פרו סמינר - סופי

  • View
    269

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

-

-

- 0102 : ' - : .. 303946230 51 0102

3 1. 4 2. - " " 6 3. - " " 71.3 ' 7 2.3 ' - 21

41 612

81

81 1 81 2 81 1 91 2 91 3 02 4 02 5 12 6 12

91

22 1 22 2 22

-8491 ". , .

3

, )6991 , .(Falah ) -049 ( . , -1, . -061 01 , . )3991,01(, " " . - . 061 , -06 -2591. ) ,5002(. 8491 , " : )6691-8491( )7691 (. . , . " ", , . , , , . """ ), 3991(. , . )1002 ).,Ghanem

- , 8491. . 7002 . Sa'di

1

4

, -2.02 ) 002,315,1 (2, -221 ) , , )%64 (, . 42 , : , - , , , . . - , . - , )3002 , .(Yaacobi&Yiftachel " " . - . . , . 2 , . 3, : , - . . ' 06 9002. .2

5

1. " ", - . . )887-167, 5002( , , , , . - . " " " : , , , , . . - . - : ( ) (. ( - . ( " " . : ( . ( . ( . . ( - , .

6

- " " . , )(, . "" " . , . . , "" . ) : " (, , , - 007 , . , , , . , "", . , , , , . )001-76 0002( , - . : , , , . "" , . , " " , , . , , , . 7

3591, 053 073 , . , , . ) " ( , . , , , . .

2. " " , . , ) 4002 ' 388-548( - " ' 0002. , , . 0002 , " ". " " "", . - 2891 . 5991, , , , .

8

, . : , . , . " . , , , " ". . , . , : , " : , . , , , , - . . ", , " . . , " " . - .

9

, . , . - , , , , , .

3. " "1.3 ' , . . , . . 8491. " " 0301 - 000,04 . : , -'' . )3002(, , , )' 8(. -9491 - " "3 , . 4

- 2591 , : " " " " "".

, . 8991 .McGarry .

3

4

01

, . 5 , , - . )( . , , , , )8991, .(McGarry " " . , . - )0002(, . , , . , "", . . , , , . , )' 261(. 1 " " . " " , , . - , . 2. . , "". 8991 .McGarry5

11

)6991 , (Falah . , -1691, 2791 -3891. - 4-1. , 2 , , - . , . . " -9991, -03 - , 04 , 34 , 82 -62 , . , )3002( -%06 . , )' 21(. -09, " " "" , 6 )3002 , (Yaacobi . - . - -, , - - 008 Merriam-Webster's Online Dictionary6

21

. . , . , , , " " " ". )4002 ' 17-54( " . , , . " " . , : -, - -. - : , , - . - - , . , " " . - " " . "" "" . , . , . 31

, . : . . - , , , . ? , . , " ". , . , , , . , . . 0002 . , , , , , . -9991 -, . , . . 4 5.1 . , " " , 41

. , . : . , - , , . , )5.1 (. " " , )5002 .(Ibrahim , "" . ) 1( "", . "" /574/42 . , ) ( . , - . , , , . . , . : " . , , " ) "" -52 0102(. , , - .

51

7 . , " .

2.3 ' , 8491 06 . . : - . "" %59 , ), 8002(. -3 : , 0691- , , - 0691 5891, - " " -5891 - '8, . " " -41 8491. 07 , 746,3 . "'" . , . . -0591 . , , . . Merriam-Webster's Online Dictionary ' , , . 3002 . Hamnet7 8

61

. . 9, -5691. , , , , " . . )', , '( )" ("Slums , - - "" . . ' ' . , , . )3002(, ' )' 151(, . -08, , - . " " , - . , . ' , ' ),Hamnett 3002(, , - , " . " ) (Gated Communities .

" . - %52 , . 3002.

9

71

" "01 '. -: , , , ) , 3002(. - ' , , , . , ) - 8002(, , . ' , , . , -%09 . - . , . , " " . . , ' ) 5(, , 03 ) ( . "" " -9002 , ' , "" . ', .

072 - . - .

01

81

" " ' ) 6( . ", - ', .

, )(. " " - . . , , , . - ' . , , . , , " ", , " " . : - , . -. . "", , 2.

91

" " , , . . . . ), (. - . " ", , - '- , . , , , . , , .

02

, . )5002(. : ] [. . -2 0102 : ][www.arabhra.org ', ., , . )8002(. " " . , 2, 96-75. , . )3991(. . , 3, 7-53. , . )1002(. - . , 1, 411-98. , ., , . )5002(. : -. , 4, 887-167. , . )9002(. : . ] [. - . -7 0102 : ][http://www.bimkom.org , ., , . )4002(. : . , 42, 17-54. , ., , . )0002(. : . , 61, 001-76. , . )8002(. , : . ] [. , 64. -71 0102 : http://ceu.academia.edu/DanielMonterescu/Papers/91011/Identity-without-Community]--Community-in-Search-of-Identity--Spatial-Politics-in-Jaffa-Megamot---Issue-No--46---[Hebrew , . )7002(. : " -. ] [ "- . -5 0102 : ] 9217225021/[http://www.shatil.org.il/services/publications , ., , . )3002(. " ": ' , . , 32, 571-141.

12

., . , , . )" 5002(. . : - ., . )4002(. : - 4 , .845-883 , ., -, . )0002(, : 153-180 ,16 ,,

Hamnett, C., (2003). Gentrification and the middle-class remaking of Inner London .1961-2001. Urban Studies, 12, 2401-2426 McGarry, J., (1998). Demographic Engineering: The state Directed Movement of .Ethnic Groups as a Technique of Conflict Regulation .Ethnic and Racial Studies, 21, 613-638 Yaacobi. H., & Yiftachel, O. (2003). Urban ethnocracy: ethnicization and the production of space in an Israeli `mixed city. Environment and Planning D: Society and Space, .21, 673-693 Yaacobi, Haim (2003) Urban Ethnocracy: The Building of a Town and the Construction of Identity: The Case of Lod. PhD dissertation, Ben-Gurion University, 119.

., . )2002, 12 (. . ] [. .2010 -5 [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=232986[ ., . ) 7002, 7 (. . ] [. .2010 -5 [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/834291.html[ ., . )7002, 62 (. ? ] [. .2010 -21 [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/817345.html]

22

1: 0002-4491 0 0 ) ) ) ) ) ) 000,11 %19( 006,71 %7.29( 006,72 %2.09( 009,23 %97( 006,14 %6.97( 795,35 %6.87(

087,61 )%001( 0301 )%001( 0011 )%9( 004,1 )%3.7( 000,3 )%8.9( 8'007 )%12( 007,0