ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

  • View
    705

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Transcript

(CONIUNCTINUS) SUM .2 Sim Siem Sis Sies Sit Siet Simus Sitis Sint sient Futurus-a-um sim sis sit Futuri-ae-a simus sitis sint

.3 .2 Fuam Essem Forem Fuas Esses Fores Fuat Esset Foret Essemus Essetis fuant Essent Forent Fuerim fuissem Fueris fuisses Fuerit fuisset Fuerimus fuissemus Fueritis fuissetis Fuerint fuissent

: 1. ,, + a + . . dele-a-m Leg-a-m Audi-a-m dele-a-s Leg-a-s Audi-a-s dele-a-t Leg-a-t Audi-a-t dele-a-mus Leg-a-mus Audi-a-mus dele-a-tis Leg-a-tis Audi-a-tis dele-a-nt Leg-a-nt Audi-a-nt2.

a + e + . . Am-e-m Am-e-s Am-e-t Am-e-mus Am-e-tis Am-e-nt

:

1

: 1. , , + re + . .. Ama-re-m Dele-re-m Audi-re-m Ama-re-s Dele-re-s Audi-re-s Ama-re-t Dele-re-t Audi-re-t Ama-re-mus Dele-re-mus Audi-re-mus Ama-re-tis Dele-re-tis Audi-re-tis Ama-re-nt Dele-re-nt Audi-re-nt2. +

e + re + . .. Leg-e-re-m Leg-e-re-s Leg-e-re-t Leg-e-re-mus Leg-e-re-tis Leg-e-re-nt : + . : sum . amaturus-a-um sim, deleturus-a-um sim, lecturus-a-um sim , auditurus-a-um sim. : + eri + . . .. Amav-eri-m Amav-eri-s Amav-eri-t Amav-eri-mus Amav-eri-tis Amav-eri-nt : + isse +

:

2

. + . . Amav-isse-m Amav-isse-s Amav-isse-t Amav-isse-mus Amav-isse-tis Amav-isse-nt : 1. ..+ . . Ame-r delea-r Lega-r Audia-r Ame-ris delea-ris Lega-ris Audia-ris Ame-tur delea-tur Lega-tur Audia-tur Ame-mur delea-mur Lega-mur Audia-mur Ame-mini delea-mini Lega-mini Audia-mini Ame-ntur delea-ntur Lega-ntur Audia-ntur : 1. . + . .+ .. Amare-r Delere-r Legere-r Audire-r Amare-ris Delere-ris Legere-ris Audire-ris Amare-tur Delere-tur Legere-tur Audire-tur Amare-mur Delere-mur Legere-mur Audire-mur Amare-mini Delere-mini Legere-mini Audire-mini Amare-ntur Delere-ntur Legere-ntur Audire-ntur : 1. sum sum . .. amatus-a-um sim, amatus-a-um essem

:

3

XXI

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deltis leginibus Rmanrum, evertrunt urbem Romam praeter Capitlium, pro quo immensam pecuniam acceprunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vientnam praedam non aequo iure divsam, absens dicttor est factus; is Gallos iam abeuntes sectus est: quibus interemptis aurum omne recpit. Quod illic appensum civitti nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum penstum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogtus reversus est.

Alia-ae() Roma-ae() Ardea-ae() Praeda-ae()= Pecunia-ae()= B Brennus-i() Gallus-i() Romanus-i() Camillus-i() Capitolium-i() Pisaurum-i() Factum-i()= Ex(s)ilium-i-ii()=

Aurum-i()= ( .) Immesus-a-um= Aequus-a-um=, Veientanus-a-um= ( .) dux, ducis()= Ius, iuris()= Flumen-imis()= Dictator-oris()= Legio-onis()= Civitas-atis()= Urbs , urbis()=4

:

Nomen-inis()= Omnis-is-e= , ( .) - Tum= Illic= do penso rogo deleo everto accipio divido dedi pensavi rogavi delevi everti accepi datum pensatum rogatum deletum eversum acceptum dare pensare rogare delere evertere accipere dividere 1 1 1 2 3 3

Diu= Unde= Tam= Nam= Tamen= Praeter(+)=

divisi divisum factus fio sum --------interimo interemi interemptum secutus sequor sum secutum recipio recepi appendo appendi dico dixi reversus revertor sum revertor redeo abeo reverti redi(v)i abi(v)i receptum appensum dictum reversum reversum reditum abitum

3 3 fieri interimere 3 sequi

, , ,

3 (.) recipere 3 appendere 3 Dicere 3 Reverti Reverti redire abire 3 (.) 3 (.) 4 4

: fio facio

:

5

, () , , . , , () . . . : , . , , (). pro quo immensam pecuniam acceprunt: capitolium. quo . qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vientnam praedam non aequo iure divsam camillus. qui . quod illic aurum penstum est . quod . dicitur. unde tamen rogtus reversus est in exilium. unde .

, , . (, .)

:

6

Tarquinio Superbo regnante Pythagoras in Italiam venit Romani urbe capta (. a Gallis) arcem tamen retinuerunt ) : . . (, ... ). Tarquinio Superbo regnante Pythagoras in Italiam venit. Romani urbe capta (a Gallis) arcem tamen retinuerunt. Paetus... occiso Scriboniano... trahebatur. (Lectio 23) ) : (. ), . ( -). Galli deletis legionibus (a Gallis) everterunt. (Lectio 21) Aemilius expulso fratre (a Aemilio) regnavit. ) ( ) , . , : consul, praetor, arbiter, auctor, dux, praeceptor, socius, testis, puer, adulescentulus, senex ... : adversus, conscius, nescius, incertus, invitus, salvus, superstes, vivus ... .

Augustus natus est Cicerone et Antonio consulibus. Patre vivo haec domus aedificata est. Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio consulibus (Lectio 19) Cicerone puero hoc accidit.

sum , , ...

:

7

1. => cum + . . 2. => cum + . . postquam + . . .: occiso Scriboniano => cum Scribonianus occisus esset Postquam Scribonianus occisus est. 1. cum + . . . 2. postquam + .

=> => .: deletis legionibus => cum legiones delevissent Postquam legiones deleverunt. 1. cum + sum 2. dum + sum => sum O => sum . Brenno duce => cum Brennus dux esset // dum Brennus dux est. 1. abeuntes, absens 2. : secutus est,

recepit, reversus est, factus est, abeuntes, dedit.3.

: duce, Romanorum, pecuniam, aurum 4. : i. Galli everterunt urbem Romam ; Galli oppugnaverunt Capitolium. ii. Brennus occisus est ; Galli ab Italia abierunt. iii. Camillus Brennum vicit ; Camillus ab exilio reversus est.

:

8

iv. v. vi. vii.

Romani Camillum rogaverunt ; Romani Camillum dictatorem salutaverunt. Galli everterunt urbem Romam ; Galli pecuniam pro Capitolio acceperunt. Camillus Pisauri aurum pensavit ; Camillus Romanis praedam dedit. Galli pecuniam immensam acceperunt ; Romani servati sunt.

5. .i. ii. iii. iv. v. vi.

Cato senex erat ; Carthago deleta est. Scipio dux erat ; Romani carthaginienses vicerunt. Juno adversa erat ; Aeneas ad Italiam navigavit. Antonius et Cicero consules erant ; Catilina contra rem publicam coniuravit. Camillus vivit ; Galli everterunt urbem Romam. Cicero puer erat ; hoc accidit.

6. N . O , , , : ) A , P. ) A A, I. ) A , P P. ) K, K . ) E K , P . ) P , A. ) O K, , . 7. N . N , . N . : 9

) Copiae Gallorum apud Alliam flumen legiones Romanas deleverant. ) Hostes pro Capitolio immensam pecuniam acceperunt. ) Brennus, dux Gallorum, urbem praeter templa evertit. ) Praeda non aequo iure divisa est. ) Hic Brennum, ducem Gallorum, secutus erat. ) Ille Gallos interemit et aurum omne recepit. ) Ille post hoc factum in exilium rediit. ) Hostes urbes multas occupaverunt, multas etiam everterunt. ) Ille in patriam reversus est. ) Hi illic aurum appendere et civitatem Pisaurum ex hoc facto appellavere. 8. N , . T , . N . N . ) Camillus copias Gallorum ..................................... apud Pisaurum, .............................., quae ita dicitur, quod illic aurum ............................... (interimo, appendo, civitas) ) Romani ............................... Roma a Gallis in magno periculo fuerunt, sed Camillus ex exilio .................................. exercitum hostium interemit. (everto, revoco) ) Camillus ................................... ................................. in .......................... apud Ardeam rediit, sed Romani eum Romam ................................ (ex-pello, revoco, hostis, exilium) ) ................................... ................................. in exilium a Romanis Romam revocatus est. (redeo, Camillus) ) .............................. Catilinae .................................. et Catilina proelio ............................... res publica ex magno periculo .................................... (deprehendo, socius, interficio, servo) ) Mugitu bovum ex spelunca ................................ Hercules ........................... et Caco clava ................................ boves recepit. (audio, interficio, revertor) ) ........................... domum .............................. imperator .............................. interemit et omne aurum quod ei ..................................... recepit. (redeo, sequor, rapio, hostis) ) Timore ...................................... ................................. propter magnum periculum totis castris testamenta obsignabantur. (occupo, exercitus) : 10

) In cruentissima pugna .......................... .......................... Romani aurum ........................ potuerunt. (vinco, recipio, hostis) ) Camillo apud Ardeam ......................... Galli Brenno .......................... copiis Romanorum .............................. Romam everterunt. (dux, profligo, exulo) 9. N , , . N . ) Galli exercitum Romanum profligaverunt. Galli urbem Romam everterunt. ) Veientana praeda non aequo iure divisa est. Romani Camillum exilio affe-cerunt. ) Camillus aberat. Romani Camillum dictatorem creaverunt. ) Camillus Gallos secutus est. Camillus Gallos interemit. ) Sulpicius Gallus metum exercitus vicerat. Imperator adversarios vincere potuit.