บทที่ 3 Moment Distribution - eng.sut.ac.theng.sut.ac.th/ce/oldce/anapptpdf50/ distribution เป นวิธีการแก สมการ simultaneous ของวิธี

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of บทที่ 3 Moment Distribution - eng.sut.ac.theng.sut.ac.th/ce/oldce/anapptpdf50/...

 • 1

  STRUCTURAL ANALYSIS

  By

  Assoc. Prof. Dr. Sittichai SeangatithSCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

  INSTITUTE OF ENGINEERINGSURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  2

  3Moment Distribution

  1. concept moment distribution2. frame statically

  indeterminate moment distribution shear diagram, moment diagram elastic curve

  3.1 moment distribution simultaneous slope-deflection ( step 3)

  3

  : moment distribution

  3.1, 3.7 3.9 +

  4

  Sign Convention

  slope-deflection

  Fixed-End Moments (FEM)

  slope-deflection

 • 5

  1. stiffness factors

  3K - Far End PinnedEIL

  =

  4 K - Far End FixedEIL

  =

  2. distribution factors KDF=K

  DF = 1 - For pinned end

  DF = 0 - For fixed end

  3. fixed-end moment FEM

  4. moment distribution5. FBD shear diagram moment diagram

  6. elastic curve 6

  Member Stiffness Factor Carry-Over Factormember stiffness factor moment 1 radian

  = 1 radian

  2 (2 3 ) FEMAB A B ABIM EL L

  = + +

  2 (2 3 ) FEMBA B A BAIM EL L

  = + +

  4A

  EIL

  =

  2A

  EIL

  =

  4 K

  Far End Fixed

  EIL

  =

  7

  Carry-over factor moment moment

  20.54

  ABA

  AB A

  EIM L

  EIML

  = = +

  Joint Stiffness Factor member stiffness factor joint

  K KT =

  8

  Joint Stiffness Factor

  K K K KT AD AB AC= + + 10000 kN-m=1000 4000 5000= + +

  JSF = moment joint A 1 radian

  ADAD L

  EI

  =

  4K

  ABAB L

  EI

  =

  4K

  ADAD L

  EI

  =

  4K

 • 9

  Distribution Factor (DF) moment M joint A AD, AB, AC moment

  AD AB ACM M M M= + +

  slope-deflection4 KAD AD A

  AD

  EIML

  = = KAB AB AM = KAC AC AM =

  moment joint A

  2 (2 3 ) FEMAD A D ADAD

  EIML L

  = + +

  10

  (K K K )AD AB AC AM = + +

  (K K K )A AD AB AC

  M =+ +

  A moment joint A K DF

  KAD

  AD ADM M M= =K DF

  KAB

  AB ABM M M= =K DF

  KAC

  AC ACM M M= =

  distribution factor

  KDF=K

  KM

  = KAD AD AM =

  KAB AB AM =

  KAC AC AM =

  11

  DF 1000/10000 0.1AD = =

  DF 4000 /10000 0.4AB = =

  DF 5000 /10000 0.5AC = =

  = 1.0

  0.1(2000) 200 N-mADM = =

  0.4(2000) 800 N-mABM = =

  0.5(2000) 1000 N-mACM = =

  = 2,000 N-m

  12

  3.2 Moment Distribution1. member stiffness factor K

  4( )K ABABAB

  EIL

  =

  4( )K BCBCBC

  EIL

  =

  A C fixed support K KA C = =

  6 440 (10 ) m /mE =

  6 460 (10 ) m /mE =

  64 [30(10 )]3

  E =

  64 [60(10 )]4

  E =

  4 K

  Far End Fixed

  EIL

  =

 • 13

  2. distribution factor DF joint

  DF ABBAAB BC

  KK K

  =+

  A:

  B:

  C:

  DF BCBCAB BC

  KK K

  =+

  6

  6

  40 (10 )DF 040 (10 )ABE

  E

  = =+

  6

  6

  60 (10 )DF 060 (10 )CBE

  E

  = =+

  KDF=K

  6

  6

  40 10 0.4040 60 10

  EE E

  = =+6

  6

  60 10 0.6040 60 10

  EE E

  = =+

  14

  3. fixed-end moment FEM

  AB (FEM) (FEM) 0AB BA= =

  BC w = 3 kN/m 2

  (FEM)12BCwL

  =

  2

  (FEM)12CBwL

  = +

  23(4) 4 kN-m12

  = =

  23(4) 4 kN-m12

  = =

  FEMCB

  FEMBC

  15

  4. moment4.a joint B AB BC

  fixed-end moment BC

  0 0

  16

  moment joint B BC =

  moment joint B BA = 0.4( 4) 1.6 kN-m+ = +

  0.6( 4) 2.4 kN-m+ = +

  4.b joint B MB = -4 kN-m joint B MB = + 4 kN-m AB BC (distribution)

  4 kN-m

  1.6 kN-m 2.4 kN-m

 • 17

  4.c joint B moment joint B (carry-over) carry-over factor +0.5

  moment BC CB =

  moment BA AB =0.5( 2.4) 1.2 kN-m+ = +

  0.5( 1.6) 0.8 kN-m+ = +

  18

  4.d A C fixed support moment joint B

  4.e moment joint moment

  19

  5. shear diagram moment diagram

  20

 • 21

  6. elastic curve

  22

  3.3 Stiffness-Factor Modifications1.) Member Pin-Supported at Far End

  2 (2 )AB A BIM EL

  = +

  2 ( 2 ) 0BA A BIM EL = + =

  2A

  B =

  3AB A

  EIML

  =

  3K EIL

  =

  MBA

  MAB

  A B

  23

  2.) Symmetric Structure and Loading

  B C = BC CBM M =

  2 (2 )BC B CIM EL

  = +

  2 (2 )CB C BIM EL

  = +

  2EIM

  L=

  2K EIL

  =

  2 ( 2 )IEL

  = + 2EI ML

  = =

  2 (2 )IEL

  = 2EI ML

  = =

  MBC

  MCB

  24

  3.) Symmetric Structure with Antisymmetric Loading

  6EIM

  L=

  6K EIL

  =

  B C = = BC CBM M M= =

  2 (2 ) 2 (2 )BC B CI IM E EL L

  = + = +

  2 (2 ) 2 (2 )CB C BI IM E EL L

  = + = +

  MBC

  MCB

  6EI ML

  = =

  6EI ML

  = =

 • 25

  3-1 moment distribution shear diagram, moment diagram elastic curve rotation B EIAB = EI EIBC = 2EI

  DOF = 1 B degree of indeterminacy = 7-3 = 4

  26

  1. stiffness factors4( )K ABAB

  AB

  EIL

  =

  4( )K BCBCBC

  EIL

  =

  43EI

  =

  85EI

  =

  2. distribution factors A C fixed end

  4 / 3(DF) 04 / 3ABEI

  EI= =

  +8 / 5(DF) 0

  8 / 5CBEI

  EI= =

  +

  4 / 3(DF)4 / 3 8 / 5BA

  EIEI EI

  =+

  (DF) 1 0.4545 0.5455BC = =

  0.4545=

  27

  2

  2(FEM)ABPab

  L=

  2

  2(FEM)BAPba

  L= +

  2

  (FEM)12BCwL

  =

  (FEM) 4.167 kN-mCB = +

  3. fixed-end moment

  FEMBA FEMBCFEMAB FEMCB

  2

  210(1)2 4.444 kN-m

  3= =

  2

  210(2)1 2.222 kN-m

  3= = +

  22(5) 4.167 kN-m12

  = =

  28

  4. moment distribution

  +4.697-3.106+3.106-4.003M+0.5304+0.4419COM

  +1.0607+0.8838DM+4.1667-4.1667+2.2222-4.4444FEM

  00.54550.45450DFCBBCBAABMemberCBAJoint

  (DF) (DF) 0AB BC= = (DF) 0.4545CB =(DF) 0.5455BC =

  (FEM) 4.4444 kN-mAB = (FEM) 2.2222 kN-mBA = +

  (FEM) 4.1667 kN-mBC = (FEM) 4.1667 kN-mCB = +

 • 29

  5. FBD shear diagram moment diagram

  +4.697-3.106+3.106-4.003 MCBBCBAABMember

  30

  2.341 m

  31

  6. elastic curve

  32

  rotation B

  slope-deflection

  2 (2 3 ) (FEM)ABBA B A BAABAB

  EIML L

  = + +

  23.106 (2 ) 2.22223 B

  EI = +

  0.663B EI

  =

 • 33

  moment distribution shear diagram, moment diagram elastic curve rotation B EIAB = 0.75EIBC

  DOF = 3 A, B C degree of indeterminacy = 4-3 = 1

  34

  1. stiffness factors3K ABAB

  AB

  EIL

  =

  3K BCBCBC

  EIL

  =

  3(0.75 )5

  0.45

  BC

  BC

  EI

  EI

  =

  =

  0.5 BCEI=2. distribution factors

  A C pinned end 0.45(DF) 1.0

  0 0.45BC

  ABBC

  EIEI

  = =+

  0.5(DF) 1.00 0.5

  BCCB

  BC

  EIEI

  = =+

  0.45(DF)0.45 0.5

  BCBA

  BC BC

  EIEI EI

  =+

  (DF) 1 0.4737BC =

  0.4737=

  0.5263=

  0.75AB BCEI EI=

  35

  2

  (FEM)8BC

  wL=

  3. fixed-end moment

  FEMBA FEMBC

  212(6) 54.0 kN-m8

  = =

  2

  (FEM)8BA

  wL= +

  28(5) 25.0 kN-m8

  = + = +

  36

  4. moment distribution

  0-38.737+38.7370M+15.263+13.737DM

  0-54.0+25.00FEM1.00.52630.47371.0DFCBBCBAABMemberCBAJoint

  (DF) (DF) 1.0AB CB= = (DF) 0.4737BA = (DF) 0.5263BC =

  (FEM) 40.0 kN-mBA = +

  (FEM) 54.0 kN-mBC =

 • 37

  5. FBD shear diagram moment diagram

  0-38.737+38.7370 MCBBCBAABMember

  38.737 38.737

  12.25327.747 42.456

  29.5445 m 6 m

  38

  39

  6. elastic curve

  40

  rotation B

  slope-deflection3 ( ) (FEM)ABBA B BA

  ABAB

  EIML L

  = +

  338.737 ( ) 25.05 B

  EI + = +

  22.895B EI

  = +

 • 41

  3-2 moment distribution shear diagram, moment diagram elastic curve

  AB moment AB

  1.2EI EI

  42

  4K BCBCBC

  EIL

  =

  4K CDCDCD

  EIL

  =

  1. stiffness factors4(1.2 ) 0.96

  5EI EI= =

  44EI EI= =

  1.2EI EI

  43

  2. distribution factors

  D fixed end

  AB (DF) 0BA = (DF) 1.00

  BCBC

  BC

  KK

  = =+

  (DF) 0CDDCCD

  K EIK EI

  = = =+ +

  0.96(DF)0.96CB

  EIEI EI

  =+

  (DF) 1 (DF) 0.5102CD CB= =0.4898=

  K 0.96BC EI=

  KCD EI=

  44

  3. fixed-end moment

  FEMCB

  FEMBA

  FEMBC

  (FEM) 20(2) 40 kN-mBA = = +2

  (FEM)12BCwL

  = 240(5) 83.333 kN-m

  12= =

  AB

  2

  (FEM)12CBwL

  = + 83.333 kN-m= +

  C FEM FEM

 • 45-2.336+2.653-2.154COM-4.672-4.308+5.306DM

  -5.528+8.980-5.306COM-11.055-10.612+17.960DM

  -18.707+21.667-17.960COM-37.414-35.919+43.333DM

  -10+83.333-83.333+40FEM00.51020.48981.00DF

  DCCDCBBCBAMemberDCBJoint

  4. moment distribution(DF) 0BA = (DF) 1BC = (DF) 0DC = (DF) 0.4898CB = (DF) 0.5102CD =

  (FEM) 40 kN-mBA = + (FEM) 83.333 kN-mBC = (FEM) 83.333 kN-mCB = +

  46-27.639-10-55.297+65.297-4040M-0.020-0.020+0.033DM

  -0.033+0.040-0.033COM-0.067-0.065+0.080DM

  -0.083+0.132-0.080COM-0.166-0.159+0.264DM

  -0.275+0.325-0.264COM-0.549-0.528+0.650DM

  -0.667+1.077-0.650COM-1.354-1.299+2.154DM

  -2.336+2.653-2.154COM00.51020.489810DF

  DCCDCBBCBAMember

  47

  5. FBD shear diagram moment diagram

  -27.639-10-55.297+65.297-4040MDC

Recommended

View more >