5
הההההההה הההההה הההההה הההה ההההה ההההההה ההההההההה: ההההה הההההההההה, ההההה הה ההההה ההההההה הההההה ההההההההההה. הה הה ההההה הההההההההה, ההההההההה ההה ההההה הההההה ההההההההה ההה הההההה, ההההה ההההה ההההה הההה הההההההההה ההההההה הההההההההה ההה ההההה הההההה הה הההה הההה ההההההההה. ההההה הההה הההההה הההה הההההההה ההההההה ההההה הההההההההה. ההה ההההההההה ההההההההההה ההה הההההההה הה ההההה ההההה הההההההההה ההההה הה ההה ההההההה הה הההההההה. הההה, ההההההה ההההההההה הההה הה הההה ההההההה הההההההההה ההההה ההה ההההההה הההההההה הההההההה. ההה הההההההה הההההההה הה ההההה ההההההההה הההההה הה ההה ההה ההההההה ההההה ההההההה הה ההההה ההההה הההה: ההההההה ההההההה. ההההההה ההההה ההה הההההההה הה הההההה הההה הה הההההההה ההההההה הההההה ההההההה ההההה הההה הההההה הההההההה, הההה הההה ההההה ההההה ההההה ההההההההה. ההה ההההה ההההההה הה ההה ההה ההההההה ההההההה

מוטיבציה בעבודה

  • Upload
    yuval

  • View
    1.154

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ישנן גישות רבות בתחום של חקר המוטיבציה בפסיכולוגיה. במאמר זה אסקור את הגישות המרכזיות והראה כיצד אפשר ליישם אותם בתחום המוטיבציה בעבודה.

Citation preview

Page 1: מוטיבציה בעבודה

מוטיבציה בעבודה

של הגישה ההתנהגותית, הגישה למוטיבציה: מרכזיות גישות שלוש קיימות

והגישה הקוגניטיבית. על פי הגישה ההתנהגותית, המוטיבציה ומניעים צרכים

היא גירוי חיצוני שבעקבותיו אנו פועלים, בגישה ההתנהגותית תהליך ההנעה

האורגניזם. בתוך קורה מה להסביר לנסות בלי חיצונית מפרספקטיבה נבחן

במהלך הזמן התפתחו מספר תיאוריות הנוגעות לגישה ההתנהגותית.

אחת התיאוריות ההתנהגותיות היא התיאוריה של סקינר הסובר שהמוטיבציה

נבנית על סמך התוצאות של ההתנהגות. מכאן, שהתהליך ההתנהגותי בנוי על

אחד ופנימיים. חיצוניים תמריצים עקב נגרמת והמוטיבציה חיזוקים בסיס

היישומים לתיאוריה זו בתחום המוטיבציה בעבודה על ידי מתן חיזוקים שונים

שיעודדו את העובד לעבוד כגון: תמריצים ומחמאות.

תיאוריה נוספת היא התיאוריה של בנדורה לפיה גם התבוננות במודלים שקיבלו

תמריץ מהווה מחוזק מודל שהרי התנהגותי, לחיקוי מניע מהווה חיזוקים

למוטיבציה. דרך ליישם תיאוריה זו היא לתת תגמולים לעובדים מצטיינים, פעולה

שתעודד רצון להצטיינות גם בקרב עובדים האחרים.

ההומיאוסטזיס, כלומר השאיפה לאיזון היא תיאוריה נוספת שהתפתחה במסגרת

הגישה ההתנהגותית. על פי תיאוריה זו כאשר יש הפרה של שיווי המשקל, יש לנו

להסביר את השאיפה קשה משקל. לשיווי ההתנהגות להחזיר את מוטיבציה

לאיזון בחיי היום יום, קל יותר ליישמה בשדה הביולוגיה. יחד עם זאת, כאשר יש

כאוס בחברה מסוימת, קיימת שאיפה חברתית להגיע ל"שקט" - לאיזון.

במרכזה במוטיבציה. העוסקת נוספת גישה היא ומניעים צרכים של הגישה

עומדת הטענה שאין צורך לעורר מוטיבציה באמצעות גורמים חיצוניים, אלא

לתת את התנאים להגשמת צרכיהם הפנימיים של העובדים.

Page 2: מוטיבציה בעבודה

התיאוריה של רוג'רס היא אחת התיאוריות במסגרת הגישה של צרכים ומניעים.

על לפי התיאוריה רוג'רס סובר שהכוח הבסיסי המניע את הייצור האנושי הוא

הנטייה למימוש עצמי, אותה הוא הגדיר כנטייה לעבר מימוש או הגשמה של כל

יכולותיו. הוא הניח שהאדם מנסה להגשים את הפוטנציאל שלו במסגרת מגבלות

התורשה. הוא לא הכחיש את קיומם של צרכים אחרים אך את כולם הוא שם

תחת המוטיבציה של האורגניזם להתפתח.

לפי צרכים. של מדרג – מאסלו של הצרכים פירמידת היא נוספת תיאוריה

תיאוריה זו לכל אדם יש מדרג של צרכים ואדם לא יכול לעבור לשלב הבא אם

( צרכי אנוש אף פעם1הצורך שמתחתיו לא קוים. לתיאוריה שלוש הנחות יסוד:

סיפוק, לידי מגיעים ידי2לא על ומונעת תכליתית היא בני-אדם התנהגות )

( ניתן למיין ולדרג צרכים על פי סדר חשיבותם.3צרכים,

נוסף על שתי התיאוריות הללו שעסקו במיפוי הצרכים הבסיסיים שעשויים להניע

לאנשים הגורמים נוספים מניעים על החוקרים הצביעו לפעול האנשים את

לפעול. אחד מהם הוא הצורך בהישג, כלומר הרצון להתמודד עם אתגרים ולחוש

תחושת סיפוק כאשר עומדים בהם. מניע נוסף היא הסקרנות. בבסיס התיאוריה

נמצע הטיעון, כי אנו נולדים סקרנים וזהו דבר הישרדותי: הסקרנות גרמה לחקור

את העולם, ומי שחקר את העולם זיהה את הסיכונים ולמד להתמודד עמם. מניע

נוסף הדוחף אנשים לפעולה הוא הרצון של האנשים להיות חלק מקבוצה. אדם

יפעל במידה וכתוצאה מפעולותיו הוא יהיה חלק מקבוצה כלשהי.

הדרך ליישם את גישת המניעים והצרכים מורכבת ממספר שלבים. שלב ראשון

הצורך שלהם ובמיוחד את ביותר יש לספק לעובדים את הצרכים הבסיסיים

במימוש עצמי. שלב שני, יש לספק להם תפקידים מאתגרים שיעוררו אצלם את

הסקרנות ואת הצורך בהישג, מה שיעניק להם מוטיבציה רבה יותר לבצע את

התפקיד שלהם.

Page 3: מוטיבציה בעבודה

הגישה הקוגניטיבית היא גישה נוספת העוסקת במוטיבציה. גישה זו רואה את

הן והציפיות שהציב לעצמו והמטרות גורם ההנעה באדם עצמו, במחשבותיו

המניעות אותו לפעולה.

אחת התיאוריות המרכזיות במסגרת הגישה הקוגניטיבית היא תיאורית הייחוס,

שהיא תיאוריה קוגניטיבית המתייחסת לאופן השיפוט שלנו. במרכז התיאוריה

עומד המושג "ייחוס" שפירושו חיפוש סיבה להתרחשויות. לפי התיאוריה זו יש

שני ייחוסים בסיסיים: ייחוס פנימי – האם הגורם הוא גורם פנימי של האדם עצמו

או שמא הגורם הוא חיצוני – שייך לסביבה – ייחוס חיצוני. הקשר של תיאוריה זו

למוטיבציה הוא שאם קיימת הכרה בכך שההצלחה היא תלוית מאמץ, ברור שיש

להתאמץ ומכאן שייחוס פנימי מייצר מוטיבציה.

מושג חשוב נוסף במסגרת הגישה הקוגניטיבית הוא מושג הדיסוננס הקוגניטיבי

ורצון לחזור לקונסוננט. הדיסוננס מתרחש כאשר שמשמעותו צרימה הכרתית

קיימות שתי מחשבות סותרות – צורמות )דיסוננס = צרימה(. מצב זה אינו נעים

לאדם, זהו מצב של לחץ. מצב זה מייצר מוטיבציה, ולכן הדיסוננס נחשב כחלק

מהתיאוריות הקוגניטיביות.