ครั้งที่ ๓ จักราวุธ คำทวี แนวทดสอบบรรจุข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)และพนัก

Embed Size (px)

Text of ครั้งที่ ๓ จักราวุธ คำทวี ...

1. ...................................................................... () .... 1 () .... 1. . . . 2. . . . . 3. (e-Auction) . 2,000,000 2,000,000 . 2,000,000 2,000,000 . 2,000,000 2,000,000 . 2,000,000 2,000,000 4. ( e-Auction) . 2,000,000 . 2,000,000 . 2,000,000 . 1,000,000 5. . . . . 2. ...................................................................... () .... 2 6. 100,000 . . . . 7. . . . . 8. . . . . . . 9. . . . . 10. . . . . 11. . 10,000 . 10,000 . 50,000 . 50,000 12. . 100,000 . 10 . . 3. ...................................................................... () .... 3 13. . 0.01 . 0.1 . 5 . 10 14. . 5,000 5,000 . 5,000 5,000 . 5,000 5,000 . 5,000 5,000 15. . . . . 16. . . . . 17. . 30 . 30 . 60 . 60 18. (e-Auction) . . . . 19. . . . . 4. ...................................................................... () .... 4 20. 30 . 1,000,000 . 2,000,000 . 3,000,000 . 5,000,000 21. (e-Auction ) . . . . 22. (e-Auction) . . . 2 . 23. . . . . 24. . . . . 25. . - . . . 26. . . . . 27. . . 5. ...................................................................... () .... 5 . . 28. . . . (e-Auction) . 29. . . 7 . 15 . 30 30. 2555 . . . . 31. 2555 . . . . 32. 2555 . . . . 33. 2555 . . . . 34. 2555 . .. 2535 . . . 6. ...................................................................... () .... 6 35. . . . . 36. . . . . 37. . 2555 . . . . 38. . . . . 39. GFMIS . . . . 40. GFMIS . SAP (Terminal GFMIS) . Excel Loader . Back state . Web Online 41. GFMIS . . . . 7. ...................................................................... () .... 7 42. GFMIS . . . . 43. GFMIS . . . . 44. GFMIS PO . . . . 45. PO GFMIS . 5,000 . 5,000 . 5,000 . 5,000 46. . . . . 47. . . . . 48 . . . . . . 49. . . 8. ...................................................................... () .... 8 . . 50. . . . . 1 51. . GFMIS . E-shopping . e-Auction . L.library 52. . . . . 53. 10,000 . . . . 54. . . . . 55. . . . . 56. . . . . . . 9. ...................................................................... () .... 9 57. 10,000 . 1 . 2 . 3 . 4 58. 10,000 . 1 . 2 . 3 . 4 59. . . . . 60. . . . . 61. . 5 . 10 . 15 . 30 62. . 15,000 5 . 1,800,000 . . 3,000,000 63. . . . . 64. . . . 10. ...................................................................... () .... 10 . 65. . 20,000 . 30,000 . 40,000 . 50,000 66. . 0.01 0.10 . 0.01 0.20 . 0.01 0.10 . 0.01 0.20 67. . . . . 68. . . . . 1 69. . . . 30 . 70. . 3 . . 30 . 71. . . . . 11. ...................................................................... () .... 11 72. . . . . 73. . 3 . 5 . 7 . 10 74 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 74. . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 . 7, 3, 4, 5, 6, 1, 2 . 3, 7, 5, 4, 1, 6, 2 75. . . . 105,000 . 10 76. . . . . 77. . . . . 12. ...................................................................... () .... 12 78. . . . .. . . . .. 79. TOR . . . . 80. . 1 . 2 . 3 . 4 81. . WWW.nfe.go.th . WWW.ocsc.go.th . WWW.mof.go.th . WWW.gprocecurement.go.th 82. . 20 60 . 30 50 . 30 60 . 60 90 83. e Shopping . . . . 84. e Shopping . . . . 85. . . . 13. ...................................................................... () .... 13 . 86. . 5,000 . 10,000 . 15,000 . 20,000 87. . 10,000 . 15,000 . 5,000 . 9,000 88. 2555 . . . . . . 89. 5 . . . . 90. 2555 . . . . 2555 91. 2555 . . . . 92. 2555 . . 3 . 15 . . 14. ...................................................................... () .... 14 93. . . . . 94. GFMIS . . . . 95. . GFMIS . Online . Auction . L.library 96. . . . . 97. . . . . 98. . . . . . 99. . . . . 15. ...................................................................... () .... 15 100. . . . . *********** ....

Recommended

View more >