Дипломски труд

  • View
    276

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Дипломски труд

:

: Ulogata na penziskite i investicionite fondovi na finansiskiot pazar vo Republika Makedonija

Izrabotil: Mentor:

Skopje, juni 2011 godina

Sodr`ina:Voved ............................................................. ............................................................. ........ 3 1. Poim za penziski fondovi................................................... ................................... 5 2. Vidovi penziski fondovi..................................................... ................................... 6 2.1 Privatni i dr`avni penziski fondovi.................................................. ....... 6 2.2 Fondovi do definirani pridonesi i definirani penzii......................... 7 3. Penziska reforma i penziski fondovi vo R.M.................................................. 7 3.1 Pri~ini za voveduvawe na reformata na penziskiot sistem vo R.M. i celi na penziskata reforma.................................................. ......................... 7 3.2 Karakteristiki na penziskata reforma vo R.M........................................... 11 3.3 Institucii na penziskiot sistem vo R.M...................................................... . 14 3.4 Regulirawa i ograni~uvawa na penziskiot sistem....................................... 15 3.5 Funkcionirawe na penziskiot sistem................................................... .......... 16 3.6 U~estvoto i zna~eweto na penziskite fondovi vo R.M............................... 19 3.7 Koristi i tro{oci od sprovedenata reforma vo penziskiot sistem na R.Makedonija............................................. ......................................................... .... 22 3.8 Koe e vlijanieto na ekonomskata kriza vrz makedonskite penziski fondovi?................................................. ......................................................... ........24 4. Poim za investicioni fondovi..................................................... .......................... 25 2

5. Vidovi investicioni fondovi..................................................... ............................26 5.1 Otvoreni investicioni fondovi (matual funds)............................................. 27 5.2 Zatvoreni investicioni fondovi (closed-end funds)..................................... 28 5.3 Ivesticioni trastovi (Unit investment trust).................................................... 29 5.4 Fondovi so koi se trguva na berzite -Exchande-traded funds (ETF-s)........... 29 5.5 Investicioni fondovi koi investiraat vo hartii od vrednost............... 30 5.6 Investicioni fondovi koi investiraat vo nedvi`nini (Real estate investment trust REIT).................................................... ......................................... 31 5.7 Investicioni fondovi koi investiraat vo posebni finansiski oblici................................................... ......................................................... ........... 32 5.8 Aktivno upravuvani i pasivno upravuvani fondovi.................................... . 33 5.9 Privatni investicioni fondovi.................................................. ..................... 34 6. Provizii kaj investicionite fondovi..................................................... .............. 34 7. Investicionite fondovi vo Republika Makedonija........................................... 35 7.1 Pazarno u~estvo na investicionite fondovi vo R.Makedonija.................. 36 Zaklu~ok...................................................... .............................................................. ........... 42 Koristena literatura.................................................... ................................................... 44

3

VovedFinansiskiot finansiskite instrumenti. koi na {tedat celoto i sistem na edna zemja pazari go i so~inuvaat finansiskite koi nemaat od vo

institucii, Osnovnata imaat

finansiskite kon {to onie go

uloga e naso~uvawe na parite od onie potro{uva~i prenesuva

vi{ok zatoa koi

dovolno. Na ovoj na~in se zgolemuva ekonomskata blagosostojba op{testvo, na onie kapitalot mo`nosti sopstvenost nemaat investicioni

sopstvenost na onie koi imaat, i taka doa|a do zgolemuvawe na efikasnosta na ekonomijata. Preduslov za razvoj na nacionalnata ekonomija e postoewe na razvieni finansiski pazari. Razvienite pazarni ekonomii se karakteriziraat so visoko sofisticirana finansiska struktura, razvieni finansiski pazari, visok stepen na deiverzificiranost od institucionalen na aspekt i e od aspekt i na va`na ponudata ulogata na na finansiski postoeweto institucii. Vo ovoj diplomski trut najprvo }e gi razgledame penziskite fondovi, kako i penziskata reforma vo R.M., a potoa i investicionite fondovi vo R.M. Zaradi op{tiot trend na stareeweto na naselenieto vo R.M. i dotoga{niot na penziski odnosot sistem koj zasnovan se soo~i na so principot problemot se na na generaciska namaluvawe solidarnost instrumenti. Zatoa golema

investiciono

finansiski

posrednici,

penziskite i investicionite fondovi i ostanatite finansiski

osigurenik/penzioner,

sprovede

penziskata reforma koja ima za cel da obezbedi materijalna i socijalna sigurnost za sega{nite i idnite penzioneri na dolg rok. 4

Reformata zadol`itelen dade mo`nost

se

temeli

na

tri

stolba

i

toa: ima

prviot za cel

e da na na

dr`aven za

penziski

fond,

vtoriot

vklu~i pove}e privatni penziski fondovi, dodeka tretiot da osvaruvawe e na povisoka na penzija. Celta sekoja podobrat reforma podobruvawe fukcionirawe. karakteristikite

postoe~kiot sistem i voveduvawe na novi elementi koi }e go negovoto Penziskite osigurenici vnimatelno treba da go izberat penziskiot fond, vo soglasnost so nivnite preferencii i nivoto na rizik koi se spremni da go prevzemat. Od druga strana, dr`avata treba da ja nadleduva rabotata na penziskite fondovi. Investicionite fondovi se finansiski posrednici koi vr{at kolektivno pribirawe na sredstvata so cel da gi investiraat vo hartii od vrednost ili drugi finansiski instrumenti. Zna~eweto na fondovite e toa {to se mnogu uspe{ni vo pribiraweti na relativno sitniot kapital od strana na privatni i fizi~ki lica i toj kapital go investiraat vo vnimatelno odbrano portfolio na investicii. Investicionite fondovi im ovomo`ija pristap na sitnite investitori na finansiskite pazari koi dotoga{ nemale pristap zaradi visokite brokerski provizii, i nedovolnoto poznavawe na rabotata na finansiskite pazari. Investicionite fondovi mo`e da se podelat spored pove}e kriteriumi. fondovi, fondovi. Fukcioniraweto va`nost, bidej}i na investicionite vlijae fondovi vrz e od golema Kako osnovni investicioni i fondovi privatni mo`e da gi izdvoime: otvoreni investicioni fondovi, zatvoreni investiconi investicioni trastovi investicioni

pozitivno

celata

ekonomija,

odnosno od iznosot na sredstvata raspolo`livi za investirawe zavisi ekonomskiot razvoj na edna zemja. So sredsvata koi tie 5

gi

pribiraat

po

pat

na

proda`ba od

na

sopstvenite na

akcii

na

investitorite

kupuvaat

hartii

vrednost

finansiskite

pazari. Na toj na~in tie gi plasiraat srestvata od sitnite investitori. Doplnitelnite sobrani sredstva preku proda`ba na emitirani akcii kompaniite }e gi investiraat vo proekti koi }e otvorat novi rabotni mesta i }e pridonesat za razvojot na ekonomijata. Od ova mo`e da se sogleda va`nosta na investicionite

fondovi za nacionalnata ekonomija i ogromnite pridobivki od nivnoto fukcionirawe na investitorite i celokupnata ekonomija.

1. Poim za penziski fondoviPenziskite institucii koi fondovi se poseben vid preku na dogovorni {tedni od

sobiraat

sredstva

uplati-pridonesi

~lenovite za vreme na nivniot raboten vek, obezbeduvaj}i im za vozvrat do`ivotni redovni mese~ni uplati na svoite ~lenovi po penzioniraweto. generiraat obezbedat Prednost rast za na vo penziskite tekot na koga fondovi podolg }e dojde e toa i {to da na stabilen penzii period

vrabotenite

krajot

nivnite rabotni godini i zapo~ne penzioniraweto. So penziskite fondovi upravuvaat dru{tva za upravuvawe so penziski fondovi. Penziskite finansiski iako nekoi penziski golema fondovi naj~esto se vodeni i od nekoj so vid na

posrednik pogolemi na

za

kompanijata fondovi i

nejzinite rabotat

vraboteni, nivnite relativno najgolemi

koorporacii kapital

samite

fondovi. koli~ina

Penziskite

kontroliraat prestavuvaat1

institucionalni investitori vo mnogu zemji.

Vo sovremenite sistemi penziskite fondovi dejstvuvaat kako posrednici koi gi plasiraat za{tedite na svoite ~lenovi (pridonesi) na finansiskite pazari so cel da gi oplodat i da1

http://www.investopedia.com/terms/p/pensionfund.asp

6

ja zgolemat sumata na inicijalniot iznos. Po ispolnuvawe na pravoto na penzija ~lenot na fondot ima pravo na isplata na sredstvata od upla}anite pridonesi vo tekot na rabotniot vek plus kamatite i dividendite od investiranite sredstva vo vid na redovni mese~ni isplati. Dru{tvata koi upravuvaat so penziskite fondovi sobranite sredstva najmnogu gi investiraat vo akcii na koorporacii, koporativni obvrznici, dr`avni hartii od vrednost, a poseduvaat i zna~aen iznos na oro~eni depoziti vo bankite. Poradi va`nosta na penziskite fondovi, dr`avata sproveduva poseben nadzor nad rabotata na site fondovi za da go spre~i nepotrebnoto na nivnoto izlo`uvawe rabotewe vo na rizik. Penziskite zavisi fondovi se isklu~itelno va`ni finasiski institucii, bidej}i od uspe{nosta golema mera materijalnata sostojba na poedincite po prestanokot na nivniot raboten vek.