คู่มือปี 5 ??Web view2005-03-15เรียนแบบ ... ใช้ทุนของหน่วยสาขาวิชานั้นๆ จะเป็นผู้ set ผ่าตัด elective ... ในการผ่าตัด elective

Embed Size (px)

Text of คู่มือปี 5 ??Web view2005-03-15เรียนแบบ ......

5

8

5

5

7

. 504 6 (0/0-6/)

.. 671

4 5

. 401 18-20 6 2 9-10 3 3 ( 3 ) /

.. 504

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.

3.1

3.2

3.3

3.4 /

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

(Course Content)

1. 39 14.00 - 16.00 . 1 2

2.

.. 504

Topic in Plastic Surgery

1. Basic Plastic Surgery, Skin graft and skin flap

1

2. Maxilofacial Injuries (Soft-tissue trauma)

1

3. Maxilofacial Injuries (Facial bone fracture)

1

4. Scar and keloid

1

5. Cleft lip and cleft palate

1

6. Thermal burns

1

7. Electrical burns, and Chemical burns

1

8. Hand injury

1

8

Topic in Pediatric Surgery

1. Introduction to Pediatric Surgery, Pre and Post-operative Care

1

2. Common problems in Pediatric patients

2

4. Abdominal mass in pediatric patients, Neuroblastoma, Wilms' tumor, Hepatoblastoma

1

5. Neonatal Jaundice, Abdominal wall defect

1

6. Anorectal malformation and Hirchsprung's disease

1

6

Topic in Neurosurgery

1. History and General considerations in Neurosurgery

1

2. Head injuries

1

3. Congenital Anomalies of the nervous system

1

4. Brain tumor

1

5. Surgical treatment of Spinal cord diseases

1

6. Surgical infections in the nervous system

1

6

Topic in Cardiovascular Thoracic Surgery

1. Surgery of Congenital Heart Diseases

2

2. Surgery of Valvular Heart Diseases

2

3. Surgery of ischemic heart diseases

1

4. Surgery of the Great vessels

1

6

Topic in Urology

1. Obstructive uropathy

1

2. Neurogenic bladder

1

3. Urodynamic

2

4. Urolithiasis

2

5. Infections of Genitourinary tract

1

6. Injuries of Genitourinary tract

1

7. Tumor of Genitourinary tract

3

8. Kidney transplantation

1

9. Congenital Anomalies of Genitourinary tract

1

13

1. INCISION AND DRAINAGE

2. DEBRIDEMENT AND SUTURING OF WOUND

3. BIOPSY OF SKIN AND SUPERFICIAL MASS

4. EXCISION OF BENIGN TUMOR AND CYST OF SUBCUTANEOUS TISSUE

5. VENESECTION AND CENTRAL VENOUS PRESSURE MEASUREMENT

6. WOUND DRESSIND AND WOUND CARE

7. CLOSED CHEST CARDIAC MASSAGE

8. TRACHEOSTOMY

9. NAIL EXTRACTION

10. CIRCUMCISSION

11. VASECTOMY

12. ABDOMINAL PARACENTESIS

13. PREPARATION OF PATIENT IN OPERATING ROOM

2543 Minor Surgical Procedures 8.30 - 10.00 .

1. Vasectomy and Circumcission

.. 504

1. (Direct Observation)

1.1

10%

1.2 Learning Activities

10%

2.

2.1

8%

2.2 5%

2.3 2%

3.

3.1 MCQ (Multiple choice questions)

30%

3.2 MEQ (Multiple essay questions)

10%

3.3 Short questions

15%

3.4 OSCE (Objective structural clinical evaluation)10%

100%

6

facts

1.

2. 1 1

3.

4. CHART HOLDER 24

5. () 48 48

6. New Admission Note

7.

8. progress note S-O-A-P format

9.

10. Discharge summary Off-service note

11.

((( (((

(OPERATIVE NOTE)

24

1. Identification data , scrub nurse, circulating nurses, , ,

2. Pre-operative diagnosis, Operative procedures, and post-operative diagnosis

3. Description of Operative procedure; including position of the patient, incision, operative finding, details of every operative procedures, drains use, etc.

4. The patient's condition during operation, and estimated blood loss

5. The patient's surgical specimens, discharge smear and culture, etc.

6.

1. (Identification data)

2. (Source of data and reliability)

3. (History of illness)

3.1 (Chief complaint)

3.2 (Present illness)

3.3 (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, allergy)

3.4 (systemic review)

3.5 (Family history - health of family, familial diseases, marital history)

3.6 (Social history - birth place, social and economic status, daily activities, use of drugs, occupation)

4. (Physical examination)

4.1 Vital signs on admission ( Temperature, BP, pulse, respiratory rate, height, weight)

4.2 General appearance

4.3 Integument (skin, nails, hair)

4.4 Head (skull, eyes, nose, ears, mouth, and throat )

4.5 Neck

4.6 Breast

4.7 Chest and lungs

4.8 Cardiovascular system (heart and peripheral vascular)

4.9 Abdomen

4.10 Genitalia

4.11 Anal and rectal examination

4.12 Back

4.13 Extremities

4.14 Nervous system

4.15 Mental status

1. (Provisional diagnosis)

2. ( Basic Laboratory Investigations)

3. (Differential diagnosis)

4. (Treatment and further examinations)

5. ( Special Investigations)

6. (Final Diagnosis)

11. (Results of treatment and progress of disease)

12. (Plan of patient and family education)

1. (Identification data of injured patient)

2. (Source of data and reliability)

3. (History of injury)

3.1 (Chief complaint)

3.2 (Description of event)

3.2.1 (Mechanism of injury)

3.2.2 (Environment)

3.2.3

3.3 (Previous treatment)

3.3 (Past illness -general health, infections, hospitalization, operation, allergy, medications)

4. (Initial evaluation and assessment - Primary survey including vital signs and level of consciousness)

5. (steps in the initial resuscitation)

6. (Secondary survey)

6.1 Head and face

6.2 Neck

6.3 Chest and lungs

6.4 Abdomen

6.5 Pelvis and perineum

6.6 Back and spine

6.7 Extremities and peripheral vascular

6.8 Neurological examination

7. ( Provisional diagnosis and specific organs injuries)

8. (Investigations)

9. (General management and management of specific injuries)

10. (results of treatment and progression)

11. (Discussion)

BEDSIDE TEACHING ROUND

7.00 - 8.00 . 7.00 . A C B D round 14.00 . board ... 5 pager Teaching round

LEARNING ACTIVITIES

2 Learning activity film x-rays 5 4

/

1. SI Swartz, et al. Principles of Surgery. McGraw-Hill Professional; 7th edition, 1998

2. CM Townsend, et al. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. W B Saunders Co; 16th edition, 2001

3. LJ Greenfield, et al. Surgery, Scientific Principles and Practice. Lippincott Williums & Wilkins; 3rd edition, 2001

4. LW way, GM Doherty. Current Surgical Diagnosis and Treatment. McGraw-Hill/Appleton & Lange; 11th edition, 2002

1. SET ELECTIVE 14.00 . 15.00 ( 12.00 .) ( Manual of Operation)

2.

3. ELECTIVE CASES 8.00 .

4.

5. MASK

6. (RECOVERY ROOM)

A ( ... 5 )

7.00-8.00

8.30-9.30

9.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

Teaching Round (Gen A)

Learning Activity (Gen D)

OPD

OPD

OR minor

Lecture

Teaching Round (Gen C)

Learning Activity (Gen B)

OR room 2

Lecture

Teaching Round (Gen A)

Learning Activity (Gen A)

Service Conference

Facultys activities

Teaching Round (Gen C)

Learning Activity (Gen C)

OR room 9

Lecture

Teaching Round (.)

Survice Round

Departments activities

Departmentactivities

Lecture

Survice Round

Survice Round

B ( ... 5 )

7.00-8.00

8.30-9.30

9.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

Teaching Round (Gen D)

Learning Activity (Gen D)

OR room 5,6

Lecture

Teaching Round (Gen B)

Learning Activity (Gen B)

Service Conference

Lecture

Teaching Round (Gen D)

Learning Activity (Gen A)

OR room 9

Facultys activities

Teaching Round (Gen B)

Learning Activity (Gen C)

OPD

OPD

OR minor

Lecture

Service Round

Departments activities

Department activities

Lecture

Service Round

Service Round

C ( ... 5 )

7.00-8.00

8.30-9.30

9.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

Teaching Round (Gen