Καθήκοντα Και Αρμοδιότητες Των Υπαλλήλων Επίβλεψης Μελετών

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Καθήκοντα Και Αρμοδιότητες Των Υπαλλήλων Επίβλεψης Μελετών

Text of Καθήκοντα Και Αρμοδιότητες Των Υπαλλήλων Επίβλεψης...

. . . / // (17) . / : . 182. : 101 78 /is:4: 210 - 6464392/s.: 210 - 6428969:!"#$ !% &'"(%)$*$+, $-# ./000-# /". 1!"2# $*# +/340+5*$-# '+0+$6#. 7 8 9"#$, ./)5*:1. suu90uoy.. 63/2005(4E 98) u us Oy.2. s u u 25 y. 3 6 u N. 3316/2005 s s/s io uso s s/s uus //s s (4E 42).3. O ss/ si/s uss o s/s uusu. 3316/05, s/si s/ o s/s o us u u 1,22 / 1 / 2007. o.17/04/17/4N 439.3:s/s u su o uso si /ss y o o o o u i o s/s.4. ysy ss/si s u /y. : ; !&%1* $*, '+0@$*, H &04 $*, 12'41*,1. O u/s s/ y s u . 37u Nu, s/o s/ys uu s sysi /yo is .Y. sis y, s/s s / , sis y s/ y u sso s. Hs/ sosi8/, s si u si , usy s.2. y y s/ si yo //o us o, s/osoiuy/u, ) s i si u s(37. 1) ) us ysosi o s yo.3. Zs s sio s/o s si u us susi sssui/, . 5 u u 37 u u. ,Hss us uuy s isu Esi usso.i:1. F. . Yuy2. F. . Yuuy3. F. . Fs. F .E.PBEZ NFP4O4. F. . Fs. F Z..E.H MHMPHZ FPMMEZ5. / / (s ) y s/i FFE: www.ggde.grEA. NOAOYZOOYAOY6. E uysi (s )y isu Esi usso7. / 17 (2)9 /".&>),..... :