20
בר אוניברסיטת- אילן ל המחלקה מידע לימודי העצמאות מלחמת נושא הצגת מט באתר" ח קורס שם: הידע של סוציולוגיה מרצה: ד" קניון סמדר ר מגיש: רון יובל תאריך: 5 נובמבר, 2005

הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

  • Upload
    yuval

  • View
    921

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

אין תיאור

Citation preview

Page 1: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

לימודי מידע המחלקה ל–אילן -אוניברסיטת בר

הצגת נושא מלחמת העצמאות

ח"באתר מט

סוציולוגיה של הידע: שם קורס

ר סמדר קניון"ד: מרצה

יובל רון: מגיש

2005, נובמבר5 : תאריך

Page 2: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

תוכן עניינים

3..............................................................................................................................מבוא

5..................................................................................................................סקירת ספרות

10..................................................................................................................ניתוח האתר

18...........................................................................................................................סיכום

2

Page 3: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

מבוא

הפעלה והערכה של , ח הוקם במטרה לתרום לשיפור דרכי ההוראה באמצעות פיתוח"אתר מט

המציע , מלבד היות הגוף חלוץ במחשוב מערכת החינוך בארץ. גיהמערכות למידה מבוססות טכנולו

ח "שואף מט, פתרונות אינטגרטיביים בהוראה ואשר מתפקד גם כמוציא לאור בתחום ספרי הלימוד

מפתח , ח מפעיל כיתות מתוקשבות"מט. לשלב את האינטרנט בתחומי התוכן הנלמדים בבתי הספר

, מידע וטכנולוגיה, בהיסטוריה-וקישורים לנושאים מגוונים ח מידע "באתר מט. מאגרי מידע ולומדות

.ספרות ושפות

הספריה הינה אתר שמטרתו לסייע . ח"ח הינה הספריה הוירטואלית של מט"אחת היוזמות של מט

קהל היעד של . בידי התלמידים בהכנת שיעורי בית וכן להעשיר את דעתם בנושאים שונים ומגוונים

החל מבית ספר יסודי ועד בית ספר תיכון – ספר בכל רחבי האץ ובכל גיל האתר הוא תלמידי בתי

1.כולל

תקומת מדינת ישראל ושנותיה הראשונות –חלק מרכזי מהחומר באתר נלקח מהתקליטור החינוכי

המאגר מספק לתלמידים מקורות ראשוניים . שהינו מאגר מידע ממוחשב ומדריך למורה, 1947-1955

לצד מקורות אלו מוצע לתלמידים מידע . וכלו לגבש בעצמם את הנרטיב ההיסטוריומגוונים בכדי שי

מטרות המאגר מגוונות . קטעי מבוא לסוגיות מקיפות וקטעי מידע חיוני לסוגיות פרטניות: מעובד

פיתוח ; פיתוח החשיבה ההיסטורית; הכרת תהליכים ואירועים מרכזיים בתקופה הנידונה: וכוללות

2. במקורות היסטוריים וכן פיתוח מיומנויות חיפוש מידע במאגר ממוחשבמיומנויות טיפול

אחד . החל משנות השמונים ניכרות מגמות של שינוי בחקר ובכתיבת ההיסטוריוגרפיה הישראלית

המנסים להדגיש ולהביא בכתיבתם נושאים , "חדשים"מסימני שינויים אלו הוא הופעת ההיסטוריונים ה

asp.about/il.ac.cet.lib.www://http: כתובת. מידע על הפרויקט–ח "הספריה הוירטואלית של מט 1 עלון למורי ההיסטוריה, 1947-1955 הראשונות תקומת מדינת ישראל ושנותיה, חיה רגב ואביגיל אורן 2

3

Page 4: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

בעבודה אבדוק איך מצטיירת מלחמת העצמאות באתר . כתיבה ההיסטוריתשנדחקו לקרן זווית ב

לצורך ניתוח הצגת נושא . והאם אנו מוצאים את השפעת הלכי הרוח בחקר מלחמת העצמאות באתר

-הסכסוך הערבי, מלחמת העצמאות באתר אשתמש במחקרים שבדקו את השתקפות הנרטיב הציוני

. ועד ימינו1948משנת ישראלי ובעיית הפליטים בספרי הלימוד

4

Page 5: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

סקירת ספרות

מלחמת (ערבי עובר כציר לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל מיום הקמתה -הסכסוך הישראלי

. יהודי החל מראשית התיישבותם של היהודים בארץ ישראל-הסכסוך הערבי. ועד ימינו) ח"תש

, מלחמת העצמאות. 1936-1939 במרד הערבי בשנים והסכסוך היה אלים כבר מתחילתו והגיע לשיא

גבתה קורבנות רבים , ם בדבר חלוקתה של ארץ ישראל לשתי מדינות"שפרצה לאחר ההכרעה באו

ישראלי הוא אחת -הסכסוך הערבי. משני הצדדים ומאות אלפי פלשתינים הפכו לפליטים בסיומה

מה בין השנה בה נחתמו הסכמי הפסקת לחי, 1974הדוגמאות לסכסוך בלתי נשלט לפחות עד שנת

ש הסכמים אלא שאפשרו את פתיחתו של תהליך השלום ושלו, ישראל למצרים ובין ישראל לסוריה

3.בירושלים, אנואר סאדאת, של נשיא מצריםשנים מאוחר יותר לביקורו

מלחמת העצמאות היסטוריוגרפיה והספרות הישראלית אתבמהלך שנות החמישים והשישים היללו ה

החלשים , הם תיארו את המלחמה בניצחונם של המעטים על הרבים. ל נסותיארו אותה במונחים ש

. מלחמות המכביםלמלחמת דויד בגולית או הצודק על העוול והשוו את המלחמה להעניין , על החזקים

האשימו את בריטניה בכך שכיוונה כביכול בחשאי את מתקפת , כדי להעצים את ההישג ההרואי

תולדותב ככל שהעמיק המחקר האקדמי . ת צבאות ערב לישראלהפלסטינים על היישוב ואת פליש

בים ונעשתה ביקורתית אזות ומסופרלטירהשתחררה מפ, המלחמה ותוצאותיה השתנתה גישה זו

4.יותר

היסטוריונים בשלהי שנות השמונים מסתמנת תפנית בכתיבה ההיסטורית בישראל עם הופעת ה

אל סבלותיהם של , של מדינת ישראלשגיה שספריהם הסיתו את תשומת הלב מהי"החדשים"

היה פתיחת הארכיונים וחשיפת "החדשים"היסטוריונים הגורם להופעת ה,לדברי מוריס. הפלסטינים

ישראלית פשטנית של הישנים אוחזים בגרסהההיסטוריונים לדבריו . תעודות מימי ראשית המדינה

הם . להציג באור שלילי את הצד הישראליערבי ונמנעים מלדון בעובדות שעלולות -הסכסוך הישראלי

443' עמ, מגמות, נשלט והשתקפותו בספרי הלימוד הישראלים-ישראלי כבלתי-הסכסוך הערבי, טל-דניאל בר 3 11' עמ, קוממיות ונקבה, יואב גלבר 4

5

Page 6: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

היסטוריונים גישת ה. מעין היסטוריונים מטעם העוסקים בהצדקת התנועה והמדינה איתה הם מזדהים

ופתיחת ריחוקם היחסי מן המאורעות . מאופיינת בספקנות בסיסית ובאובייקטיביות מדעית"החדשים"

5. חקרים מבוססים ומתועדים היטבמאפשרים להם להציע מ, 1948ארכיונים מתקופת מלחמת

אינו נובע כלל וכלל מגילוין "ויכוח ההיסטוריונים" ו"החדשים"היסטוריונים הופעתם של ה, לדעת רם

גם אם , העובדות המתגלות בויכוח ההיסטוריונים היו ידועות מכבר,של עובדות חדשות בלתי נודעות

מעבר "זהו 6. דווקא בתחום הנרטיב ההיסטוריהחדשנות המתגלה היאו ,לא באותה מידת דיוק וביסוס

מה שמתחולל לאחרונה בשיח , ת להכרה היסטורית רווית ניגודיםמהכרה היסטורית לאומית מוסכמ

קולה הרשמי של הציונות הקלאסית של תנועת – "קול ישראל"מעבר מ אההיסטוריוני הישראלי הו

השינוי בתחום ההיסטוריוגרפי מציין . ונים וש"קולות רבים"ל, העבודה ושל מדינת ישראל הממלכתית

בניית לאום והקמת , התנחלות, את תחילת סיומה של ההכרה ההיסטורית ההולמת תקופת כיבוש

צרכנית ואולי , ואת תחילת היווצרותה של הכרה היסטורית חדשה המאפיינת חברה אזרחית, מדינה

7".אף תרבותית

זהות ביטוי לשינוי אובייקטיבי שחל ב" כ"החדשים"ריונים היסטודעה דומה מביע דן דינר הרואה את ה

אל –המזרח אירופית , הקולקטיביסטית, התפיסה הקבוצתית מן–הקולקטיבית הישראלית

8".והמערב אירופאיות, הפלורליזם, האינדיבידואליזם

חה פית, השבעים עד תחילת שנותבסוף שנות הארבעים, במהלך הסכסוך הבלתי נשלט עם הערבים

כדי . החברה הישראלית ושימרה אמונות חברתיות שאפשרו לה להתמודד עם הסכסוך בהצלחה

היהודים הישראלים האמינו . להתמודד בהצלחה עם הסכסוך חייבת החברה להאמין שיעדיה צודקים

ות לכן הפך הביטחון לסמל תרב, שביטחון ישראל ואזרחיה היהודים נתון לאיום רציני, ועדיין מאמינים

ברות טיפחו מורשת של מלחמות וקרבות והפכו יל ערוצי התקשורת והחיון באתוס היהודי ישראלי וכעל

15' מע, תיאוריה וביקורת, סוציולוגיה של ויכוח ההיסטוריונים בישראל: זיכרון וזהות, אורי רם 5 שם, שם 6 20, שם 7 73' עמ, תיאוריה וביקורת, היסטוריוגרפיה וזהות לאומית, זקס 8

6

Page 7: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

הערבים הואשמו . לגיטימציה של היריב-ביטוי נוסף של הסכסוך הוא הדה. את הגבורה לערך עליון

בגרימת כל המלחמות והפעולות הצבאיות והוצגו כקשי עורף וכמתנגדים ליישוב , בהמשך הסכסוך

.כסוך בדרכי שלוםהס

הם הוצגו כקורבנות . ראו את עצמם כשוחרי שלום מוסרייםהיהודים , הערביםתדמית לעומת

היהודים התבקשו להקריב קורבנות כדי . וההתנגשויות הצבאיות נתפסו כפעולות של הגנה עצמית

בדן חיי נטל השירות הצבאי או או, הקשיים הכלכליים. להתמודד בהצלחה עם הסכסוך הבלתי נשלט

החברה . היו כולם מחיר הסכסוך שאזרחי ישראל נדרשו לשלם כפטריוטים של מדינתם, אדם

הודגשו המורשת והדת . הישראלית עשתה מאמץ לטפח אחדות וליצור תחושה של השתייכות

ולקבוע , ם שהגיעו מחלקים שונים של העולםהמשותפים ונעשה ניסיון למזער את ההבדלים בין היהודי

צדקת יעדי ישראל , ישראלי- שהתייחס בעיקר לאמונות חברתיות הנוגעות לסכסוך הערביקונצנזוס

שנאלצו בכורח ,והיהודים הוצגו כאוהבי שלום, השלום הוצג כשאיפה. והדרכים להבטחת בטחונה

9.הערבים הם אלה שדוחים כל פיתרון לשלוםלהיות מעורבים בסכסוך אלים ו, הנסיבות

ספרי הלימוד . בחינת הקודים הערכיים של חברה היא בחינת ספרי הלימודאחת הדרכים המהותיות ל

הספרים הם כלים . מעבירים את האתוס החברתי מדור לדורו, חלק מהידע של בית הספרהם

וממלאים בכל מדינה תפקיד חשוב ביצירת הזיכרון , או לבקרה חברתית/פוטנציאלים להוראה המונית ו

שינויים החברתיים והתודעתיים ומשתנים במשך השנים בהתאם לההיסטורי והתודעה הקולקטיבית

אך למעשה אינם אלא , הם יוצרים מצג שווא של ידע אובייקטיבי10. מדינהם באליטות באותהשחלי

רוב תוכניות הלימודים . בבואה לידע הלגיטימי שהשכבה השלטת מעוניינת להטמיע בדור תלמידיה

הנמצאת בקונצנזוס התלמיד נדרש לחקור וללמוד אידיאולוגימן ה, בבית הספר מתמקדות בקונצנזוס

הספרים . ושאינה מייצגת את הקומפלקס והסתירות בשאלת השליטה והארגון של החיים החברתיים

11.נועדו להנחיל ערכים מוגדרים מראש בלי לעודד חשיבה עצמאית או ביקורתית

448-456' עמ, טל-דניאל בר 9

דניאל ; 21' עמ, זמנים, 1948-2000ערב בספרי הלימוד להיסטוריה בישראל -השתקפותם של יחסי ישראל: הסכסוך השקט, אלי פודה 10 457' עמ, טל-בר 53-54' עמ, פנים, חדשים ספרים חדשיםזמנים, שרה זמיר 11

7

Page 8: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

, 1900-1984בהיסטוריה בין השנים שבדקה השתקפות ערכים ציוניים בספרי לימוד , לפי פירר

שנות השבעים והשמונים המוקדמות צמצמו את בהיסטוריה הלימוד בספריהעלתה במחקרה ש

אך המשיכו לבטא את הערכים והיעדים הלאומיים של , האדרת הגבורה היהודית ואת הצגת המיתוסים

ציג את טענות הערבים הם התחילו לה. ולהדגיש את הקורבנות היהודיים במהלך הדורות, הציונות

. אך הציגו אותן כמוצדקות פחות מטענות היהודים, לזכותם על מה שנקרא היום טריטוריה ישראלית

אך המשיכו להציג את הערבים , לגיטימציה-השמיטו מהספרים תוויות של דה, בתארם את הערבים

12.באמצעות סטריאוטיפים שליליים

עד 1948-בהיסטוריה ובאזרחות מי בספרי הלימוד ישראל-בודק את הצגת הסכסוך הערביפודה

משקפים ) 1948-1967( "ילדות "– ון הראשהדורספרי .לשלוש תקופותומחלק את הספרים 2000

תוך שרטוט דמות שלילית , במידה רבה את הצורך לבנות נרטיב היסטורי אחיד של אומה

– בדור הספרים השני. ים מרכזייםצדדי של אירועים היסטורי-וסטריאוטיפית של הערבים ותיאור חד

מיתוס ארץ ישראל . חלו שינויים חשובים בהצגת אמיתות ציוניות מקובלות, )1975-1990 ("התבגרות"

הוצגו נתונים חדשים שהעמידו בסימן . של ראשית העלייה הציונית החל להיסדק" הריקה והשוממה"

ונה שאלת הזהות של הערבים אזרחי ואף נד, 1948במלחמת " מעטים מול רבים"שאלה את המיתוס

החלו להיכנס לספרים ממצאי מחקרים , החל משנות התשעים,"בגרות "– בדור השלישי. ישראל

ונעשה ניסיון לראות , ערבי-חדשים והוחל בניסיון בהצגת תמונה מאוזנת יותר של הסכסוך הישראלי

13.את הסכסוך גם מעיניים ערביות

ששיקפו התפתחויות בחברה י הלימוד עברו שינויים משמעותיים ספרנראה כי, על פי האמור לעיל

-אולם למרות השינויים סובר בר. הישראלית וכן את השפעתם של החידושים בהיסטוריוגרפיה הציונית

המופיעים בספרי"אתוס הסכסוך"שעדיין יש עקבות ברורים של , 1999 במאמרו משנת טל

יגים את ההיסטוריה היהודית המודרנית בהקשר של הסכסוך המצ, ההיסטוריה הגיאוגרפיה והאזרחות

182-187' עמ, סוכנים של החינוך הציוני, רות פירר 12 20-30' עמ, אלי פודה 13

8

Page 9: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

לקורבן , לדימוי העצמי החיובי, משולבות האמונות החברתיות הנוגעות לביטחון, בהקשר זה. הערבי

-1994אחדים מהספרים שנלמדו בשנים . ולהצגת הערבים באמצעות סטריאוטיפים שליליים, היהודי

גיע לשיאו בתקופה שבין שנות הארבעים המאוחרות משקפים את הסכסוך הבלתי נשלט שה1995

המעצב את היחסים , הם אינם מותאמים למציאות של תהליך השלום, לשנות השבעים המוקדמות

אחדים מהם עדיין אינם משקפים את השינויים . החדשים בין היהודים לערבים במזרח התיכון

.רים והשלום המעשי עם ירדןשהתרחשו בשנות השבעים והשמונים בעקבות הסכם השלום עם מצ

המשווים בין ספרי ) 1997(המציג את מחקרם של פירר ועדואן , מאמרחיזוק לדעתו ניתן לראות ב

עולה שרוב , ההיסטוריה והאזרחות הישראלים והפלשתינים ובודקים את השתקפות בעיית בפליטים

ונית הקלאסית של הספרים הישראליים בהיסטוריה ובאזרחות עדיין כופים את המשמעות הצי

רק מדינה ; לכל אורך ההיסטוריה היהודים היו קורבן: המתבססת על שלושה עקרונות, ההיסטוריה

בעזרת החלוצים ; יהודית וציונית ריבונית יכולה להביא לקץ סבלו של העם היהודי ולתחיית העם בארצו

התמתנות רבה חלה , לעומת זאת. שינתה הציונות את פני ההיסטוריה היהודית, והלוחמים

14.וניתנה הכרה רבתי לזהות הלאומית הפלשתינית, בסטריאוטיפ הערבי

43-46' עמ, פנים, אני הגיבור אני הקורבן, רות פירר וסמי עדואן 14

9

Page 10: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

ניתוח האתר

במסגרת העבודה נבחנו כל הטקסטים הקיימים תחת נושא מלחמת העצמאות וכן כל הטקסטים

יש לציין שקיימת חפיפה במידה מסוימת בין . מלחמת השחרור–הנמצאים תחת מילת המפתח

יש לזכור שקיים כנראה גם חומר . טקסטים שקיימים באחד ואינם קיימים בשנישניהם מלבד מספר

.נוסף בנושא תחת מילות מפתח נוספות

: ל עולים מספר סוגי מקורות"כאשר בוחנים את מוצרי המידע שקיימים תחת שתי הקטגוריות הנ

קים באופן כללי מקורות אלה עוס. קטעי עיתונות ומפות, טקסטים של תעודות, קטעי יומן, מאמרים

בעקבות – 1947 לנובמבר 30-במהלכי מלחמת השחרור על שלביה השונים מפרוץ המלחמה ב

כאשר האחרון נערך עם , ועד הסכמי שביתת הנשק1947 לנובמבר 29-החלטת האומות המאוחדות ב

. 20.7.49-סוריה ב

המציינות את שני ,על פי המאגר נחלק פרק הזמן שבו התנהלה המלחמה לשתי תקופות עיקריות

למאי 15- עד ה1947את התקופה הראשונה מנובמבר . שלבי ההתפתחות החשובים של המלחמה

בהם התנהלה המלחמה נגד ערביי ארץ ישראל ובסיומה הובס הכוח , ניתן לחלק לשני שלבים1948

עד הסכמי שביתת 1948 למאי 16-בתקופה השנייה מה. הערבי המקומי והוקמה מדינת ישראל

, סוריה, התנהלה המלחמה נגד צבאות ערביים סדירים ממצרים, שמחולקת לשלושה שלבים, נשקה

, כל שלב החל ביוזמת הערבים. הירדן ועיראק שפלשו לשטח המדינה למחרת הקמתה-עבר, לבנון

15.אולם בסופו של דבר התעשתו הכוחות היהודים ונטלו את היוזמה לידיהם

נושא אחד הוא נושא . ם שונים הקשורים במלחמת השחרורבנוסף על כך עוסק האתר בנושאי

לגבי היישובים המבודדים . היישובים המבודדים ושאלת השיירות שהובילו את האספקה אליהם

מוזכרת העובדה שדרכי הגישה עברו ביישובים ערביים וחלקם היה מחוץ לתחום המיועד למדינה

, מאיר פעיל; 'ישראל חלק ג-ישראל למלחמה על ארץ-ממאבק על ארץ; חמשת המהלכים המרכזיים–מלחמת העצמאות , אלון סליפין 15

.מלחמת העצמאות: מלחמות ישראל

10

Page 11: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

בנוסף לכך 16.לטה שהיתה כנגד פינוי היישוביםמוזכר גם הקושי בהגנתם וכן מוזכרת ההח. היהודית

לגבי פינוי היישובים מדובר . מצוינות ההתקפות על היישובים השונים והעובדה שהם החזיקו מעמד

רבות על כניעת גוש עציון וישנם אזכורים מועטים לגבי יישובים אחרים שנפלו לאחר פלישת צבאות

17.ערב

מצוין שמראשית פעולות האיבה התקיפו הערבים מכוניות בנוגע למלחמה על הדרכים ועל השיירות

למרות פעולות . כדי למנוע קשר עמם, בדרכים במטרה לחסום את דרכי הגישה ליישובים יהודיים

האתר מתרכז בעיקר על השיירות לירושלים . הפעילו היהודים שיירות בדרכים, האיבה שנקטו הערבים

יש לציין שבאתר מובאת ביקורת על דרך . שיירת יחיעם בגלילויש רק אזכור לגבי שיירות אחרות כגון

18.ניהול השיירות וזאת במיוחד על ידי שימוש במקורות שונים כגון יומנים של מלווי השיירות

על פי האתר היוותה המלחמה בערים המבודדות את אחד . נושא נוסף הוא סוגיית הערים המעורבות

, צליפות לעבר השכונות היהודיות וירי על עוברי אורח: וכללהממוקדי החיכוך שבין יהודים וערבים

הפעלת פיגועי תופת באמצעות מטעני חבלה ומניעת מעבר של יהודים שאולצו להשתמש בדרכים

מוזכרים בעיקר התנאים הקשים . בין חיפה לקריות ובין שכונות בירושלים, ים-א לבת"עוקפות בין ת

יישנם מקורות רבים שעוסקים במערכה על ירושלים וכן מקור 19.שהיו בירושלים שהייתה תחת מצור

20.שעוסק בעיר חיפה בעוד יש אזכור מועט על שאר הערים המעורבות

המבצעים . נושא מרכזי במאגר הינם המבצעים השונים שהיוו נקודת מפנה במהלך הלחימה

ובעיקר ) של המלחמהבשלב הראשון(' הראשונים שמוזכרים הינם אלו שהתקיימו במהלך תוכנית ד

היתה זו הפעם הראשונה בה לקח . מוזכר מבצע נחשון שנערך במסגרת הקרב על הדרך לירושלים

, היישוב היהודי יוזמה במטרה להשתלט על השטחים שהוקצו למדינה היהודית על פי תוכנית החלוקה

. חמשת המהלכים המרכזיים–מלחמת העצמאות , אלון סילפין 16 . הישובים המבודדים-מלחמה לא סדירה , חיה רגב ואביגיל אורן 17 . המלחמה בדרכים–מלחמה לא סדירה , חיה רגב ואביגיל אורן 18 .המלחמה בערים -מלחמה לא סדירה , אלון סילפין 19רמי ; הקרב על ירושלים, חיה רגב ואביגיל אורן; הלוחמים הצעירים של ירושלים, דודו דיין: לגבי ירושלים קיימים מאמרים רבים כגון 20

המערכה על חיפה , יעקב מרקוביצקילגבי חיפה ישנו המאמר של . ועוד; הרובע היהודי בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות, יזרעאל .תיה במלחמת העצמאותוסביבו

11

Page 12: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

21.ל צבאות ערבבמיוחד שטחי מפתח לקראת הפלישה הצפויה ש, וכן על גושי ההתיישבות שמחוץ לה

, בתוך העיר, הדרך לירושלים(מרבית החומר באתר נוגע בעיקר במערכה על ירושלים , כפי שצוין

יוצאת מן הכלל היא חיפה לה 22.כאשר לשאר הערים מוקדשת בדרך כלל פיסקה) והרובע היהודי

23.מוקדש מאמר נפרד

) 1948 ביולי 8-18(רת הימים שנערכו במהלך קרבות עש, מבצעים נוספים שמוזכרים הינם המבצעים

, מבצע חירם, מבצע יואב: בין ההפוגה הראשונה לשנייה וכן מבצעי ההכרעה לאחר ההפוגה השנייה

במאמר שעוסק בקרבות עשרת הימים מוזכר בעיקר מבצע . מבצע חורב ומבצע עובדה, מבצע ההר

רוב 24. דרום הארץשוביייוההתקפה המצרית נגד , מוזכרים קרבות בגליל, דני שנערך במרכז הארץ

כל 25.המבצעים האחרים מאוזכרים במאמרים שמתארים את המהלכים העיקריים במלחמת השחרור

פקודות , קטעי יומן, אחד ממבצעי ההכרעה זוכה למאמר המאגד בתוכו מקורות שונים כגון דיווחים

אותו מבחינה רק מבצע יואב זוכה למאמר נוסף המנתח . מבצע ותיאורי קרבות ממקורות משניים

26.מערכתית

מדיניות הבריטים , ל"הקמת צה, בעיית הפליטים הערביים: נושאים נוספים שמוזכרים באתר הינם

בנושא בעיית הפליטים הערביים . תוכנית החלוקה ותוכנית ברנדוט, בשלבים הראשונים של המלחמה

בתוכו מספר מקורות המאמר מאגד . ח"והוא המאמר היחיד בכל המאגר של מט, ישנו מאמר אחד

בשלב הראשון של המלחמה היו הערבים גורם מרכזי בפעולות , על פי המאמר. העוסקים בנושא

אולם ברגע שלקחו הכוחות היהודים את היוזמה לידיהם החל להתעורר פחד בקרב , המלחמה

ת פחד זה לובה על ידי שידורי הרדיו של מדינות ערב אשר הציגו א. האוכלוסייה הערבית בארץ

לא עצרה ההנהגה 1948-ישראל ב-את הבריחה של ערביי ארץ, בנוסף. היהודים כשואפי נקם

כמי , גם צבאות ערב לא הציגו עצמם. חבריה ראשונים לבריחה וברוב המקרים היו, הערבית המקומית

. חמשת המהלכים המרכזיים–מלחמת העצמאות , אלון סילפין 21חיה רגב ואביגיל : בנוגע לירושלים ישנם שני מאמרים נוספים. )1948אפריל (ומבצע נחשון ' הפעלת תכנית ד, חיה רגב ואביגיל אורן 22

. המערכה על הדרך לירושלים, ויצחק רביןהקרב על ירושלים, אורן .המערכה על חיפה וסביבותיה במלחמת העצמאות, יעקב מרקוביצקי 23 .)1948 ביולי 18-8( קרבות עשרת הימים , חיה רגב ואביגיל אורן 24 .'חלק ג: ישראל -ישראל למלחמה על ארץ- ממאבק על ארץ ו חמשת המהלכים המרכזיים–מלחמת העצמאות , אלון סילפין 25 .מערכתית בחינה – מבצע יואב , שירלי קרני 26

12

Page 13: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

במאמר מוצגת העמדה של . ולא פעלו כגורם מרגיע ועוצר בריחה ישראל-שבא לסייע לערביי ארץ

הבריחה ולא לאפשר לבורחים לא למנוע את, המנהיגות היהודית כלפי האוכלוסייה הערבית שהיתה

אין ספק שהיו מקרים : " באשר לטענתם של הפליטים שהם גורשו מיישוביהם מובא ציטוט לפיו.לחזור

אין , מצד שני. אזורי קרבות ליציאה ת בקשיחות ודחפו תושבים שלשבהם נהגו יחידות יהודיות כובשו

לקרוא לתושבים הערבים להישאר כי מדיניותה הכללית של ההנהגה היהודית הייתה, ספק

יש לציין שעל פי " .המזוינת על היישוב להישאר בשלום ובלא השתתפות בהתקפה–במקומותיהם

אבל לא עודדו להישאר ואפילו לא , ם לא גירשומקורות מסוימים שמובאים במאמר נראה שאומנ

27 .אפשרו את חזרתם של המעוניינים

בנוגע לבעיית הפליטות שנוצרה לאחר המלחמה מצוין במאמר שבשיחות השלום בלוזאן תבעו

הערבים את נסיגת כוחות ישראל אל הקווים שנקבעו בהחלטת החלוקה וכן את החזרת הפליטים

כך אף לקלוט את רצועת-ואחר, אל הציעה לקלוט עוד מאה אלף פליטיםישר, אבל.לישראל הערבים

בנוסף על כך עולה מן המאמר שלא היתה לישראל . אבל הערבים דחו הצעה זו.עזה על כל פליטיה

היכולת לקלוט מספר גדול פליטים מכיוון שבכך היתה המדינה בעצם מאבדת את זהותה ובעצם חדלה

28.להתקיים

הבריחה של הערבים מאוזכרת גם במקומות אחרים במסגרת הטיפול בנושאים יש לציין שבעיית

התייעצו תושבי העיר עם , למשל במאמר על חיפה נאמר שבמסגרת המשא ומתן לגבי כניעה. אחרים

הביא את הערבים לעזוב , על פי המאמר, איסור זה. הוועד הערבי שאסר עליהם להיכנע ליהודים

המעטים שבחרו . סיונות השכנוע מצד ראש עיריית חיפה והבריטיםבהמוניהם את חיפה למרות ני

החלה הבריחה " בכיבוש צפת 29.להישאר רוכזו בשכונות בחיפה שלא היו מקומות מגוריהם המקוריים

הם ברחו ּבְכסּוָתם לעֹורם בליל גשם שוטף דרך. אלף התושבים הערביים שלל צפת 12 הגדולה של

.בריחת הערבים מארץ ישראל ובעיית הפליטים, חיה רגב ואביגיל אורן 27 .בריחת הערבים מארץ ישראל ובעיית הפליטים, חיה רגב ואביגיל אורן 28 .המערכה על חיפה וסביבותיה במלחמת העצמאות, יעקב מרקוביצקי 29

13

Page 14: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

יש מספר מקרים בהם 30".הלבנון שלמרגלות הר צפת ומשם עד לגבול, שבילים ושדות סלעים לואדיות

31.או שזה מוצג כמקרה חריג וחד פעמי, מוזכר גירוש כבדרך אגב

ל נאמר שעם פתיחת המלחמה הורכב הכוח הצבאי היהודי מיחידות התנדבותיות "בנושא הקמת צה

פי -על. מדיניות של גיוסיםהכוח הצבאי והוכרז על בפרוץ המלחמה היה צורך לתגבר את. שונות

חלק מהעולים קיבלו . גם העולים שהגיעו לארץ בימי המלחמה מדיניות זו השתלבו בכוחות הלוחמים

ואחרים הועברו ישר מהאנייה , במחנות עקורים באירופה, עלו לארץ בטרם, הכשרה צבאית בסיסית

וין שעם הקמת המדינה עם בנוסף לכך מצ.את אחדותו של הכוח הלוחם ל הבטיחה"הקמת צה. לחזית

ולכן הוחלט על פירוקם של ארגוני , הכרזת המדינה הורגש הצורך בהקמת צבא ממלכתי סדיר

ח מצוין שהדבר עורר "רק בנוגע על פירוק של הפלמ. ל"המחתרות הקיימים ושילובם במערך של צה

ל " להתארגנות צהבנוגע. י עבר ללא בעיות מיוחדות"ל ולח"התנגדות מסוימת בעוד שפירוקם של אצ

ועקב , ל מערך חטיבתי שהתפרס על פני כל הארץ"במהלך המלחמה התגבש בצה"ולחימושו נאמר ש

לאחר ההפוגה . הרכש המתמיד של נשק ושל תחמושת הייתה בידי הצבא החדש עוצמת אש רצינית

אם כי (ה שיכלו להיעזר במטוסי קרב ובאניות מלחמ, השנייה היו בצבא הישראלי כתשעים אלף חיילים

32)". כמותם הייתה עדיין קטנה

גוריון -בציטוט שמובא מדברי בן. ל ישנה גם נגיעה בדמותו המוסרית"במסגרת הדיון על הקמת צה

דבר שהיה בניגוד לפקודות , ל"עולה שבמהלך הלחימה היו תופעות מסוימות של ביזה בקרב לוחמי צה

לפי דברים שמצוטטים , לעומת זאת. יגיםהמפורשות של ההנהגה המדינית ושמדובר באירועים חר

אבל הממשלה תברך ; ממשלת ישראל לא תאמץ מדיניות מפורשת של גירוש"אצל יגאל עילם עולה ש

נראה שהמסר הזה חלחל איכשהו אל השורות . על עובדות מוגמרות שייווצרו כתוצאה מן הלחימה

כמו הותרה , שונה להפוגה שנייהתיכף עם חידוש קרבות עשרת הימים שבין הפוגה רא, שכן; בשדה

.ומבצע נחשון' הפעלת תכנית ד, חיה רגב ואביגיל אורן 30 .)1948 ביולי 18-8(קרבות עשרת הימים , חיה רגב ואביגיל אורן; מלחמת העצמאות: מלחמות ישראל, פעילמאיר 31 . המדינה לאחר הקמת–ל "הקמת צה, חיה רגב ואביגיל אורן 32

14

Page 15: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

אלא , זה התבטא לא רק בפעולות גירוש. ל"ידי צה-איזו רצועה בכל השטחים המאוכלסים שנכבשו על

33".גל של תאוות ביזה סחף את מיטב הגדודים בצבא. גם בריבוי מבהיל של מעשי שוד ואונס

של המלחמה והסיבות שהביאו נושא נוסף שנידון במאגר הינו מדיניות הבריטים בשלבים הראשונים

על פי המאגר עולה שבעקבות מלחמת . אותם להעביר את בעיית ארץ ישראל לאומות המאוחדות

היה זה . העולם השנייה היתה בבריטניה נטייה להשיב לאנגליה את כוחותיה מהשטחים שמעבר לים

גורמים נוספים .בעיקר בשל המשבר הכלכלי אליו נקלעה בריטניה בעקבות מלחמת העולם השנייה

שמצוינים הינם הלחץ שהופעל על בריטניה לקלוט בארץ את פליטי השואה וכן פעולות המחתרת כנגד

לא תאמה החלטת האומות , על פי האתר, למרות זאת. הצבא הבריטי במסגרת תנועת המרי

לכן . שציפתה לקבל אישור לקיים את המנדט שלה בארץ, המאוחדות את ציפיותיה של בריטניה

במהלך השלב הראשון של מלחמת , בתגובה על החלטת האומות המאוחדות פעלו הבריטים

שיתוף -פעולותיה של בריטניה באו לידי ביטוי באי. להקשות על ביצועה של ההחלטה, העצמאות

הירדן -י ובתמיכה באינטרסים הטריטוריאליים של עבר"בסיוע לכוחות ערביים בא, ם"פעולה עם האו

שנועדו ליצור תוהו , אולם במקביל לפעילויות זו). הנגב בחלק הערבי של המדינהשאיפה לכלול את(

34.החלו הבריטים בפינוי כוחותיהם, י"ובוהו שיגרום אולי לזימונם מחדש לא

במאמרים באתר ישנם אזכורים רבים לכך שהבריטים סייעו לצד הערבי במהלך המלחמה והפריעו

תקפו ערבים 13.4.48-ב "ע שעוסק במבצע נחשון נאמר שבקט, לדוגמא. לכוחות המגן היהודיים

ורופאים ואחיות , מהאוניברסיטה העברית בשיירה היו מרצים. שיירה שהייתה בדרכה להר הצופים

והצבא הבריטי לא מנע את , שנסעו בשיירה זו הערבים הרגו את האנשים. החולים הדסה-מבית

הפיצוץ נעשה באמצעות חומר נפץ שהבריחו ". פוסטרוזלם 'ג" בירושלים פוצץ בניין העיתון . הטבח

דוגמא נוספת עולה במאמר שעוסק בקרב על הרובע 35."בריטית הערבים לאזור במכונית צבאית

. המדינה לאחר הקמת–ל "הקמת צה, חיה רגב ואביגיל אורן 33 .סיום המנדט הבריטי בארץ, חיה רגב ואביגיל אורן 34 .)1948אפריל (ומבצע נחשון ' הפעלת תכנית ד, גב ואביגיל אורןחיה ר 35

15

Page 16: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

אולם יש 36.היהודי בירושלים בו מסופר על סילוק מגינים יהודים מעמדה אותה תפסו במהלך הקרבות

37.דוגמת חיפה, עילות כוחות המגן היהודייםלציין שמצוינים גם מקרים בהם התעלמו הבריטים מפ

על פי . תחת נושא מלחמת העצמאות נידון גם הנושא של תוכנית החלוקה של האומות המאוחדות

ישראל ולמנות ועדה שתציע -ם לדון בעניין ארץ"המאגר ביקשה בריטניה כינוס מיוחד של עצרת האו

שבדקה את הנושא והגישה את המלצותיה בות זאת מונתה ועדה קבע. פתרון לבעיית ארץ ישראל

בהמלצת הועדה חולקה הארץ באופן גיאומטרי לשתי מדינות ושבעה . לעצרת האומות המאוחדות

שתי המדינות היו אמורות לקיים . בינלאומי בירושלים שלושה ערביים ושטח, שלושה יהודיים: אזורים

ם בעד הקמת שתי מדינות מדינה "הצביעה עצרת האו, 1947 בנובמבר 29- ב.שיתוף פעולה כלכלי

ולא זו , הערבים דחו אותה. היהודים הסכימו להצעה. וקבעה את גבולותיהן, ערבית לצד מדינה יהודית

היהודים נאלצו . ישראל-בלבד אלא שלמחרת ההחלטה הותקפו יישובים יהודיים בכל רחבי ארץ

גבולות . פלשו לארץ ישראללהילחם בתחילה נגד ערביי ארץ ישראל ואחר כך נגד צבאות ערב ש

העובדה שהיו אלה הערבים 38.ם"ולא בעצרת האו, המדינה היהודית עוצבו בעקבות המלחמה

39.שהתנגדו לתוכנית החלוקה ויזמו את מלחמת העצמאות מודגשת במקורות שונים באתר

מה על פי המאגר לאחר הכרזת המדינה ולאור המלח. המאגר עוסק גם בפרשת הרוזן השבדי ברנדוט

המתווך עשה מאמצים . ברנדוט למתווך מטעמו בין הצדדים הלוחמים' ם את הרוזן פ"בארץ מינה האו

בה התווה גבולות חדשים למדינה יהודית הקמת , ואף ניסח תכנית, רבים להשגת הפסקת אש

לעומת זאת ישראל . התנגדו לתכנית, פרט לירדן, כל מדינות ערב. קונפדרציה בין ישראל לבין ירדן

, לאור המצב הציע ברנדוט תוכנית נוספת. מ נוסף"אך הביעה נכונות לנהל מו, חתה את התכניתד

ל שקבעה עובדות "גם תוכנית זו לא יצאה לפועל לאור פעילות צה. 1948 בספטמבר 17 -שהוגשה ב

40.והכתיבה את הגבולות שנכללו בסופו של דבר בהסדרי שביתת הנשק, בשטח

.הרובע היהודי בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות, רמי יזרעאל 36 .המערכה על חיפה וסביבותיה במלחמת העצמאות, יעקב מרקוביצקי 37 .1947בנובמבר ) ט"כ (29החלטת , דב גביש 38ישראל -ממאבק על ארץ; חמשת המהלכים המרכזיים–מלחמת העצמאות , אלון סילפין; תמלחמת העצמאו: מלחמות ישראל, מאיר פעיל 39

.'ישראל חלק ג-למלחמה על ארץ .מלחמת העצמאות: מלחמות ישראל, מאיר פעיל; פרשת ברנדוט, חיה רגב ואביגיל אורן 40

16

Page 17: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

י "ל ולח"היא סוגית מעורבותם של הארגונים אצ, חמת העצמאותהקשורה במל, סוגיה נוספת

וכלל בעיקר שיטות שהיו , היה תפקודם של שני הארגונים מינורי, על פי הכתוב במאגר. במלחמה

השלכת פצצות וירי ברחובות הן על חיילים ,הצתת חנויות, הטרדת תחבורה: מקובלות על הערבים

ל "מצוינת במקומות רבים העובדה שאנשי האצ, בנוסף41.רביםוהן על ע, שעדיין היו בארץ, בריטים

אך בעיקרו של דבר לא קיבלו . וכן סייעו בכיבוש יפו42.י סייעו לכוחות ההגנה בהגנה על ירושלים"והלח

לאחר הכרזת המדינה והקמתו של 43 .על עצמם הארגונים את מרות המוסדות הציוניים או היישוביים

44.ושולבו במסגרת הצבא, מאשר בירושליםחוץ, ל פורקו הארגונים"צה

ואירועי , פרשת אלטלנה: ל במלחמת העצמאות"יש שתי סוגיות מרכזיות הקשורות לפעילותו של אצ

ידי לוחמי -שבוצע על) 1948אפריל " (מבצע נחשון"בתקופה של , על פי הכתוב באתר. דיר יאסין

ידי -התקפה זו אושרה על. יאסין-הכפר דירל פשיטה על "יזמו כוחות האצ, ידי ההגנה-ח ועל"הפלמ

בפעולה זו נהרגו רבים מהכוח . כשהבין כי היא תבוצע גם ללא אישורו, מפקד ההגנה בירושלים

בנוסף לכך מצוין כי פעולה זו עוררה . התוקף ובמהלכה נפגעו נשים וילדים ובתים פוצצו על יושביהם

מוזכרת הפעולה גם במאמר , מלבד אזכור זה45.ויכוח ציבורי על עצם נחיצותה ועל דרכי הפעולה

מוזכרת רק , פרשת אלטלנה46.שעוסק בירושלים ושם מוזכר מספר ההרוגים בפעולה זו כבדרך אגב

וסירב למוסרם , רובים5,000-ל הביא מצרפת לחופי ישראל אנייה ובה כ"האצ"ומצוין ש, כדרך אגב

-נתקעה בחוף תל, על שאר מטענה, האנייה. רובים1,800ל "במהלך ההיתקלויות החרים צה. ל"לצה

47".ל" אנשי אצ16-ל ל"במהלך חילופי האש נהרגו שלושה חיילי צה. אביב ועלתה באש

.הקרב על ירושלים, חיה רגב ואביגיל אורן 41ירושלים , אריה חשביה; הרובע היהודי בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות, רמי יזרעאל; שליםהקרב על ירו, חיה רגב ואביגיל אורן 42

.הלוחמים הצעירים של ירושלים, דודו דיין; במצור ובקרב .'חלק ג: ישראל -ישראל למלחמה על ארץ-ממאבק על ארץ 43 . המדינה לאחר הקמת–ל "הקמת צה, חיה רגב ואביגיל אורן 44 .הקרב על ירושלים, ל אורןחיה רגב ואביגי 45 .ירושלים במצור ובקרב, אריה חשביה 46 .מלחמת העצמאות: מלחמות ישראל, מאיר פעיל 47

17

Page 18: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

סיכום

מחברה סמכותית ,החברה הישראלית עברה שינויים חברתיים ופוליטיים מיום הקמתה ועד ימינו

בשנים האחרונות הסיתו . נפתרהישראלי עדיין לא -ירבהעהסכסוך אולם בעיית ,תרבותית-לחברה רב

את מוקד תשומת הלב מהאדרת הקמת מדינת ישראל לנושאים בכתיבתם "החדשים"היסטוריונים ה

. השנויים במחלוקת בזיכרון הקולקטיבי הישראלי

מלחמת העצמאות מוצגת באתר מנקודת מבט ישראלית ואין הצגת המלחמה מנקודת מבט

כמלחמת הגנה מוצגת והיא, והאירועים המרכזיים במלחמהמובאים התהליכיםבאתר . פלשתינית

והיהודים התגוננו מפני התוקפנות הערבית כאשר מול הכנופיות עמד כוח , שנגרמה באשמת הערבים

ולכן הערבים אשמים בפלישה , העם הערבי הוסת על ידי מנהיגות קיצונית. מאורגן שהביא לניצחון

.ב לפתור את בעיית הפליטיםובסבל שנגרם בעקבותיה ועל מדינות ער

אולם ניתן למצוא מספר אזכורים לפינוי בכוח ולפעילות , ברוב המאמרים מוצגים הערבים כבורחים

בערים , בתיאור הקרבות שהתנהלו). בעיקר בכפרים ובערים המעורבות(אלימה של הכוחות היהודיים

ם רוב הדגש הוא על היות היהודים אול, יש אזכור לסבלן של שתי האוכלוסיות עקב צליפה, המעורבות

. קורבן

יחס הבריטים , ח"פירוק הפלמ: ביישוב היהודי כגוןנושאים השנויים במחלוקת האתר גם אינו מרחיב

האלא מציג גישה ממלכתית הנקיי, ל" תפקיד גח,י"לחול "אצ" פורשים"הארגונים ה, ליהודים

. ממחלוקות

איל הו, המחלק את ספרי הלימוד לשלוש תקופות, ודהלאפיין את האתר על פי שיטתו של פקשה

יש עדיין הדים לתפיסה שאפיינה את ספרי תקופת באתר.והמאמרים באתר מייצגים חוקרים שונים

לעומת זאת ניתן למצוא . לדוגמה חיפה, למרות שביקשו מהם להישאר, הערבים ברחו–הילדות

18

Page 19: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

שנועדה ליזום שורה של מבצעים התקפיים ' ד מוצגת תוכנית –אפיונים של הדור השני של הספרים

שמנעו את שובם של ופעולות כנגד האוכלוסייה הערבית ויש אזכורים לפינוי על ידי הכוחות היהודים

.הפליטים

על ידי הבאת מקורות ראשוניים בהצגת המלחמהואובייקטיבית תמונה מאוזנת האתר מנסה להציג

האתר מציג מאורעות ותהליכים ). בני מוריס ויגאל עילם( "החדשים"היסטוריונים המפיוציטוטים

פולמוסים ובעיות בחקר המלחמה או פירושים , אולם אינו מביא אסכולות מחקר מגוונות, במלחמה

האתר מוצג מנקודת מבט ישראלית ומדגיש בסקירה את צדקת האמונות . חלופיים למאורעות

.התומכות במדינה הנמצאת בסכסוך

19

Page 20: הצגת מלחמת העצמאות באתר של מט"ח

רפיתרשימה ביבליוג

נשלט והשתקפותו בספרי הלימוד -ישראלי כבלתי-הסכסוך הערבי). 1999. (דניאל, טל-בר .1 .445-491' עמ, )4(39, מגמות. הישראלים

.קוממיות ונקבה). 2004. (יואב, גלבר .2

.53-61' עמ, 31, פנים. זמנים חדשים ספרים חדשים). 2003. (שרה, זמיר .3

.73-88' עמ, 8' גיליון מס, תיאוריה וביקורת. ות לאומיתהיסטוריוגרפיה וזה). 1996. (דן, זקס .4

.לימוד בישראל-הערבים האיסלאם והפלסטינים בספרי). 2000. (עמוס, יובל .5

ערב בספרי הלימוד -השתקפותם של יחסי ישראל: הסכסוך השקט). 2000. (אלי, פודה .6

.20-39' עמ, 72, זמנים. 1948-2000להיסטוריה בישראל

.סוכנים של החינוך הציוני). 1985.(רות, פירר .7

.43-49' עמ, 3, פנים. אני הקורבן, אני הגיבור). 1997. (סמי, רות ועדואן, פירר .8

. הניסיון הגרמני וההתנסות הישראלית: פולמוסי ההיסטוריונים). 1996. (משה, צימרמן .9 .91-102' עמ, 8, תיאוריה וביקורת

תיאוריה . לוגיה של ויכוח ההיסטוריונים בישראלסוציו: זיכרון וזהות). 1996. (אורי, רם .10

.9-27' עמ, 8, וביקורת

20