ครั้งที่ ๒ จักราวุธ คำทวี แนวทดสอบบรรจุข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)

Embed Size (px)

Text of ครั้งที่ ๒ จักราวุธ คำทวี ...

1. ...................................................................... () .... 1 () .... 1. . . . . 2. . Document . Report . Information . Output 3. . . . . 4. IP Address . . . . 5. Protocol . . . . 6. s15550036@student.nfe.go.th s15550036 . Domain Name . Password . Sub Domain . Username 2. ...................................................................... () .... 2 7. WinZip . .gz . .zip . .com . .trr 8. 10101002 AND 00100112 . 100002 . 10101112 . 11001112 . 10000012 9. (1 x 25) + (1 x 23) + (1 x 22) . (100110)2 . (1001100)2 . (1000110)2 . (1001010)2 10. (110101)2 . 50 . 51 . 52 . 53 11. . (100)8 . (1000)6 . (10000)4 . (100000)2 12. (1101)2 + (10011)2 . (10000)2 . (100000)2 . (11000)2 . (110000)2 13. (431)5 + (243)5 . (1124)5 . (1134)5 . (3424)5 . (1224)5 14. (231)4 - (33)4 . (123)4 . (132)4 . (212)4 3. ...................................................................... () .... 3 . (213)4 15. (1011)2 x (11)2 . (100000)2 . (100001)2 . (110001)2 . (111001)2 16. . . . . 17. IBM . International Business Machines Corporation . International Busy Machines Cooperation . International Business Microcomputer . International Business Microcomputer 18. . Input, Process, Output . OS, CPM, DOS . Hardware, Software, Peopleware, Data . Transistor, IC, VLSI 19. . Digital . Laser . Analog . Modem 20. Globalization . . . . 21. . (Bit) . (Byte) . (Field) . (Record) 22. (Solid State Transistor) . 1 . 2 4. ...................................................................... () .... 4 . 3 . 4 23. . Desktop Publisher . Database . Spreadsheet . Word Processor 24. (Finance) . Desktop Publisher . Database . Spreadsheet . Word Processor 25. . Desktop Publisher . Database . Spreadsheet . Word Processor 26. . Desktop Publisher . Database . Spreadsheet . Word Processor 27. (H2O) (X2 ) . Format . Page Layout . Advanced Tool . Frame 28. . Margin . Justify . Indent . Show Code 29. (Spreadsheet) . Scientific Notation . Equation . Currency Format . Graph 5. ...................................................................... () .... 5 30. (Spreadsheet) . Column . Line . Bar . Pie 31. (Spreadsheet) . S1 + Z2 = . + = S1 Z1 . S1 + Z1 . = S1 + Z1 32. (Spreadsheet) . Sum(F1-G1) . Sum(F1+G1) . Sum(F1:G1) . Sum(F1,G1) 33. (Spreadsheet) . J1 - L3 . J1 + L3 . J1 : L3 . J1 ; L3 34. DBMS . COBOL . MS SQL . BASIC . PHP 35. . . . . 36. . One to One . One to Many . Many to Many . Many to One 6. ...................................................................... () .... 6 37. (DBMS) . . . . 38. SQL SELECT . Field . Table . Table Query . Field Query 39. Data type . Number . Text . Currency . Memo 40. DFD( Data Flow Diagram) . Level ? 0 . Level ? 1 . Level ? 2 . Level ? 3 41. Open source . MySQL . Ingres . Postgre . 42. MS-DOS . Command.com . Config.sys . Autoexec.bat . IO.sys 43. . Data, Hardware, Software, User . Hardware, Software, Peopleware . Data, User, Information, Software . Input, Output, Process, Information 44. (Data Model) 2 . Logical, Physical . Internal, External 7. ...................................................................... () .... 7 . Conceptual, Implementation . Direct Access, Indirect Access 45. OLAP . . . Protocol . Protocol 46. . Attribute . Relationship . Database . Field 47. Internet Explorer . . . . 48. (E-Commerce) . . . . 49. IEEE . . . LAN . 50. . Telnet . FTP . Gopher . IRC 51. Webserver . IIS2 . Apache . Netscape . Explorer 8. ...................................................................... () .... 8 52 Websever Port . port 25 . Port 21 . Port 80 . Port 8080 53. Website . xxx . www.nfe.go.th/xxx . www.xxx.go.th . xxx.nfe.go.th . www.xxx.nfe.go.th 54. Firewall . . IPcop . NFEwall . Smoothwall . VNAT 55. JPEG JPG . Joint Photographic Experts Generation . Joint Program Experts Group . Joint Program Exam Group . Joint Photographic Experts Group 56. Content management system(CMS) . Joomla . Ubuntu . Learn square . Word Processor 57. Web . Oracall . WebSQL . MySQL . Access 58. Client . PHP . ASP . PERL . COBOL 59. MSN . yahoo.com . Windows live . google.com 9. ...................................................................... () .... 9 . MS Network 60. Domain Name .go.th . NECTEC . SIPA . MICT . THNIC 61. . . . . 62. . . . . 63. Entity Relationship Diagram (ERD) . . . . 64. . . . . 65. Flowchart . . Flowchart . . 66. . . . . 10. ...................................................................... () .... 10 67. . . . . 68. Direct Access File . . . . - 69. (System Software) . . . . 70. . Ubuntu . Unix . VMS . MS-Dos 71. . (Batch Processing) . (Multitask) . (Time-Share-Processing) . (Real-Time-Processing) 72. . Time Sharing . Virtual Memory . Semaphore . Multiprocessing 73. (Conditional Statement) . Do / While . Loop = 0; . Counter = Counter + 1; . If / Then / Else 11. ...................................................................... () .... 11 74. (Loop Statement) . Do / While . Loop = 0; . Counter = Counter + 1; . If / Then / Else 75. (Assembly Language) . Store . Shift . Print . Jump 76. . BASIC . ASSEMBLY . COBOL . FORTRAN 77. . BASIC . C . COBOL . FORTRAN 78. Wireless LAN . LAN UTP . LAN Coaxial . LAN Fiber Optic . 79. . User Card . LAN Card . Network Interface Card . MODEM 80. HUB . . . . 12. ...................................................................... () .... 12 81. Ethernet RJ-45 . 10 Base 2 . 10 Base 3 . 10 Base 4 . 10 Base 5 82. Repeater . . . . 83. RAM . Read Access Memory . Read - Add Memory . Read Application Memory . Random Access Memory 84. Point Device . (Touch Screen) . (Digitizing Tablet) . (Light Pen) . Optical Mark Reader (OMR) 85. (Monitor) . PPM . DPI . Pixel . Baud 86. (Copy) . (Laser Print) . (Inkjet Printer) . (Dot Matrix Pinter) . Thermal (Thermal Printer) 87. (Backup) . Flash Disk . Magnetic Tape . Floppy Disk . CD-ROM 88. . Control Unit . Arithmetic and Logic Unit . Register 13. ...................................................................... () .... 13 . ROM 89. (Decode) . Control Unit . Arithmetic and Logic Unit . Register . ROM 90. . Control Unit . Arithmetic and Logic Unit . Register . ROM 91. . Accumulator Register . Address Register . Stack Pointer Register . Status Register 92. . RAM . ROM . CD-Rom . DVD 93. MS-DOS . Command.com . Config.sys . Autoexec.bat . IO.sys 94. (Local Area Network) . Token Ring . Ethernet . FDDI . ATM 95. - (Fast Ethernet) . 8 Mbps . 10 Mbps . 16 Mbps . 100 Mbps 14. ...................................................................... () .... 14 96. . McAlter . VGA . Sophos . NOT 32 97. Partition Windows XP . FAT 16 . FAT 32 . NTFS 16 . NTFS 32 98. IP IP Class c . 10.12.5.1 . 126.120.10.1 . 192.168.2.1 . 190.168.255.1 99. .. 2550 . . . . 100. . 6 . 1 . 2 . 3 ************

Recommended

View more >