บทที่ ๒ ใหม่

  • View
    1.619

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of บทที่ ๒ ใหม่

  • 1. . .. + + 0 1(), , , ,( ..), ( : . , ), . , , , ( : , ), .

2. ) () ) ( ) ) () ) ( ) ) ()2 ( )3 ) , ,) , () 4 (, , ) (, , ) 5 ) ) , ,( : ., ), -. ( ), , ,( : , ), . , , , ( : , ), . 3. .. 6 7 8 .. () //, .. () //. ( ), , ( :, ), . (), , (), ,( : , ), /-. 4. . () 9 ()1 0 11 . . . .. () //, .. () //... () //. (), , (), ,( : , ), /... () //-, .. () //. 5. . () (.. ) 13 (), , (), -. 6. .. . 14 () () 15 16 (), , (), /. (), , , , .,, , ( .. ), , , . 7. . () 17 18 ) ) ( ) ) ( ) ) ) ) . () /... () //. 8. ()19 ) () ) () ) () . . . . . . ... () /. 9. 2 1 ) ) ) ) 22 ()) 2 4 .. () //... () //. () , , , , . .()/-. 10. .. . 26 () 27 ; .. () //; . () /. , , . (.. ),, (), ,( : , ), -. 11. 28 29 . 3 0 ( ) () () () () () , , . , , , ( : , ), ..() /. 12. () () () 31 () () () 3 2 33 , , . , , ., . 13. . 34 35 36 ) () () (H2) (O) (H2O) .. () //, .. () //, .. () //-... () //, .. () //, .. () //.... () /, ... () /. 14. ) 3 7 3 8 39 4 0 ... 41 ..() //, ..() //, ...() //, ..() //... () //... () //, .. () //. , , ; ... () //. ...()//,... () //-. 15. 42 (.. ) 43 () 4 4 4 5 ) ... () //. (..),,(),/-/... () //... () //. 16. 46) 47) () () 48 .. () //, .. () //... () //, .. () //.... () /. 17. ) ) .. () 49 ()5 0 () 5 1 52.. () //, /. . () -/-. () . () -, , -, , 18. ) ) ) ) . 53. ) 5 4 ( ..), ( : . ,), -..()-/-...()//,..()//, . () -/-. 19. ) 5 5 56 () ) - ) 57 58 ( ) ) () () () .()/,.. () //, .. () //..()-/-. () -, , -, , -. 20. ) () () () () () ) () () () () 21. : ------- ---- 22. () : -, , -- 23. 59 ( ) ( ).. ) ) ) 60 ) ) ) 61 .()-/-... () //, .. () //... () //. 24. 6 2 63 64 65. . ... () /.... () /.... () //-....()/, ...() //,...() //, ...() //. 25. (.. ) 6 6 6 7 (), , (), .. () /-. 26. 27. .68 () () () 7 0 7 1 ()7 27374757 67 778 ( ), , .. () /.. () /... () /-/-.. . () //... () //... () //-... () //... () //... () //-... () /-/-. 28. 7 9 () .. () /-/-. 29. . 8 0 () ()8 1 () 8 283 84 . . . . ( ), , .. () /.. () /... () //. (), , (), -. 30. . . . . . 8 5 . 8 6 () 87 , . ( ), , .. () /. 31. (.. ) 8 8 . . (), , (), . 32. 8 9 9 0 91 92 9 3 . () . () . (); .. () //, .. ()//, .. () //, . . . . . . . . . . ;... () /-, ... () /. () . () . () . () . () . () . ( . () . () . () . ();..()//-. ;.. () /-/-... () //. () . () .(). (). () . () . () . () . (). ().();..()//-. 33. . . . . . . . . . ; ..() //; . . . ( ) . . . .- . (..() // ) ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . ; ..() //-. 34. 9 6 . () () ( ) () () . (Conscious mind). (Preconscious mind). (Unconcious mind) (SelfSuffer) (Prevented Self) (Dynamic Unconscious) (Unawareness) (Motive) ; Singmund Freud, New Introductory Lectures, Translated byJames Strachy, (London : Hogarth Press, 1933), pp.97-99, (), , ( ,), , http://www.oknation.net/blog/aj-pim/2010/03/06. ( ). 35. () 9 7 () () () ( ), ,( : , ), -.