שדות אלקטרומגנטיים - דף נוסחאות מאינסוף

Embed Size (px)

Text of שדות אלקטרומגנטיים - דף נוסחאות מאינסוף

For more please visit www.nsof.info 3 2[ ] ; [ ] ; [ ] ; [ ]N V A C AE H JC m m m mp 3 69 1210 ; 1010 ; 10m mily micron nano p pico : dFdx: ( , , )x y zF F FF : : 0 0; r r : . : . : : . '. : ( , , ) fx y z 4 : ( , , ) ( , , ) ( , , )i j kF f x y z i f x y z j f x y z k + +( Irrotational :)( ) ( ) 0 0 F F ds F V = V VV llr . : . ,( Solenoidal :)0 V F ,. : . . . :SS SF da F n da o ll ll F , S .: F : ( , , ) ( , , ) ( , , )i j kF f x y z i f x y z j f x y z k + + S :) ( ( , , ) 0 ( , ) S x y z z g x y = : ?S SF ds F n ds ll ll: SnSVV , xy , dxdy -ds :{11 1 coscosds dxdyn zn z n z ds dxdy uu = , z , ( , ) g x y .)(( , , ( , )) F x y g x y: " 1 ( , , ( , )) S SSF n ds F x y g x y dxdyS n zV V ll ll:) ( ( )( , , )( , , ), ,( ) ( ) ( )d e fx y zC a b cf d ex y za b cdxF dl FFF dydzFx dx F y dy Fz dz| ` . , + +l ll l l: ( .) :1 ) . 2 ) . 3 ) . : } J E 1 2 3: ( ) ; ( , , )S CFda F dl dl dx dy dz V ll l : : 0( ) + F q E v H: : ) (00; c c dS SSE HtE dl H datoV oo ol ll142 43 1 42 43. : ) , + (00; c c dS S SSdH E JdtdH dl E da J dadtrrV + + l ll ll1 442 4 43142 43 142 43 142 43: p. -n. -i . -( ){00; V S S dV VVV V S LEE da dvdV Q dV da dlr pr pp p n iV + +ll llllll lll ll l1 442 4 431 442 4 43%142 43 123 . : p , 3. : {( )20 V E ds E dE VE dl E d spr V V V Vll llll llr rrrur r ur r:) ( ( )000 ;0VS S dVH daH V ll : {; S S dV VVV V S LVdJdtdJ da dVdtdV Q dV da dlppp p n iV + +ll llllll lll ll l1 442 4 43%142 43 123 .. / :- .- ) , ,( , . - , . - u1,u2,u3 . ' - ds . = $ $2 2 2( , , )1ii i iii ir xx y y z z x y zdx dy dzhdu du dudruh du + + | ` | ` | ` + + . , . , . , $r . h , ( xyz ) .:$( )3 321 1; i i iii i i ii ids h dudr ds h du u dr h du : 12 2 3 3da u ds u ds . :1 2 3 1 2 3 1 2 3 dV ds ds ds h h h du du du ( , , ) o r z :2 21123001 cossin ;1rzz r rz r z ru r x yxyu tgotherwise xu zh x ry r h rz zhda h h ds ds r dr ddv h h h ds ds ds r d dz droo oo orooooo

+> +' ' ' ' 1For more please visit www.nsof.info :zda ,o r2For more please visit www.nsof.info ( , , ) uo r : 2 2 212322000 21 cos sinsin sin ;cossinsinsinrzrr ru r x y z ruuh x ry r h rz rh rda h h ds ds r d ddv h h h ds ds ds r d d dru o u ou o u ou u ro r o uo uuuu u ou u o + + >