7

nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º
Page 2: nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º
Page 3: nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º
Page 4: nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเกบ็เมลด็พนัธุ์พืช เลขท่ี 257 ห้องปฏิบติัการจุลินทรีย์

ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสีมา ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา แบบเลขที่ 40/2563หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

1.1- -

1.00 งาน - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00 งาน - 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1.1.2 งานฝ้าเพดาน - - - 48.00 ตร.ม. 30.00 1,440.00 15.00 720.00 2,160.00

1.1.3 งานผนงั - - - 24.00 ตร.ม. 2,800.00 67,200.00 - 67,200.00 วสัดุและแรงงาน

84.00 ตร.ม. 40.00 3,360.00 20.00 1,680.00 5,040.00 วสัดุและแรงงาน

1.1.4 งานผิวพ้ืนปูดว้ยวสัดุแผน่ชนิดต่างๆ - - - 48.00 ตร.ม. 35.00 1,680.00 15.00 720.00 2,400.00

1.1.5 งานประตู-หนา้ต่าง - - - 1.00 งาน 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00 วสัดุและแรงงาน

1.00 ชุด 9,500.00 9,500.00 - 9,500.00 วสัดุและแรงงาน

1.00 ชุด 8,500.00 8,500.00 - 8,500.00 วสัดุและแรงงาน

1.1.6 งานทาสี - - - 84.00 ตร.ม. 45.00 3,780.00 30.00 2,520.00 6,300.00

48 ตร.ม. 45.00 2,160.00 30.00 1,440.00 3,600.00 รวมราคางานสถาปัตยกรรม 100,120.00 10,580.00 110,700.00

-D1 ประตูบานเล่ือนเด่ียว -D2 ประตูบานเล่ือนเด่ียว

-ทาสีอะคลีลิคก่ึงเงา (ชนิดทาภายใน) -ทาสีน ้าพลาสติกฝ้าเพดาน (ภายใน)

-งานร้ือระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

-งานซ่อมแซมฝ้าเพดานของเดิม

-งานติดตั้งผนงัอลูมิเนียมพร้อมกระจก (ตามแบบ) -งานซ่อมแซมผนงัฉาบปูนของเดิม

-งานท าความสะอาดพ้ืนและลงแวกซ์

-งานซ่อมแซมประตูหนา้ต่างของเดิม

หมายเหตุจ านวนล าดบัที่ หน่วย รวม

ค่าวสัดุ และแรงงาน

ค่าแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

-งานร้ือถอนผนงัก่ออิฐฉาบปูนพร้อมขนยา้ยทิง้

รายการ

สถานทีก่่อสร้าง

หน่วย : บาทค่าวสัดุ

งานสถาปัตยกรรม1.1.1 งานร้ือถอนอุปกรณ์ต่างๆ

Page 5: nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/2

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเกบ็เมลด็พนัธุ์พืช เลขท่ี 257 หอ้งปฏิบติัการจุลินทรีย์ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสีมา ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา แบบเลขที่ 40/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ1.2 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร - - -

1.2.1 โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - - - -โคมไฟแบบกล่องลอยมีแผน่ครอบอะคลีลิค 6.00 ชุด 2,750.00 16,500.00 135.00 810.00 17,310.00 หลอด T8 LED 2x16 w พร้อมอุปกรณ์ - - - 1.2.3 สวิทซ์และปลัก๊ไฟฟ้า - - - -สวิทซ์ปิด-เปิด 3.00 ชุด 100.00 300.00 80.00 240.00 540.00 -ปลัก๊ไฟฟ้าคูมี่สายดิน 13.00 ชุด 150.00 1,950.00 90.00 1,170.00 3,120.00 1.2.4 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ - - - -งานเดินสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า P.V.C. พร้อมอุปกรณ์ 1.00 งาน 38,500.00 38,500.00 - 38,500.00 วสัดุและแรงงาน

1.2.5 งานแผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด 6 ช่อง 1.00 ชุด 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 วสัดุและแรงงาน

รวมราคางานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 72,250.00 2,220.00 74,470.00 1.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - - -

1.3.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั -ขนาด 18,000 บีทียู 2.00 ชุด 16,000.00 32,000.00 - 32,000.00 1.3.2 พดัลมระบายอากาศ - - - -พดัลมระบายอากาศ ขนาด 10" ชนิดติดฝ้าเพดาน 2.00 ชุด 1,500.00 3,000.00 450.00 900.00 3,900.00 รวมราคางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 35,000.00 900.00 35,900.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการ

หน่วย : บาท

ล าดบัที่

สถานทีก่่อสร้าง

จ านวน หน่วยค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวสัดุ และ

ค่าแรงงานหมายเหตุ

Page 6: nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º
Page 7: nutrition.dld.go.thnutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/4.257-middleprice.pdf ·  ¦. 4  n ¸É1/2 ºÉ°Ã ¦ µ¦/ µ n°¦oµ ¦´ ¦» æ Á È Á¤¨È ¡ ´ »r¡º

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเกบ็เมลด็พนัธุ์พืช เลขท่ี 257 หอ้งปฏิบติัการจุลินทรีย์ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสีมา ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา แบบเลขที่ 40/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า - - - 2.1.1 งานโตะ๊ปฏิบติัการ A1 ขนาดตามแบบ 1.00 ตวั 80,000.00 80,000.00 - 80,000.00 วสัดุและแรงงาน

2.1.2 งานโตะ๊ปฏิบติัการ A2 ขนาดตามแบบ 1.00 ตวั 80,000.00 80,000.00 - 80,000.00 วสัดุและแรงงาน

2.1.3 งานโตะ๊ปฏิบติัการ A3 ขนาดตามแบบ 1.00 ตวั 52,000.00 52,000.00 - 52,000.00 วสัดุและแรงงาน

2.1.4 งานโตะ๊ปฏิบติัการ A4 ขนาดตามแบบ 1.00 ตวั 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 วสัดุและแรงงาน

รวมราคางานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า 332,000.00 - 332,000.00 2.2 งานครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร - - -

2.2.1 งานมูล่ีปรับแสง ขนาด 1.20 x 3.00 ม. 3.00 ชุด 2,800.00 8,400.00 - 8,400.00 วสัดุและแรงงาน

- - - - - - - - - - - -

รวมราคางานครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร 8,400.00 - 8,400.00

หน่วย : บาท

สถานทีก่่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าวสัดุหน่วยจ านวนรายการ

ค่าแรงงาน รวมค่าวสัดุ และ

ค่าแรงงานหมายเหตุล าดบัที่