamentelor instituționale pentru acordarea titlului de doctor.

  Perioada de tranziție post-comunistă a cunoscut o creștere considerabilă a numărului de

  doctorate acordate la nivel național, ca și o modificare a filosofiei acestora prin integrarea studiilor

  doctorale ca al 3-lea ciclu al studiilor universitare în cadrul sistemului Bologna (LMD). Prin Legea

  288/2004 și apoi prin HG nr. 567/2005 a fost adoptat cadrul legal care impunea trecerea la

  organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul unor școli doctorale. Prin hotărârea din 22

  septembrie 2005, Senatul Universității din București aproba Regulamentul privind organizarea și

  desfășurarea studiilor universitare de doctorat, precum și organizarea, la propunerea facultăților, a

  19 școli doctorale; până în anul universitar 2008-2009, prin desprinderea Școlii doctorale de

  informatică din cadrul celei de matematică și prin aprobarea organizării Școlii Doctorale pentru

  domeniul Științe ale comunicării, s-a ajuns la cifra de 21 de școli doctorale, care se păstrează și la

  data elaborării acestui raport (iunie 2016). Pe lângă doctoratele cu frecvență impuse de noua

  legislație, a căror durată a fost limitată în principiu la 3 ani, au continuat să fie în derulare și

  doctorate începute anterior trecerii la sistemul Bologna, care au fost gestionate direct de conducătorii

  de doctorat în colaborare cu facultățile din care făceau parte și cu Biroul doctorat din cadrul

  Direcției Generale Secretariat a Universității din București.

  Legea educației naționale nr. 1/2011 și codul studiilor universitare de doctorat adoptat prin

  HG nr. 681/2011 au reglementat suplimentar organizarea studiilor universitare de doctorat, atât prin

  înființarea Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat la nivelul IOSUD, cât și prin

 • 4

  prevederi menite să clarifice funcționarea școlilor doctorale, inclusiv structura programului studiilor

  de doctorat, și să întărească asigurarea calității prin limitarea numărului de doctoranzi pe conducător

  și prin înființarea comisiilor de îndrumare. Noile prevederi legale au fost încorporate în

  Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de

  doctorat, adoptat de Senatul Universității din București în ședința din 20 iunie 2012.

  *

  Prezentul raport de auto-evaluare a fost elaborat în conformitate cu structura și calendarul

  stabilite în ședința din 3 februarie 2016 a Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat din

  cadrul Universității din București. Astfel, în cursul lunii aprilie 2016 au fost elaborate și adoptate

  rapoarte de auto-evaluare la nivelul școlilor doctorale, rapoarte anexate prezentului raport

  instituțional: deosebirile dintre aceste rapoarte reflectă diversitatea școlilor doctorale din cadrul

  Universității din București, convingerea că această diversitate reprezintă un factor care îmbogățește

  instituția, și opțiunea conștientă de a lăsa fiecare școală doctorală să-și exprime liber specificitatea.

  Ulterior, informațiile au fost centralizate de Biroul Doctorat, iar la elaborarea părții generale a

  raportului au participat prof. dr. Bogdan Murgescu, prof. dr. Virgil Băran, prof. dr. Ion Bogdan

  Lefter, Alexandrina Chiriac, Mihaela Manolescu, Maria Topîrceanu, Sorina Pantazi și Alina Vieriu.

  Raportul de auto-evaluare a fost adoptat de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat în ședința

  din 7 iunie 2016, și apoi prezentat și aprobat în ședința din 15 iunie 2016 a Senatului Universității

  din București.

 • 5

  Activitatea Consiliului pentru Studiile Univcrsitare de Doctorat

  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, numit în continuare CSUD, a luat ființă în

  anul 2012, în conformitate cu Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor

  de studii universitare de doctorat, adoptat de Senatul Universității din București în ședința din 20

  iunie 2012, și cu o metodologie de constituire aprobată în 5 septembrie 2012 de Consiliul de

  Administrație al Universității din București. Acesta fixa componența sa la numărul maxim de

  membri permis de legislația națională – 17 membri – dintre care directorul CSUD era desemnat prin

  concurs public, un conducător de doctorat și un student-doctorand erau aleși prin votul universal al

  conducătorilor de doctorat și respectiv al studenților-doctoranzi din universitate, iar ceilalți 14

  membri erau numiți de rector dintre directorii de școli doctorale.

  La concursul public pentru ocuparea postului de director al CSUD s-a prezentat un singur

  candidat, în persoana domnului prof. dr. Daniel Barbu, care a fost numit director CSUD prin decizia

  Rectorului Universității nr. 273/29.08.2012 începând cu data de 01.09.2012. În urma alegerilor

  desfășurate în ziua de 19 septembrie 2012 au fost aleși prin vot universal, direct, secret şi egal al

  conducătorilor de doctorat şi, respectiv, al studenţilor-doctoranzi din toate şcolile doctorale ale

  universităţii p

Search related