of 21 /21
μ ΙΣΟΡΙΑ Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΠΟ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ Ω ΣΘΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΣΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΘ ΤΝΘΘΚΘ ΣΟΤ ΒΕΡΝΣΕΝ.(565-843) 1. Οι διάδοχοι του Ιουςτινιανοφ και θ κρίςθ τθσ αυτοκρατορίασ (565-610). α. Εξωτερικά προβλιματα Εκτόσ από τα οικονομικά προβλιματα που δθμιοφργθςαν οι πόλεμοι του Λουςτινιανοφ Α’, οι διάδοχοί του είχαν και εξωτερικά προβλιματα, ςυγκεκριμζνα τισ επιδρομζσ 1) των λάβων και των Αβάρων ςτθ Βαλκανικι,2) των Λογγοβάρδων ςτθν Ιταλία, 3)των Περςϊν ςτθν Ανατολι. 1) Οι λάβοι: Σον 6 ο αιϊνα εγκαταςτάκθκαν βόρεια του Δοφναβθ και ζκαναν επιδρομζσ εναντίον τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ. Κακϊσ όμωσ δεν ιταν οργανωμζνοι, γριγορα επθρεάςτθκαν και παραςφρκθκαν από τουσ οργανωμζνουσ ςτρατιωτικά και πολιτικά Αβάρουσ. Πρόκειται για νομάδεσ αςιατικισ καταγωγισ, οι οποίοι δθμιοφργθςαν ζνα τεράςτιο κράτοσ από τθ Βοθμία ωσ το Δοφναβθ. Οι Άβαροι μαηί με τουσ λάβουσ επιτζκθκαν ςτισ ευρωπαϊκζσ επαρχίεσ τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ. τον Ελλαδικό χϊρο, τον 7 ο αι. πολλοί λάβοι εγκαταςτάκθκαν μόνιμα ενϊ οι Άβαροι πάντοτε επζςτρεφαν ςτον τόπο τουσ μετά τισ επιδρομζσ. 2) τθν Ανατολι οι Πζρςεσ και το Βυηάντιο διεκδικοφςαν τθν Αρμενία, περιοχι με μεγάλθ ςτρατθγικι και εμπορικι ςθμαςία. Θ ίδια μάλιςτα, προμικευε με ςτρατιϊτεσ το Βυηάντιο. Σο 591 ο βαςιλιάσ των Περςϊν, Χοςρόθσ ο Β’, υπζγραψε ειρινθ με τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Ο Μαυρίκιοσ μετζφερε ςτρατεφματα ςτθ Βαλκανικι, τα ςφνορα τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ ζφταςαν πάλι ωσ το Δοφναβθ, ςτο τζλοσ του 6 ου αιϊνα. 3) Οι Λογγοβάρδοι, επειδι πιζηονταν από τουσ Αβάρουσ, μετανάςτευςαν ςτθν Λταλία και κατζκτθςαν πολλά εδάφθ τθσ. Ζτςι το Βυηάντιο ζχαςε τα ιταλικά εδάφθ του, τα οποία τα ζχει ανακτιςει με πολφ κόπο ο Λουςτινιανόσ. Ο Μαυρίκιοσ, προςπακϊντασ να ςϊςει τα υπόλοιπα ιταλικά αλλά και τα βορειοαφρικανικά εδάφθ τθσ αυτοκρατορίασ, ίδρυςε τα εξαρχάτα* τθσ Ραβζνασ και τθσ Καρχθδόνασ. Ο ζξαρχοσ ιταν ο απόλυτοσ ςτρατιωτικόσ και πολιτικόσ αρχθγόσ. * Ιταν διοικθτικζσ περιφζρειεσ που βρίςκονταν μακριά από το κζντρο τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ.

ιστορια β λυκειου

Embed Size (px)

Text of ιστορια β λυκειου

  • 1. 1 : .(565-843)1. (565-610).. , , 1) ,2) , 3) .1) : 6 . , . , . . , 7 . .2) , . , . 591 , , . , , 6 .3) , , . , . , , * . . * .

2. ) . , 6 . : 1) , 2) , . * . , (602). , : 1) , . . 2) , .* - 5 6 . . .2. (610-641). .) . , , . . : . . . . 7 . . , , . . . . . 3. , , . . , , . . , . . . . , . 630 .) ., . , . . . , , . 7 . , . : - , . , , . , . . . . , .) , . , . 4. 3. ) , , , , , . , .) , , , . . 613 . , , 622. . 622, , . 622 . . , . ( ) , , . . . . , , . ( ). , . : , ( ). . .4) .) . , . : 1) . 2) 5. . :, , , , , , ( ), , . , 732.) . 7 , , . , , . , . ( ). ( 674-678) . , . . (717) . , . .) . . , . . 9 . , . 821-823, 1) 2) , . , . (838), . : 1) . 2) . , - /. 3) 6. , () . 4) .5) ) . . , . . , , . , : 1) . 2) , . , - . . . , , . .) . (726). . 726 . . . . 730 . , . 7. .) , . (754) . . 787 , .) . , . , 843 ( ) . .6. . (6-9 .) , , , , . , , . . , . , , . , . , . . 8 9 , . , : 1) 2) . 3) 8. . 4) 5) . . 6) ( ) . .) 7 9 . . ( ). . . , , . . (.) (). . . , . . .) , 821 . . , , . , , . 6 ., 2 . . 1) , 2) 3) . 4) , . , 823 . , , . .7. . 9. . . , . . , . 9 , , . .. . . , . , . , , . . 8 . . : . .. . 9 . . . . , . , . . ,, 30 .. 10. 9 . , , . , . , ( , ). 9 . . , ( ). , .8. .( .) 2: : . 1. ( 843-867) (842-867) . .. 1) , , ., (860), . 2) 863, , , . - , . , . 1) 2) . . , . 11. 3) . , , , : 864 , .) , , . () , . . . . (filioque). 867 . . 870 () . 2. ( ) 3. . 8 . . , , . 10 . . , . ( ) . 12. , . . 10 11 . . ( 10 . ). ( , , ), . , ,(. ). . . () 6 . . . , . 8. () . , , , , . , , . . , . ( ) . 4. . 10 . . . , 13. . . , , . . (). , , , , , . ( ) . , , . ( , , ) , ,. . , . , , . ( , ), , . , 10 . . . , . . . . . , . 14. , . , , , . 2 . , , . 6 . 10 . . 5. . , . . , . , , : ) ( ) , ) ( )) ) . . , , ... , (904 .). , . 10 . , , , . , . , . . . 15. . , .. 1. . . . . . , . , , . . , . 913 . , . . , . . 924 , . , , , . 2 . . 976 , , . , . 16. . . (997). 1014, 1018 . . . , . ( , ) . 957 , 10 . , , . , . . . . ) ) . , . . . . . 17. , . , , .. . 1054. . ( , , ). . . . . .. 10 . . . .( 6: . 7: .) 3: . 1. . . , , . , 18. . : 1) 4 1. . 1204 . , , . , . , . , . . : ) ( , , ) 14. . 1456. ) . , . , , . , , , , ( ). . , . , 1432. 19. . . , , , . , ( ). . . 2. : , , . (1204), . , , . , 250 . , .. . . , . (1224). . . .. . . . , / 1205 20. , , . 1208 . , , . : 1) 2) 3) . : . , , . 1) . 2) , . 3) 4) . , . . 1261 , . , . , 25 1261 . . .