วารสารทันตภูธร ฉบับที่ 2 ปี 2550

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2 2550

Transcript

 • www.ruraldent.org 1 a

  ... ... !" 1/50 #$%#$ "&'()'*)*+,""" -)) email : ruralmax2007@gmail.com ) www.ruraldent.org #" ("+&34)( (68 "-8&"%,9-8( ;-((& 3 ;(+() +*(('

  () &48)8;((!4 )(();()=" "-;-(8&",9-""4,()()() # - 8" " 4("$"(*)"8 ";((+8 ()"4+9)+(( *++)"8) ,"))>9)!

  (-")?+();(4 "-));(&"&$*(# ?8(,() "%#$"AB)$,4, ("+);(&"&$ )AB),4() ( "-8)"!;()"=*'*- 4(!* -",9-8+&"";(4)$ C+(!+ &";()+4+&() +;(4$-E ;(+*%6"&;(""?$ 8,()-)- (('+*)4 ""*++(;()(;'&"",9-( #$";() 6C+)" %?&9+? 11 #%")4&";()*FG9)"' HI""4"+ 9 4C"!F ,#*&"8+&+(! )"")*"* )+=()"(*

  ?()#-+)*#+( !""+"*',()";()( "-)&";()"4&";()* ?&))##F*"!";() &(!*-)" ###")? ("=,()K &6$+$";()%"%" =9),()### K!K *) () +)(!"K+))";()()B++4 L-- K";( """" >+")"()"-)-)8-)A((')A(' +"!%-(( +*+()#' "(4!"-(,9-;('+;(& !(8"")"+*+ (+*(=)A" ""*(=>!"%!;("!8" )-###4;! +($)";()(!"( ()(48"F*;(-) ;(";()"="#K!6E +=()!&, (+";(&K+&4() >&8)4"-;((((4!"-&",9-;(' 4&+"!9,()()--(+);(" (+) #"()*=K!)A #A ("F)&)(+=(!*

  B++4?"(() "%(,",9- ),") "() ,("(!;() )()&3(" +!,,";((;' +&"( '"'8,"6+ "-&";()(4 4(4))+,()( +(*" ,(*""4,(! ;-('"- %AB)(-)9) OOOO ";()-=;()+)+) ";()-=;()+)+) ";()-=;()+)+) ";()-=;()+)+) +(+(+(+( *";()()*";()()*";()()*";()() PPPP ##()!

  &F. " "4(43$ ! ( % 083-4934543 )

 • www.ruraldent.org 2 a

  .

  !""# $ % &%

  '( "(## ()!

  *+!",)%%-() %()# . "#$% !-/0 -/.%)-&"%-) % ! 61 ,)-%-2)...!-(%-"),,4 .%.)"

  .-/),4 ' ( - 2(# ) - # 4-5-2(#)-# ,$% ))%,-% 150 .:(); 5 ' )(%-

  '(-2(#)-#- -?$# 1 (" 2547

 • www.ruraldent.org 3 a

  20 .".2547 % !-#-%--( >%%: refer, "%,)" %-E5" %- $-/

  (%-& .'

 • www.ruraldent.org 4 a

  ... ACADEMY FANTASIAACADEMY FANTASIAACADEMY FANTASIAACADEMY FANTASIA reality 24 VOTE SMS AF REAITY ACADEMY

  12 3 3 . 3 . 3 ..... !! ^_^^_^^_^^_^ .... ! -_-

  AF . ( ) ..

  .. relax ! AF CONCERT ... 5 -_-

  ?? .. 24

  ......

 • www.ruraldent.org 5 a

  : !"!#$%&'()%&** +

  ,-."/ 01

  5&H"5,-/%# '

 • www.ruraldent.org 6 a

  %2(/ !"!#$% &'()%&** +

  (32(/)/" : .-$!$>%*+>% --$!); 6-7 -$ "%-*#+>!.-( *+%"-/-%> -$! 0-2 1%44%#$

  ,4%( : -)-#)4 -/#,-#$('$

 • www.ruraldent.org 8 a

  #H(&$# :

  .&"-$!.&-?$#L1-$!-!$-, -!$*

  ()$ $ * "()( )$)%'$- -?$#>

 • www.ruraldent.org 9 a

  -.&$2(% :4D#

 • www.ruraldent.org 10 a

  : $(,()"-/#, ^ ).-((/ !##!

 • www.ruraldent.org 12 a

  12,15,18 !"!# $%%%&'() & *( & + %#, &*()- 18

  !"#$" 9 %&'#()$* 3 ' 9,12,15,18 1.6

  !#,%)+&" 3 . */$&&"( 01%""&" 2 . $" 2%&3!$) '+0'(2%-!'+&%$%!#2() 4,"&'()

  !$& 5+'("(03!&","& 2/ 2+ 4 &+67"2%3 "&)'(&" 3 . $(/52,&8(

  $ $%'!#,'(2+42%%&"

  ,!#,)

  "%)"(5%%',"&(5""3"5+ $%%''&"4&. 2/"%&&%' */2%%'"+ ""2/"3'"'(& $%3!#

  233&0&"!"%$5

  &25(5+)5'(+9%,3 02'(8'(-('(","'43!' -+%#,

  -('5'( "&"2%('%2+-(") 4'('/

  & $%-%2-/-( '+2&+6-/7 3 5 $ " $ "59# $%2

  2'( %),"& 3-5 .

  &

  '"!+/'#(0 3 %4 0! 30% 5 %4 0!( 50% ;+++#E#0!#%+

 • www.ruraldent.org 13 a

  .. www.manager.co.th 1 2

 • www.ruraldent.org 15 a

  ... 2 ...

  .........

  ... !!

  17 17 17 17 2550 9 '"= " B ! #EI

  % ?Q /R ! /

  #$(%!A "0/B" !%&;#'S #'S

  2 = ">

 • www.ruraldent.org 16 a

  18 # 2550 7 '"#C"

  /"BCD?f "%! $%&+0!J 15 #* #/ /B 0 ! J $ " 2 !BH;!"$

  9 '"/" ">

  0!J;+ !

  '>A #E" .'" #"#;!"#) '!'" +;""(%!A >

  A

  ! +!""'%CD !" ;>/*0!" . '" $.%%%+" %' '""=;/ '%+>

  *;

  10 '"#C" AC"'" ;* "* "" "=

  ;"# #/$" J>C$$ %!*

  *

  *"!"J/$"#'"

  11 '"#C" /*0!"*

  %*"A

  " #

  ";"# + #/$";; +*#

 • www.ruraldent.org 17 a

  "#C" "*

  ".. +.%+'#B%+

  ./ ;#'S ;+;A=$

  2 >" )C""= 0!/E$ *! "/*; (";#0!$'A(%$";0/) A"$ J / ;//>%%+"! 0!;0!J("% ;0!J>#

  *

  ;/"*+

  2 #C" '" 0#'>A ! ' /$*II *I/ /$"#(%!A"/ #*">;A0"%

  %!*

  0!%+$(%;) /$ 10 C$B B/0 %!>%0'"!$"!!#$#>"" +##>" x#!y C"%#"*""!0% xy H%&>0;"$"? x %4!#+#+#E! y ;/$ 0!"$%A+#+$"! "$"! 50 #%&$ %.4-%.5 '" 7 ;!"

  ei aa 2-3 e 2550

  .aa oiuiu a!uaa

 • www.ruraldent.org 21 a

  !" #$ %& '()))%*..'*') 30 +..%,#- /))12 EAP Experimential Activitives Planner )45, %%*/ ,#-)%*'12%66% 6%- !+" 6 7! . %8 (%+8 12**% /)696+"

  '12+/)12

  ($%8'6%:;/=($'%:>8

  *6*' webboard '%66%%?%8+' ) )+ )' %+6%@%6

  68 '1B%*

  %45'7*C%C)- D*%%F *+%/+ *=G'-+ .9 ($#66 *'61*+%*C) *%8'6%J*"'61*/*), , , , ,6'% 61?$+%12*99)%',#*) '+ (? )?$= J%7C$L ($*,)')#)# /611M)+*/6%6 '%#%+ %

  $'+%8 %J*C"8 # '%"8 '/- %# +...*8#%

  ,61 *%?$/ *1' D/F ($12*1 %86#

  +

  ()($')C6%6 '*

  /+'+?+))'*/7,#)-8*))61

  ??*+)'*7!* **/

  6%'6

  *'#%12

  % 6%* '*/- ()($ '*

  1'*)6%%1'%%G% 8 $

  *'12//-*/=J+ %G**+1B%6 D+% 2 *,*/6%

  6%1)8 *66%#* +61'*/66% 6%1)F %G66%)/+)/ ? + * 6 4 % + * 8

 • www.ruraldent.org 22 a

  ................

  ........ +%+%*=% */12

  *'12%456%) ')) !" (e-mail) #$'6+

  15)

  '*JJ*?+%+?$J6%)+ +

  #$%'%'6*!"61' %*!"*)%'8 1'6 ')6#61 6#*/61'%%

  *%*

  +%J* D JR 'C=*+)615-=1%1S F * 7 %JJ%)*+=#7 %12%$* J%% 10 %61):;)*)())*%) %*1#=%

  =+ '/,%**+7!=+ D615-=1%1SF (8)J) '* 29 - 30 2550 *J7'*+

  $%CLS8 '1'J86+%" %%*%,#%%) ***128*+7!!+"'* $%8 C' +?$ 30 / 123 **+*",7!,*+=-),,#*+*" '#** *1)=15-*+=*)/='*+=% ',%/)1>*,+' /,615-=1%1S / 14 ,*%/ 14 /= 1 /= J%(?1#+% **($ *"++C%X L+)+ ,#/ J)%'15 )8*+7!6%'*/

 • www.ruraldent.org 23 a

  =61**+ *,#%',#+'7"#1))+8 +:4Y612 4Y* )%%%Z: ': '/))6#+**12 **+

  )61)J? ,6112J:6**'%*

  644Y%)% *%% J%#**+*6/)")/$ +**

  : =+J?*% 32 ++ +,# ?:%)*C*#%% ) J+ ++)% *+*"64=%?*%%**612+*,6

  *+*?6%

  6%+

  *%? $'*/6#4Y+ *%:'% ,61 2 J:$% +644Y6+6*)64126% !'#1[ *6#

  /% /6)66) 6%+$)CR)*

  +*"$

  / 6%\+*%$ *+/) #6?+*+)*6'/)% ') 644Y%$)% ?%61644Y(( =* +6?#%J%1 +*+)6% J%) )*6%) )1'1* **)61))%

  *"8

  /*:+*4Y %#'12%*4Y **+)6%%C$L7+J%***+ *6%J**C"'/** */6%#*1[)-!1')%6'6) L!'%#7"61[%+8 ?$*/641[

  61%1'*)))C*161* %7+$ 12*/**+%*,)/)%8 +1'J"*%$)L"+ '

  ' :6 1')!"*1#*%#)

  '

 • www.ruraldent.org 24 a

  (.)

  )12J%$*6%J121261*+7!=+ %/'6 *61)

  *+7!=+ D ... F %\C 2549 */%J*1\+)J=

  %=+ 13 J 10 % (, '), L]", +, ^, *, +#, 15++, ') =+J D%+6F J%6%))1'!)/1'=+ +* (1.)

  :[*+7!)*=+ 6%%1'1#',#%/J*%61 2 J%*1 ,#/ 23 / 13 J ,*6%1'*/%1#*/($' '#%*/J%*1'*7=%,6%

  :[*+7!)*=+ 6%%1'* 2 12)1M)+ DRF 2-4 \L=*,

  3 J%-* ,#($#-

  ) *7++ #R ':;1M)+'R ,+*=' ,+'

  *%'($*% ,#1''6%)#J%:;1M)++**'6%R# ? '/R

  61%1'J"%/J+61 ,%/:[*+7!)*=+'6%*)G))+61

  * 23 - 25 \L= 50 (.) ) /7!% 'J) ') %1'*+*"=+'1S*C*+)=+ %$* J +/) /= %') /% %

  ..)*/J))))#! J% ++*" )- */12* J% . L" #L"..#

  ) Restorative J% .*.G 6J" ' .*. + *...)1')!") AF )..'%) %+ . .=+ %/% CLS '11')!"8?$

  8 '7"J%*+7!=+ '%*

  %) D KRABI PARADISE F 12'#45G))+861 + ...!'*+7!=+ (*+.)

 • www.ruraldent.org 25 a

  !'1'*+7!=+'G (1.*.)

  ) 6%%+)*+=))=/ 70 =+JRC=*+)=+'G J% .*.*! - ' ,C.%.+" 1C * * 17-20 \L= 2550 *,*

  ')#?

  J$*%**/=6%+ %*/J%=1* .J* ,!=# .% '.' .*" * 18 \L=*, /*J% ! *)+ .J* 6%*+)*J%"=*+ *12*1$L 6%/#J%)*1Y ($1'%*1'J"+ J6%1'6%/) 'J%*%*/J%!

  )) (**+=) .G!" .u7") Ju7"45%''* 2 J%)%*#,*/*+#6%,#%#% ,#1%1S '*+= %\L=*, 6%)121B%* J) ?1)*'*)+61) ..

  * 1-3 .. 2550 *,*+=)=6%%1'1M)+= +J=45% *6%)%/ . J%6%-* ,C.*.*R ++7", . R"!#1, %.7%! '

  *" =*+ . ++/) ' .*. *! - ?) .

  *%+)%8 ')C#*)12+ *+61% 6%:;1M)+*?$

  *'12 *88 *"6%/#*/6%*#* 6%611#J%8**// copy and development

  4z

  '*?#J'*)C88+/* 2 ..

  )%J'#*%9' 6

  8 +)))# ')61J%8**/J12J-)''*+%%*+=*'6%

  '%8+1261 ' */-'#%61% "%8" 1'* +61 *+=)=8*'1) +

  = =='=+ *$)'%+*+=)$ =+4Y6'6**/66%6 */ 12/ *+=)='=+'6 +6%''

 • www.ruraldent.org 27 a

  !"#$#%&'()** '+$,"* " ! " -" .$$.#$#.

  (($". "./!.%$(&&0

  -'!/!10."#& ."" .".0".".#23 /$.-.

  "45 ...&!&7/#89.$ " "

  . !"#$ %&"'() University of British Columbia '& (*&+,!, ""!-/0+0! 1&%'-(2&+* http://gotoknow.org/portal/matana_gotoknow

  :::: ueieoeooo e!e"#

  : o ! %&e!eoa'a"a

  u : !a)'#e*e&+a'+,)-a

  : %&a"a oa"e

  u : e+-a !o)a#o /-&e! "ae+0#e*ui 1ooa2

  !

  : a&a"a

  u : !+,a'ae1o) !e&+o)+, oeioa)a-a

  : ....!!!.... (