บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

  • View
    2.170

  • Download
    29

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. -

2. 1. 1.1 - 3,287,263 - 7 - 10 - 6 3. 4. 1.2 - - 2,000 - 5. 1.4 6. 7. 8. - (Inspired by divine revelations or by the breath of God) - 2 9. - (Tribal Religion ) 10. : 11. : 12. - (Sanatana Dharma) (Eternal or Universal Righteousness) 13. - - ( ,- ) ( ..) ( .. ) 14. . >> - 1,455-957 .. 4 15. . 1,000 , .. 16. 4 4 17. 1) 1,017 18. 2) 19. 3) 1,549 78 20. 4) 21. 4 1. : 2. : 3. : 22. 4. : , 23. : 10 , , , ,, , , , 24. 4 (Animism) >> 25. 26. 27. 28. 29. 30. (Polytheism) (Henotheism) (Monotheism ) 31. () 32. 33. () 34. () 35. () 36. (Dalit ) 37. 38. . 39. ) >> ) >> ) >> ) >> ) >> 40. ) >> ) >> ) >> ) >> ) >> 41. ) > ) > ) > ) > ) > 42. *** ** 43. : 3 44. 45. : Creato r 46. >> 47. (Sarasvati) 48. () Destroyer 49. 50. 51. () Preserv er 52. 53. (Laksmi) 54. (Tulsi) 55. Offering water to Tulsi 56. 57. Holy Cow 58. Nandi 59. 60. Holy Snake 61. Holy Monkey 62. Ramayana 63. Holy Frog 64. 1. 2. 3. 65. 4 ( ) 4 1. : ( ,,) - 2. : 5 -- 3. : 66. 4 () 4. : -- 67. -- 4 1. : 2. : 3. : 4. : 68. ) >> ) >> ) >> ) >> ) >> 69. () ) >> ) >> ) >> ) >> 70. 71. 100 .. 700 72. (Supream Soul) / / / 73. 1.) - 2.) - 74. 3.) (Monism) 75. 1. 2. 76. 3. 4. 77. Birth and Rebirth 78. 79. 2 8 80. ........ 81. ..... () 82. 3 1.) 2.) 3.) 83. 84. ( 3 + 85. : 86. - ( ) ( ) 87. - 88. 1. - 3 ++ (AUM) 89. 2. 4 90. 3. 91. 92. - 93. 10 1 15 10 11 11 - 94. 95. 1 5 96. 15 3 97. 1 4 98. (Dipavali) ( )Festival of light 13 ..- 99. (Kembhamela) 100. 1) (Incarnation) 101. () 102. >> >> 103. 104. 105. 106. 107. Sadhus 108. ^____^