הסכמי עבודה מיוחדים - משטרה

 • View
  523

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of הסכמי עבודה מיוחדים - משטרה

 1. 1. 90.20.72 :' : :":' 1
 2. 2. 1. :1. ................................................................................' 2.2. ..........................................................................................' 3.3. ...........................................' 4. . .................................................................' 5 . .................................................................' 5 . .....................................................' 6 4. ..........................' 7 . ....................................' 8 . .................................................................' 81( ....................................................' 82( .......................................................' 9 . ..................................................................' 01 . ......................................................' 41 5. " ...........' 51 6. ............' 71 7. .........................................................................................' 918. ...............................................................................' 029. ' " . 01. ' . 2
 3. 3. 2. . , " "" - " " . , . " , " / . " - 02 . " . 3
 4. 4. 3. . 1 2 , . , . , . , , , . 3 , . 1 , "-2991.2 , "- 4991. 4
 5. 5. . 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 01 , 11 , 21 , 31 , 41 , 51 , 61 , 71 81 . , .. " 91 02 12 . " . 3 , "-1591. 4 , "-4591.5 ,"-4591. 6 ,"-7591. 7 , "-7591.8 , "-8591. 9 , "-3691.01 ) (, "-8691.11 , "-9691. 21 ) (, "-3791. 31 , "-6791.41 , "-7891. 51 , "-1991.61 , "-6991. 71 ) (, "-2002. 81 , "-7002. 91 " 94/1 ' ' 02" ' ")5(117. 12 10/5501 ' , )22()62(.5
 6. 6. . , . : 22 , 32 . . / .22 ' " - " )"-"( 505. 32 "'' ' -" )"-"(39 91.6
 7. 7. 4. / , . : : . / / . . .. .. . . - . . 1791 42 . . 42 ] [, "-1791.7
 8. 8. . : 1( , , . 2( .3( . 4( , , .5( . . - 2 8491 1791 ] [, "-1791 .1( 52 7191 5491 2291, , 41 , 9691 " 62 " . 52 , 2291.62 " /9-3 , " 85. 8
 9. 9. 2( 72 1791. 82 39 )( " , , , , , , , , 42 , "-9691." . , . /33 92 97.10.22 : " : ( ". ( .... ", ". /04 ". , 13 6002 03 , 8002 1791 /33. , 72 ] [, "-1791.82 ] [, "-1791. 92 /33 "- 9791. 03 ) , (, "-6002. 13 ) , ( ) (, "-8002. 9
 10. 10. .. : 1791 23 . " 33 0791 " " . : 1791 , 39 )( .23 ] [, "-1791. 33 " /9-3 , " 85. 01
 11. 11. : " : " 6791 43 - " . " ' 53 1891 " , ." . )1( " . ", .)2( , , , , , " , , . )3( , ", , . . )1( , .)2( , - . )3( , , - - , . - , ." . " ' " 5891 63 :" )1( - 73 , , , , ] [. )2( , . , , . , , . )3( , , -, , , "."" 5891 83 - " , " ' 39 )( , 93 : ' 67 - - . - 43 " 67/733 ' " , " )1( 124(.53 " 18/456 ' , " )2( 116, 616; 63 " 58/66 ' , " )2( 427(. 73 ] [, "-1791.83 " 58/727 ' , " )2( 985.93 ] [, "-4891, ' 67. 11
 12. 12. , , - . , , . 39 , - . " 04 " 6891 , " . " 2991 14 - ." 6991 24 - , . " , . --, 3991 - . --: - . , - . -, , . - , , . - . - - -; - ; ; . , , ." . 04 " 68/156 ' , " )4( 546, 6-556;14 " 29/169 ' " , " )3( 615; 24 " 69/6683 ' , " )4( 418;21
 13. 13. " 6991 34 . : " 44 4002 ': " , , , . , , ; , ." . " 54 5002 . " 64 5002 " , ' 4 : " , , , " " 74 6002 , " , . " 84 7002 , . " 94 8002 . 34 " 69/8195 ' " , - 79)4( 917;44 " 40/176 ' , " )5( 728, 338)5002(.54 " 50/0775 ' " , - 6002)3(5772)6002(.64 " 50/7438 ' ) (. 74 " 60 / 6518 , " 70 )5( 926 84 " 70/4485 ' ) (.94 " 80/2081 ' ") (.31
 14. 14. : " . 10/4301 : ' 21 )( 05 . " ) """( , , . 1891. , :, / 33 " /33 ) " "(.15 " . 3002.70.72. .. / . .05 , "-2891 15 ," - 1691. 41
 15. 15. 5. " " , " . " 5891, : . ) ' (:1. 39 ] [ , , - , . 2. 39 ] [, ; -, , - , , .3. 67 ] [ - ; , , , . . ) ' -(: 1. 67 ] [ : - - . - , - - , .2. 39 ] [ , -- , , 3 , " - 39 ] [ , .3. " 76/374 ]7[, 67 ] [, , , - , 67 ] [ .4. 5. 39 ] [ , , .. ) - ' (: 1. 39 ] [, , ; -, , - , . 2. 39 ".3. , , 39 ] [ -, . 4. , , - . , , . 39 ] [, - .5. , 67 ] [, , . , - , , - . , . " " - .6. 39 ] [ , ] [. 39 ] [ .7. " - . - - " - . 51)( -: , , , ." ". 51
 16. 16. " 5002 ' 41 ' 51 : " 51. . , , . , . , , , , . , , , , , , , " . , " 50/1566 )( ' " ) (:" , , , - ? , , . , , ; , . , , ; , , " ) (. , , , ." " . 61
 17. 17. 6. . , , ". , 1791 , 25 " 1002, " . : 1. . 2. . 3. .4. . 5. . 6. . , , , .25 10/430100 ' " , )69(, 83. 71
 18. 18. " , ", 1. . 2. . 3. . 4. )( . " .55 45 35 " , . , , , 5 . , . .35 " 58/727 ' , " )2( 985.45 " 50/0775 ' " , - 6002)3(5772)6002(. 55 " 50/15660/1566 )( ' " ) (.81
 19. 19. 7. )( )(, " , " , " . / . , , . " . , , . .91
 20. 20. 8. : , "-2991. , "-4991. , "-1591. , "-4591. ,"-4591. ,"-7591. , "-7591. , "-8591. , "-3691. ) (, "-8691. , "-9691. ) (, "-3791. , "-6791. , "-7891. , "-1991. , "-6991. ) (, "-2002. , "-7002. ] [, "-4891, ' 67. ) , (, "- 6002. , "-2891 ," - 1691. ) , ( ) (, "-8002. ] [, "-1791. , 2291. /33 "-9791. 02
 21. 21. " : " 94/1 ' ' ) (. " 58/727 ' , " )2( 985. " 68/156 ' , " )4( 546, 6-556; " 29/169 ' " , " )3( 615; " 69/6683 ' , " )4( 418;" 58/727 ' , " )2( 985. " 50/0775 ' " , - 6002)3(5772)6002(. " 67/733 ' " , " )1( 124(. " 50/1566 )( ' " ) (. " 69/8195 ' " , - 79)4( 917; " 18/456 ' , " )2( 116, 616; " 58/66 ' , " )2( 427(. " 40/176 ' , " )5( 728, ' 238-338. " ' ")5(117. " 80/2081 ' ") (. " 40/176 ' , " )5( 728, 338)5002(. " 50/0775 ' " , - 6002)3(5772)6002(. " 50/7438 ' ) (. " 60/6518 ' " ) (. " 70/4485 ' ) (.- - : 10/5501 ' , )22()62( " /9-3 , " 85. 10/430100 ' " , )69(, 83. " /9-3 , " 85. : ' " - " )"-"( 505. "'' ' -" )"-"(39 91.12