7
1 Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, 20.02.2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1801 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 418 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ. ΤΟΠΟΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη και Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, ο Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ τακτικά μέλη και η Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη αναπληρωματικό μέλος. ΑΠΟΝΤΕΣ: Ο Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος και ο Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης τακτικά μέλη. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη και διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος. ΘΕΜΑ 6ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν, στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την συμπλήρωση της τεκμηρίωσης της βαθμολόγησης όλων των βαθμολογημένων προτάσεων αναφορικά με το Κριτήριο 10 για την Θέση Νο1 (Πολιτικού Μηχανικού) και τα Κριτήρια 7 και 9 για την Θέση Νο2 (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης), για την υλοποίηση του με τίτλο «Ανάπτυξη Συγχρηματοδοτούμενων Υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης για την υποβοήθηση της έρευνας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81547 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σταυρουλάκη Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρίθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1547/16-02-2017 συμπληρωματικό πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων, η οποία συνεδρίασε εκ νέου κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Ενστάσεων και ομόφωνης έγκρισης από την 417 η Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1249/2017), για να συμπληρώσει την τεκμηρίωσή της ως προς την βαθμολόγηση όλων των βαθμολογημένων προτάσεων αναφορικά με το Κριτήριο 10 για την Θέση Νο1 (Πολιτικού Μηχανικού) και αναφορικά με τα Κριτήρια 7 και 9 για την Θέση Νο2 (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ) στα πλαίσια της 11030/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συγχρηματοδοτούμενων Υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης για την υποβοήθηση της έρευνας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81547 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σταυρουλάκη.

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ …™469Β6Ν-Μ3Χ.pdf1 Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικ

  • Upload
    others

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά

Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΑΝΙΑ, 20.02.2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1801

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 418ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ.

ΤΟΠΟΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη,

Κουνουπιδιανά.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη και

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητής Κωνσταντίνος

Κομνίτσας, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, ο Αναπλ. Καθηγητής

Ιωάννης Παπαμιχαήλ τακτικά μέλη και η Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία

Σταυρουλάκη αναπληρωματικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ο Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος και ο Αναπλ. Καθηγητής

Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης τακτικά μέλη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας της Επιτροπής

Ερευνών.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη και διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε

την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

ΘΕΜΑ 6ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που

κατατέθηκαν, στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την

συμπλήρωση της τεκμηρίωσης της βαθμολόγησης όλων των βαθμολογημένων προτάσεων

αναφορικά με το Κριτήριο 10 για την Θέση Νο1 (Πολιτικού Μηχανικού) και τα Κριτήρια 7 και 9

για την Θέση Νο2 (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού

Παραγωγής και Διοίκησης), για την υλοποίηση του με τίτλο «Ανάπτυξη

Συγχρηματοδοτούμενων Υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης για την υποβοήθηση της έρευνας,

της εξωστρέφειας και της καινοτομίας», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81547 και Επιστημονικά

Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σταυρουλάκη

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρίθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1547/16-02-2017

συμπληρωματικό πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων, η οποία συνεδρίασε εκ νέου

κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Ενστάσεων και ομόφωνης έγκρισης από την 417η

Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1249/2017), για να συμπληρώσει την τεκμηρίωσή

της ως προς την βαθμολόγηση όλων των βαθμολογημένων προτάσεων αναφορικά με το Κριτήριο 10

για την Θέση Νο1 (Πολιτικού Μηχανικού) και αναφορικά με τα Κριτήρια 7 και 9 για την Θέση Νο2

(Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης) στα

πλαίσια της 11030/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με

τίτλο «Ανάπτυξη Συγχρηματοδοτούμενων Υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης για την υποβοήθηση της

έρευνας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81547 και Επιστημονικά

Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σταυρουλάκη.

ΑΔΑ: 685Ι469Β6Ν-Μ3Χ

2

Αναφορικά με την Θέση Νο1 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πολιτικού Μηχανικού, η

Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη σε συμπλήρωση της τεκμηρίωσης της βαθμολογίας του Κριτηρίου 10

και απεφάνθη ότι ο αρχικός πίνακας βαθμολογίας για τη θέση Νο 1 του Πολιτικού Μηχανικού, ο

οποίος είχε ενσωματωθεί στο με αριθμό πρωτ. ΕΛΚΕ 13302/10-11-2016 πρακτικό της ίδιας

Επιτροπής, δεν τροποποιείται.

Αναφορικά με την Θέση Νο2 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή

Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη

σε επαναβαθμολόγηση των υποψηφίων επί τη βάση των Κριτηρίων 7 και 9 και συνέταξε σχετικό

πίνακα βαθμολόγησης ο οποίος εκτίθεται στο με αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1547/16-02-2017

συμπληρωματικό πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει ως έχει το με αρ.

πρωτ. ΕΛΚΕ 1547/16-02-2017 συμπληρωματικό Πρακτικό Αξιολόγησης Προτάσεων για την Θέση

Νο1 και Νο2. και εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων :

Θέση Νο 1

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 75,35

Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ 65,50

Γ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ 61,80

Δ ΚΑΛΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 58,25

Ε ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 55,70

Θέση Νο 2

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ 70,57

Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 68,40

Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗΣ 66,34

Δ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΠΑ 55,31

Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 54,08

Τέλος, αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη των κάτωθι συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη

Συγχρηματοδοτούμενων Υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης για την υποβοήθηση της έρευνας, της

εξωστρέφειας και της καινοτομίας», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81547 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον

Καθηγητή κ. Γεώργιο Σταυρουλάκη:

i) με την κα Μαραγκουδάκη Αικατερίνη, πολιτικό μηχανικό, με διάρκεια σύμβασης από

1/3/2017 έως 28/2/2018, με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μελετών έργων, διενέργεια

επιβλέψεων έργων, συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας διαφόρων ειδών και

παρακολούθηση υλοποίησης τους και συμπληρωματικές αναθέσεις που ως αντικείμενο

έχουν διοικητικές διαδικασίες, όπως το αντικείμενο αυτό θα εξειδικευτεί ειδικότερα στην υπό

σύναψη σύμβαση. Οι αποδοχές της κα Μαραγκουδάκη θα οριστούν βάσει των διατάξεων του

Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό

πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ii) με τον κ. Μαρακάκη Κωνσταντίνο, μηχανολόγο μηχανικό, με διάρκεια σύμβασης από

1/3/2017 έως 28/2/2018, με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μελετών έργων, διενέργεια

επιβλέψεων έργων, συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας διαφόρων ειδών και

παρακολούθηση υλοποίησης τους, έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη για

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, καταγραφή κτιριακού αποθέματος

του Πολυτεχνείου Κρήτης από ενεργειακής πλευράς και συμπληρωματικές αναθέσεις που ως

αντικείμενο έχουν διοικητικές διαδικασίες, όπως το αντικείμενο αυτό θα εξειδικευτεί ειδικότερα

στην υπό σύναψη σύμβαση. Οι αποδοχές του κ. Μαρακάκη θα οριστούν βάσει των

διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές

Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους.

ΑΔΑ: 685Ι469Β6Ν-Μ3Χ

3

Και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών για την υπογραφή των συμβάσεων

ως ανωτέρω.

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 418ης

Συνεδρίασης

Χανιά, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη και

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης

Η Γραμματέας

Αργυρώ Βαϊδάκη

ΑΔΑ: 685Ι469Β6Ν-Μ3Χ
ΑΔΑ: 685Ι469Β6Ν-Μ3Χ
ΑΔΑ: 685Ι469Β6Ν-Μ3Χ
ΑΔΑ: 685Ι469Β6Ν-Μ3Χ
ΑΔΑ: 685Ι469Β6Ν-Μ3Χ