เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

  • View
    15.302

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ครูอรรคชัย วิจิตร

Transcript

  • 1.

2. 3. 4. 5. = = 6. R Reaction Rate A B C D A + B C + D - , + , t A t A = = B t B = = C t C = = D t D = = 7. Ans.1 Ex.1 1 4 A D 1. 2. 3. 4. aqClBraqBrgCl 212 22 aqOSaqIaqOSsI 2 64 2 322 22 gNHgNgH 322 23 aqHaqHCOlOHgCO 322 )( A. B. pH C. D. 1 4 (ENT) 1. D, C, A, B 2. D, A, C, B 2. D, C, B, A 3. D, B, A, C 8. A B C Ex.2 3 A, B C 3 Ans.2 9. Ex.3 (Ent) 1. 2. 3. 4. OHOH 222 22 HIIH 222 2252 42 ONOON 322 22 SOOSO Ans.2 10. Ex.4 Y ( HI) X ( ) (ENT) gHIgIgH 222 x y C B D A Ans.4 11. 6.11 = = 12. Ex.5 )()(4)(2 2252 gOgNOgON 52ON (S) N2 O5 (mol / dm3) 0 500 1000 1500 2000 5.0 3.5 2.5 1.8 1.2 52ON Ans.5 13. Ex.6 )()()(2)( 22 gHaqMgClaqHClsMg H2 (cm3) (s) 1 2 3 4 5 12 13 40 60 89 ( .) 1. 40 2. H2 = 3. H2 1 cm3 4. H2 scmH / 40 3 3 2 scm / 89 5 3 Ans.6 14. Ex.7 45 C 60 C (s) (mg) 45 C 60 C 0.0 60.0 120.0 180.0 240.0 300.0 360.0 420.0 0.0 0.1 0.2 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.0 3.0 60 C 45 C Ans.7 15. 1. plot plot 2 2. 2 2 t t 16. Ex.8 A P A P A , s [ A ], mol / dm3 0 50 100 150 1.00 0.61 0.37 0.22 100 (Ent) 1. 0.0048 mol / dm3 s 2. 0.0030 mol / dm3 s 3. 0.0030 0.0048 mol / dm3 s 4. 0.0078 mol / dm3 s Ans.8 17. Ex.9 A+B C+D B 300 s mol/dm3 ( .) (mol/dm3) 1 2 3 4 100 300 500 (s) Ans.9 1. 2.2 x 10-3 2. 4.3 x 10-3 3. 6.2 x 10-3 4. 8.6 x 10-3 18. 6.1.3 (A,B) (C,D) aA + bB cC + dD A = B = C = D a b c d A B C D ta db ctt t = = = 19. = d R c R b R a R R DCBA ta A B C D b t c t d t = = = a A B C D b c d= = = 20. Ex.10 A B C ( .) 3 1 2 1 3. 2 A + B 3C 4. 3A + B C 1.A + 2B 3C 2. A + 2 1 B 3 1 C Ans.10 21. Ex.11 A+2B 3C+ 2 1 D 1. A = 0.33 C 2. A = 2 B 3. B = 1.5 C 4. B = D Ans.11 22. Ex.12 4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g) 21.3 mmHg/min NO(g) mmHg/min ( .) 1. 10.8 2. 12.5 3. 14.2 4. 17.8 Ans.12 23. Ex.13 2A 3B A 0.568 M 0.552 M 2.50 B ( .) 1. 1.60 x 10-4 M/ 2. 1.07 x 10-4 M/ 3. 7.11 x 10-5 M/ 4. 3.55 x 10-5 M/ Ans.13 24. 1. 1.2 0.4 2. 2.4 0.8 3. 1.2 0.8 4. 0.8 0.8 Ex.14 NH3(g) H2 (g) N2(g) 0.8 mol/dm3 sec mol/dm3 sec ( .) Ans.14 25. 6.2 2 1. (Collision Theory) 1.) I2 H2 HIHI 26. 2.) (Activation Energy: Ea) Ea - Ea - Ea 27. (Transition State Theory) (activated complex) CN C2 N2 2CN(g) C2(g)+N2(g) 28. C2 N2 CN 2CN C2 + N2 29. C N CN C N CN C C C2 N N2 C N C C N N (transition state) 30. 6. 3 2 = H + > 0 H - < 0 HH H 31. Ea = Ea H = + Ea H = - 32. 1. I = II 2. I > II 3. I < II 4. I = II I I II II II II I I Ex.15 I II (Ent) II II I I Ans.15 33. Ex.16 A(g)+B(g) C(s) (Ent) 1. = 15 kJ, = 10 kJ 2. = 15 kJ, = 5 kJ 3. = 20 kJ, = - 15 kJ 4. = 20 kJ, = - 20 kJ (kJ) - 10 + 10 0 Ans.16 34. 1. -30 kJ/mol 2. +30 kJ/mol 3. +30 kJ/mol 4. +30 kJ/mol 30 kJ/mol Ex.17 A+B C+D E = +30 kJ/mol Ea (Ent) Ans.17 35. Ex.18 1. 2. 3. 4. Ans.18 36. Ex.19 A + B 2C 250 kJ/mol 2CA+B 220 kJ/mol A+B2C ( .) 1. 30 kJ/mol 2. 30 kJ/mol 3. 250 kJ/mol 4. 250 kJ/mol Ans.19 37. 6.4 6.4.1 NH3 W 38. [] 39. 6.4.2 2 1) (Homogeneous Reaction) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) NaOH (aq)+ HCl(aq) NaCl (aq)+ H2O(l) 40. 2) (Heterogeneous Reaction) Zn(s) + H2SO4(aq) ZnSO4(aq) + H2(g) CaCO3(s) + 2HCl(aq) CaCl2(aq) H2O(l) + CO2(g) Mg(s) + 2HCl(aq MgCl2(aq) + H2O(l) + CO2 (g) 41. 10 g 10 g HCl H2 Zn Zn 42. Ex.20 Zn(s)+2HCl(aq) ZnCl2(aq) + H2(g) 1. 2. Zn 3. HCl 4. Ans.20 43. 6.4.3 44. 6.4.4 45. CH3 CH=CH2 + H2 Ni CH3 CH2 CH3 Ea 2 Ea 46. Ex.21 1. 2. 3. 4. Ans.21 47. Ex.22 Mg (s) + 2HCl (aq) MgCl2 (aq) + H2 (g) ( Ent ) 1. 2. 3. 4. Ans.22 48. Ex.23 1 M HCl 25 cm3 1. 1 M HCl 100 cm3 2. 2 M HCl 25 cm3 3. 2 M HCl 50 cm3 4. Ans.23 49. Ex.24 A(s) + B(aq) C(aq) + D(g) 1. A B 2. D B 3. A 4. A Ans.24 50. Ex.25 . . . . 1. 2. 3. 4. Ans.25 51. Ex.26 1 cm3 0.1 / 20 cm3 1. Zn 2. Zn 3. HCl 4. HCl Ans.26 52. Ex.27 N2O Cl2(g) 2Cl(g) N2O(g) + Cl(g) N2(g) + ClO(g) 2ClO(g) Cl2(g) + O2(g) 1. Cl2(g) 2. Cl(g) 3. ClO(g) 4. O2(g) Ans.27 53. EX.28 x y z x y z Z Y X 54. . x y z z > y > x . x , y z . z > y > x (Ent) 1. 2. 3. 4. Ans.28 55. EX.29 1. 2. 3. 4. E T2 T1 T2 > T1 Ans.29 56. 6. 5 (Rate Law of reaction) (R) aA + b B + c C dD +e E + f F R = k [A]x[B]y[C]z R= [A], [B], [C] = A, B C mol/dm3 mol/l x , y z A, B C x, 57. - x 2 [A] x - y 2 [B] y - z 2 [C] z k k 1 R = k [A]x[B]y[C]z x, y, z, [A], [B], [C] R k 58. R = k[A]0[B]1[C]2 - 0 A A - 1 B - 2 C - = 0 + 1 + 2 = 3 - 59. [A] [B] [C] 60. EX.30 A B C 0, 2 0 A, B C 1. = k[A][B]2 2. =k[B]2 3. = k[A][B] 4. = k[A][B]2[C] Ans.30 61. Ex.31 2NO(g)+2H2(g) 2H2O(g)+N2O(g) [NO](mol/dm-3) [H2](mol/dm-3) (mol/dm-3.s-1) 1.00 1.20 0.80 1.00 2.00 1.00 1.20 0.80 2.00 1.00 3.5 10-5 5.0 10-5 1.8 10-5 7.0 10-5 1.4 10-4 1.[NO][H2] 2. [NO]2[H2] 3.[NO]2[H2]2 4. [2NO][H2] 62. Ex.32 A B + C = k [A]3, k A 2 1. 2 2. 4 3. 6 4. 8 63. Ex.33 A B = k[A][B]2 1. [B] [A] 2 2 2. [A] [B] 2 8 3. 3 4. [A] [B] 2 6 64. Ex.34 A+B C A ( mol/l ) B ( mol/l ) C ( mol/l.min) 1 2 3 4 1.3 1.3 2.6 2.6 2.2 3.3 * 2.2 0.04 0.06 0.24 0.16 3 1. 1.1 mol/l 2. 2.2 mol/l 3. 3.55 mol/l 4. 4.4 mol/l 65. aA + bB + cC dD + eE + fF R=k[A]x[B]y[C]z R= [A], [B] [C] A, B C mol/dm3 k = x = A y = B z = C x + y + z = 66. x, y z , a, b c x, y z a, b c - A a an x = n R - B a an y = n R n A][ n B][ 67. - C a an z = n R - a = 0 * n C][ 68. R= k[A]0[B]1[C]2 [A] [B] 69. [C] [A] ][ 1 A 70. [C]2 [B] ][ 1 C log[B] 71. (3) NH3 (W)2NH3(g) (1) (2) HI 2HI Au W H2+I2 N2(g)+3H2(g) 72. 1. 1 2. 2 3. 5 4. 7 5. 8 6. 10 7. 16 8. 17 .5/2 73. (1.)Ans. 1. (1) Br2 Cl2 (2) I2 (3) = H2 3mol + N2 1 mol NH3 2 mol (4) pH H+ pH BACK 74. (2.)Ans. C C A A B BACK 75. (3.)Ans. 2. (H2 + I2) (HI) BACK 76. (4.)Ans. 2. [ HI ] [ HI ] B HI BACK 77. (5)Ans. 52ON = s dmmol )02000( /)2.10.5( 3 = = sdmmol 33 /109.1 BACK 78. (6)Ans. 1. R ( 13 40) = scm s cm / 27 1 )1340( )23( 3 3 R (40 60) = scm s cm / 20 1 )4060( )34( 3 3 40 H2 scm / 20 1 27 1 3 scm / 40 3 3 BACK 79. (7.)Ans. 2 45 C = s mg 420 4.1 = smg /1033.3 3 60 C = s mg 420 0.3 BACK 80. sdmmolsdmmol s dmmol 333 3 /108.7/ 50 39.0 )050( /)61.000.1( (8.)Ans. 3. R 0 50 = R 50 100 = sdmmolsdmmol s dmmol 333 3 /108.4/ 50 24.0 )50100( /)37.061.0( R 100 150 = sdmmolsdmmol s dmmol 333 3 /100.3/ 50 15.0 )100150( /)22.037.0( 0 50 100 150 (s) 3 108.7 3 108.4 3 100.3 BACK 81. (9.)Ans. 2. 300 = x y tan s dmmol )200400( /)5.05.1( 3 sdmmolsdmmol 33 /005.0/ 200 1 = sdmmol 33 /105 2 = = BACK 82. A = A = B = C 1 (10.)Ans 1.A+2B 3C 2 1 B 3 1 C 2 3 = BACK 83. (11.)Ans 1. 2 1 1/ A = B = C = D 1 2 3 D CB A R RR R 2 32 C A = 3 1 = 0.33 C BACK 84. (12.)Ans 3. H2O = NO NO = 3 2 6 H2O 3 2 = 14.2 mmHg/min 4 = 21.3 mmHg/min BACK 85. min50.2 )552.0568.0( M (13.)Ans 1. A = = s M 6050.2 016.0 A = B B = 2 3 A 605.2 016.0 2 3 = 1.60 x 10-4 M/s = M/s 2 3 BACK 86. (14.)Ans 1. 3H2+N2 2NH3 3NHR = 3 2HR R = 2 3 2 NH N R R 2HR 3 2 3 NHR = 8.0 2 3 mol/dm3 s = 1.2 mol/dm3 2NR = 3 2 1 NHR= 8.0 2 1 mol/dm3 s = 0.4 mol/dm3 s= s BACK 87. (15.)Ans 2. I II 1aE = I2aE = II II II I I 1aE 2aE BACK 88. (16.)Ans. 2. = 15kJ 5 kJ (kJ) - 10 + 10 0 H = -15 kJ BACK 89. (17.)Ans. 3. Ea > 30 kJ/mol E = + 30 kJ BACK 90. (1) (2) (3) Ea (19.)Ans. 3. Ea Ea BACK 91. (19.)Ans. 1. 220 kJ/mol 250 kJ/mol A + B 2C H = + 30 kJ/mol BACK 92. (20.)Ans. 4. BACK 93. (21.)Ans. 3. BACK 94. (22.)Ans. 2. HCl H2 BACK 95. (23.)Ans. 1. BACK 96. (24.)Ans. 4. A BACK 97. (25.)Ans. 4. BACK 98. (26.)Ans. 1. BACK 99. (27.)Ans. 1. Cl2 BACK 100. (28.)Ans. 2. (.) x, y z (.) x, y z (.) z > y > x BACK 101. (29.)Ans. 4. BACK 102. R = k[B]2 (30.)Ans. 2. A+B C R= k[A]0[B]2[C]0 BACK 103. (31.)Ans. 2. R= k[NO]x[H2]y (1) ; 3.5 10-5 mol/dm-3s-1 = k(1.00)x (1.00)y(1) (4) ; 7.0 10-5mol/dm-3s-1 = k(1.00)x(2.00)y....(2) (5) ; 1.4 10-4 mol/dm-3s-1 = k(2.00)x(1.00)y...(3) (3) (1); = 4 = 2x x = 2 (2) (1); = 2 = 2y y = 1 R = k[NO]2[H2]1 [NO]2[H2] 5 4 105.3 104.1 yx yx k k )00.1()00.1( )00.1()00.2( 5 5 105.3 100.7 yx yx k k )00.1()00.1( )00.2()00.1( BACK 104. (32.)Ans. 4. R= [A]3 [A] = x mol/l R = kx3mol3/l3 R = k(2x)3 mol6/l6 = k8x3 mol6/l6 8 BACK 105. (33.)Ans. 4. R = k[A][B]2 [A] = x mol/l, [B] = y mol/l R = k(x)(y)2 R = k(2x)(2y)2 = k(8xy2) 8 6 BACK 106. yx yx k k )3.3()3.1( )2.2()3.1( (34.)Ans. 3. R = k[A]x[B]y (2) (1); = 1.5 = 1.5y y = 1 (4) (1); = 4 = 2x x = 2 R = k[A]2[B]1 (1) 0.04 = k(1.3)2(2.2)1 k = = 0.01 (3); 0.24 = 0.01(2.6)2(x) k = 3.55 = * yx yx k k )2.2()3.1( )2.2()6.2( 04.0 16.0 04.0 06.0 )2.2()3.1( 04.0 2 BACK