of 64 /64
L L A A P P O O R R A A N N I I I D D D E E E N N N T T T I I I F F F I I I K K K A A A S S S I I I T T T E E E K K K N N N O O O L L L O O O G G G I I I R R R E E E N N N D D D A A A H H H K K K A A A R R R B B B O O O N N N K K e e m m e e n n t t e e r r i i a a n n L L i i n n g g k k u u n n g g a a n n H H i i d d u u p p d d a a n n K K e e h h u u t t a a n n a a n n D D i i r r e e k k t t o o r r a a t t J J e e n n d d e e r r a a l l P P e e n n g g e e n n d d a a l l i i a a n n P P e e r r u u b b a a h h a a n n I I k k l l i i m m D D i i r r e e k k t t o o r r a a t t M M o o b b i i l l i i s s a a s s i i S S u u m m b b e e r r D D a a y y a a S S e e k k t t o o r r a a l l d d a a n n R R e e g g i i o o n n a a l l 2 2 0 0 1 1 8 8

LAPORANditjenppi.menlhk.go.id/.../mobilisasi/dokumen/TRK_opt.pdf · 2019-06-17 · Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional ... PENDAHULUAN ... Laporan ini merupakan

Embed Size (px)

Text of LAPORANditjenppi.menlhk.go.id/.../mobilisasi/dokumen/TRK_opt.pdf · 2019-06-17 · Direktorat...

 • LLAAPPOORRAANN

  IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIIKKKAAASSSIII

  TTTEEEKKKNNNOOOLLLOOOGGGIII RRREEENNNDDDAAAHHH

  KKKAAARRRBBBOOONNN

  KKeemmeenntteerriiaann LLiinnggkkuunnggaann HHiidduupp ddaann KKeehhuuttaannaann

  DDiirreekkttoorraatt JJeennddeerraall PPeennggeennddaalliiaann PPeerruubbaahhaann IIkklliimm

  DDiirreekkttoorraatt MMoobbiilliissaassii SSuummbbeerr DDaayyaa SSeekkttoorraall ddaann RReeggiioonnaall

  22001188

 • KKEEMMEENNTTEERRIIAANN LLIINNGGKKUUNNGGAANN HHIIDDUUPP DDAANN KKEEHHUUTTAANNAANN

  DDIIRREEKKTTOORRAATT JJEENNDDEERRAALL PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN PPEERRUUBBAAHHAANN IIKKLLIIMM

  DDIIRREEKKTTOORRAATT MMOOBBIILLIISSAASSII SSUUMMBBEERR DDAAYYAA SSEEKKTTOORRAALL DDAANN RREEGGIIOONNAALL

  GGEEDDUUNNGG MMAANNGGGGAALLAA WWAANNAABBAAKKTTII BBLLOOKK VVIIII LLAANNTTAAII 1122

  JJLL.. GGAATTOOTT SSUUBBRROOTTOO,, JJAAKKAARRTTAA 1100227700,, IINNDDOONNEESSIIAA

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon i

  LLAAPPOORRAANN

  IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIIKKKAAASSSIII

  TTTEEEKKKNNNOOOLLLOOOGGGIII RRREEENNNDDDAAAHHH

  KKKAAARRRBBBOOONNN

  KKeemmeenntteerriiaann LLiinnggkkuunnggaann HHiidduupp ddaann KKeehhuuttaannaann

  DDiirreekkttoorraatt JJeennddeerraall PPeennggeennddaalliiaann PPeerruubbaahhaann IIkklliimm

  DDiirreekkttoorraatt MMoobbiilliissaassii SSuummbbeerr DDaayyaa SSeekkttoorraall ddaann RReeggiioonnaall

  22001188

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon ii

  Pengarah:

  Drs. Wahyu Marjaka, M.Eng

  Penyusun:

  Rizki Amelgia, S.Hut., M.Sc.

  Wisnu Murti, S.Hut., M.Ec.Dev., MPP.

  Veby Vanadila, ST., M.Env.

  Adhisty Febrianti, S.Hut

  Editor:

  Dra. Ardina Purbo, M.Sc.

  Design Sampul dan Layout:

  Veby Vanadila, ST., M.Env

  ISBN: 978-602-50932-6-5

  Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

  Dilarang menggunakan isi maupun memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam

  bentuk fotocopy, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan

  pendidikan atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

  Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional (2018). Laporan Identifikasi Teknologi Rendah

  Karbon. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan

  Kehutanan.

  Diterbitkan oleh:

  Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt.12,

  Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia

  Telp. & Fax .: +62-21-5746724 & +62-21-5700247

  e-mail : [email protected] / [email protected]

  website : http://ditjenppi.menlhk.go.id/

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon i

  KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

  Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji

  syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya

  kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelenggarakan kegiatan Identifikasi Teknologi Rendah

  Karbon Perubahan Iklim di beberapa provinsi dan menyelesaikan laporan ini.

  Laporan ini kami susun sebagai salah satu pertanggungjawaban kegiatan identifikasi teknologi rendah

  karbon yang telah diadakan oleh Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional dibantu oleh

  Balai PPI-KHL. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai teknologi rendah karbon

  yang sudah diterapkan sebagai bagian dari basis data teknologi dalam rangka penyampaian informasi

  tentang alih teknologi sesuai dengan Paris Agreement Artikel 13 Paragraf 10.

  Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan maupun penyusunan laporan ini masih

  terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak.

  Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu

  terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon dapat

  memberikan manfaat bagi pembaca.

  Jakarta, November 2018

  Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

  Dr. Wahyu Marjaka, M.Eng

  Direktur Mobobobobbobobobobobobobobbobobobbobbobililililisasi S

  Dr. Wahyu MaM rjakakakaaakaaaaaaaaaaa a,

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon ii

  SSIINNGGKKAATTAANN BAPPENAS : Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

  BAPPEDA : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

  Balitbang : Badan Penelitian dan Pengembangan

  BLH : Badan Lingkungan Hidup

  BPTP : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

  BP2LHK : Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

  BUR : Biennial Update Report

  DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta

  DLHP : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

  ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

  FGD : Focus Group Discussion

  GAPKI : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

  GRK : Gas Rumah Kaca

  IGRK : Inventarisasi Gas Rumah Kaca

  IPAL : Instalasi Pengelolaan Air Limbah

  IPPU : Industrial Processes and Product Use

  Jabalnusra : Jawa, Bali, Nusa Tenggara

  JOB PTJM : Job Pertamina Talisman Jambi Merang

  Kalsel : Kalimantan Selatan

  KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

  LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

  LULUCF : Land Use, Land Use Change, and Forestry

  MS2R : Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

  NDC : Nationally Determined Contribution

  PKTRK : Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon

  POKJA : Kelompok Kerja

  PPI-KHL : Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan

  PI : Perubahan Iklim

  PLT : Pembangkit Listrik Tenaga

  PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

  PTPH : Pertanian, Tanaman Pangan dan Horikultura

  PUP-ESDM : Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

  PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon iii

  P3E : Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion

  RAD : Rencana Aksi Daerah

  TPA : Tempat Pemrosesan Akhir

  TRK : Teknologi Rendah Karbon

  UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change

  SDM : Sumber Daya Manusia

  Sumsel : Sumatera Selatan

  SRN : Sistem Registrasi Nasional

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon iv

  DDAAFFTTAARR IISSII

  KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR .......................................................................................................................................................................................................... i

  SSIINNGGKKAATTAANN..........................................................................................................................................................................................................................ii

  DDAAFFTTAARR IISSII .......................................................................................................................................................................................................................... iv

  DDAAFFTTAARR TTAABBEELL ................................................................................................................................................................................................................. v

  DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR ......................................................................................................................................................................................................... vi

  PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................................................................... 1

  IDENTIFIKASI SUMATERA SELATAN .................................................................................................................................................................... 5

  IDENTIFIKASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ..................................................................................................................................... 9

  IDENTIFIKASI KALIMANTAN SELATAN ........................................................................................................................................................... 13

  KEGIATAN BALAI PPI-KHL ....................................................................................................................................................................................... 17

  PENUTUP ........................................................................................................................................................................................................................... 20

  LAMPIRAN .......................................................................................................................................................................................................................... 25

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon v

  DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

  Tabel 1 Kegiatan TRK di sektor energi ........................................................................................................................................................... 21

  Tabel 2 Kegiatan TRK di sektor pertanian ................................................................................................................................................... 21

  Tabel 3 Kegiatan TRK di sektor IPPU ............................................................................................................................................................... 22

  Tabel 4 Kegiatan TRK di sektor kehutanan ................................................................................................................................................ 22

  Tabel 5 Kegiatan TRK di sektor limbah ......................................................................................................................................................... 23

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon vi

  DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR Gambar 1 Sesi Pembukaan: Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran (kiri) dan Direktur MS2R

  (kanan) ..................................................................................................................................................................................................................................... 6

  Gambar 2 (kiri-kanan) PT. PUSRI Palembang dan HSE Staff PT. ABP .......................................................................................... 7

  Gambar 3 Paparan SRN: Ibu Rully (Kasi MPV dan Registri Sektor Limbah - Dit. IGRK, KLHK) .................................... 7

  Gambar 4 Sesi Paparan: (kiri-kanan) Penyuluh Pertanian-Dinas PTPH, Plt. Kepala Dinas Perindustrian,

  Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran-DLHP, Moderator, Direktur MS2R-KLHK, Kabid Energi-

  Dinas ESDM, Kasi KSDAE & PI-Dinas Kehutanan ....................................................................................................................................... 7

  Gambar 5 Sesi pengisian matriks ........................................................................................................................................................................ 8

  Gambar 6 Pembukaan: Bpk. Munarta (Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi DIY) ............................... 10

  Gambar 7 Paparan SRN, Ibu Rully (Kasi MPV dan Registri Sektor Limbah - Dit. IGRK, KLHK) ................................. 11

  Gambar 8 Perajin perak (Bpk. Priyo Salim ) ................................................................................................................................................ 11

  Gambar 9 Sesi pengisian matriks identifikasi TRK ................................................................................................................................ 12

  Gambar 10 Diskusi pengisian matriks identifikasi TRK ...................................................................................................................... 12

  Gambar 11 Pembukaan (Kepala Bappeda Kalsel) ................................................................................................................................ 14

  Gambar 12 Bpk. Kharis Pujiono (PT. Adaro) ............................................................................................................................................... 15

  Gambar 13 Paparan SRN: Ibu Vina (Kasi MPV dan Registri Sektor Pertanian-Dit. IGRK, KLHK) .............................. 15

  Gambar 14 Sesi pengisian matriks identifikasi ........................................................................................................................................ 16

  Gambar 15 Balai PPI-KHL Sumatera ................................................................................................................................................................ 18

  Gambar 16 Balai PPI-KHL Jabalnusra .............................................................................................................................................................. 18

  Gambar 17 Balai PPI-KHL Kalimantan ............................................................................................................................................................ 19

  Gambar 18 Balai PPI-KHL Sulawesi .................................................................................................................................................................. 19

  Gambar 19 Balai PPI-KHL Papua ........................................................................................................................................................................ 19

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 1

  PENDAHULUAN

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 2

  Latar Belakang Kegiatan Berdasarkan laporan Indonesia ke sekretariat United Nations Framework Convention on Climate

  Change (UNFCCC) tahun 2010, yaitu dokumen Second National Communication Indonesia, emisi gas

  rumah kaca (GRK) Indonesia diperkirakan sebesar 1.8 GtCO2e pada tahun 2005. Angka ini menunjukkan

  peningkatan sebesar 0.4 GtCO2e dibandingkan tahun 2000. Sebagian besar emisi (63%) diakibatkan

  oleh perubahan lahan serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Pembakaran bahan bakar fosil

  memberikan kontribusi emisi sebesar 19% dari total emisi. Berdasarkan Indonesias First Biennial Update

  Report (BUR) yang disampaikan ke UNFCCC pada bulan Januari 2016, emisi GRK nasional adalah 1.453

  GtCO2e pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 0,452 GtCO2e dibandingkan tahun 2000. Sektor

  utama yang memberikan kontribusi terhadap emisi adalah perubahan lahan dan hutan (LULUCF),

  termasuk kebakaran lahan gambut (47.8%) dan sektor energi (34,9%). Indonesia berkomitmen untuk

  secara suka rela menurunkan emisi sebesar 26% atas usaha sendiri atau 41% dengan bantuan

  internasional pada tahun 2020, dibandingkan skenario business as usual (BAU).

  Setelah 2020, Indonesia mentargetkan penurunan emisi yang lebih besar. Komitmen Indonesia

  terhadap isu perubahan iklim dan pengurangan emisi tercantum di dalam Indonesia First Nationally

  Determined Contribution atau NDC ke-1 Indonesia. Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia menetapkan

  target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% atas usaha sendiri, atau 41% dengan

  bantuan internasional. Untuk mendukung target penurunan emisi sebelum maupun pasca 2020,

  Indonesia menyadari perlu dilakukan konsolidasi terhadap semua upaya dan aksi mitigasi dan adaptasi

  yang dilakukan oleh semua pihak.

  Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upaya pencapaian target NDC adalah

  mengembangkan dan menerapkan teknologi rendah karbon. Sains, inovasi dan teknologi merupakan

  salah satu solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca,

  yang mencakup semua sektor penghasil emisi dalam NDC. Sektor yang menjadi fokus aksi penurunan

  emisi dalam NDC adalah sektor kehutanan, energi, limbah, pertanian dan IPPU (Industrial Processes and

  Product Use). Untuk itu, diperlukan kajian mengenai teknologi yang sudah digunakan, kesenjangan

  serta kebutuhan teknologi dalam rangka pemenuhan NDC. Penggunaan teknologi yang tepat dan

  sesuai sangat penting untuk mengurangi emisi dan pencapaian target NDC.

  Guna memenuhi pelaksanaan kajian tersebut, maka diperlukan identifikasi mengenai teknologi rendah

  karbon yang sudah diterapkan di Indonesia, analisa kesenjangan serta kebutuhan teknologi untuk

  penurunan emisi dan pemenuhan NDC. Basis data/database teknologi rendah karbon sangat

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 3

  diperlukan, yang memuat tidak saja definisi, kriteria, kebutuhan dan potensi teknologi rendah karbon di

  Indonesia, akan tetapi juga dalam rangka memenuhi mandat Paris Agreement Article 13 Paragraph 10

  yang meminta negara berkembang untuk menyampaikan informasi tentang alih teknologi yang

  diperlukan.

  Hingga saat ini belum ada definisi baku terkait teknologi rendah karbon. Namun, kriteria teknologi

  rendah karbon secara umum adalah teknologi yang memiliki efisiensi terhadap penurunan emisi GRK

  (baik secara finansial, dampak lingkungan dan aspek lainnya), inovasi teknologi atau substitusi terhadap

  teknologi lama/konvensional.

  Laporan ini merupakan hasil Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka identifikasi teknologi rendah

  karbon di Sumsel, DIY dan Kalsel pada tahun 2018. Kegiatan terlaksana dengan bantuan dan kerja sama

  dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan, BAPPEDA Daerah Istimewa

  Yogyakarta, BAPPEDA Kalimantan Selatan, Balai PPI-KHL Wilayah Sumatera, Jawa-Bali-Nusra dan

  Kalimantan. Serangkaian pertemuan tersebut mencoba untuk mengidentifikasi teknologi yang telah

  diimplementasi di Sumsel, DIY dan Kalsel untuk menurunkan emisi.

  Tujuan Kegiatan Indonesia memiliki keragaman dalam hal perkembangan pembangunan, sosial dan budaya, yang

  berimplikasi terhadap cara hidup dan teknologi yang digunakan di masing-masing wilayah/provinsi.

  Mengidentifikasi jenis teknologi rendah karbon yang sudah digunakan/diterapkan di setiap

  wilayah/provinsi menjadi kebutuhan utama untuk menentukan strategi pencapaian NDC. Selain itu,

  hingga saat ini belum ada definisi khusus mengenai teknologi rendah karbon. Setiap sektor memiliki

  pengertian yang berbeda terkait hal tersebut, sehingga perlu dibangun kriteria dan ruang lingkup

  mengenai teknologi rendah karbon di masing-masing sektor. Hal-hal tersebut yang mendasari tujuan

  Direktorat MS2R untuk melaksanakan kegiatan identifikasi teknologi rendah karbon, yang hasilnya akan

  digunakan sebagai dasar penyusunan basis data informasi teknologi rendah karbon.

  Bentuk Kegiatan BAPPENAS menginstruksikan pemerintah daerah untuk membentuk POKJA Perubahan Iklim yang

  menyusun capaian, sasaran dan kebijakan pemerintah daerah mengenai perubahan iklim. Pemerintah

  daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan perubahan iklim sesuai dengan kondisi wilayah dan

  tingkat kerentanan yang dimilikinya. Pada dasarnya dampak langsung perubahan iklim terjadi pada

  skala local, sehingga tindakan yang dilakukan pada tingkatan dan kondisi lokal disesuaikan dengan

  kondisi setempat. Untuk menghasilkan upaya adaptasi dan mitigasi yang efektif diperlukan upaya

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 4

  menyeluruh pada berbagai tingkatan pemerintah, dipandu dan didukung oleh strategi dan kebijakan di

  tingkat pusat.

  Kegiatan identifikasi teknologi rendah karbon dilaksanakan melalui kerjasama dengan POKJA

  Perubahan Iklim yang ada di provinsi setempat. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan sektor yang terkait

  dalam NDC, namun juga memberikan kesempatan kepada sektor swasta lokal untuk berperan aktif.

  Kegiatan identifikasi teknologi rendah karbon tahun 2018 dilaksanakan oleh Direktorat MS2R bekerja

  sama dengan Balai PPI-KHL Sumatera, Jabalnusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Koordinasi

  identifikasi dilaksanakan di Provinsi Sumsel, DIY dan Kalsel berupa workshop, melibatkan pemerintah

  daerah dan dan sektor swasta yang diberikan kesempatan menyampaikan informasi implementasi

  teknologi rendah karbon di sektor masing-masing. Sedangkan identifikasi di wilayah lain (yaitu di

  Sulawesi dan Papua) dilakukan oleh Balai PPI-KHL sesuai dengan wilayah kerja; bentuk kegiatan

  disesuaikan dengan kapasitas masing-masing Balai PPI-KHL. Direktorat MS2R menyusun Tabel

  Identifikasi Teknologi Rendah Karbon untuk memudahkan identifikasi dan sebagai acuan pengisian

  data oleh sektor.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 5

  IDENTIFIKASI SUMATERA SELATAN

  IDENTIFIKASI SUMATERA SELATAN Direktorat MS2R dan Balai PPI-KHL

  Wilayah Sumatera bekerja sama

  dengan Dinas Lingkungan Hidup dan

  Pertanahan Provinsi Sumsel

  mengadakan FGD Identifikasi

  Teknologi Rendah Karbon untuk

  Provinsi Sumsel pada 22 Mei 2018 di

  Aston Palembang Hotel & Conference

  Center.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 6

  Pembukaan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tim POKJA Perubahan Iklim yang aktif, yang terdiri dari instansi

  pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga lainnya. POKJA Perubahan Iklim di Sumatera Selatan

  berada di bawah koordinator Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. FGD dihadiri oleh

  peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, lembaga

  penelitian, perusahaan, dan mitra lainnya, antara lain Bappeda, Dewan Riset Daerah, Dinas Lingkungan

  Hidup dan Pertanahan (DLHP), Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

  Horikultura (Dinas PTPH), Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, BPTP, BP2LHK,

  Balitbang, JOB PTJM, PT. PUSRI, PT. Bukit Asam, PT. ABP Karet, PT. Semen Baturaja, PT. Sinar Mas, GAPKI.

  Direktur MS2R membuka FGD yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang

  Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran, mewakili Kepala DLHP Provinsi Sumsel. Dalam

  sambutannya beliau menyampaikan komitmen Pemerintah Sumatera Selatan terkait perubahan iklim

  untuk menyumbang penurunan emisi sebesar 11.79 persen sebagaimana tercantum di dalam

  Dokumen RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut terkait pelaksanaan Asian Games pada

  bulan Agustus 2018, Pemerintah Provinsi memanfaatkan beberapa teknologi rendah karbon seperti

  kendaraan berbahan bakar hidrogen dan menjadikan Jakabaring menjadi kawasan hijau melalui

  hemat energi dan pengelolaan limbah terpadu.

  Materi Berikut ini adalah pembicara yang memberikan paparan terkait teknologi di 5 sektor NDC (bahan

  paparan dapat dilihat pada lampiran):

  a. Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi

  Sumsel,

  b. Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel,

  c. Penyuluh Provinsi Bidang Pertanian Dinas

  PTPH Provinsi Sumsel,

  d. Kepala Seksi KSDAE & Perubahan Iklim - Dinas

  Kehutanan Provinsi Sumsel, dan

  e. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan

  Pencemaran DLHP Provinsi Sumsel

  Sementara dari pihak swasta sebagai slaah satu non-

  party stakeholder diwakili oleh PT. PUSRI Palembang

  dan PT. ABP.

  Gambar 1 Sesi Pembukaan: Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran (kiri)

  dan Direktur MS2R (kanan)

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 7

  Hasil identifikasi akan digunakan untuk mengembangkan basis data teknologi rendah karbon di

  Indonesia sebagai penunjang Sistem Registrasi Nasional. Untuk itu, Perwakilan dari Direktorat IGRK

  juga hadir untuk memberikan paparan mengenai Sistem Registrasi Nasional (SRN).

  Gambar 3 Paparan SRN: Ibu Rully (Kasi MPV dan Registri Sektor Limbah -

  Dit. IGRK, KLHK) Gambar 2 (kiri-kanan) PT. PUSRI

  Palembang dan HSE Staff PT. ABP

  Gambar 4 Sesi Paparan: (kiri-kanan) Penyuluh Pertanian-Dinas PTPH, Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Kabid

  Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran-DLHP, Moderator, Direktur MS2R-KLHK, Kabid Energi-Dinas ESDM, Kasi

  KSDAE & PI-Dinas Kehutanan

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 8

  Pengisian Matriks Identifikasi Teknologi Rendah Karbon Proses pengisian matriks berjalan cukup lancar. Pengisian matriks dilaksanakan dengan dua arah yang

  dipandu oleh moderator (tim Subdit Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon). Peserta

  secara aktif menyampaikan masukan dan kendala dalam pengisian matriks.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 9

  IDENTIFIKASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  IDENTIFIKASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Direktorat MS2R dan Balai PPI-KHL

  Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

  bekerja sama dengan BAPPEDA DIY

  mengadakan FGD Identifikasi

  Teknologi Rendah Karbon untuk

  DIY pada 13 September 2018 di

  Hotel Eastparc Yogyakarta.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 10

  Gambar 6 Pembukaan: Bpk. Munarta (Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi DIY)

  Pembukaan Provinsi DIY memiliki tim POKJA Perubahan Iklim yang berada di bawah koodinator BAPPEDA Provinsi

  DIY. Tim POKJA terdiri dari instansi pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga lainnya.

  Jumlah peserta FGD sebanyak 43 orang yang berasal dari BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup, Dinas

  Kehutanan dan Perkebunan, Dinas PUP-ESDM, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas

  Perindustrian, Dinas Perhubungan, Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan

  DIY, Sakber Kartamantul, Satker Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, P3E Jawa, Balai PPI-KHL Maluku

  Papua, Balai PPI-KHL Sumatera, LIPI, Balai Pengembangan Bibit Pakan Ternak dan Diagnostik

  Kehutanan dan Perkebunan, Yayasan Enerbi, Yayasan Kanopi Indonesia, Jaringan Pengolah Sampah

  Mandiri Budi Lestari dan Perajin Perak Kotagede (Salim Silver).

  Acara dibuka oleh Kepala Bidang Sarana

  dan Prasarana BAPPEDA Provinsi DIY

  mewakili Kepala BAPPEDA. Dalam

  sambutannya disampaikan bahwa pada

  tahun 2012 DIY telah mengeluarkan RAD

  Penurunan GRK dengan target penurunan

  sampai dengan 3,62% sampai dengan

  2020. Penurunan emisi GRK terdiri dari emisi

  berbasis lahan, transportasi, energi dan

  pengelolaan limbah. Pemda DIY berupaya

  memenuhi komitmen penurunan emisi

  GRK dengan membentuk tim POKJA PI

  (BAPPEDA, Dinas PUP-ESDM, Dinas

  Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, BLH, Dinas Perhubungan).

  DIY telah menyiapkan daftar TRK dari sektor energi (pengembangan energi di PLTMH, PLT Biogas, PLT

  Surya), sektor tranportasi (dalam rencana: intelligent transport system/ITS, sistem bus rapid transit),

  sektor pertanian (unit pengelolaan pupuk organik, biogas pasar ternak, sistem panen padi), sektor

  kehutanan (optimalisi tegakan kayu putih, pengembangan hutan rakyat), sektor limbah (pengelolaan

  limbah cair/IPAL, operasionalisasi TPA). Disampaikan juga banyak kegiatan yang dilakukan pada level

  masyarakat dan komunitas yang memerlukan dukungan dari Pemda.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 11

  Kasubdit PKTRK memberikan sambutan mewakili Direktur MS2R. Dalam sambutannya disampaikan

  bahwa teknologi merupakan komponen utama dalam aksi mitigasi dan adaptasi PI. Melalui kegiatan

  ini diharapkan kebutuhan teknologi di Provinsi DIY dapat diidentifikasi dan data yang ada dapat

  tercatat sebagai aksi mitigasi di dalam SRN. Kegiatan ini juga berkaitan dengan global stocktake yang

  akan dilakukan pada 2023, sehingga diperlukan data yang menggambarkan pencapaian masing-

  masing negara.

  Materi Berikut ini adalah pembicara yang memberikan paparan terkait teknologi rendah karbon di 5 sektor

  NDC (bahan paparan dapat dilihat di lampiran):

  a. Ir. Woro Sulistyaningsih, M.Si Dinas Kehutanan dan Perkebunan

  b. Bpk. Gunawan S. Subekti Dinas PUP-ESDM

  c. Bpk. Tri Mulyono - Badan Lingkungan Hidup

  d. Ibu Nurlita - Dinas Pertanian

  Pembelajaran dari pihak swasta lokal (non-party stakeholder) diwakili oleh perajin perak dari Kotagede,

  Bpk. Priyo Salim, yang menyampaikan proses pembuatan hingga pencetakan perak dengan

  menggunakan teknologi yang sederhana dan ramah lingkungan. Kemudian dilanjutkan paparan

  mengenai Sistem Registrasi Nasional (SRN) oleh Ibu Rully, perwakilan dari Direktorat IGRK yang

  menyampaikan pentingnya data/informasi teknologi untuk didaftarkan di dalam SRN.

  Gambar 7 Paparan SRN, Ibu Rully (Kasi MPV dan Registri

  Sektor Limbah - Dit. IGRK, KLHK) Gambar 8 Perajin perak (Bpk. Priyo Salim )

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 12

  Gambar 10 Diskusi pengisian matriks identifikasi TRK Gambar 9 Sesi pengisian matriks identifikasi TRK

  Pengisian Matriks Identifikasi Teknologi Rendah Karbon Selain data yang telah dibawa peserta, proses pengisian matriks identifikasi juga menggunakan data

  yang bersumber dari paparan pembicara. Untuk sektor kehutanan dan pertanian terdapat kesulitan

  untuk mendiskripsikan kegiatan yang termasuk ke dalam teknologi rendah karbon. Sebagai tindak

  lanjut pengisian matriks, BLH DIY dan Tim POKJA DIY akan melengkapi informasi khusus sektor limbah.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 13

  IDENTIFIKASI KALIMANTAN SELATAN

  IDENTIFIKASI KALIMANTAN SELATAN Direktorat MS2R dan Balai PPI-KHL

  Wilayah Kalimantan bekerja sama

  dengan BAPPEDA Kalsel mengadakan

  FGD Identifikasi Teknologi Rendah

  Karbon untuk Provinsi Kalsel pada 28

  September 2018 di Hotel Dafam Q

  Banjarbaru.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 14

  Pembukaan POKJA Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di

  bawah koodinator BAPPEDA. Tim POKJA terdiri dari instansi pemerintah

  daerah, akademisi, dan lembaga lainnya. Jumlah peserta FGD sebanyak

  45 orang, yang berasal dari pemerintah provinsi, akademisi dan lembaga

  lainnya, antara lain Bappeda Prov. Kalsel, Fakultas Pertanian Universitas

  Lambung Mangkurat (Unlam), Fakultas Kehutanan Unlam, Dinas

  Peternakan dan Perkebunan, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Dinas

  Perindustrian, Dinas Kehutanan, Dinas LH, Balai PPI-KHL Sumatera, Balai

  PPI-KHL Kalimantan, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kalsel, PT.

  Sinarmas, PT. Adaro.

  Acara dibuka oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Kalsel. Dalam sambutannya,

  beliau menyampaikan bahwa dengan terlaksananya Identifikasi Teknologi

  Rendah Karbon, diharapkan dapat dilakukan upaya efisiensi dalam rangka

  penurunan emisi GRK yang berdampak terhadap lingkungan, ekologi

  dan perekonomian. Identifikasi terhadap inovasi TRK sebagai basis data

  dapat digunakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan arahan kebijakan dan strategi

  program/kegiatan. Pelaksanaan Identifikasi TRK dapat mempertajam RAD GRK Kalsel dalam

  Pembangunan Rendah Karbon.

  Materi Berikut ini adalah pembicara yang memberikan paparan terkait teknologi rendah karbon di 5 sektor

  NDC (bahan paparan dapat dilihat di lampiran):

  1. Dinas ESDM (Ir. H. Sutikno),

  2. Dinas Kehutanan (Rahmad Riansyah),

  3. Dinas Perindustrian (Ir. H. Herlian Noor, MP.),

  4. Dinas Lingkungan Hidup (Ninuk Murtini),

  5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ir. Faulina)

  Sektor swasta, dalam hal ini diwakili oleh PT. Adaro (Kharis Pujiono), mengemukakan mengenai

  praktek inovasi bio jelantah sebagai bahan bakar rendah karbon yang telah dipergunakan sebagai

  pengganti bahan bakar kendaraan operasional.

  Gambar 11 Pembukaan (Kepala Bappeda Kalsel)

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 15

  Pengisian Matriks Identifikasi Teknologi Rendah Karbon Dalam pengisian matriks terdapat diskusi mengenai kegiatan yang termasuk ke dalam teknologi

  rendah karbon yang ada pada masing-masing sektor. Pengisian matriks berjalan lancar untuk sektor

  energi dan pertanian. Sedangkan tiga sektor lainnya (kehutanan, limbah, industri) masih belum dapat

  mengisi matriks karena terkendala pemahaman definisi dan kriteria teknologi rendah karbon,

  sehingga sulit menentukan jenis teknologinya. Peserta workshop menekankan agar data yang

  diidentifikasi berbeda dengan kegiatan identifikasi dari instansi lain.

  Gambar 13 Paparan SRN: Ibu Vina (Kasi MPV dan Registri Sektor Pertanian-Dit. IGRK, KLHK)

  Gambar 12 Bpk. Kharis Pujiono (PT. Adaro)

  Selanjutnya disampaikan paparan mengenai SRN oleh Ibu Vina, perwakilan dari Direktorat IGRK yang

  menjabarkan prosedur dan pengelolaan data/informasi terkait aksi mitigasi dan adaptasi yang

  teregister di dalam SRN.

  Gambar 14 Sesi pengisian matriks identifikasi

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 16

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 17

  KEGIATAN BALAI PPI-KHL

  KEGIATAN BALAI PPI-KHL Balai PPI-KHL melakukan identifikasi

  teknologi rendah karbon di wilayah

  masing-masing, Sumatera, Jawa-Bali-

  Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

  dan Maluku-Papua.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 18

  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan identifikasi teknologi rendah karbon ini melibatkan

  Balai PPI-KHL sesuai dengan kemampuan SDM dan kondisi wilayah kerja. Hasil identifikasi teknologi

  yang telah dilakukan oleh Balai PPI-KHL terdapat pada lampiran laporan ini. Adapun proses identifikasi

  yang dilakukan oleh masing-masing Balai PPI-KHL adalah sebagai berikut:

  Balai PPI-KHL Sumatera

  Melakukan identifikasi data melalui workshop yang diadakan di Provinsi Sumatera Utara dengan

  mengundang narasumber di masing-masing sektor. Data identifikasi teknologi diambil dari paparan

  narasumber.

  Gambar 16 Balai PPI-KHL Jabalnusra

  Balai PPI-KHL Jabalnusra

  Melakukan identifikasi data dengan cara melaksanakan pertemuan yang mengundang dan

  mendatangi instansi dari sektor terkait. Identifikasi teknologi rendah karbon, dan hanya dilaksanakan

  untuk Provinsi Bali.

  Gambar 15 Balai PPI-KHL Sumatera

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 19

  Gambar 18 Balai PPI-KHL Sulawesi

  Gambar 19 Balai PPI-KHL Papua

  Balai PPI-KHL Kalimantan

  Identifikasi data dilakukan dengan mendatangi instansi di masing-masing sektor. Identifikasi dilakukan

  untuk lima sektor di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan.

  Balai PPI-KHL Sulawesi

  Melakukan identifikasi data di

  seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

  Namun kegiatan ini hanya

  difokuskan pada sektor limbah

  dan kehutanan. Identifikasi data

  dilakukan dengan mengadakan

  workshop, yang mengundang

  sektor terkait dan mendatangi

  instansi masing-masing sektor di

  setiap provinsi.

  Balai PPI-KHL Papua

  Melakukan identifikasi data di

  seluruh wilayah kerja (wilayah

  kerja Provinsi Papua, Papua Barat,

  Maluku dan Maluku Utara)

  dengan mendatangi instansi

  masing-masing sektor.

  Gambar 17 Balai PPI-KHL Kalimantan

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 20

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 21

  PENUTUP

  PENUTUP

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 22

  Secara keseluruhan, kegiatan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon yang dilakukan oleh Direktorat MS2R

  dan Balai PPI-KLH di lima wilayah telah berjalan dengan cukup baik. Hasil identifikasi teknologi rendah

  karbon yang telah dilakukan oleh Direktorat MS2R dan Balai tercantum dalam lampiran. Dalam

  mengidentifikasi kegiatan teknologi rendah karbon terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang

  mendasar adalah belum ada pengenalan mengenai definisi/pemahaman mengenai kegiatan teknologi

  rendah karbon.

  Di dalam tabel berikut ini disampaikan rangkuman dari beberapa kegiatan teknologi rendah karbon

  yang telah dilaksanakan di sejumlah provinsi:

  Tabel 1 Kegiatan TRK di sektor energi

  No Kegiatan Keterangan

  1 PLTS Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau sistem fotovoltaik yang

  mengubah energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi

  listrik.

  (Sumber: Buku Panduan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dos & Donts, 2018)

  2 Geothermal Energy Panas yang berasal dari magma yang ada di perut bumi.

  3 PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), biasa disebut mikro-

  hidro, adalah suatu pembangkit listrik berskala kecil yang

  menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, misalnya saluran

  irigasi, sungai atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi

  terjunnya (head, dalam meter) dan jumlah debit airnya (m3/detik). (Sumber: http://jpr-pnp.com/index.php/jpr/article/view/27/22)

  4 Biogas Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau

  fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya kotoran

  manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), dan sampah

  yang dapat terurai (biodegradable) atau setiap limbah organik yang dapat terurai dalam kondisi anaerobik.

  (Sumber: digilib.unila.ac.id/11363/3/BAB%20II.pdf)

  Tabel 2 Kegiatan TRK di sektor pertanian

  No Kegiatan Keterangan

  1 UPPO Unit Pengolah Pupuk Organik

  2 SRI System of Rice Intensification. Teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara mengubah

  pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara.

  (Sumber: http://repository.umpwr.ac.id:8080/handle/123456789/2427)

  3 Pembukaan Lahan

  Tanpa Bakar (PLTB)

  Teknik tanpa pembakaran adalah sebuah metode dari pembukaan

  lahan dimana berdirinya pohon, baik bekas tebangan hutan sekunder

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 23

  atau area lama tanaman pohon perkebunan seperti kelapa sawit

  ditebang, diparut, ditumpuk dan dibiarkan di situ untuk terurai secara

  alami.

  (sumber: Jom FISIP Volume 1 No.2-Oktober 2014)

  4 POME Pemanfaatan Palm Oill Mill Effluent menjadi energi listrik. Gas metan (biogas) dihasilkan dari hasil dari prsoes dekomposisi anaerobaik

  bahan organik POME memiliki kandungan kalori yang dapat

  dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

  (sumber: Jurnal Teknologi Indsutri Pertanian 24, (I): 11-19 (2014))

  5 Pestisida Ramah

  Lingkungan

  Pestisida ramah lingkungan menggunakan pestisida nabati, tidak

  hanya mengandung satu jenis bahan aktif (single active ingredient), tetapi beberapa jenis bahan aktif (multiple active ingredient).

  6 Pengendalian hama

  penyakit

  metode HPH (agen pengendali hayati dengan menggunakan

  musuh alami)

  7 BATAMAS Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat

  8 Pertanian Tabela Pertanian Teknologi Tanam Benih Langsung

  Tabel 3 Kegiatan TRK di sektor IPPU

  No Kegiatan Keterangan

  1 Gasifikasi batubara

  alternatif bahan baku

  pengganti gas alam

  Coal gasification (gasifikasi batubara) adalah sebuah proses yang merubah batu bara padat menjadi gas batu bara yang mudah

  terbakar (combustible gases), yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar

  2 Penggunaan energi

  dan uap (steam) melalui penambahan

  air heater untuk

  pemanasan awal

  sebelum ke drier

  peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi dan uap (steam) biasanya untuk industri pulp and paper

  Tabel 4 Kegiatan TRK di sektor kehutanan

  No Kegiatan Keterangan

  1 Pengelolaan kawasan

  hutan berbasis

  software

  Penggunaan software untuk menunjang pengelolaan kawasan (penyusunan database, pemetaan dengan menggunakan citra satelit) dapat menghemat waktu dan tenaga (lebih efisien dan efektif)

  2 Pemanfaatan kultur

  jaringan tanaman

  unggul

  Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari

  tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, organ serta

  menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian

  tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi

  tanaman utuh kembali

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 24

  3 Penggunaan BIOS 44

  untuk lahan gambut

  BIOS 44 merupakan agen hayati gabungan simbiosis mutualisme

  antar mikroorganisme yang berfungsi mempercepat pembentukan

  material organic, memperkecil, melembabkan hingga menutup

  rongga-rongga yang ada di lahan gambut dengan hifa atau sejenis

  lender yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang terkandung dalam

  larutan yang sudah diformulasikan dalam tempo tertentu. BIOS 44

  membuat lahan gambut tidak mudah terbakar.

  Tabel 5 Kegiatan TRK di sektor limbah

  No Kegiatan Keterangan

  1 Pembangunan TPA Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem Sanitary Landfill

  2 Pembangunan IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah (komunal atau pusat), sistem

  pengelolaan air limbah domestik

  3 Pengolahan Gas Metan

  di TPA

  Menampung dan mengolah gas metan dari sampah di TPA menjadi

  sumber energi/listrik

  4 Pengolahan sampah

  dengan sistem 3R Skala

  Kawasan

  pengomposan

  Berdasarkan kendala yang telah di sebutkan di atas, maka Direktorat MS2R perlu menetapkan

  pedoman terkait definisi dan ruang lingkup yang lebih jelas dan detil mengenai teknologi rendah

  karbon. Pemahaman definisi dan ruang lingkup tersebut tidak bisa disamakan untuk setiap sektor

  yang ada di NDC. Hal ini dikarenakan perbedaan prinsip dasar di setiap sektor dalam kegiatan

  penurunan emisi dalam mencapai target NDC.

  Data yang tercantum dalam lampiran merupakan hasil rekapitulasi seluruh kegiatan identifikasi

  teknologi rendah karbon yang dilakukan oleh Direktorat MS2R dan Balai PPI-KHL. Data yang tercantum

  dalam matriks memang belum sempurna. Masing-masing sektor mengisi dan menjabarkan kegiatan

  teknologi rendah karbon sesuai dengan pemahaman secara individual. Lebih lanjut, dari data yang

  ada belum dapat menjawab kebutuhan teknologi di tingkat provinsi.

  Sebagian besar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini mengalami kesulitan dalam

  pengisian matriks teknologi rendah karbon. Namun di tahun mendaatang, matriks yang masih belum

  terisi akan terus dilengkapi dan ditambah informasinya secara berkala. Hal ini tentu tidak mungkin

  dapat dilakukan oleh Direktorat MS2R saja, sehingga besar harapan kami kegiatan ini akan

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 25

  mendapatkan dukungan dan bantuan dari Balai PPI-KHL dan POKJA perubahan iklim di setiap

  provinsi.

  Hasil rekapitulasi data identifikasi akan digunakan sebagai basis data informasi teknologi rendah karbon

  dan dimasukkan ke aplikasi SRN. Secara keseluruhan, kegiatan di tahun 2018 merupakan kegiatan awal

  Direktorat MS2R dalam mengenalkan teknologi rendah karbon di tingkat Provinsi, sehingga di waktu

  mendatang dapat terlaksana kegiatan serupa di provinsi lain.

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 26

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 27

  LAMPIRAN Lampiran I Matriks Identifikasi

  Unduh Materi/Presentasi

  Identifikasi Teknologi Rendah Karbon:

  http://ditjenppi.menlhk.go.id/peraturan-

  perundangan.html

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 28

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 29

  Tahu

  n pe

  nelit

  ian

  Stat

  us

  Pene

  litia

  n

  Tahu

  n M

  ulai

  di

  bang

  un

  infr

  astr

  uktu

  r

  Tahu

  n M

  ulai

  be

  rope

  rasi

  12

  34

  56

  78

  910

  1112

  1314

  1P

  LTS

  D

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi S

  umut

  M

  asya

  raka

  t Med

  an20

  1020

  17

  Kab

  . Tap

  sel,

  Tang

  Teng

  , P

  alut

  a, K

  ab. T

  apU

  t, P

  alut

  a,

  Mad

  ina,

  Kab

  . Lan

  gkat

  , La

  bura

  , Tap

  Sel

  , Kab

  . La

  ngka

  t, S

  imal

  ungu

  n,

  Labu

  ra, T

  apU

  t, P

  alut

  a,

  Mad

  ina,

  Kab

  . Lan

  gkat

  , La

  bura

  , Pak

  pak

  Bha

  rat,

  Pal

  uta,

  Mad

  ina,

  Nia

  s B

  arat

  , N

  ias

  Uta

  ra, K

  ab. L

  angk

  at,

  Nia

  s B

  arat

  dan

  Kab

  . La

  ngka

  t, La

  bura

  , Mad

  ina,

  N

  ias,

  Nia

  s B

  arat

  Dat

  a FG

  D M

  edan

  2P

  LTM

  H

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Sum

  ut

  Mas

  yara

  kat M

  edan

  2015

  2017

  Kab

  . Tap

  Sel

  , Kab

  . Kar

  o (P

  erba

  ikan

  pem

  bang

  kit),

  K

  ab. T

  apS

  el, K

  ab. M

  adin

  a da

  n K

  ab. T

  apS

  el, K

  ab.

  TapT

  eng

  Dat

  a FG

  D M

  edan

  3B

  ioga

  s D

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi S

  umut

  M

  asya

  raka

  t Med

  an20

  1020

  12K

  ab. D

  eli S

  erda

  ng, K

  ab

  Kar

  o, d

  an K

  ab L

  angk

  at

  Dat

  a FG

  D M

  edan

  4G

  eoth

  erm

  al E

  nerg

  y S

  was

  taP

  T P

  GE

  FGD

  TR

  K P

  alem

  bang

  5G

  eoth

  erm

  al E

  nerg

  y S

  was

  taP

  T S

  upre

  me

  Ene

  rgy

  Ran

  tau

  Ded

  ap

  2010

  FGD

  TR

  K P

  alem

  bang

  6P

  emba

  ngki

  t Lis

  trik

  Tena

  ga

  Sur

  ya (P

  LTS

  a) T

  erpu

  sat

  Kem

  ente

  rian

  ES

  DM

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BN

  /AP

  BD

  R

  p 1,

  2 M

  18

  Ton

  CO

  2epe

  r 15

  kWh

  2012

  FGD

  TR

  K P

  alem

  bang

  7P

  emba

  ngki

  t Lis

  trik

  Tena

  ga

  Mik

  rohi

  dro

  (PLM

  TH)

  Kem

  ente

  rian

  ES

  DM

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BN

  /AP

  BD

  R

  p 1,

  2 M

  16

  9 T

  on

  CO

  2e p

  er 4

  0 kW

  h 19

  97FG

  D T

  RK

  Pal

  emba

  ng

  8P

  emba

  ngki

  t Lis

  trik

  Tena

  ga

  Sam

  pah

  (PLT

  Sa)

  K

  emen

  teria

  n E

  SD

  M

  BU

  MD

  /AP

  BD

  20

  14FG

  D T

  RK

  Pal

  emba

  ng

  9P

  LTM

  H o

  ff G

  ridD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  abar

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  ar20

  1020

  10D

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  10P

  LT P

  ump

  Sto

  rage

  off

  grid

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jat

  eng

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  ar20

  1020

  10D

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  11P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  arM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  abar

  2010

  2010

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  PALE

  MB

  ANG

  Tabe

  l Dat

  a Id

  entif

  ikas

  i Tek

  nolo

  gi R

  enda

  h K

  arbo

  n Se

  ktor

  Ene

  rgi

  Tekn

  olog

  i N

  o Su

  mbe

  r

  Pene

  litia

  nIm

  plem

  enta

  siEs

  timas

  i Pe

  nuru

  nan

  Emis

  i (T

  on C

  O2e

  )

  Pena

  nggu

  ng

  Jaw

  ab /

  Con

  tact

  Pe

  rson

  Nila

  i Keg

  iata

  n (d

  alam

  USD

  dan

  ID

  R)

  Sum

  ber

  Dan

  aPe

  nggu

  na

  Tekn

  olog

  i Pe

  nyed

  ia

  Tekn

  olog

  iK

  eter

  anga

  n

  MED

  AN

  JAW

  A B

  ARAT

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 30

  12P

  LT B

  ayu

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  arM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  abar

  2019

  2019

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  13P

  LT H

  ybrif

  Roo

  ftop

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  arM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  abar

  2017

  2017

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  14P

  LT S

  urya

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  arM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  abar

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  15P

  JU S

  olar

  Cel

  lD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  abar

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  ar

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  16P

  JU L

  ampu

  LE

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  abar

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jab

  ar

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  17P

  LTM

  HD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  aten

  gM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  aten

  g20

  1020

  10D

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  18P

  LTS

  SH

  SD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  aten

  gM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  aten

  g20

  1020

  10D

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  19B

  ioga

  sD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  aten

  gM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  P

  rovi

  nsi J

  aten

  g20

  1020

  10D

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  20P

  LTS

  PJU

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jat

  eng

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jat

  eng

  2011

  2011

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  21P

  LTS

  Kom

  unal

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jat

  eng

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jat

  eng

  2013

  2013

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  22P

  LTS

  Roo

  ftop

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jat

  eng

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Jat

  eng

  2017

  2017

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  23P

  emba

  ngki

  t Lis

  trik

  Tena

  ga

  Mik

  ro H

  idro

  (PLT

  MH

  )P

  emda

  /per

  usah

  aan

  AP

  BN

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 50

  ,184

  ,288

  2010

  2010

  FGD

  TR

  K D

  IY

  24O

  pen

  Flum

  e P

  emda

  /per

  usah

  aan

  AP

  BN

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 63

  .098

  2820

  1120

  11FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  NK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  64.4

  7798

  2012

  2012

  FGD

  TR

  K D

  IY

  YOG

  YAK

  ARTA

  JAW

  A TE

  NG

  AH

  Tahu

  n pe

  nelit

  ian

  Stat

  us

  Pene

  litia

  n

  Tahu

  n M

  ulai

  di

  bang

  un

  infr

  astr

  uktu

  r

  Tahu

  n M

  ulai

  be

  rope

  rasi

  12

  34

  56

  78

  910

  1112

  1314

  Tekn

  olog

  i N

  o Su

  mbe

  r

  Pene

  litia

  nIm

  plem

  enta

  siEs

  timas

  i Pe

  nuru

  nan

  Emis

  i (T

  on C

  O2e

  )

  Pena

  nggu

  ng

  Jaw

  ab /

  Con

  tact

  Pe

  rson

  Nila

  i Keg

  iata

  n (d

  alam

  USD

  dan

  ID

  R)

  Sum

  ber

  Dan

  aPe

  nggu

  na

  Tekn

  olog

  i Pe

  nyed

  ia

  Tekn

  olog

  iK

  eter

  anga

  n

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 31

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 12

  9.32

  388

  2013

  2013

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 64

  .661

  9420

  1420

  14FG

  D T

  RK

  DIY

  25P

  emba

  ngki

  t Lis

  trik

  Tena

  ga

  Sur

  ya (P

  LTS

  ) P

  emda

  /per

  usah

  aan

  AP

  BD

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  4.17

  1161

  620

  1020

  10FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 4.

  0863

  648

  2011

  2011

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 6.

  1407

  620

  1220

  12FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  N

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 18

  .422

  2820

  1220

  12FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 9.

  1142

  544

  2013

  2013

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 16

  .011

  528

  2014

  2014

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D (D

  AK

  K

  ab G

  K)

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 18

  .474

  8420

  1420

  14FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  1,07

  3,58

  2,00

  0K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  12.3

  1656

  2015

  2015

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  1,58

  6,30

  4,50

  0K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  24.6

  3312

  2016

  2016

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  1,00

  2,46

  2,50

  0K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  16.0

  1152

  820

  1620

  16FG

  D T

  RK

  DIY

  Tahu

  n pe

  nelit

  ian

  Stat

  us

  Pene

  litia

  n

  Tahu

  n M

  ulai

  di

  bang

  un

  infr

  astr

  uktu

  r

  Tahu

  n M

  ulai

  be

  rope

  rasi

  12

  34

  56

  78

  910

  1112

  1314

  Tekn

  olog

  i N

  o Su

  mbe

  r

  Pene

  litia

  nIm

  plem

  enta

  siEs

  timas

  i Pe

  nuru

  nan

  Emis

  i (T

  on C

  O2e

  )

  Pena

  nggu

  ng

  Jaw

  ab /

  Con

  tact

  Pe

  rson

  Nila

  i Keg

  iata

  n (d

  alam

  USD

  dan

  ID

  R)

  Sum

  ber

  Dan

  aPe

  nggu

  na

  Tekn

  olog

  i Pe

  nyed

  ia

  Tekn

  olog

  iK

  eter

  anga

  n

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 32

  Yay

  asan

  Ene

  rgi

  Ber

  sih

  Indo

  nesi

  a (E

  nerB

  I)

  War

  ga B

  anyu

  men

  eng

  II, P

  angg

  ang

  AP

  BN

  (IC

  CTF

  /Bap

  enas

  )

  55,5

  34 U

  S$

  atau

  R

  p 72

  7,50

  0,00

  0

  Abi

  man

  yun

  Mar

  gono

  : 08

  5878

  9371

  754,

  96 to

  n/ta

  hun

  2015

  sele

  sai

  2016

  2016

  1 S

  iste

  m P

  enga

  ngka

  tan

  Air

  Tena

  ga S

  urya

  (PA

  TS) 4

  kWp

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Yay

  asan

  Ene

  rgi

  Ber

  sih

  Indo

  nesi

  a (E

  nerB

  I)

  War

  ga B

  anyu

  men

  eng

  II, P

  angg

  ang

  AP

  BN

  (IC

  CTF

  /Bap

  enas

  )

  7,71

  7 U

  S$

  atau

  Rp

  22,5

  00,0

  00

  Abi

  man

  yun

  Mar

  gono

  : 08

  5878

  9371

  750,

  496

  ton/

  tahu

  n201

  5se

  lesa

  i 20

  1620

  162

  Sis

  tem

  Pen

  eran

  gan

  Jala

  n U

  mum

  (PJU

  ) Sur

  ya

  @20

  0Wp

  FGD

  TR

  K D

  IY

  26P

  LT B

  ioga

  s P

  emda

  /per

  usah

  aan

  AP

  BD

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  7.82

  0928

  2010

  2010

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 3.

  6056

  1620

  1120

  11FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 7.

  3689

  1220

  1220

  12FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 18

  .474

  8420

  1320

  13FG

  D T

  RK

  DIY

  27P

  LTH

  ybrid

  (PLT

  S+P

  LTB

  ) P

  emda

  /per

  usah

  aan

  AP

  BN

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  24.6

  3312

  2013

  2013

  FGD

  TR

  K D

  IY

  28B

  ioga

  s R

  umah

  Tan

  gga

  (Fix

  ed d

  ome)

  P

  emda

  /per

  usah

  aan

  AP

  BD

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  1381

  8.56

  865

  2012

  2012

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  287,

  349,

  000

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 6.

  1582

  820

  1720

  17FG

  D T

  RK

  DIY

  Yay

  asan

  Ene

  rgi

  Ber

  sih

  Indo

  nesi

  a (E

  nerB

  I)

  War

  ga B

  anyu

  men

  eng

  I, P

  angg

  ang

  Hib

  ah A

  lsto

  m

  Foun

  datio

  n 74

  ,295

  US

  $ at

  au

  Rp

  973,

  264,

  500

  OP

  AK

  g H

  amid

  : 08

  5742

  3855

  599,

  92 to

  n/ta

  hun

  2008

  sele

  sai

  2014

  2015

  2 S

  iste

  m P

  enga

  ngka

  tan

  Air

  Tena

  ga S

  urya

  (PA

  TS)

  @4k

  Wp

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Yay

  asan

  Ene

  rgi

  Ber

  sih

  Indo

  nesi

  a (E

  nerB

  I)

  War

  ga B

  anyu

  men

  eng

  II, P

  angg

  ang

  Hib

  ah A

  lsto

  m

  Foun

  datio

  n 16

  ,467

  US

  $ at

  au

  Rp

  215,

  717,

  700

  Abi

  man

  yun

  Mar

  gono

  : 08

  5878

  9371

  751,

  86 to

  n/ta

  hun

  2015

  sele

  sai

  2015

  2015

  1 S

  iste

  m P

  enga

  ngka

  tan

  Air

  Tena

  ga S

  urya

  (PA

  TS)

  1530

  Wp

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Yay

  asan

  Ene

  rgi

  Ber

  sih

  Indo

  nesi

  a (E

  nerB

  I)

  War

  ga B

  anyu

  men

  eng

  II, P

  angg

  ang

  Hib

  ah A

  lsto

  m

  Foun

  datio

  n 20

  ,125

  US

  $ at

  au

  Rp

  263,

  637,

  500

  Abi

  man

  yun

  Mar

  gono

  : 08

  5878

  9371

  751,

  61 to

  n/ta

  hun

  2015

  sele

  sai

  2015

  2015

  1 S

  iste

  m P

  enga

  ngka

  tan

  Air

  Tena

  ga S

  urya

  (PA

  TS)

  1300

  Wp

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Tahu

  n pe

  nelit

  ian

  Stat

  us

  Pene

  litia

  n

  Tahu

  n M

  ulai

  di

  bang

  un

  infr

  astr

  uktu

  r

  Tahu

  n M

  ulai

  be

  rope

  rasi

  12

  34

  56

  78

  910

  1112

  1314

  Tekn

  olog

  i N

  o Su

  mbe

  r

  Pene

  litia

  nIm

  plem

  enta

  siEs

  timas

  i Pe

  nuru

  nan

  Emis

  i (T

  on C

  O2e

  )

  Pena

  nggu

  ng

  Jaw

  ab /

  Con

  tact

  Pe

  rson

  Nila

  i Keg

  iata

  n (d

  alam

  USD

  dan

  ID

  R)

  Sum

  ber

  Dan

  aPe

  nggu

  na

  Tekn

  olog

  i Pe

  nyed

  ia

  Tekn

  olog

  iK

  eter

  anga

  n

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 33

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 42

  33.7

  7422

  620

  1320

  13FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 52

  92.2

  1778

  220

  1420

  14FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Rp

  508,

  264,

  000

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 29

  40.1

  2099

  2015

  2015

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Rp

  2,85

  5,59

  0,00

  0K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  1352

  4.55

  655

  2016

  2016

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Rp

  1,52

  6,04

  4,50

  0K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  7056

  .290

  376

  2016

  2016

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Rp

  1,64

  6,64

  4,50

  0K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  7644

  .314

  574

  2016

  2016

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Rp

  1,52

  6,04

  4,50

  0K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  7056

  .290

  376

  2016

  2016

  FGD

  TR

  K D

  IY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Rp

  344,

  598,

  000

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 14

  70.0

  6049

  520

  1720

  17FG

  D T

  RK

  DIY

  Pem

  da/p

  erus

  ahaa

  n A

  PB

  D

  Rp3

  ,570

  ,000

  ,000

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t 11

  760.

  4839

  620

  1720

  17FG

  D T

  RK

  DIY

  29P

  emba

  ngun

  an P

  LTS

  : E

  nerg

  i Ter

  baru

  kan

  Off

  Grid

  Din

  as P

  U

  Pro

  vins

  i Bal

  iM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DR

  p1,0

  54,0

  00,0

  00D

  inas

  PU

  P

  rovi

  nsi B

  ali

  2010

  2010

  50 U

  nit

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  30P

  emba

  ngun

  an P

  LTS

  : E

  nerg

  i Ter

  baru

  kan

  Off

  Grid

  Din

  as P

  U

  Pro

  vins

  i Bal

  iM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DR

  p100

  ,000

  ,000

  Din

  as P

  U

  Pro

  vins

  i Bal

  i20

  1120

  1150

  Uni

  tD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  31P

  emba

  ngun

  an P

  LTS

  : E

  nerg

  i Ter

  baru

  kan

  Off

  Grid

  Din

  as P

  U

  Pro

  vins

  i Bal

  iM

  asya

  raka

  tA

  PB

  DR

  p75,

  000,

  000

  Din

  as P

  U

  Pro

  vins

  i Bal

  i20

  1220

  1250

  Uni

  tD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  BAL

  I

  Tahu

  n pe

  nelit

  ian

  Stat

  us

  Pene

  litia

  n

  Tahu

  n M

  ulai

  di

  bang

  un

  infr

  astr

  uktu

  r

  Tahu

  n M

  ulai

  be

  rope

  rasi

  12

  34

  56

  78

  910

  1112

  1314

  Tekn

  olog

  i N

  o Su

  mbe

  r

  Pene

  litia

  nIm

  plem

  enta

  siEs

  timas

  i Pe

  nuru

  nan

  Emis

  i (T

  on C

  O2e

  )

  Pena

  nggu

  ng

  Jaw

  ab /

  Con

  tact

  Pe

  rson

  Nila

  i Keg

  iata

  n (d

  alam

  USD

  dan

  ID

  R)

  Sum

  ber

  Dan

  aPe

  nggu

  na

  Tekn

  olog

  i Pe

  nyed

  ia

  Tekn

  olog

  iK

  eter

  anga

  n

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 34

  41P

  anel

  Sur

  yaJe

  pang

  Kel

  ompo

  k Ta

  niJI

  CA

  Des

  a Ja

  tiluw

  ih2

  Uni

  tD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  42P

  enga

  daan

  dan

  P

  emas

  anga

  n P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp8

  41,3

  50,0

  00-

  7.21

  7-

  -20

  1020

  10P

  LTS

  seb

  anya

  k 11

  0 un

  it de

  ngan

  kap

  asita

  s @

  50W

  PFG

  D T

  RK

  Ban

  jarb

  aru

  43P

  enga

  daan

  dan

  pe

  mas

  anga

  n ja

  ringa

  n di

  strib

  usi l

  istri

  k da

  n P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp2

  ,082

  ,255

  ,000

  -15

  .558

  --

  2011

  2011

  PLT

  S s

  eban

  yak

  138

  unit

  deng

  an k

  apas

  itas

  @80

  WP

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  44P

  enge

  mba

  ngan

  pe

  man

  faat

  an e

  nerg

  i al

  tern

  atif

  biog

  as

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp5

  76,3

  59,5

  00-

  152.

  917

  --

  2011

  2011

  Bio

  gas

  tern

  ak s

  api s

  eban

  yak

  60 u

  nit

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  45P

  enga

  daan

  dan

  pe

  mas

  anga

  n ja

  ringa

  n di

  strib

  usi l

  istri

  k da

  n P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp1

  ,426

  ,456

  ,000

  -19

  .3-

  -20

  1220

  12P

  LTS

  seb

  anya

  k 15

  3 un

  it de

  ngan

  kap

  asita

  s @

  100W

  PFG

  D T

  RK

  Ban

  jarb

  aru

  KAL

  IMAN

  TAN

  SEL

  ATAN

  32P

  emba

  ngun

  an B

  ioga

  s (S

  ubtit

  usi B

  ahan

  Bak

  ar

  Fosi

  l)H

  IVO

  SK

  elom

  pok

  Tani

  AP

  BD

  Rp1

  ,640

  ,000

  ,000

  Din

  as P

  U

  Pro

  vins

  i Bal

  i20

  1020

  1011

  8 U

  nit

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  33P

  emba

  ngun

  an B

  ioga

  s (S

  ubtit

  usi B

  ahan

  Bak

  ar

  Fosi

  l)H

  IVO

  SK

  elom

  pok

  Tani

  AP

  BD

  Rp3

  ,825

  ,000

  ,000

  Din

  as P

  U

  Pro

  vins

  i Bal

  i20

  1120

  1130

  8 U

  nit

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  34P

  emba

  ngun

  an B

  ioga

  s (S

  ubtit

  usi B

  ahan

  Bak

  ar

  Fosi

  l)H

  IVO

  SK

  elom

  pok

  Tani

  AP

  BD

  Rp2

  ,900

  ,000

  ,000

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  vins

  i Bal

  i20

  1220

  1233

  4 U

  nit

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  35P

  emba

  ngun

  an B

  ioga

  s (S

  ubtit

  usi B

  ahan

  Bak

  ar

  Fosi

  l)Y

  RE

  Kel

  ompo

  k Ta

  niY

  RE

  2013

  2013

  239

  Uni

  tD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  36P

  emba

  ngun

  an B

  ioga

  s (S

  ubtit

  usi B

  ahan

  Bak

  ar

  Fosi

  l)Y

  RE

  Kel

  ompo

  k Ta

  niY

  RE

  2014

  2014

  178

  Uni

  tD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  37P

  emba

  ngun

  an B

  ioga

  s (S

  ubtit

  usi B

  ahan

  Bak

  ar

  Fosi

  l)Y

  RE

  Kel

  ompo

  k Ta

  niY

  RE

  2015

  2015

  118

  Uni

  tD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  38P

  emba

  ngun

  an P

  LTM

  : E

  nerg

  i Ter

  baru

  kan

  On

  Grid

  PT.

  Pan

  ji M

  uara

  R

  aya

  Kel

  ompo

  k Ta

  niA

  PB

  DD

  inas

  ES

  DM

  K

  ab. B

  ulel

  eng

  2016

  2016

  1 U

  nit

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  39P

  emba

  ngun

  an B

  ioga

  s (S

  ubtit

  usi B

  ahan

  Bak

  ar

  Fosi

  l)H

  IVO

  SK

  elom

  pok

  Tani

  HIV

  OS

  2016

  2016

  70 U

  nit

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla J

  awa

  Bal

  i N

  usra

  40M

  ikro

  Hird

  oJe

  pang

  Kel

  ompo

  k Ta

  niJI

  CA

  Des

  a Ja

  tiluw

  ih2

  Uni

  tD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  Kar

  hutla

  Jaw

  a B

  ali

  Nus

  ra

  Tahu

  n pe

  nelit

  ian

  Stat

  us

  Pene

  litia

  n

  Tahu

  n M

  ulai

  di

  bang

  un

  infr

  astr

  uktu

  r

  Tahu

  n M

  ulai

  be

  rope

  rasi

  12

  34

  56

  78

  910

  1112

  1314

  Tekn

  olog

  i N

  o Su

  mbe

  r

  Pene

  litia

  nIm

  plem

  enta

  siEs

  timas

  i Pe

  nuru

  nan

  Emis

  i (T

  on C

  O2e

  )

  Pena

  nggu

  ng

  Jaw

  ab /

  Con

  tact

  Pe

  rson

  Nila

  i Keg

  iata

  n (d

  alam

  USD

  dan

  ID

  R)

  Sum

  ber

  Dan

  aPe

  nggu

  na

  Tekn

  olog

  i Pe

  nyed

  ia

  Tekn

  olog

  iK

  eter

  anga

  n

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 35

  46P

  enge

  mba

  ngan

  pe

  man

  faat

  an e

  nerg

  i al

  tern

  atif

  biog

  as

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp3

  25,0

  00,0

  00-

  76.4

  59-

  -20

  1220

  12B

  ioga

  s te

  rnak

  sap

  i seb

  anya

  k 30

  uni

  tFG

  D T

  RK

  Ban

  jarb

  aru

  47P

  enga

  daan

  dan

  P

  emas

  anga

  n P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp1

  ,435

  ,830

  ,000

  -17

  .606

  --

  2013

  2013

  PLT

  S s

  eban

  yak

  150

  unit

  deng

  an k

  apas

  itas

  @10

  0WP

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  48P

  enge

  mba

  ngan

  pe

  man

  faat

  an e

  nerg

  i al

  tern

  atif

  biog

  as

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp2

  ,286

  ,160

  ,000

  -38

  2.29

  3-

  -20

  1320

  13B

  ioga

  s te

  rnak

  sap

  i seb

  anya

  k 15

  0 un

  itFG

  D T

  RK

  Ban

  jarb

  aru

  49P

  enga

  daan

  dan

  P

  emas

  anga

  n P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp1

  ,605

  ,295

  ,000

  -19

  .973

  --

  2014

  2014

  PLT

  S s

  eban

  yak

  150

  unit

  deng

  an k

  apas

  itas

  @10

  0WP

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  50

  Pen

  gem

  bang

  an

  Pem

  anfa

  atan

  Ene

  rgi

  Alte

  rnat

  if B

  ioga

  s (T

  erna

  k sa

  pi )

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp9

  49,3

  25,0

  00-

  152.

  917

  --

  2014

  2014

  Bio

  gas

  tern

  ak s

  api s

  eban

  yak

  60 u

  nit

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  51

  Pen

  gem

  bang

  an

  pem

  anfa

  atan

  ene

  rgi

  alte

  rnat

  if bi

  ogas

  dar

  i ece

  ng

  gond

  ok

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp3

  52,5

  70,0

  00-

  15.2

  92-

  -20

  1420

  14B

  ioga

  s ec

  eng

  gond

  ok

  seba

  nyak

  2 u

  nit

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  52P

  enga

  daan

  dan

  P

  emas

  anga

  n P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp1

  ,727

  ,870

  ,000

  -19

  .973

  --

  2015

  2015

  PLT

  S s

  eban

  yak

  150

  unit

  deng

  an k

  apas

  itas

  @10

  0WP

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  53P

  enge

  mba

  ngan

  pe

  man

  faat

  an e

  nerg

  i al

  tern

  atif

  biog

  as

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  Rp1

  ,129

  ,325

  ,000

  -15

  2.91

  7-

  -20

  1520

  15B

  ioga

  s te

  rnak

  sap

  i seb

  anya

  k 60

  uni

  tFG

  D T

  RK

  Ban

  jarb

  aru

  54P

  emba

  ngun

  an P

  LTS

  Te

  rpus

  atD

  inas

  ES

  DM

  P

  rov.

  Kal

  sel

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  tA

  PB

  D (D

  AK

  )R

  p2,8

  74,6

  48,0

  00-

  19.9

  73-

  -20

  1720

  17P

  LTS

  Ter

  pusa

  t 1 u

  nit

  deng

  an k

  apas

  itas

  15 k

  Wp

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  55P

  enga

  daan

  dan

  P

  emas

  anga

  n P

  LTS

  Din

  as E

  SD

  M

  Pro

  v. K

  alse

  lK

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BD

  R

  p5,1

  30,9

  03,2

  50-

  26.6

  304

  --

  2018

  2018

  PLT

  S T

  erpu

  sat 1

  uni

  t de

  ngan

  kap

  asita

  s 20

  kW

  pFG

  D T

  RK

  Ban

  jarb

  aru

  56P

  emba

  ngun

  an P

  LTS

  Te

  rpus

  at (D

  AK

  )D

  inas

  ES

  DM

  P

  rov.

  Kal

  sel

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  tA

  PB

  D (D

  AK

  )R

  p4,7

  72,7

  65,0

  00-

  33.2

  88-

  -20

  1820

  18P

  LTS

  Ter

  pusa

  t 1 u

  nit

  deng

  an k

  apas

  itas

  25 k

  Wp

  FGD

  TR

  K B

  anja

  rbar

  u

  57B

  IOG

  AS

  (Flo

  atin

  g da

  n Fi

  ber

  Gla

  ss)

  ES

  DM

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BN

  , AP

  BD

  ES

  DM

  2008

  Kab

  upat

  en P

  aser

  , K

  abup

  aten

  Kut

  ai T

  imur

  , K

  abup

  aten

  K

  arta

  nega

  ra,K

  abup

  aten

  P

  enaj

  am P

  aser

  U

  tara

  ,Kab

  upat

  en M

  ahak

  am

  Hul

  u, K

  abup

  aten

  Kut

  ai

  Bar

  at,d

  an K

  abup

  aten

  B

  onta

  ng

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla K

  alim

  anta

  n

  KAL

  IMAN

  TAN

  TIM

  UR

  Tahu

  n pe

  nelit

  ian

  Stat

  us

  Pene

  litia

  n

  Tahu

  n M

  ulai

  di

  bang

  un

  infr

  astr

  uktu

  r

  Tahu

  n M

  ulai

  be

  rope

  rasi

  12

  34

  56

  78

  910

  1112

  1314

  Tekn

  olog

  i N

  o Su

  mbe

  r

  Pene

  litia

  nIm

  plem

  enta

  siEs

  timas

  i Pe

  nuru

  nan

  Emis

  i (T

  on C

  O2e

  )

  Pena

  nggu

  ng

  Jaw

  ab /

  Con

  tact

  Pe

  rson

  Nila

  i Keg

  iata

  n (d

  alam

  USD

  dan

  ID

  R)

  Sum

  ber

  Dan

  aPe

  nggu

  na

  Tekn

  olog

  i Pe

  nyed

  ia

  Tekn

  olog

  iK

  eter

  anga

  n

 • Laporan Identifikasi Teknologi Rendah Karbon 36

  58P

  LTS

  (Fl

  oatin

  g da

  n Fi

  ber

  Gla

  ss)

  ES

  DM

  K

  elom

  pok

  Mas

  yara

  kat

  AP

  BN

  , AP

  BD

  ES

  DM

  1996

  Kab

  upat

  en P

  aser

  , K

  abup

  aten

  Kut

  ai T

  imur

  . K

  abup

  aten

  Kut

  ai

  Kar

  tane

  gara

  , Kab

  Pen

  ajam

  P

  aser

  Uta

  ra, K

  abup

  aten

  M

  ahak

  am H

  ulu,

  Kab

  upat

  en

  Kut

  ai B

  arat

  ,

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla K

  alim

  anta

  n

  59P

  LTM

  HE

  SD

  M

  Kel

  ompo

  k M

  asya

  raka

  t A

  PB

  N, A

  PB

  DE

  SD

  M19

  96

  Kab

  upat

  en K

  utai

  Tim

  ur,

  Kab

  upat

  en P

  enaj

  am P

  aser

  U

  tara

  , Kab

  upat

  en

  Ber

  au,K

  abup

  aten

  Kut

  ai

  Bar

  at, K

  abup

  aten

  Bon

  tang

  ,

  Dat

  a B

  alai

  PP

  I dan

  K

  arhu

  tla K

  alim

  anta

  n

  60P

  anel

  Sur

  yaA

  PB

  NK

  esra

  (Pus

  at)

  Set

  apuk

  Bes

  arD

  ata

  Bal

  ai P

  PI d

  an

  K