الأحكام القانونية لتمديد شبكة الاتصالات الداخلية في المباني مسودة

  • View
    432

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

الأحكام القانونية لتمديد شبكة الاتصالات الداخلية في المباني مسودة

Text of الأحكام القانونية لتمديد شبكة الاتصالات الداخلية في...

  • 1. v1.4

2. 1 / / . . . . . )( . 52102 : -- . : . 575 002 : trapc@tra.gov.om 3. 2 ( 0: ) . (Surge): . UTP: ScTP: RJ45: 45 CAT-6: CAT-5CAT-5eCAT-3 (Lead-in Ducts): . DP: ETP: (ONU): . ODF: (Router:) . ADSL: TO: MDB: ILAC: 4. 3 IEC: ANSI: TIA: EIA: (CPE:) . (EPR:) . TIA/EIA-568: .ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001 B.2-2001B.3-2001 ANSI/TIA/EIA-568-B.1: ANSI/TIA/EIA-568-B.2: 100 OHM ANSI/TIA/EIA-568-B.3: ANSI/TIA/EIA-606-A: ANSI/TIA/EIA-607: ANSI: . ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1: ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2: ANSI/TIA/EIA-568-B.1-3: 5. 4 ANSI/TIA/EIA-568-B.1-4: 51/025 051. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:6(CAT-6) ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2: TIA/EIA-568-B.2 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-3: . ANSI/TIA/EIA-568-B.2-4: . ANSI/TIA/EIA-568-B.2-5: TIA/EIA-568-B.2-5 ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1: 51/025 . ( 2: ) ( ) ( ) : (0) . (2) . (3) . (4) 011. (5) (ILAC). 6. 5 (6) . (7) ANSI/TIA/EIA-607 (0) 011 (5) 5 . (01) . (00). (02) . (03) . (04) /21 ) (//. (MDB) . : - (0) . (2) . (3)(UTP)( CAT-6) . 7. 6 (4) 2 ( . ) . 0 : 8. 7 (0) : 0- ( 21) 2-. 3-./ 4- (ONU)/ . 5- (ODF) / . (2) / . (3) (UTP)( CAT-6) / . (4)) ( (5) . (6) / 2 ( . ) (0) . (2). 9. 8 : 0-. 2-. 3- (ONU). 4- (ODF). 5-)45-RJ( : 0- 2- 3- 4- 6- (11-RJ). ) : 0- 2-. 3-./ 4-. / 5- (ODF). ) . ) (UTP)( CAT-6) . ) . ) / 2. 10. 9 2 : (0) : -. - . (2)/ ( ) . (3)/ : - . -2 . 11. 10 - (ODF). (0) / . (2) 051 . (3) (UTP) (Patch Panel) 51. (4) LV 011 . (5) LV . (6) . (7) HV 451 Single Core HV 311 Multi core HV. (0) 3. (5) (Pulling Tension) 001(00) (01) 6. (00) . (02) (Pairing) 25. 12. 11 (03) . (04). Termination (0) (TO). (2) ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1((CAT-6) 011) (3) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 (4) 2 ( . ) : -( Rj11) )((voice) -( Rj45) )((Data) 13. 12 4 :/ (5) 241 . (6) (PoE) 05 : ( ) 14. 13 (7) . (0) 311 . (5) . . (01) 0 T568AT568B 5 5 :T568AT568B 15. 14 DB (0) . . : . 0.2 ( ) .. . 611( )x351)( x75 )( . 241/03. . . .. . . .. . . .. .. .. (2) . 16. 15 MDB (0) : -. - . - (ETP). . - ) ( ( Main Telecom Distribution Box) (2) : - DTP -) .... ( - ( RJ45RJ11) - (Patch Panel) - (ODF) FDB : - . 17. 16 - / . - . - ) ( (Floor Telecom Distribution Box) -. : - )// (. -. - ) .... ( - ) ( (Unit Telecom Distribution Box) (0) SM ITU-T G.652ANSI/TIA/EIA-568-B.3. (2) 0.05dB 18. 17 (0) CAT-6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) (2) Pulling Tension UTP 110N(00.34-) (3) : UTP ScTP UTP ScTP 0: (0) PVC 51 51. (2) . 19. 18 (3) . (4) : . . . . . . (5) . (6). (7) . (0) 51 . Lead-in Ducts (0) ( ) / (2) : . UPVC. . 611. . . .. . . .. 20. 19 . ) ( . (3) 6-01 0111. : 0-. 2- . 3-. 4- . 5-. 6- 7- . 0- 213 41%-61. % 5- . 01-. 21. 20 xx xx xx xx 2( :xx) (0) ANSI/TIA/EIA-526-7 (2) CAT-6 TIA/EIA-568-B.1TIA/EIA-568- B.2-1 . TIA/EIA-568-B.1TIA/EIA-568-B.2-1 . . (3) 030105510651. TIA/EIA-568-B.1TIA/EIA-568-B.3. TIA/EIA-568- B.1TIA/EIA-568-B.3 . . 22. 21 . . . (0) ( ) . (2): . : ( ) .. .. . () .. (3) . / Labels 0- ANSI/TIA/EIA-606-A. 2- : . . . . . . . . 23. 22 3- . 4- ( Patch Panel). 5- : -: :CAB-XX XX -: : XX YY -: : XX YY 6- ( ) . (). : CAB-001 Patch Panel CAT-6 TO-0201 TO-XXYY Data DEV-XXYY Router 24. 23 DEV-001 ADSL 3: (0) ( CO2) (2) . . / (3) . (4). (5) ) ( . (6) . (7) GDT SPD. 25. 24 :______________:_________________________ : __________: _______________________ :____________________________________________ :_____________________________________________ RJ-45 RJ-11 26. 25 : : ______________________________ 0) 0 2): :_________________________________________ 3): :_________________________________________ 4): :_________________________________________ 5): :_________________________________________ 6): :_________________________________________ : 0- : / _____________________________________ 2-: / ______________________________________ 27. 26 : . 6-06-2 . 6-0 :JBF104:(Openreach) 6-2 :JBF106:(Openreach) 28. 27 : CAT-6 a. Field Test Equipment b. Begin Channel c. End Channel d. Begin Permanent Link e. End Permanent Link f. CAT 6 Patch Cord CAT-6 g. CAT 6 Telecommunications Outlet/Connector CAT-6 h. CAT 6 Cable (optional transition cabling) CAT- 6( ( i. Transition or Consolidation Point (optional) )( j. CAT 6 Cable Horizontal Cabling CAT 6 k.CAT 6 Patch Panel l. CAT 6 Patch Cord Horizontal Cross-Connect m. CAT 6 Patch Panel n. CAT 6 Patch Cord CAT-6 o. Field Test Equipment 7: ( :www.cat6.com) : : . . . 29. 28 : ( ) . . : . ) ( . . . (NEXT): ( near-end crosstalk ) . . . . ( PSNEXT:) . . ( akin to ACR): 30. 29 . . (akin to PSACR:) . . (FEXT) . ELFEXT. (ELFEXT): . (NEXT) . (ELFEXT ) ( FEXT.) (PSELFEXT:) ANSI/TIA/EIA568-B.1ANSI/TIA/EIA568-B.2 . 31. 30 (ACR:) . . TIA EIA( ACR ) ( . Power Sum ACR )CAT-5eCAT-6 4. ( PSACR: ) ( ACR ) ( PSNEXT ) (NEXT) .( PSACR ) . ( PSACR ) (PSNEXT) (headroom) . 32. 31 2102. . Molex UTP Cat6 Cat6A Systimax UTP Cat6 Cat6A UTP Cat6 RJ45 RJ45 33. 32 T568BT568A JBF104 Openreach JBF106 Openreach CAT-6