Ο Ταξιδευτής των μαθηματικών

  • View
    2.978

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Η ιστορία των μαθηματικών

Text of Ο Ταξιδευτής των μαθηματικών

*

CALVIN C. CIAWSO}

C. CALVIN CLAWSON

O TA=IAEYTHE TON MAOHMATIKONrnq H e[epe0vrlon evtunootorrlg turv totop(og opt0ptitv

KEAPOI

our6 yro drogo Bo{oqoov vo o}ortrr1pooe( to prpl(o.Euloptottit llotrtrd Mnpouq Mop('Evrouopvtq, pou touq r6ro(repo gltrouq oro epyootrlpro: rot Yto A(vtol6nopvr, Oiltq Adtrrnept MnpdtovXfppnept, rrlv Tdrlop, rt KotYto rlq notrtrq to unopovrl rrlv ono(o 6rdBooov Xetp6ypoqo U tous vo en(or1q euXoptottloo Kotouq.Oo ri0etro npotdoetq e(otpetrrq tdoo oro TgqpoOrtrooopou Orlyqtdg oro lloventot{ptotqg [to0ta, MoOrlpottrtirv, rrl gpovrOoKqtrrlv oqo6oo Kotoro TUnUo rpiog Ylo pe o(rrrorl u1vono(opou 66o(ov vo oyontirto go0rlporrxd'

EIEAIOTH 1 KEOAAAIO 2 KEOAAAIO 3 KEOAMIO 4 KEOAAAIO 5 KEOAAAIO 6 KEOAAAIO 7 KEOAAAIO 8 KEOAAAIO 9 KEOAAAIO

t3

t l 6 q p r e t p d g e.;.. oP(OPr1oqq. popq6q ApXrrg e(6q. oe H op(0gr1oq dtrtro oqv oPXor6rlro . Or opr0po( K6opou rou xot optOpo( optOpo( N6ou Krv(ror . orov floPdbetoo. flpoptrripoto oPt0go(. Or opvqttro( ro Awrpeton(ovroq dnetPo H toprj rou Ntdvrtrtvt:dpprlrotoptOpo(

19 37 63 81 119 143 177 195 229

KEOMAIO 10 KEOMAIO 11

H roropiotou n: unepponro( oprOpo(. . . . . . Enerrefvovroq BooiAero: to gryo6rroi oprOpo(

257 289

KEOAAAIO flpoyponrdgeydtror: 12 uTrrpnnpoopdvor oprOgo(. . . . .. KEOAAAIO Or rbrorpue(g 13 opr0popvf povss . K E O M A1O I4 KEOMAIO 15 T ro q p o ( v o u vo o u t d ; . 6l Apr0go(: nopetrOdv, nopdvror pItrov l-luroodpro. Btptrroypog(o Eupenjpro. ........ 323 343 365 389 ......... 3sZ 401

EroaYtlYrl

fyto dptrtg Aev roug optOpotig' np6rttrot urg To prpl(oour6 eXet Opo tlop' 6tro p6vo ptero tuntrd po0qportrd' nou voptBtr(o ooXotre(rot q tr'r-rv q E(vot petrdrrl opt0gtiv' 6rt nou e(vototrqOera to po0qpottrd (6torqv ov0ptlntpa 16ooouvurgoopdvq qv E(vot rurv Xprlorl opr0pdrv ttg on' toug opr0potiq 6treq tlore ro vo e[erd(etrove(g vq epnerp(o, ro on6 notrtrd ourd roOouto UUefvotoov vo 6teptuvd ytlv(eg onrtrdg 06rUpro urg Xet ro q6orlq'Evtl Ero0ro BrBI(o oqpto rqg ovOptirntvrlg rr1ptotroorqv-ov0ptlnotroy(o' eu(oqg ovorpperot po ro poOqportro, rot rqv torop(o rq rpttrooolll-^,^,,. tqv y(o,rqv rlruXoAoy(o, ovorog(o' nou ont0qrouq Xprlotporotouv 'EXouv toug ovOpdrnoug onorotrfoet Kot (o;lilofvrtq tq nou-Xprlotponorofv tpuxtd' (nt0rlKouq epyotre(or, ontOqourot6 poq onoxotrofoov oo nr0qroug,. qrov opt'q ;qioo' ^ov *::.ot '":]:]l:i:::t: Ot opropo( TIourdvouvunoloytopoOg>' Kouq vo qovroortr ov IlpoonoOrlore' 06trtte' rov nepvoriv noltrtop6 poq' q unotroytopotjC ptoq Xurp(g'opiOuo':q rqv rotvov(o :(Uoo:.::::::: Yto rouqXpnotponoto0pe vo Prpopt tilore oroug poo;-rvot opt0godg' pe nof pEvoupe optOpodq rrlq (onq pog' Irlgertirvoupe rd0e ntreupd o vog orov dtrtroXprlotponottivrog Tqtrerptlvotipre oroug 6p6poug. rot (6tooup- orouqoprOporiq ro To ;rogBoo((ovrot opr0pofg. Xpqpord

3

14

poivrF ro rllEpol6yroKorro poidyro gos.'Orov {6nvtoo oippo ro npoc y'jp'oo KorKo[To{o n}ftpovr(dpo}6r Fou.'Hrqv 6.45'. ro OuF4orl(o orippo 6Il 4rov I l/l ludpo rou F4vo Krour6 UouunvoUlro6! ixovo [^!pd,oo ]10 6o]dproyro rn 660l rou quroxrv{rou pq6rdq0rvo l ouxv6rqro o 97,1 Uou.Ko06( alpoyo nporv6,dKouyo (or n^npoqop40nKo ro XplFq(or4p(oiX 6r ovpr Fovd6(.'Eror t4 ouvExioqK FapqFou(Kor gipo 6^r,rv dtrtrov rl rl rrlv ovep{nrov). lrqpr(oFoor. o,ou( opropou( ro l'Uoupvouu' t ouytrpovn yro o {orvovio Fo(. H o(Kovogio, rXvoioy(o KoL lnorigl Eqoprrivror ul poq on6 I I rurvopr0F6v, ouq I E{dpqot qo(vror Kr on6 ro n6oo vopi( xp4ot luorF ro norbrdFo( orou( optogo!( avo on6 ro np6ro npdyporq nou rou( 6r6doKouFE nlosvo Urpodv ro 6:Ko.001600, ivqr oq nop' 6trorou I Fflol aKrvd 1600vopi(, noltrd Ko{oFurpto Aup((ovo( ovorprxrd