עבודה משאבי אנוש

  • View
    164

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of עבודה משאבי אנוש

1 ........................................................................................................ 5................................................................................. : 9................................................................................... : 32............................................................................................................:

1

"", : . . . , , , . , 063 . "" , . . , .

2

' ) ""( " 9791. - 003 . , 04 . 05 - 01 " . - 6

3

. , Outlet-Store ONOT . , - 03 , . : . , 04 , , , , . " , , . : ' -, , , , , . -000,021 . ) ( , . " " , , , , . . 003 , , - 05 , , , . 53 , . . , ' ', ' ', ' '. 02 05 , 4

. , 02 , , . : ) (, ) ( ) - .(organizational citizenship behavior . , ) ( ) (. , , , . : 1. - ) ( , . 2. - , . 3. - . 4. - , . , . :5

1. . , - , . . - , , , . , . , - . , ; ) (, , .

2. - , . , . - ) , (. , . - ) (On the Job Training 6

) .(Off the Job Training : , , . . : , . , . , - , . , , , ) ,(software, )case (study.

3. , .

4. . ; , ) (, ) (, ) (. , .

7

- . , . , . , , , . " " ) "" ( , )-, 7002(. - Carnet , . ) ( . ) ( ) (. ) , 0002(.

8

: , , . . : - : , . , : . - . . - , . , . : 1( , . 2( , .3. 2. 1.

9

) (- . . . - . . , . - : , , ' . .

4.

5.

6.

: . . " : " . , . . , . . , . : , , , , . .01

: , : 1. - . . . " . . 2. - . . - , . : - )' ( . . "". , . - , , , : : , 1(

. . 11

. 2( - , . : . , , )- ., 7002(.

063 . . , , . . : 1. - / 2. - 3. - , , . : - ,

21

, , . : , , ) -, ., 9002(.

'

: : . - . . - "". - "" 3 - . "": . , , . / , / , / . , 4 6 . 31 2 6 8 , 4 . : , . , - , , . , .31

. - " - . . - Off the job training . : -, , , , , , . - , ) (, , - , , . . , . - -on the job training . . . - : , . , . , . . : , 4 . . . - . - -

41

, . . - . . . 6 . - . , . . , . , . - "" 05 . ) , (. , . , . " . . ) off the ( job training " ) )on the job .training - , . ) (. 51

. , - . . , .

"": , . , , . . . " , . - , " . " . - , , . . , , , - . - . / .

61

. . , - "" . - , . -, .

- . . - . - .

: "" . - . . "". 71

, . , , . "" . . " , . , . . , . . , - . , . , , . . . . . , . . , .81

. . . ) ( off the job training ) ) .on the job training " " "" . Carnet , . "" . ) ( ) (. "" . , "" . "", . . . "". , , , , . . , 91

. . , , . , , . 063. 063 . , . . "", .

"" , - . . . . , , . , 063. "" 02

. , . , , , , , . . . , .

12

: 1. , ., , . , . )0002(. 2. -Carnet 0002/9991. 3. , . )9002(. - 063 - ?, , " 22-61 4. -, . )7002( . . : . " 541-041

22

: 1- : , ? : ' , . " " , , , , - . ) . (. ? ' 003 , . ' 05 , 01 " 04 " '. ' 53 , , . ' . , ' ' ', ' ', ' '. 02 ' 05 , 32

. ' , 02 , ' , , . ' 003 , 05 , , , 052 . ? ? , " ' " , " ' " , " ' " . " " 3 ) ( " '. ? ? . . - , , , . 4 6 . 31 2 6 8 . . " - . . . : 1. - . , .. . ' . ' " ' " ', . . : : , , , , , , . - , ) (, , - , , . . , .42

. . .

? ? : - - , . - . . . ' - " . ? ? ' 05 , 3 , , ) , (. ' - , . - - . " . . " . ? ? ' - . ) ', '( - . - ". 52

" . , , - . , , . ? ? ? . , . - . - ' , . . ? - " . , - 4 , . - - . . ? . - . ? . , . . 6 . ? . . - - - - 62

. . 6 '. . "" ? - , , . - . . , . " - . . - , . - , , ", . - , '. , . ' . .

? . . - . - .72

28