ספר מדריכים לאקספי

Embed Size (px)

Text of ספר מדריכים לאקספי

? . Microsoft Windows XP . ( - Bios ). Windows XP. ' 'R- - .Recovery Console . ( .)Enter 23 Cd System - .Enter : Ren Kernel32.dll Kernel32.old - . Enter Map - .Enter _Expand \I386\Kernel32.dl .Enter > - change icon

WINDOWS OK() () 2 : 2: BROWSE ..

\:C

... .

: MY COMPUTER RECYCLE BIN ... ?.. ! 1: : properties->desktop->customize desktop

( )MY COMPUTER . CHANGE ICON

)

!!(

, :http://members.lycos.co.uk/bcoolnow/ICON.zi-p

( ZIP )

Win XP 1: . .My Network Places .printers and faxes :

0 '. 30.90.22 33:22 , M h

' . !: ' , , . : strat->Programs->Accessories->System Tools->System Restore ': start->run->regedit : , New->String Value , : 1. . , , ? - HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop REG_SZ MenuShowDelay 0 , . ( 004). 2. . -HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer DWORD NoSimpleStartMenu 1, -?XP

. 0 .3. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced- .1- 0, EnableBalloonTips DWORD . Links 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar- . , LinksFolderName REG_SZ . , , .) Explorer( 5. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer- . 0 , 1 NoInternetIcon DWORD . My Documents 6. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\}450D8FBA-- AD25-11D0-98A8-0800361B1103{\ShellFolder 0 , xf0500174 Attributes DWORD .).-0. ( xf0400174 : Logon Screen-7. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon- .1 XP- 0 , LogonType DWORD Admin 8. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows- NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList 1 , 0 Administrator DWORD

. - XP , , ! . 9. , . -HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer DWORD NoPropertiesMyComputer 1, 0. . 01. -:Boot Time - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\Pref etchParameters EnablePrefetcher 3, -5.

() XP 30.80.01 14:51 ,

Internet Time V

... !!!

, ,, ' . , , , , .

, , . - OUTLOOK EXPRESS / ': --, , . .

-!Windows XP \ Top Text . - Program Files ... EZULA ( ..). , - Windows XP . ( ...): ( )Control Panel (,)Regional Settings :

!! , V

--=== + =--ADSL

WIN XP 0002WIN 30.80.80 15:81 , 00rotem

WIN XP 0002 WIN 89 ... ... ...

...

windows xp 11lexmark z : { }

" " : " " :

-!!!!...XP 30.70.30 64:32 -

, :

,Accept the License Agreement :Continue

Hebrew English ,Hebrew :OK

, " "YES " "OK , - Control Panel :

( )Languages "" "( "Hebrew ) :OK

.

() English !

WindowsXP 30.70.30 04:32 -

(:)Themes 1. ( StyleXP: ftp://ftp.relline.ru/pub/win/stylexpinstall_1_0_0.zip 0.0.1 ) : EURW92-6WBCSSAC-SAAAARNK-A3VDHQD2-4X 2. ( /http://themexp.org ), - Visual Styles Theme . StyleXP - ,Visual Styles ,Add a New Style -( Theme ZIP - .)ZIP , - Theme Apply Style to Current Theme... - Theme "" . ". Themes, : 1. 2 Corona is now : http://planet.nana.co.il/sh6/Corona%20is%20now%202.zip :

... 30.70.30 35:32 -

XP 0002 -89 Windows ME : 1. . 2. ( 2 ). 3. . : Windows XP 0002, ( )Autorun : :WindowsXP

XP ? ? : 1. 2. XP ! 4 ! : 1. RAM !

: msconfig

" "

! 2. XP !! ! (@@ XP

ME ! !@@) ""

XP

3.

! ! C

...

! 03 % ... ! 4. (821 652 +) ! * ! ( 821 !)

* ! ( !

)

XP . Crazy Lion . ... . : /www.themexp.org /www.xptheme.info : 1. :

2. .display

3. : Themes :

browse 4.

5. ( THEME) .

6. .. apply.

.

= = WindowsXP

20.20.10 44:61 pcanywhere Windows Welcome Screen , ...Enter 0002 Windows , Xp ... ()Start ()Run 2control userpasswords Enter 0002 ....Windows :

.Ok , , .

- !?XP : 30.50.82 64:80

, , ...

- , Windows, .WindowsXP ZDNet , , - XP . (): http://techupdate.zdnet.co.uk/story/0,,t507-s2129543,00.html : 9531=http://support.nana.co.il/page.asp?storyid

, - , .

= = - 8 1. - dir : directory 2. - cd ..cd windows system cd system .. cd ( C:\soft\mysoft )\:C \ cd : change directory 3. - md , , folder md folder 4. exe ... 683 i winnt.exe winnt 5. ren ... file.exe file2.exe

ren file.exe file2.exe : Rename 6. Copy ... file.exe C:\files copy file.exe c:\files 7. - del, del .. file.exe del file.exe 8. /? - . ... del ?/ del: setup.exe ?/ setup / is , setup /is ... ,

0 / -WindowsXP -XP 1. . ( tools) - ( folder options ) ( view) "( "Hide extensions of known file types ) -V 2. Shared Doc's-( My Computer ). ( regedit - ), : HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace/D .elegateFolders { .}59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee -( delete). . 3. . ( tools) - ( folder options ) ( view) ( Show hidden files and folders ). 4. -/ - ( SendTo ) .

.http://www.ntfs.org/modules.php?modid=6&action=download&id=8 : ! .5. "" http://www.ntfs.org/modules.php?modid=6&action=download&id=9 : !! .Outlook Express 6. http://www.ntfs.org/modules.php?modid=6&action=download&id=10 :

!! . Messenger 7. - Messenger ) Messenger ( C:\Program Files\Messenger- MessengerOFF .Nero 8. .IMAPI CD-Burning COM service " services"- control panel-" administrative tools" .9. error Advanced "System Preformance and Maintenance Control Panel .Disable error reporting reporting .)Internet Explorer( com. 01. . com.-:// http Ctrl + Enter ( ) , cnn

.